Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИВиконання бакалаврської роботи є трудомістким, багатоплановим і тривалим процесом, який потребує від студента не тільки конкретних знань і вмінь, але і відповідного розподілу методичних акцентів.

6.1 Підготовча робота до написання бакалаврської роботи

У підготовчий період студент повинен попередньо ознайомитись із новими публікаціями за темою бакалаврської роботи та скласти їх список. На підставі вивчення літературних джерел, які мають охоплювати монографії, підручники та навчальні посібники, статті у періодичних виданнях, патентні матеріали, науково-технічні звіти, реферативні видання студент повинен чітко уявити собі, що зроблено в теоретичному та прикладному аспектах теми роботи, що розробляється, а також докладно ознайомитись з аналогічними рішеннями в галузі. На підставі цієї роботи, яку виконано за підготовчий етап, в разі необхідності, після проведення попередніх теоретичних та експериментальних досліджень, має бути остаточно уточнена тема бакалаврської роботи.

6.2 Робота з літературними джерелами

Робота з літературними джерелами у період виконання бакалаврської роботи полягає в поглибленому вивченні і критичному аналізі тих питань, що складуть основу роботи над вибраною темою. За результатами цієї роботи оформляється аналітичний огляд (порівняльний аналіз), із якого повинні логічно випливати вибрані методики теоретичних і експериментальних досліджень.

Подані джерела аналізуються з погляду сучасного стану застосовності відомих рішень до даної задачі. Усі повідомлення, запозичені з літературних джерел, наводяться з посиланням.

Не рекомендується описувати в огляді широко відомі принципи, методи й пристрої. Якщо їх необхідно згадати, то вказуються лише особливості цих методів із посиланням на джерело, де вони описані докладно.

6.3 Виконання теоретичних та експериментальних досліджень та розрахунків

Теоретичні дослідження виконуються при розробці окремих питань бакалаврської роботи, зокрема, при дослідженні властивостей об'єктів та їх математичних моделей. Виконанню теоретичних досліджень мають передувати чітка постановка завдання , обґрунтування прийнятих припущень, обраного напряму та методики дослідження. Особливу увагу слід приділити галузям застосування отриманих результатів.

Розрахункові роботи виконуються для обґрунтування, а також з'ясування кількісних оцінок і характеристик прийнятих проектних рішень. Розрахунки, що проводяться, мають бути пов'язані з основними питаннями бакалаврської роботи, мати чітко сформульовану мету, завдання та логічну послідовність, яка випливає з прийнятої методики розрахунку. На підставі отриманих розрахункових даних мають бути сформульовані висновки та рекомендації щодо питання, яке розробляється.У тих випадках, коли теоретичні дослідження та розрахунки виконуються за відомими методиками, у тексті мають бути зроблені точні посилання на відповідні джерела та надано докладне викладення суті цих методик.

В разі використання оригінальних методик, які розроблені автором роботи, в пояснювальній записці повинні бути наведені відповідні докази.

Експериментальні дослідження виконуються відповідно до завдання, їх мета - підтвердити результати теоретичних положень і досліджень, перевірити розрахунки окремих функціональних вузлів і приладів (або пристрою в цілому), уточнити деякі наближені оцінки параметрів, з'ясувати залежності, що важко піддаються розрахунку, оцінити ефективність і характеристики прийнятих рішень, спростити розрахунки, оцінити їхні похибки, перевірити розроблені алгоритми, і т.п.

При вирішенні задач студент може застосувати вже апробовані алгоритми та програмні засоби чи, при відсутності таких, розробляти нові (оригінальні). Алгоритми та програмні рішення задач, які розроблені автором, вносяться у тексті пояснювальної записки з відповідними обґрунтуваннями та поясненнями. При вирішенні задач з використанням стандартних алгоритмів і програм у тексті записки наводяться посилання на джерела.

6.4 Використання комп'ютерних технологій при розробці бакалаврських робіт

Електронна (комп'ютерна) бакалаврська робота являє собою спосіб виготовлення та форму представлення з використанням комп'ютерних технологій в електронній формі.

Комп'ютерний захист бакалаврської роботи передбачає використання комп'ютера та інших, допоміжних технічних засобів при проведенні публічного захисту бакалаврської роботи.Комп'ютерний (машинний) текст пояснювальної записки бакалаврської роботи виготовляється з використанням стандартних (загальнодоступних) текстових форматів, а електронні ілюстрації - з використанням стандартних графічних форматів.

Електронна форма бакалаврської роботи може використовуватися для проектів будь-якої тематики, якщо тематика бакалаврської роботи пов'язана з розробкою програмних продуктів та/або комп'ютерних технологій та комп'ютерний захист бакалаврської роботи є обов'язковим, при іншій тематиці бакалаврської роботи - за бажанням студента та за згодою керівника бакалаврської роботи. Електронна форма бакалаврської роботи обумовлюється при складанні завдання.

6.5 Виконання тексту пояснювальної записки

Бакалаврські роботи повинні бути оформлені згідно з вимогами нормативних документів [3,4].

Рекомендується врахувати наступне.

Спочатку робиться попередня рубрикація основної частини пояснювальної записки на розділи, підрозділи, пункти, підпункти з короткими відомостями про їх зміст. У процесі роботи рубрикація уточнюється. Заголовки розділ та підрозділів потрібно формулювати чітко, конкретно.

