Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Физика-химиялық талдау әдістері721. Аналитикалық химиядағы заттардың өлшенетін физикалық қасиеттері мен олардың сапалық және сандық құрамы арасындағы тәуелділікті пайдалануға негізделген әдіс:

А)+Аспаптық анализ.

В) Сандық анализ.

С) Титриметриялық анализ.

D) Гравиметриялық анализ.

Е) Сапалық анализ.

 

722. Сапалық анализдің физикалық әдістеріне жатпайтын талдау:

А) Спектральды.

В) Люминисценттік.

С) Масс – спектроскопия.

Рентгеноструктуралық.

*+ Титриметриялық.

 

723. Электрохимиялық әдістерге жатпайды:

* Кондуктометрия.

* Полярография.

* Кулонометрия.

D) Спектрофотометрия.

* + Масс-спектроскопия.

724. Ультракүлгін аймағындағы оптикалық диапазон:

* +200 – 300 нм.+

* 380 – 780 нм.

* 0,78 – 250 мкм.

D) 250 – 350 мкм.

* 1 – 100 нм.

 

725. Көрінетін аймақтағы оптикалық диапазон:

* 200 – 300 нм.

* +380 – 780 нм.+

* 0,78 – 250 мкм.

D) 1 – 100 нм.

 

726. Инфрақызыл аймақтағы оптикалық диапазон:

* 200 – 300 нм.

* 380 – 780 нм.

* +0,78 – 250 мкм.+

* 250 – 350 мкм.

* 1 – 100 нм.

 

727. Сыну көрсеткішін өлшеуге негізделген физика- химиялық анализ:

* Нефелометрия.

* Турбидиметрия.

* Поляграфия.

D) +Рефрактометрия.

* Хромотография.

 

728. Поляриазация жазықтығының айналу бұрышын өлшеуге негізденген физика- химиялық анализ:

* Нефелометрия.

* Турбидиметрия.

* +Поляриметрия.

D) Рефрактометрия.

* Хромотография.

 

729. Колоидты ерітіндідегі бөлшектердің электромагнитік сәулені шашырату процесіне негізделген физика-химиялық талдау әдісі:

* + Нефелометрия.

* Турбудиметрия.

* Колориметрия.

D) Флюориметрия.

* Рефрактометрия.

 

730. Электромагниттік сәулелену көзіне жатпайды:

* Қыздырылған дене.

* Газразрядты көз.

* Жалын.

D) Лазер.

*+ Спиртшамы.

 

Амперометрия

731. Анықталатын затта, титрантта белсенді болмаса да амперометриялық титрлеуді орындауға болады, егер белсенді болса:

* Өнім.+* Буферлiк ерiтiндi.

* Катализатор.

D) Фон.

* Ерiткiш.

732. Aмперометриялық титрлеуде ерітіндісімен анықтайтын ион:

*+ .

* .

* .

D) .

* .

 

Полярография

733. Полярография әдісі негізделген:

* +Электролиз кезінде кернеуге байланысты электродта жүргетін тотығу немесе тотықсыздану

процесі нәтижесінде түзілген ток күшін өлшеуге.+

* Ерітіндінің электрөткізгіштігін өлшеуге.

* Заттың белгілі бір мөлшерін электролиздеуге жұмсалған электр тогының мөлшерін

өлшеуге.
* Зерттелетін ерітіндіге батырылған электродтың өзгерген потенциалын өлшеуге.
* Зерттелетiн заттың электрқозғаушы күшiн өлшеуге.

 

734. Полярографиялық талдауда қолданатын құрал:

* + Полярограф.

* Хроматограф.

* Кулонометр.

D) Спектрофотометр.

* Кондуктометр..

735. Полярографиялық талдауда қолданатын Илькович теңдеуінің өрнегі:

* .

* .

* .

D) .

*+ .

 

736. Полярографиялық анықтауды бірдей капилярмен орындағанда шекті токты есептейтін формула:

*

*

*+

D)

*

 

737. Полярографикалық талдау әдісіндегі графикалық тәуелділік:

* Жұту спектрінің ерітіндінің жұту қабаты мен толқын ұзындығына.

* Жұмыс электроды потенциалының титрант көлеміне.

