Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Келісім шарт бойынша басқаруКелісім шарт бойынша басқару қандай да бір компания шетел мемлекетінің шекарасында тұрған басқа фирманың жекеменшігін белгілі бір сый ақыға басқарады. Бұл жағдайда басқарылатын компания шетелдік нарыққа өнімді емес, басқарылатан қызметтерді экспорттайды. Дәстџрлі экспортқа қарағанда қызметтің осындай тџрі келесі артықшылықтарға ие:

- шетелдік нарықтың жоқтығынан тәуекелдің төмендігі;

- табысты басқару жағдайында оларды көбейту мџмкіндігі мен табыстарды тез алу;

- өзінің клиенті тарапынан осы нарықта бәсекенің жоқтығы;

- шетелдік клиенттерге өзара әсер ету мен шетелдік нарықтық ерекшеліктерін мұқият зерттеу мџмкіндігі.

Бірақ осы артықшылықтармен қатар лицензиялаудың бұл формасы белгілі бір шектелулерге де ие. Олардың негізгілері:

- басқарылатын компания келісім шартта көрсетілген осы нарықта белгілі бір мерзімнен кейін дербес бизнес жџргізу мџмкіндігінен айырылады;

- лицензиялық келісім шарттың бџкіл мерзімі ішінде шетелде жұмыс істеуге дайын жоғары беделді басқарушылардың тұрақты штаты болуы керек.

Лицензиялық қызметтің басқа тџрі келісім шарт бойынша өндірісболып табылады, кәсіпорын шетелдік нарықтардағыфирмаларға өзінің тауарларын жасауды тапсырады. Бұл жағдайдакәсіпорын шетелдік нарықтарға өзінің өнімін тез шығару тџрінде нақтыартықшылықтар алады. Лицензиар џшін келісім шарт бойыншаөндірістің кемшіліктеріне: өндірістік процеске тұрақты бақылаудыжџзеге асырудың мџмкін еместігі, өндірілетін өнімге сұраныстыңөзгерісі туралы маркетингтік ақпарат алудың кџрделілігі, шетелдікнарықтағы сауданың конъюктурасы және т.б.

Франчайзинг

Франчайзинг – лицензиялаудың кең тараған тџрі. Лицензияны сатушы келісім шартта көрсетілген ақшалай сомманы ала отырып, сатып алушыға өзінің сауда маркасын және өндірістік немесе маркетингтік технологияларын береді. Осылайша, әлемдік нарықта ірі халықаралық корпорация да жалғыз жџйеге біріктірілген кәсіпорынның топтары пайда болады.Келісім шарт бойынша өзінің серікестеріне франчайзер кәсіпорынды орналастыру жөнінен ұсыныстар береді, сондай-ақ құрал–жабдықтарды таңдайды, қызметкерлердің оқуына көмектеседі, басқаруға байланысты мәселелерге кеңес береді және қаржылай көмек көрсете алады. Лицензиялаудың мұндай тџрінің артықшылықтары франчизаны сату џшін мџмкін. Ол қосымша табыс алып келетін, тұрмыстың мџмкіндіктерін кеңейте отырып, жергілікті фирмалар мен олардың ресурстарын пайдалана отырып, шетелдік нарықтарда өзінің сауда маркаларының бар екендігін қамтамасыз етеді. Франчизаны сатып алушының артықшылықтары мынада: қажетті жағдайда қаржылай көмек береді, технологияларды пайдаланып, ірі корпорацияға ие болады және белгілі сауда маркасының қызметтері мен сапалы тауарларды өзінің нарығына шығара алады.

Тікелей инвестициялау

Тікелей инвестиция– шетелдік нарықта өзінің меншікті кәсіпорынын ұйымдастыру џшін кәсіпорынды шетелдік нарықта қызмет жасауға тартудың толық формасы. Шетелдік нарыққа капиталды тікелей инвестициялау екі тџрде жџзеге асырылады: кәсіпкерлік және ссудалық капиталды шығару.Кәсіпкерлік капитал – тікелей және портфельді форма негізінде шетелдік нарыққа шығарылады. Тікелей инвестициялар жергілікті компанияның акцияларының толық бақылау пакетін иемденуді немесе сатып алуды ұйғарады. Портфельді инвестициялар оларға бақылау орнатуда, бақылаудың аздығынан жергілікті кәсіпорындардың акциясын сатып алуды көрсетеді.

Ссудалық капитал – мемлекет, банктер, компания, әкімшілік аумақтар, муниципалиттер арқылы ұсынылатын заемдар. Заемдар ұзақ және қысқа мерзімді болады.

Бірлескен кәсіпкерлік

Бірлескен кәсіпорындар шетелдік нарыққа шығу џшін құралады. Бұл кезде компания өзінің шетелдік әріптесімен бірігу туралы шешім қабылдайды және олар меншік құқығы мен осы кәсіпорынның қызметіне бақылау жасауды өзара бөлістіреді.

Бірлескен кәсіпорындар әдетте екі тџрде құралады:

1. Бірлесіп иемденуші кәсіпорындар

2. Бірлескен акционерлік кәсіпорындар

Бірлескен кәсіпорын құру келесідей себептермен шарттастырылуы мџмкін:

а) шетелдік нарықты өз алдына дербес игеру џшін фирма ресурстар тапшылығын сезінеді;

ѕ) жергілікті капиталдың қатысуынсыз џкімет шетелдік фирмаларды өз еліне кіргізбейді;

б) шетелдік фирмамен бірігудің экономикалық тиімділігі.

Шетелдік нарыққа шығу џшін бірлескен кәсіпорынды пайдалану келесі мәселелерді тудырады:

1. Инвестициялық саясатты басқару әдістері мен табыстарды пайдалану туралы әртүрлі көзқарастардың пайда болуына байланысты әріптестер арасында қарама-қайшылықтар туындау мџмкіндігі. Жақын әріптестіктің қажеттілігі ТҰК-ың әртџлі елдерде өзінің әмбебап өндірістік және маркетингтік саясатын жџзеге асыруын қиындатуы мџмкін.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!