Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Порядок справляння мита та перерахування в бюджетЕлементи нарахування та сплати мита

Мито сплачується в національній валюті України за встановленими ставками, виходячи з митної вартості товару.

Митна вартість — це ціна товару, яка фактично сплачена або підлягає сплаті на момент перетину мит­ного кордону України. До митної вартості включається ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі, а також такі фактичні витрати, якщо їх не включено до рахунка-фактури:

1) на транспортування, навантаження, розвантаження та страхування до пункту перетину митного кордону;

2) комісійні та брокерські;

3) плата за використання об'єктів інтелектуальної влас­ності, що належить до даних товарів і яка повинна бути оплачена як умова їх ввезення (вивезення).

Порядок оплати і ставки мита визначаються Єдиним митним тарифом України. Згідно з законодавством, Єдиний митний тариф — це систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари та інші предме­ти, що ввозяться на митну територію України або виво­зяться за межі цієї території. Єдиний митний тариф базується на міжнародних визнаних нормах і розвива­ється в напрямку максимальної відповідальності до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і правил митної справи. Ставки Єдиного митного тарифу є єдиними длявсіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяль­ності незалежно від форм власності, організації госпо­дарської діяльності або територіального розміщення, за винятком випадків, передбачених законами України і її міжнародними договорами.

Єдиний митний тариф затверджує Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів України.

Основні елементи мита показані в таблиці

 

Елементи мита

 

Платники Об'єкт оподаткування   Ставки за варіантами Сума мита за варіантами
І II І II
Юридичні та і фізичні особи, які здійснюють переміщення товарів через митницю Митна вартість товару = Вартість товару у валюті контракту х Курс НБУ на день подачі митної декларації В % до митної вартості (диференціація залежно від товарної групи, країни походження) У встановленому грошовому вираженні на одиницю товару 1 Митна вартість х Ставка мита, % /100 Кількість одиниць товару х Мито в грошовому вира­женні з одиниці товару

 Оподатковувані товари зводяться в товарну класифі­каційну схему, яка ґрунтується на Гармонізованій сис­темі опису і кодування товарів.

Єдиний митний тариф України передбачає три види ставок,які відрізняються розмірами:

1. Преференційні ставки використовуються:

—до товарів, які походять із країн, що входять разом з Україною в митні союзи;

—при встановленні спеціального преференційного митного режиму відповідно до міжнародних договорів;

—до товарів, які походять з країн, що розвиваються (крім продукції тваринництва, харчової промисловості, продук­тів рослинного походження).

2. Пільгові ставки використовуються до товарів, які походять:

—з країн, що користуються в Україні режимом найбільшого сприяння (Австрії, Великобританії, Італії, США, Німеччини, Франції та ін.);

—з країн, що розвиваються (за винятком товарних груп, за якими застосовуються преференційні ставки).

3. Повні (загальні) ставки застосовуються до інших товарів і предметів.

Вивізне мито є одним із інструментів структури екс­порту. Ставки вивізного мита затверджуються Кабінетом Міністрів України.Порядок справляння мита та перерахування в бюджет

На відміну від більшості податків мито розраховують не самі платники, а органи митної служби. Нарахування мита на товари та інші предмети, що підлягають митно­му обкладенню, провадиться на базі їхньої митної вартос­ті, тобто ціни, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за них на момент перетину митного кордону України.

Нараховані суми мита обов'язково записуються у ван­тажній митній декларації і підлягають сплаті платником з поточного рахунку (коли перетин кордону не дозволя­ється без сплати мита) або шляхом виписки векселів (якщо імпорт або експорт дозволяється з відстрочкою платежу до 90 днів).

Мито сплачується митним органам України, а за товари та інші предмети, які пересилаються в міжнарод­них поштових відправленнях, — підприємствам зв'язку. Порядок надання відстрочки та розстрочки сплати мита встановлюється Державним митним комітетом України.

Мито вноситься до державного бюджету України.