* + Шекті диффузиялық токтың ерітінді концентрациясына.

* Ерітіндінің электрөткізгіштігінің концентрациясына.* Электр тоғының мөлшерінің көлеміне.

738. Полярографияда шекті диффузиялық токты анықтайтын теңдеуді ұсынған ғалым:

* Илькович.+

* Кондратьев.

* Перти.

D) Генри.

* Даманский.

 

739. Полярографияда иондар концентрациясын сандық анықтауда қолданылатын шама:

* Жартылай толқын потенциалы.

* Шектi диффузиялық ток.+

* Шектi ток потенциалы.

D) Толқын басталуының потенциалы.

* Жартылай толқын тоғы.

 

740. Электролиз процесінде анықталатын заттың концентрациясына тәуелді өзгеріп отыратын шекті диффузиялық токты анықтауға негізделеген әдіс:

* Полярография.+

* Титрлеу.

* Кондуктометрия.

D) Потенциометрия.

* Кулонометрия.

 

741. Полярографияланатын ерітіндіге индифферентті электролитті қосу себебі:

* Ерітінді рН-ын өзгерту үшін.

* Полярографиялық максимумды басу үшін.

* Ерітіндіден оттегін жою үшін.

D) +Миграциялық токтың мөлшерін ең аз шамаға жеткізу үшін.

* Конденсаторлы токтың пайда болуы үшін.

 

742. Полярографиялық максимумдарды басады:

* Ерітіндіге натрий сульфитін қосу арқылы.

* Ерітіндіге индифферентті электролитті қосу арқылы.

* +Ерітіндіге беттік активті зат- желатинді қосу арқылы.

* Ерітіндіні қыздырады.

* Ерітіндіге бейорганикалық заттар қосады.

 

743. Полярографияланатын ерітіндіден оттекті жою үшін ерітіндіге:

* +Сілтілік ерітіндіге инертті газдар жібереді, қышқылдық ерітіндіге натрий сульфитін қосады.

* Желатин ерітіндісін қосады.

* Индифферентті электролитті қышқылдық та, сілтілік те ерітіндіге қосады.

D) Ерітіндіні ұзақ уақыт қыздырады.

* Ерітіндіге агар-агар қосады.

743. Полярографиялық талдауда ерітіндіге фондық электролитті қосқанда жойылады:

* Шекті диффузиондық ток.

* Жартылай толқын ұзындығы.

* + Миграциялық ток.

D) Толқын биіктігі.

* Потенциал.

744. Полярографиялық талдауда иондарды сапалық анықтау үшін пайдаланатын шама:

* Шектік ток потенциалы.

* + Жартылай толқын потенциалы.

* Жартылар толқынның тогы.

* Шектік диффузиялық ток.

* Толқын басының потенциалы.

745. Полярографиялық талдауда полярограмманы алу үшін қолданылатын жұмысшы электрод:
* Сутек электроды.

* Платина электорды.

* + Тамшылап тұрған сынап электроды.

D) Оттек электроды.

* Шыны электроды.

 

746. Полярограммадан өлшенетін шама:

* Ток күші.

* Кернеу.

* +Толқын биіктігі.

D) Электр мөлшері.

* Оптикалық тығыздық.

 

 

Оптикалық талдау әдісі

748. Оптикалық талдау әдістеріне жатпайды:

* Полярография.

* +Поляриметрия.

* Спектрофотометрия.

D) Нефелометрия.

* Рефрактометрия.

 

749. Молекулярлық анализдің оптикалық әдісінде өлшенетін параметр:

* Потенциал.

* Ток күші.

* Ток мөлшері.

* Меншікті электрөткізгіштік.

* +Оптикалық тығыздық .

 

750. Толқын ұзындықтары бірдей жарық ағынын алу үшін қолданады:

* Фотоэлемент.

* Детектор.

* Құтылар.

D) + Монохроматор.

* Кулонометр.

 

751. Концентрациясы белгісіз ерітіндінің оптикалық тығыздығын есептейді:

*+

D) .

*

752. Оптикалық тығыздықтың өлшем бірлігі:

* .

* .

* .

D) .

* +Өлшемсіз шама.