Загальними вимогами до тексту пояснювальної записки є логічна послідовність викладення матеріалу, чіткість та конкретність викладення теоретичних та практичних результатів роботи, суті постановки завдання та мети роботи методів дослідження, прийнятих інженерних рішень, доведеність висновків та обґрунтованість рекомендацій. В тексті пояснювальної записки необхідно дотримуватись єдиної термінології. Вона не має бути перевантажена малоінформативним матеріалом, описом загальновідомих методів, виводами форми тощо. В даному випадку необхідно посилатися на джерела інформації. В тексті пояснювальної записки повинен бути наведений використаний аналітичний апарат та результати виконаних розрахунків за допомогою ПЕОМ, САПР. Необхідно запобігати повторення однотипних розрахунків. При їх наявності результати необхідно подавати у вигляді таблиць.

Текст пояснювальної записки не слід викладати від першої особи, переважніше безособова форма (наприклад, "обчислюємо", "знаходимо”) за всім текстом у визначеному відмінку й часі.

Посилання в тексті пояснювальної записки на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "...показано [5], що ...".

Текст пояснювальної записки повинний бути стислим, чітким, добре відредагованим, з формулюваннями, які не допускають неоднозначності їх тлумачення. При викладі обов'язкових вимог мають застосовуватися слова "повинний", "випливають", "необхідно" і похідні від них.

У тексті записки не допускається:

- застосовувати для одного поняття різні науково-технічні терміни, близькі за змістом (синоніми);

- скорочувати позначення фізичних одиниць, якщо вони вживаються без цифр, за винятком одиниць фізичних величин заголовках і боковиках таблиць й в поясненнях літерних позначень, що входять у формули;

- використовувати математичний знак мінус (-) перед негативними значеннями величин. Замість математичного знака (-) варто писати слово "мінус";

- вживати математичний знак без цифр, наприклад, £ (менше або дорівнює), ³ (більше або дорівнює), ¹ (не дорівнює), а також знаки № (номер), % (відсоток);

- застосовувати індекси стандартів (ДСТУ, ГОСТ, ОСТ тощо) без реєстраційного номера. В даному разі потрібно писати "згідно зі стандартами, нормативними документами тощо".

Текст пояснювальної записки часто безпідставно поділяють на абзацні відступи після кожної фрази. Зустрічаються і такі роботи, в яких декілька сторінок підряд написані без абзаців. Неправильний поділ тексту пояснювальної записки на абзаци заважають перевірці і сприйняттю тексту.

Абзацними відступами необхідно виділяти приблизно рівні і відокремлені за змістом частини тексту, але які пов'язані між собою загальною логікою викладення.

Виготовляється пояснювальна записка переважно друкованим способом (машинним або машинописним) на аркушах формату А4 (210 х 297мм). Як виключення текст пояснювальної записки також може бути чітко й акуратно написаний чорним (синім) чорнилом (пастою) на аркушах вищезгаданого формату.

Мова пояснювальної записки українська, російська або іноземна (остання за бажанням студента і за узгодженням із кафедрою).

У ході роботи мають бути детальніше розглянуті питання щодо оформлення пояснювальної записки згідно з вимогами вищезгаданих стандартів, в саме: рубрикація тексту пояснювальної записки, заголовки структурних елементів, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, нумерація, ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, посилання, зміст, перелік посилань, додатки тощо.

Першою сторінкою пояснювальної записки є титульний аркуш, який виконується державною мовою (додаток В), другий аркуш - завдання (додаток Б). Титульний аркуш та завдання оформляються на бланках, які видає кафедра.

6.6 Розробка графічної частини бакалаврської роботи

Графічна частина бакалаврської роботи має обов'язково бути результатом роботи, яка виконана безпосередньо студентом.

Перелік обов'язкового графічного матеріалу наводиться в завданні.

Графічна частина бакалаврської роботи вміщує креслення, схеми, різних видів і типів, плакати, таблиці, графіки, схеми алгоритмів, осцилограми експериментально отриманих напруг і струмів, комп'ютерні ілюстрації, інші ілюстративні матеріали, які повинні бути оформлені згідно з діючою нормативною документацією.

Графічні матеріали можуть бути виконані в електронному вигляді з наступним роздрукуванням.

Креслення або плакати можуть виготовлятися ручним способом або за допомогою систем автоматизованого проектування (з використанням плоттера, графопобудовувача і т. ін.).

Комп'ютерні ілюстрації виготовляються в одному зі стандартних графічних форматів.

На роздрукованих комп'ютерних ілюстраціях, які є обов'язковою графічною частиною бакалаврської роботи, повинні бути основні написи з відповідними підписами (студента та керівника бакалаврської роботи).

Якщо до обов'язкового переліку графічної частини бакалаврської роботи входять плакати, то вони повинні бути оформлені відповідним чином на аркушах формату А1.

Плакат повинен мати рамку та основний напис, який розміщують. в правому нижньому куті згідно чинних вимог.

Кожний плакат повинен містити:

- заголовок;

- відповідне зображення;

- пояснювальний текст (за необхідності)

- основний напис.

Заголовок плаката розміщується у верхній частині плаката. Він має бути стислим і відповідати змістовній частині плаката.

Дозволяється виготовляти багатокольорові плакати, але кількість кольорів не повинна бути більш ніж шість, в тому числі і чорний.

Пояснювальний текст розміщують на вільному полі плаката. Це можуть бути найменування складових частин виробу, елементів структурних схем, пояснення позначень тощо.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!