Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Перевірка правильності відображення доходів і результатів від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг) 

Результати фінансово-господарської діяльності підприємств визначається на завершальній стадії виробничої діяльності – реалізації продукції (виконаних робіт та наданих послуг).

Прибуток є основним критерієм оцінки діяльності підприємства, важливою складовою частиною фінансових ресурсів.

Згідно з П(С)БО 15 доходи визначаються при збільшенні активу або зменшенню зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу.

Операції з реалізацією продукції відіграють основну роль в формуванні результатів господарської діяльності господарюючого суб'єкта, тому їх достовірність повинна бути досить досить високою. При перевірці операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ревізор, з одного боку, використовує внутрішні джерела доказів (розрахунки собівартості реалізованої продукції, накладні на відвантаження готової продукції, акти ліквідації основних засобів), а з іншого -змішані джерела доказів (рахунки, виставлені господарюючим суб'єктом на оплату за відвантажену продукцію і акцептовані покупцями у встановленому порядку).

Основним джерелом контролю є ф.2 “Звіт про фінансові результати”. Метою складання звіту про фінансові результати с надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період. Принципи підготовки Звіту про фінансові результати, його структура, зміст, загальні вимоги до розкриття статей, методологічні основи відображення господарських операцій у новій системі рахунків, викладених у ІІ(С)БО 3, обумовлюють основні завдання контролю фінансових результатів діяльності підприємства.

При перевірці операцій з обліку доходів від реалізації продукції ревізору слід з'ясувати:

­ наявність наказу про облікову політику підприємства із зазначенням умов визначення доходів від реалізації продукції;

­ визначення і відображення в бухгалтерському обліку і Звіті про фінансові результати доходів і витрат відповідно до вимог МСБО.

­ напрямки діяльності підприємства, що приносять йому основний дохід (прибуток).

­ правильність визначення і законність відображення фактичного доходу від реалізації продукції;

­ законність і обгрунтованість створення резервів по сумнівних боргах;

­ правильність ведення аналітичного і синтетичного обліку по рахунках:
70,791,90,91,92,93.

­ взаємоузгодженість показників звіту про фінансові результати з даними залишків і оборотів за відповідними рахунками (субрахунками) у Головній книзі.­ особливості методики визначення величини фінансового результату (за видами діяльності підприємства шляхом зіставлення відповідних сум доходів і витрат);

Оцінка доцільності й обгрунтованості обраних підприємством методів обліку, які обумовлені його обліковою політикою і впливають на величину фінансового результату.

Правильність і відображення в обліку і звітності доходів і витрат згідно з П(С)БО 15 "Дохід" і П(С)БО 16;"Витрати" за наступними критеріями:

-повнота відображення: чи враховані всі доходи і витрати;

-приналежність: чи дійсно відбиті доходи і витрати належать до господарських операцій даною підприємства,

-оцінка: чи дійсно доходи і витрати оцінювалися згідно з оголошеною обліковою політикою на прийнятній основі з дотриманням принципу наступності;

-об'єктивність відображення: чи об'єктивно відображені доходи і витрати

При перевірці достовірності відображення сум від реалізації продукції, слід вибірково порівняти ряд записів в регістрах обліку з даними первинних документів (коносаментів, товарно-транспортних накладних тощо), а також з документами, що засвідчують приймання відвантаженої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), для підтвердження того, що товари були дійсно відвантажені, роботи виконані, послуги надано і право власності на них перейшло від виконавця до замовника (покупця).

Перевірка повноти обліку реалізації продукції проводиться шляхом вибіркової перевірки товарно-транспортних накладних (чи документів, що їх замінюють) відділу продажу з рахунками-фактурами і даними бухгалтерського обліку. При проведенні такої перевірки ревізори повинні бути впевнені, що всі товарно-транспортні накладні зібрані і належним чином зберігаються у відділі продажу, що встановлюється шляхом аналізу порядкової нумерації таких документів.При перевірці своєчасності обліку доходів від реалізації, як правило, контролеру необхідно порівняти дати, зазначені в товарно-транспортних накладних, з датами відповідних рахунків-фактур, датами записів по рахунках обліку реалізації та дебіторської заборгованості. Значні розбіжності в датах можуть свідчити про потенційні проблеми у своєчасності обліку реалізації.

Точний розрахунок суми продажу впливає на правильне виставлення рахунків-фактур за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги та подальше відображення цих даних в облікових регістрах.

Перевірка правильності оцінки реалізації вміщує в себе перерахунок даних обліку для виявлення можливих арифметичних помилок. Як правило, в ході дослідження підраховуються кінцеві суми рахунків-фактур чи здійснюється перевірка контрольних документів, підготовлених, самостійно.

Окрім повного і достовірного обліку даних щодо проданої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), також важливо, щоб ці дані були правильно класифіковані в Звіті про фінансові результати.

В процесі перевірки класифікації операцій з обліку доходів від реалізації на підставі первинних документів визначається правильність відображення кореспонденції рахунків в облікових регістрах, правильність відображення у Головній книзі.

Повнота відображення даних з реалізації (продажу) в регістрі (обліку розрахунків з покупцями та замовниками) є важливою, оскільки визначає можливість господарюючого суб'єкта контролювати оплату непогашеної дебіторської заборгованості.

В ході перевірки відображення результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) контролеру необхідно зосередити увагу на правильності визначення і відображення результату від реалізації продукції на рахунку 791.

Використовуючи прийом арифметичної перевірки документів, ревізор у Головній книзі по рахунку 70 перевіряють правильність визначення відповідних показників.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!