 

753. Боялған қосылыстарды зерттейтін спектр бөлігі:

*+ Көрінетін, +

* Ультракүлгін,

D) Инфрақызыл,

* Спектрдің барлық бөлігінде.

 

754. Түссіз қосылыстарды зерттейтін спектр бөлігі:

* Көрінетін ауданда,

* Ультракүлгін,

D) +Инфрақызыл,

* Спектрдің барлық бөлігінде.

 

755. Ертіндінің оптикалық тығыздығы дегеніміз:

* +Ерітіндінің жарық ағынын жұту қабілеті.

* Ерiтiндiнiң жарық ағынын ығыстыру қабiлетi.

* Ерiтiндiнiң жарық ағынын шашырату қабiлетi.

D) Жарыі ағыны ерiтiндiсi арқылы сынуы.

* Ерiтiндiнiң жарық ағынын өткiзу қабiлетi.

 

756. Калориметрия әдісі негізделген:

* +Зерттелетін боялған ерітінді түсінің қарқындылығын концентрациясы белгілі боялған стандарт

ерітіндісінің қарқындылығымен салыстыруға.

* Түссіз суспензиямен жұтылған жарықтың мөлшерін өлшеуге.

* Ерітіндідегі тұнба бөлшектерінің жарықты шашырату немесе шағылысу құбылысына.
D) Белгілі толқын ұзындығында жұтылған спектрді анықтауға.
* Ерітінді бояуының түстерiн салыстыруға.

 

757. Жұтылу спектрі:

* Оптикалық жұтылу мен концентрация арасындағы қисықтық байланыс.

* +Оптикалық жұтылу мен толқын ұзындығы арасындағы қисықтық байланыс.+

* Оптикалық жұтылу мен түсетін жарықтың интенсивтілігі арасындағы қисықтық байланыс.

D) Молярлық жұтылу мен толқын ұзындығы арасы ндағы қисықтық байланыс.

* Молярлық жұтылу мен концентрация арасындағы қисықтық байланыс.

 

758. Ерітінді бояуы түсінің қарқындылығын өлшеуге негізделген анализ әдісі:

* +Фотоколометрия.

* Гравиметрия.

* Амперометрия.

D) Кулонометрия.

* Потенциометрия.

 

759. Фотометриялық анықтауларда буферлік ерітінді қажет:

* +Орта рН –ы мәнінің тұрақтылығын сақтауға.

* Орта рН-ын төмендетуге.

* Орта рН-ын жоғарылатуға.

D) Ерiтiндiнi түссiздендiруге.

* Ерiтiндiнiң электрөткiзгiштiгiн арттыруға.

 

760. Спектроскопиялық анализде ерітіндінің спектрлік сипаттамасы қажет:

* Талданатын ерітіндінің коцентрациясын анықтауға.+

* Кюветаны таңдап алуға.

* Ерiткiштiң табиғатын анықтауға.

D) Сiңiрудің молярлық коэффициентiн есептеуге.

* Жарық фильтрiн таңдап алуға

 

761. Спектрофотоколориметрияда қолданылатын жарық ағындары:

* + Монохроматты.

* Ультракүлгiн аудандағы.

* Рентген сәулелерi.

D) Кез-келген.

* Полихроматты.

 

762. Фотоколориметрияда жарықсүзгіштер қажет:

* Электромагнитті сәлулеленудің табиғатын білу үшін.

* Кванттық ауысулардың ықтималдылығын білу үшін.

* Энергия деңгейінің өмір сүру уақытын анықтау үшін.

D) +Жоғары спектаралды аймақтағы жарық бөлігін анықтау үшін.

* Спектр белгілеп отыр тын экпозицины білу үшін.

 

763. Фотоколориметрияда жарықсүзгіштерді қолданады:

* Анықтау сезгіштігін арттыру үшін.

* Жарық ағынын әлсірету үшін.

* Жарық ағынын күшейту үшін.

D) +Анықтайтын зат жұтатын жарық спектрінің бөлігін бөліп алу үшін.

* Анықтайтын зат шашырататын жарық спектрін алу үшін.

 

764. Фотоколориметрдің негізгі түйіндерінің орналасу реті:

* детектор → жарықсүзгіш → кювета → сәуле шығару көзі.

