Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Перевірка утримань із заробітної плати 

Згідно зі статтею 127 Кодексу законів про працю України утри­мання із заробітної плати можуть здійснюватися тільки у випадках, передбачених законодавством України.

Велику частину роботи при проведені ревізії складає перевірка правильності здійснених утримань із заробітної плати, яка робиться вибірковим або суцільним шляхом в разі виявлення суттєвих недоліків. При цьому слід користуватися різними документами незалежно від періоду, за який проводиться перевірка.

Із нарахованої заробітної плати утримуються :

· податок з доходів фізичних осіб;

· збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;

· збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

· аліменти;

· профспілкові внески;

· одержані аванси за звітний місяць;

· надлишкові суми, виплачені за попередній місяць;

· своєчасно не повернуті підзвітні суми;

· грошові нарахування за нестачу товарно-матеріальних цінностей, розкрадання тощо;

· інші відрахування згідно законодавства.

Перевірка утримань із заробітної плати проводиться суцільно за даними первинних документів, аналітичного обліку, зведеними даними та колективним договором. Крім того до перевірки залучають розрахунково-платіжні документи (платіжні доручення та виписки банків), прибуткові і видаткові касові ордери, Журнал 1,5, 5А.

При перевірці утримань із заробітної плати особливу увагу приділяють питанням правильного утримання податку з доходів фізичних осіб(прибуткового податку).

З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України від 22.05.2002 р. № 889-ІV „ Про податок з доходів фізичних осіб ” що містить чимало новацій.

Передусім варто зазначити про зміну ставок оподаткування доходів громадян. Отже, з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2006 року основну ставку податку з доходів фізичних осіб встановлено на рівні 13 відсотків незалежно від розміру та місця отримання доходу. З 1 січня 2007 року ця ставка становитиме 15 відсотків.

Як і раніше, платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу. Однак замість неоподаткованого мінімуму доходів громадян введено поняття „ податкової соціальної пільги ”. Вона застосовується до доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.Проводячи ревізію повноти та законності утримань податку з доходів фізичних осіб, в першу чергу, необхідно перевірити, чи є особа платником податку і якими пільгами користується.

Поряд з цим відбувається перевірка своєчасності перерахування податку з доходів фізичних осіб до державного бюджету. Вона проводиться на підставі представлених до установ банків платіжних доручень і витягів банків.

Правильність нарахування податку з доходів фізичних осіб перевіряється вибірково по особових рахунках, відомостях по нарахуванню заробітної плати та інших документах. При перевірці необхідно використовувати списки осіб, яким надаються пільги (з вказівкою реквізитів документів, які дають право на пільги: номера, серії, коли і ким видані).

При перевірці правильності утримань податку з доходів фізичних осіб слід встановити їх документальну обґрунтованість і законність, своєчасність перерахування отриманих сум по призначенню.

Важливим напрямком при перевірці утримань із заробітної плати є перевірка правильності утримання строкових внесків до Пенсійного фонду і збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

Основною законодавчо-нормативною базою, якою керується контролер, перевіряючи утримання із заробітної плати на соціальні заходи є:

· Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400/97-ВР (із змінами і доповненнями).

· Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року № 1533-ІП

· Закон України від 23.09.99 р. № 1105-ХІУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

· Закон України від 22.02.2001 р. № 2272-111 «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».Контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і повним перерахуванням збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття і на обов’язкове державне пенсійне страхування проводиться шляхом перевірки бухгалтерських документів про нараховану заробітну плату та інші виплати, нарахування строкових зборів, платіжних доручень про перерахування сум зборів на рахунок відповідних фондів, розрахункових документів, звітності про відрахування у фонди.

В процесі ревізії важливо перевіряти, зокрема : цільове використання коштів Пенсійного фонду і наявність документів, які підтверджують право на призначення відповідних виплат (листи непрацездатності, копії документів, що підтверджують кількість утриманців, довідки та інші). Перевіркою також необхідно встановити своєчасність сплати утриманих платежів.

Платники збору зобов'язані:

1. Вести облік фактичних витрат на оплату праці працівників, інших виплат та облік господарських операцій, що є об'єктом оподаткування збором на обов'язкове державне пенсійне страхування;

2. Своєчасно і в повному обсязі нараховувати, утримувати та сплачувати до соціальних фондів, а також подавати до фондіів розрахунок зобов'язання зі сплати збору на соціальні заходи;

3. Подавати в установленому порядку до органів Пенсійного фонду достовірні відомості про персоніфікований облік фізичних осіб, які працюють у них;

4. На вимогу фізичної особи видавати їй копії документів з відомостями про неї стосовно персоніфікованого обліку.

Платники зобов'язані вести облік платежів до Пенсійного фонду та витрачання його коштів.

Розрахунки за нарахуванням суми збору госпрозрахунковими підприємствами відображаються за дебетом рахунків обліку витрат на виробництво, використання прибутків та інших фінансових джерел і за кредитом рахунка 65 «Розрахунки за страхуванням», субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням».

Крім перелічених обов’язкових видів утримань на підприємстві можуть мати місце й інші утримання. Саме тому під час ревізії може перевірятись і повнота утримань з працівників сум, перерахованих як аліменти, за товари в кредит і за іншими зобов’язаннями. Ця перевірка може виконуватись шляхом звірки даних реєстрів платіжного доручення на перерахування коштів і розрахункових відомостей. По розрахункових відомостях встановлюється правильність утриманої суми.

Під час перевірки правильності утримань ревізор має впевнитись, що при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір всіх утримань не перевищує 20%, а у випадках, передбачених законодавством - 50% заробітної плати, що належить до виплати працівникам.

Особливо перевіряють повноту виданих авансів в рахунок заробітної плати. Для цього порівнюють суми утримань авансів по розрахунковій відомості із сумою виданих авансів по платіжних відомостях за першу половину місяця. Більш глибоко перевіряється утримання авансів, виданих по різного роду разових платіжних відомостях і по видаткових касових ордерах, неповне утримання авансів, подвійне списання виданих сум по одних і тих же старих платіжних відомостях, що приводить до утворення розбіжностей в частині залишків заборгованості по заробітної плати між даними аналітичного і синтетичного обліку по рахунку 66 „Розрахунки з оплати праці”. Виявити ці розбіжності можна перевіркою відображення суми нарахованої заробітної плати, проведених з неї утримань і виплат в рахунок зарплати за ті місяці, за які утворились такі розбіжності. Безпосередньо утворення розбіжностей встановлюють звіркою залишків заборгованості по заробітній платі на початок місяця по Головній книзі із залишками цієї заборгованості по підсумках розрахунково-платіжних відомостей, оборотних відомостей по зарплаті, особових рахунках робітників і службовців.

При перевірці розрахунків за іншими операціями особливої уваги контролера потребує перевірка своєчасності погашення сум раніше виданих працівникам авансів і переплат, правильності утримання із заробітної плати заборгованості за підзвітними сумами і за відшкодуванням матеріального збитку, а також за товари, придбані в кредит, за отриману позику і т.д.

Перевірка грошових сум, що обліковуються на рахунку 681 передбачає встановлення мети, з якою удержувались аванси, чи не обліковуються на цьому рахунку грошові суми, що не відносяться до авансів одержаних. З цією метою доцільно вивчити дані відомості № 3.5 по кожній сумі, що обліковується і встановити їх реальність.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!