Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Курсты білудің жалпы баға қою критерийлеріЗаң факультеті

Мемлекеттік және азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасы

БЕКІТЕМІН

Бірінші проректор – оқу-дістемелік

жұмыстар жөніндегі проректор

 

_____________________________

Еркінбаева Л.Қ.

«_____»_________________2014 ж.

 

 

Халықаралық құқық пәнінің

 

ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

 

Мамандықтар: 5В011500 «Құқық және экономика негіздері»

Оқу формасы: қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша сырттай

 

 

Талдықорған 2014 ж.

Оқу-әдістемелік кешенді оқу бағдарламасына сәйкес және МЖМБС негізінде 5В011500 «Құқық және экономика негіздері» мамандықтарына аға оқытушы А.Б. Досымбек құрастырған.

 

____________________________

(оқытушының қолы)

Мемлекеттік және азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының отырысында қарастырылды.

« »________ 2014 ж. №_______ хаттама

 

Кафедра меңгерушісі_______________ з.ғ.к., Г.К. Көпбасарова

«_____»__________ 2014 ж. №______ хаттама

заң факультетінің әдістемелік бюросы мақұлдаған.

Әдістемелік бюроның тәрайымы А.Б. Жүніспаева

 

 
 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті   СМЖ ЖМУ Е/ОӘК. 09-2009 1 басылым
САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ
Оқу-әдістемелік кешені Ф.4.09-02
01.02.2009 ж.

Заң факультеті

Мемлекеттік және азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасы

 

С И Л Л А Б У С

 

Пәні: Халықаралық құқық

мамандықтар: 5В011500 «Құқық және экономика негіздері»

оқу формасы: қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша сырттай

курс: 2

семестр: 3

кредит саны: 3

барлық сағат: 135, оның ішінде аудиториялық: 27

дәріс: 3практикалық (семинарлық) сабақтар: 3

Консультация F2F 21

Барлық қашықтық сағаттар 108

оның ішінде:

СӨЖ: 78

дәрістер 27

практикалық (семинарлық) 27

ӨЖ 24

Консультация on-line, off-line 30

Аралық бақылау 2

Емтихан 3 семестр

 

 

Талдықорған 2014 ж.

Оқытушы жөнінде мәлімет: Досымбек Айгүл Болатқызы-мемлекеттік және азаматтық- құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы

Телефон: 8 7773846241

Emal: ab.dosimbek@gmail.com

Консультация кестесі бойынша кафедрада

сабақ сағаттары: сабақ кестесі бойынша

Пәннің пререквизиті:

“Халықаралық жария құқық курсының бағдарламасы ТҚЭ-негіздері қызметкерлерін даярлауға арналған.

“Халықаралық құқық” курсын оқып-үйрену үшін мына пәндерді білу қажет: «Халықаралық жеке құқық», «Мемелкет және құқық теориясы», « ҚР әкімшілік құқық», « ҚР әкімшілік жауапкершілік», «Рим құқығы», «Азаматтық және қылмыстық құқықтар».

Пәннің постреквизиті :

Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті жоғары кәсіби білім берудің стандартына сәйкес студенттер мынадай біліммен қарулануға тиіс: кеден құқығы және оның міндеттері, азаматтық және қылмыстық құқықтардың даму жолдары, жалпы территориялық мінез құлық, халықаралық құқықтың даму жолдары, қазақстан аумағындағы халықаралық құқық,оның жүйесі олардың өмірге көзқарасын, азаматтық позициясы, жалпы мәдениеті, өзіне және қоғамға қатынасы және студенттерді болашақ кәсіби мамандыққа даярлаудағы әлеуметтік -психологиялық аспектісі.Пәнге қысқаша сипаттама:

Бағдарламаның мазмұны қазақстынның зайырлы,тәуелсіз мемелекет ретінде халықаралық жария құқықтағы көзқарасы, жалпы территориялық көзқарас, халықаралық құқықтың қағидаттары, ХХ-ғасырдағы халықаралық құқықтың таралу тарихы, БҰҰ-ның жұмысы.

Курстың мақсаты:

- халықаралық құқық туралы студенттерге білім беру негіздерін қалау,негізгі халықаралық ұғымдар бойынша ғылыми-теориялық көзқарастарды қалыптастыру.

- халықаралық құқық ғылымы туралы түсініктерді дамыту.

- пәннің мазмұнын ашу.

Курстың міндеті:

-Халықаралық құқық туралы толық мәлімет беру, халықаралық құқықтың негіздерін қайнар көздерін, субьектілерін, қағидаттары студенттердің толық меңгеруі.

Халықаралық құқықтағы адам құқығы, экономикалық, кәсіпкерлік, дипломатиялық, консулдық құқықтартуралы білім негізін қалау.

Курс соңында студент білуге тиіс: - Халықаралық құқықтың қайнар көздерін, қағидаттарын, субьектілерін.

- Халықаралық құқықтың құрылымы, атқаратын міндеті.

- Халықаралық құқықтың мазмұнын, жүйесін, тарихын.

Игеруге тиіс:

Пәннің зерттеу мақсаты мен міндеттері жайлы, оның мазмұны және негізгі халықаралы құқықтық ұғымдар мен анықтамалары туралы білімдерді алу керек.