* сәуле шығару көзі → кювета → детектор → жарықсүзгіш.

* сәуле шығару көзі → детектор→ кювета → жарықсүзгіш.

D) + сәуле шығару көзі → жарықсүзгіш → кювета → детектор.

* Негізгі түйіндердің орналасу ретінде белгілі бір заңдылық жоқ.

 

765. Негізгі жарық жұтылу заңы сақталуының басты шарты:

* + мәндерінің C мәніне тәулсіздігі.

* мәндерінің C мәніне пропорцианалды тәуелділігі.

* мәнінің концентрацияға тәуелсіздігі.

D) мәнінің λ тәуелділігі.

* мәнінің λ тәуелділігі.

 

766. Ерітінді бояуы түсінің қарқындылығының боялған заттың мөлшері арасындағы тәуелділік негізделген:

* Илькович теңдеуіне.

* Вант- Гофф заңына.

* +Бугер –Ламберт – Бер заңына.+

D) Ом заңына.

* Нернст теңдеуіне

 

767. Ерітіндідегі боялған зат мөлшерінің оның бояуы түсінің қарқындылығы арасындағы тәуелділікті сипаттайтын теңдеу:

* +

*

*

D)

*

 

768. Ерітіндінің оптикалық тығыздығын өрнектейтін қатынас:

* .

* .

*+ .

D) .

* .

 

769. Оптикалық тығыздық пен өткізу T шамалары арасындағы байланыс:

*

*

* .

D) .

* + .

770. Фотометрияның теориялық негізін құрайтын жарық жұтылудың Бугер-Ламберт-Бер заңының өрнегі:

* +

*

*

D)

*

771. Монохроматты сәуле ағынын жұтатын ерітіндінің құрамы белгісіз болғанда концентрацияны пайызбен есептеудегі жұтылудың үлесті коэффициенті

*+ .

* .

* .

D) λ.

* D.

772. Жұтылудың молярлық коэффициентінің физикалық мәні:

* Қабат қалыңдығы 1 см 100 мл ерітіндіде 1 г еріген зат ерітіндісінің оптикалық тығыздығы.

* +Қабат қалыңдығы 1 см концентрациясы 1 моль/л ерітіндінің оптикалық тығыздығы.

* Қабат қалыңдығы 10 см 100 мл ерітіндідегі 1 г еріген зат ерітіндісінің оптикалық тығыздығы.

* Қабат қалыңдығы 10 см концентрациясы 1 моль/л ерітіндінің оптикалық тығыздығы.

* Қабат қалыңдығы 1 см 100 мл ерітіндіде 1моль еріген зат ерітіндісінің оптикалық тығыздығы.

 

773. Жұтылудың үлесті коэффициентінің физикалық мәні:

* +Қабат қалыңдығы 1 см 100 мл ерітіндіде 1 г еріген зат ерітіндісінің оптикалық тығыздығы.

* Қабат қалыңдығы 1 см концентрациясы 1 моль/л ерітіндінің оптикалық тығыздығы.

* Қабат қалыңдығы 10 см 100 мл ерітіндіде 1 г еріген зат ерітіндісінің оптикалық тығыздығы.

D) Қабат қалыңдығы 10 см концентрациясы 1 моль/л ерітіндінің оптикалық тығыздығы.

* Қабат қалыңдығы 1 см 100 мл ерітіндіде 1моль еріген зат ерітіндісінің оптикалық тығыздығы.

 

774. Оптикалық тығыздықты есептейтін формула:

*

*

*+

D)

*

 

775. Фотоэлектроколориметриялық талдауда Cu2+ ионын анықтайтын реакция:

* .

* .

* + .

*

* .

 

776. Молярлық концентрациясы 0,1моль/л, оптикалық тығыздық 0,86 және қалыңдығы 1см ерітіндінің жұтылуының молярлық коэффиценті:

* 86.

* 0,86.

* + 8,6.

D) 0,086.

* 1 .

 

777. Спектрофотометриялық талдауда қолданатын құрал:

* Полярограф.

* Хроматограф.

* Кулонометр.

D) + Спектрофотометр.

* Кондуктометр.

Кулонометрия

778. Кулонометриялық талдауда қолданатын құрал:

* Полярограф.