Контроль за сплатою мита здійснюють органи митної та податкової служб. Податкові органи вправі перевірити діяльність митної служби щодо нарахування мита і мит­них платежів, а також порядок сплати мита конкретним платником безпосередньо до Державного бюджету.

Враховуючи те, що перетнути митний кордон без сплати мита неможливо, відповідальності за несплату не існує. Виключенням є вексельні розрахунки, за якими дозволяється сплата мита на протязі 90 днів. При непогашенні векселя на платника накладається штраф 100% від суми мита, а вексель погашається або платни­ком, або банком, який акцептував вексель.

Законодавством передбачено пільги щодо сплати мита, порядок повернення надміру сплаченого та стягнення недобраного мита. Так, сума надміру стягнутого мита підлягає поверненню власникові товарів та інших пред­метів на його вимогу протягом одного року з моменту митного оформлення. Мито, не сплачене в терміни, на які було надано відстрочку та розстрочку сплати, а так само не сплачене в результаті інших дій, що спричи­нили його недобір, стягується за розпорядженням мит­них органів України в безспірному порядку.

 

5. Порядок застосування ставок митних зборів

Митний збір - це різновид митних платежів, які підлягають сплаті згідно вантажної митної декларації громадянами і суб'єктами ЗЕД за роботу здійснену по відношенню до них митними органами.

Митні збори нараховуються у відсотках до митної вартості чи у вигляді фіксованої ставки збору і сплачуються у національній валюті України. Якщо при нарахуванні митних зборів фіксована ставка вказується в доларах США, то вона перераховується в національну валюту України по офіційному курсу НБУ.

Ставки митних зборів, передбачені Митним кодексом України

Вид митного збору Розмір ставки (доларів США)
1. За митне оформлення товарів та інших предметів при митній вартості:
до 100 доларів США не справляється
від 100 до 1000 доларів США
більше 1000 доларів США 0,2 відсотка митної вартості товарів та інших предметів, але не більше еквівалента 1000 доларів США
2. За митне оформлення тимчасово ввезеного (вивезеного) майна під зобов'язання про його зворотне вивезення (ввезення):
за кожною вантажною митною декларацією
за кожним додатковим аркушем до неї
3. За митне оформлення товарів у разі ввезення на митний ліцензійний склад:
за кожною вантажною митною декларацією
за кожним додатковим аркушем до неї
4. За перебування товарів та інших предметів під митним контролем, за кожний день перебування:
за перші п'ятнадцять календарних днів не справляється
за кожний наступний календарний день 0,05 відсотка загальної митної вартості товарів та інших предметів
5. За митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, встановленим для митниці (за одну годину роботи одного працівника митниці):
у робочий час
у неробочий час, суботу, неділю
святкові дні
6. За митне оформлення транспортного засобу індивідуального користування, якщо цей засіб використовується для перевезення товарів та інших предметів в обсягах, що підлягають обкладенню митом
7. За видачу посвідчень на право реєстрації (перереєстрації) (ввезених в Україну громадянами транспортних засобів (у тому числі ввезених тимчасово), а також номерних агрегатів, що підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції
8. За зберігання товарів та інших предметів на складах митниць (крім товарів та інших предметів, зазначених у статті 86 Митного кодексу України), за 1 кг за кожний день зберігання:
перші десять календарних днів 0,1
кожний наступний календарний день 0,5
9. За зберігання товарів та інших предметів, що підлягають обов'язковій передачі митниці для зберігання і зазначені у статті 86 Митного кодексу України, за кожний день зберігання:
перші десять календарних днів 0,1 відсотка загальної вартості товарів та інших предметів
кожний наступний календарний день 0,5 відсотка загальної вартості товарів та інших предметів
10. За видачу підприємству свідоцтва про визнання його декларантом (на термін до одного року)

 

Митне оформлення і пропуск товару може здійснюватись лише після сплати відповідних митних зборів чи при умові надання митним органом відстрочки чи розстрочки їх сплати. Дана відстрочка або розстрочка надається митними органами на строк не більше 1 місяця при наявності гарантії банка і заявки платника.

 


Просмотров 929

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!