Іске асыра алатыны:

- негізгі халықаралық құқықтық ұғымдар мен анықтамалардың мазмұнын және мәнін ұғып түсіну.

- оқу-танымдық іс-әрекет барысында алған білімдерді өз бетінше пайдалану.

- болашақ практикалық іс-әрекетінде халықаралық құқықтық білімдерді қолдану.

Осы оқу пәнін оқып-білу барысында студенттің міндеті:

Өзіндік жұмысқа және СОӨЖ сабағына әр тақырыпқа тіркелген оқулық пен әдебиеттермен дайындалу керек. Бір семестр уақытында студент төмендегі жұмыс көлемін орындауы қажет.

- таңдаған тақырып бойынша рефератты дайындау және қорғау

- СӨЖ (студенттердің өзіндік жұмысы) тақырыптары бойынша коллоквиум тапсыру

- Екі бақылау жұмысын жазу

- Қорытынды емтиханды таңдаған формасы бойынша тапсыру (тест: ауызша, жазбаша)

Силлабуста әрбір бақылау түріне қойылатын балдың критерий көрсетілуі тиіс. Осы мақсатта оқытушы пәннің (спецификасын) өзіне тән ерекшелігін, студенттің мүмкіндігіне сәйкес қойылатын талаптарды ескереді, сонымен бірге оқытушы жалпы белгіленген талаптарды да ескеруі тиіс.

«Ағымдық бақылау» параметрінде сабаққа қатысу, практикалық, лабораториялық және үй тапсырмаларының орындалуын бақылау ескеріледі. Студенттің дәріс сабағындағы белсенділігін де ескеру керек. Балл қойылады: қатысқаны үшін, сабақ барсыныда лектордың тарапынан қойылған проблемалық сұрақтарды талқылауға ат салысқаны үшін, лекторға сұрақ қойғаны үшін, сыни тұрғыдан ойлауына; практикалық (семинар) және ӨЖ сабақтарындағы студенттің барлық қатысу мүмкіндіктері бағаланады. Балл қойылады: мәселенің шешімін тапқаны үшін, үй және тест тапсырмаларын орындағаны үшін, оқытушы тарапынан қойылған сұрақтарға жауап бергені үшін, тақтада практикалық жұмыс жүргізгені үшін, бүкіл сабақтың барысында студенттің белсеңді ат салысқаны үшін, ӨЖ тапсырмаларын дайындауда және қорғауға өзіндік шығармашылқ ізденістерін танытқаны үшін және т.б. Әр оқытушы өз пәнінен жүргізілетін жұмыс түрлерін, тапсырмаларын пәннің өзіне тән ерекшелігін және бағдармадағы мазмұнын ескере отырып дербес анықтайды, әр аралық бақылаудағы білімді бағалаудың рейтингтік жинақталған жүйесін жасайды.

ӨЖ-ге қойылатын жоғары 100 балл тапсырманың түріне және мазмұнына (ауыр, жеңілдігіне) байланысты бөлінеді, оның негізіне белгіленген талаптар, тапсыру мерзімінің сақталуы тапсырмалар мөлшері, орындалу сапасы жатады.

Әр пәннің мақсаты мен міндеті ескеріле отырып, білім алушының дайындық дәрежесі және өздік жұмысқа бөлінген сағат санын есепке алып ӨЖ формасы (нышаны) мен түрі таңдап алынады. Әрбір ӨЖ талапқа сәйкес бірнеше тапсырмалардан тұрады. Силлабуста әрбір тапсырманың мазмұны мен маңыздылығы және соған сәйкес сол тапсырманы орындағандағы балы көрсетілуі тиіс.

Бағдарламада көрсетілген студенттің қосымша іс-әрекетіне «ғылыми баяндамалары, мақалалары, олимпиядағя конкурс, жарыстарға қатысуы халықаралық грант, жобаларға қатысуы және т.б) үстеме балл бонустар қарастырылып, семестрдегі жинаған балына қосылады. Жіберіп алған сабақтарын және маңызды бақылау қорсонында жүргізіледі. Негізсіз себептермен жіберілген сабақтар және оларды мерзімінен кеш өтеуге балл қойылмайды. Себепсіз сабақ жіберіп алған жағдайда, еңбек тәртібін бұзған кезде, сабаққа кешігіп келгенде, ӨЖ тапсырмаларын аралық бақылау және үй жұмыстарын орындамау немесе өз уақытында тапсырмаған жағдайда балл кешітіледі.

Аралық бақылау нышанын (форма) оқытушының өзі анықтайды, оның коллоквиум, жобаны қорғау, тұсаукесер (презентация), эссе жазба бақылау жұмысы т.б. болуы мүмкін. Силлабуста әрбір аралық бақылаудың нышаны және бағалау критерилері көрсетілуі тиіс. Осы негізінде, оқытушы семестр бойына студенттің үлгерімін және сабаққа қатысуын қадағалайды.

Сабақ үлгерімінің және қатысудың жиынтық рейтингтік бағасын оқытушы әр аптаның соныңда университеттің жергілікті жүйесі арқылы қояды.

 

Курсты білудің жалпы баға қою критерийлері


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!