* Хроматограф.

* +Кулонометр.

D) Спектрофотометр.

* Кондуктометр.

779. Кулонометриялық талдау әдісі негізделген физика – химиялық процесс:

* Электролиз.+

* Диссоциация.

* Ерітінділердің электрөткізгіштігі.

D) Сорбция.

* Экстракция.

780. Кулонометрия әдісінде өлшенетін шама:

* Ток күші.

* Кернеу.

* Толқын биіктігі.

* + Электр мөлшері.

* Оптикалық тығыздық.

 

781. Кулонометрия әдісі негізделген:

* Зерттелетін боялған ерітінді түсінің қарқындылығын концентрациясы белгілі боялған стандарт ерітінді түсінің қарқындылығы мен салыстыруға.

* Түссіз суспенциямен жұтылған жарықтың мөлшерін өлшеуге.

* Ерітіндідегі тұнба бөлшектерінің жарықты шашырату немесе шағылысу құбылысына.
D) Сыртан берілген кернеу әсерінен электродта жүрген тотығу немесе тотықсыздану

процесі нәтижесінде түзілген ток күшін өлшеуге.

* +Электролиз кезінде тотығу немесе тотықсыздану процесіне жұмсалған ток күшін

өлшеуге.

782. Ерітінді арқылы өткен электр мөлшерін анықтау үшін «ток күшінің уақытқа көбейтіндісі» қолданылатын әдіс:

* Тұрақты токтағы кулонометрия.+

* Потенциометрия.

D) Тұрақты температурадағы кулонометрия.

* Керi кулонометрия.

* Тұрақты потенциалдағы кулонометрияда.

783. Кулонометрия әдісінде электр тогының әсерінен тотыққан немесе тотықсызданған заттың массасын есептейтін формула:

*+ .

* .

* .

D)

*

 

784. Кулонометриялық талдау әдісіндегі графикалық тәуелділік:

* Жұту спектрінің ерітіндінің жұту қабаты мен толқын ұзындығына.

* Жұмыс электроды потенциалының титрант көлеміне.

* Шекті диффузиялық токтың ерітінді концентрациясына.

* Ерітіндінің электрөткізгіштігінің титрант көлеміне.

* + Электр тоғы мөлшерінің титрант көлеміне.

 

785. Кулонометриялық талдауда тұрақты потенциалда ерітіндіден өткен электр тогының мөлшерін анықтау үшін қолданады:

* + Ток күшінің уақытқа көбейтіндісі.

* Ток күшінің уақытқа қатынасы.

* Ток күшінің потенциалмен көбейтіндісі.

D) Уақыт бойынша ток күшінің көбейтіндісі.

* Уақыт бойынша ток күшін интегралдау.

 

786. Ток бойынша шығымы 100% болатын электрохимиялық тотықсыздану (тотығу) барысында анализденетін зат толық бөлінуге қажетті электр тогын өлшеуге негізделген электрохимиялық әдіс:

* +Кулонометрия.

* Аперометрия.

* Полярография.

D) Потенциометрия.

* Кондуктомерия.

 

787. Кулонометриялық талдау әдісінде тоқтың шығымы болу керек (%):

* 20.

* 10.

* 50.

D) 40.

* +100.

Хроматография

788. Күрделі қоспадан заттарды бір бірінен ажырататын және талдайтын физика-химиялық әдіс:

А) Гравиметрия

В) Нефелометрия.

С) Термометрия.

D Рефрактометрия.

Е) +Хромотография.

 

789. Хроматографтан шығарда газдың құрамының өзгеруіне сезімтал аспаптың бір бөлігі:

А) Термостат.

В) Ротаметр.

С) +Детектор.

D) Катарометр.

Е) Хромотография.

 

790. Қозғалмайтын фазасы сұйық болатын хроматографиялық әдіс механизмі бойынша жатады:

А) Адсорбциялық.

В) +Таралу.+

С) Ионалмасу.

D) Тұндыру.

Е) Тотығу тотықсыздану.

 

791. Қозғалмайтын фазасы бағанада болатын хроматография әдісі орындалуы бойынша жатады:

А) Капиллярлы.

В) Жұқа қабаттық.

С) Қағаздық.

