Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тауарлық марканы қалыптастыру және тауарды орауСыртќы нарыќтаѓы фирманыњ тауарлыќ саясатыныњ ќұрамдас бљлігініњ бірі тауарлыќ марканы ќалыптастыру жѕне тауардыњ экспорттыќ орауы болып табылады. Тауарды орау бұл тауар орналасатын орын, ол тасымалдау кезінде тауарды бұзылудан ќорѓайды, сонымен ќатар коммуникациялыќ және тауарлыќ саясаттыњ маќсаттарына байланысты жарнамалыќ, аќпараттыќ жѕне басќа да ќызметтерді атќарады. Экспорттыњ орауды жоспарлау кезінде орау көлемін, оныњ құнын, орау тџсіне байланысты жергілікті дәстџрлерді, орауѓа байланысты тауардыњ танымдылыѓы, тұтынушылардыњ білім дењгейі ескерілуі ќажет.

«Бренд» тауар маркасы, тауардыњ өзіндік ќасиеттерін ќалыптастырады, сапаѓа куәлік етеді және өндірушіге нарыќта бѕсекелестерге еш зиян келтірмей өз тауарын жылжытуѓа көмек береді. Шетел нарыќтарында брендті ќалыптастыру технологиясы ретінде брендингтің келесідей ерекшеліктері бар:

I. Сатып алушыныњ брентті тани білу дәрежесі;

II. Марканыњ зиянсыздыѓы;

III. Брентті жылжытушы фирмалыќ сауда нџктелері желісініњ даму дѕрежесі;

IV. Сапа ќорѓанысы.

Бренд құрудыњ негізгі тәсілі – бұл тауар белгісін сөз тџрінде ќалыптастыру. Тауар белгісініњ 20 млн-дыќ әлемдік ќорыныњ 80% сөз тџрінде болып келеді. Тұтынушы құқыѓын ќорѓайтын ќосымша ќорѓаныс болып, келесі тауар белгілері жатады:

- бейнеленген тауар белгісі

- тауар белгілерініњ арнайы тџрлері.

Маркетингтік тауарлыќ саясатты љњдеуде шетелдік нарыќта сатылатын тұтынушылыќ маќсаттаѓы тауарлардыњ тауарлыќ маркасы мен орауына, ал љндірістік маќсаттаѓы тауарлардыњ сервистік ќызмет етуіне назар аударылады. Әрбір елдегі экспортер тауар маркасыныњ және орауыныњ зањды талаптарын саќтауы ќажет. Ол бір-бірінен ерекшеленеді, біраќ міндетті тџрде фирма-љндірушініњ атын, љндірушініњ елін, кљлемін, мазмұнын, құрамында не бар екендігін, оныњ калориялығын талап етеді. Кейбір жаѓдайда компания этикетка сыртына тауарды сата алатын әрбір елдіњ тілінде жаза отырып сатып алушыныњ назарын аудартады. Бұл маќсатќа сай, љйткені фирманыњ трансұлттыќ лауазымы тұтынушыға әсер етеді. Біраќ, әдетте өндірушінің ұлттыќ құралдарын сызып алу џшін, әрбір ел џшін дербес этикетка құруѓа қаражаттар жұмсауѓа тура келеді. Соњѓы жылдары көптеген елдер басты назарды өзініњ экологиялыќ ќауіпсіздігіне аударды. Нәтижесінде тарифтік емес шектеулер енгізіледі. Осылайша, оралѓан жѕне љњделген материалдарды ќабылдау бойынша міндеттемелер пайдаланылады. Ќабылдау бойынша міндеттемелер тауарлардыњ бәсеке ќабілеттілігініњ тљмендеуіне және экспорттаушылар тарапынан шыѓындарыныњ жоѓарылауына алып келеді. Бұл экологиялыќ тџрде табысты болатын наќты тауарлардыњ бәсеке ќабілеттілігін ќозѓайды. Мәселен, Германияѓа кофе экспорттау џшін Колумбияныњ экспортерлары кендір ораудыњ орнына пластикалыќ орауды пайдалануѓа мәжбџр болды. Франция, Германия мен Италияда өнімді кері ќабылдау бойынша міндеттемелер љњделген майлар џшін пайда болды, ал Нидерландыда – аккумуляторлар, консервтік банкалар мен тұрмыстыќ электротехника џшін пайда болды. Ораудыњ әлемдік нарыѓы кењ дамыѓан. Оныњ кљлемі жылына 500 млрд долларды ќұрайды. Әртџрлі баѓалау бойынша, Ресейге 1 ден 3 млрд долларѓа дейін келеді.Сапалы сервисті ќамтамасыз ету сыртќы нарыќта тұрмысты реттеу тѕсілдерініњ бірі болып табылады. Сыртќы нарыќта сервистік ќызметті ұсынудыњ кџрделі мѕселелерініњ бірі сатылѓаннан кейінгі ќызмет көрсету кешені кіреді, сондай-аќ тауардыњ құрамдас бљлігі болып табылатын сервистіњ элементтерін аныќтау керек. Сервистіњ құрайтын ќажетті жѕне ќосымша жинаќтары бұл жаѓдайда дѕстџрден, мѕдениеттен, тљлем ќаабілеттілігінен жѕне сұраныстан тәуелді тџрлерін љзгерте алады.

Халыќаралыќ маркетингте компания шешуі ќажет сервистіњ негізгі алты компонентін аныќтауѓа болады:

- тасымалдау мен орнату;

- импортер ќызметкерлерін оќыту жѕне кењес беру;- техникалыќ ќызмет кљрсету мен жљндеу;

- кепілдемелік ќызмет ету;

- ќайта љњдеулер;

- басќа да ќызметтер.

Тасымалдау мен орнату.Бұл сервистіњ құрамдас бөліктері, өндірістік-техникалыќ маќсаттаѓы тауарларды сыртќы нарыќќа сатуда мањызды мѕнге ие. Фирманыњ дайындыѓы халыќаралыќ тасымалдауда

экспортшыныњ тѕжірибесі болмаѓан жаѓдайда, экспортердыњ міндетін жењілдететін тауарды тасымалдауды љзініњ мойнына алу. Кейбір жаѓдайда кџрделі орнатуларды аса беделді мамандар ѓана орнатуы мџмкін жѕне олар іздеу ќажеттілігі импортердіњ мџддесін сатып алуда тез арада тљмендетіп жіберуі мџмкін. Џлкен халыќаралыќ жоба шењберінде жабдыќтаушылардыњ, жалдаушылардыњ, басќа елдерден монтаж фирмаларыныњ арнайы консорциумдары құрылады.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!