D) Фазалық.

Е) +Бағаналық.

 

792. Катиониттің катионы алмаса жүретін реакция теңдеуі:

А) ROH + Cl- = RCl- + OH-.

В) R-Cu+ + NO3- = RNO3 + Cu+

С) ROH + Cu+ = RCl- + OH-.

D) +RNa + K+ = RK + Na+.

Е) R+ + Cl- = RCl.

 

793. Сұйық бағаналық хроматографияда затты талдауға мүмкіндік беретін негізгі параметр:

А) Ток күші.

В) Потенциал.

С) +Ұсталу уақыты.

D) Айналу уақыты.

Е) Қатты фазадағы ион концентрациясы.

 

794. Хроматография әдісінде қолданылатын негізгі адсорбент:

А) +Активтелген көмір.

В) N2.

С) Графит.

D) Ar.

Е) O2.

 

795. Анықталатын қоспа компоненттерінің газ және сұйық фазалар арасында таралуына негізделген хроматографиялық анализ:

А) Газ-қатты.

В) Қағаздық.

С) Жұқа қабатты.

D) + Газ - сұйықтық.

Е) Гель - сұйықтық.

 

796. Аниондарды алмастыра алатын құрамында ионогенді топтары бар қатты ерімейтін полинегіздер:

А) Сорбтивтер

В) Молекулярлық торлар.

С) Катиониттер.

D) +Аниониттер.

Е) Полимерлер.

 

797. Катиондарды алмастыра алатын құрамында ионогенді топтары бар қатты ерімейтін полиқышқылдар:

А) Сорбтивтер..

В) Молекулярлық торлар.

С) +Катиониттер.

D) Аниониттер.

Е) Полимерлер.

 

798.Катионитке жатады:

А) RCl.

В) ROH.

С) RNH3Cl.

D) +RSO3H.

Е) RNH3OH.

 

799. Анионитке жатады:

А) RNa.

В) RH.

С) +RNH3OH.

D) RSO3H.

Е) RSO3Na.

tfре

800. Хроматографиялық бағанаға сынаманы енгізу уақытынан бастап заттың максимум шыңының шығу уақытына дейінгі аралықты атайды:

А) +Бөгелу уақыты.

В) Жартылай ыдырау периоды.

С Шыңдардың ажырауы.

D) Қайтатоптасу уақыты.

Е) Бағананың тиiмдiлiгi.

 

801. Жұқа қабатты және қағаздық хроматографияда заттарды анықтауға мүмкіндік беретін негізгі параметр:

А)+ Rf.

В) tk.

С) ts.

D) Rs.

Е) Rk.

 

802. Калий иодиді сіңірілген тасығышы бар хроматографиялық бағанадан сынап (ІІ) және қорғасын (ІІ) тұздары ерітінділерін өткізгенде жоғарғы қабатта қызыл-сары(HgJ2), төменгі қабатта – сары (PbJ2) екі түсті қабат түзіледі. Бұл хроматографиялық әдіс механизмі бойынша жатады:

А) Ионалмасу.

В) +Тұндыру.

С) таралу.
D) Адсорбциялық.
Е) Гель хроматография.

 

803. Адсорбциялық хроматография әдісі негізделген:

А) Иониттердің жылжымалы иондарының электролит иондарымен ион алмасуына.

В) Анализдейтін қоспаның жеке компоненттерінің таралу коэффициенттерінің түрліше болуына.

С) +Анализдейтін қоспаның жеке компоненттерінің сәйкес адсорбенттермен талғамды

адсорбциясына.

D) Хроматографиялық қабаттан затты берігірек сорбциялайтын затпен ығыстырғып шығаруға.

Е) Жоғары дисперсті зат бетіндегі реактивпен зерттелетін қоспа компоненттерінен түзілген тұнбаның әртүрлі ерігіштігіне.

 

804. Ионалмасу хроматографиясы әдісі негізделген:

А) +Иониттердің жылжымалы иондарының электролит иондарымен ион алмасуына.

В) Анализдейтін қоспаның жеке компоненттерінің таралу коэффициенттерінің түрліше болуына.

С)Анализдейтін қоспаның жеке компоненттерінің сәйкес адсорбенттермен талғамды

адсорбциясына.

D) Хроматографиялық қабаттан затты берігірек сорбцияланатын затпен ығыстырғып шығаруға.

Е) Жоғары дисперсті зат бетіндегі реактивпен зерттелетін қоспа компоненттерінен түзілген

тұнбаның әртүрлі ерігіштігіне.

 

805. Таралу хроматографиясы әдісі негізделген:

А) Иониттердің жылжымалы иондарының электролит иондарымен ион алмасуына.

В)+ Анализдейтін қоспаның жеке компоненттерінің таралу коэффициенттерінің түрліше болуына.

С) Анализдейтін қоспаның жеке компоненттерінің сәйкес адсорбенттермен талғамды

адсорбциясына.

D) Хроматографиялық қабаттан затты берігірек сорбцияланатын затпен ығыстырғып шығаруға.

Е) Хроматографиялық қабаттан затты нашар сорбцияланатын затпен ығыстырғып шығаруға.

 

806. Қозғалмайтын фазаның тасығышы ретінде пластинкаға жұқа қабатпен жағылған әртүрлі сорбенттерді ( алюминий оксиді, силикагель және т.б.) қолданатын, аз қозғалмалы фаза ретінде әртүрлі еріткіштер немесе олардың қоспаларын қолданатын жазықтық хроматография әдісін атайды:

А) Модификацияланған.

В) Адсорбциялық сұйықтық.

С) Эксклюзивті.

D) Жұқа қабатты. +

Е) Екі бағаналы.

 

Потенциометрия

807. Электрқозғаушы күшті өлшеуге негізделген анализ әдісі:

А) Фотометрия.

В) Потенциометрия.+

С) Гравиметрия.

D) Амперометрия.

Е) Кулонометрия.

808. Потенциометрияда жиі қолданылатын салыстырушы электрод:

А) Хлоркүміс+.

В) Шыны.

С) Оттектiк.

D) Хлорқалайы.

Е) Сутектiк.

 

809. Потенциометрияда ЭҚК – ті анықтауда қолданылатын индикаторлық электрод:

А) Хлоркүміс электроды.

В) + Платина электроды.

С) Шыны электроды.

D) Күміс электроды.

Е) Каломельді электроды.

810. Платина электроды индикаторлық электродтың қызметін атқаратын реакция:

А) Тотығу –тотықсыздану.+

В) Бейтараптану.

С) Орынбасу.

D) Тұндыру.

Е) Комплекстүзу.

 

811. Индикаторлық электродтың потенциалының шамасына әсер етеді:

А) + Талданатын заттың концентрациясы.

В) Ток күші.

С) Ерітінді кедергісі.

D) Стандартты электродтың потенциалы.

Е) Ерітінді тұтқырлығы.

 

812. Потенциометриялық титрлеуде қисық тұрғызу үшін қолданатын тәуелділік:
А) Электрод потенциалының ток күшіне.
В) + Электрод потенциалының титрант көлеміне.
С) Ток күшінің электрод потенциалына .
D) Ерітінді электрөткізгіштігінің титрант көлеміне.
Е) Ток күшінің титрант көлеміне.

 

813. Потециометрия әдісінде өлшенетін шама:

А) Зат массасы.

В) + Потенциал.

С) Толқын биіктігі.

D) Электр мөлшері.

Е) Оптикалық тығыздық.

 

Кондуктометрия

814. Кондуктометриялық титрлеуде қисық тұрғызатын тәуелділік:

А)+Электрөткізгіштіктің титрант көлеміне.+

В) Электр тоғының мөлшерiнің титрант көлемi.

С) Оптикалық тығыздықтың концентрация.ға

D) Ерiтiндi рН-ның титрант көлемiне.

Е) Ток күшiнің титрант көлемiне.

 

815. Кондуктометриялық титрлеуде эквиваленттік нүктені анықтайды:

А) Электродтың потенциалын өлшеу арқылы.

В) +Зерттелетін ерітіндінің электрөткізгіштігінін кенет өзгеруі арқылы.+

С) Диффузиялы токты өлшеу арқылы.

D) Электролиз кезінде жұмсалған электр тогының мөлшері арқылы.

Е) Ток күшiн өлшеу арқылы.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!