Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Підбір і аналіз літератури та формулювання припущень про причини виникнення проблемиБібліографічний опис джерела Основні ідеї та тези, що стосуються проблеми
Музика О.Л., Загурська І.С. Самооцінка і розвиток творчих здібностей: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І.Франка, 2007. -168 с. Творчі здібності – властивості особистості, які виникають на основі репродуктивних здібностей і визначають її спрямованість на пошук та продукування нових корисних ідей, рішень і результатів в освоєних діяльностях і готовність застосовувати творчі стратегії у нових життєвих ситуаціях. Розвиток здібностей, у тому числі й творчих, змінює й саму людину й соціальні стосунки, в які вона включена в тій чи іншій життєвій ситуації. Людина, яка розвиває здібності, отримує чи не отримує визнання, її соціальний престиж підвищується чи знижується , вона стає об’єктом наслідування чи конкуренції, заздрощів, прихованої чи відкритої агресії. Окрім психосемантичного дослідження самооцінки учбових та творчих здібностей, ефективною є процедура дослідження динаміки здібностей. Структурно-операціональна модель розвитку здібностей включає два основні блоки: дослідження рефлексії здібностей та дослідження соціальної рефлексії, до першого блоку входить діяльнісний та операціонально-когнітивний компонент, до другого референтний та особистісно- цінний компонент.
Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О.Моляко, О.Л.Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с. Методика вивчення динаміки здібностей призначена для психологічного супроводу програм розвитку здібностей та обдарованості. Творчі здібності розглядаються як особлива особистісна надбудова над загальними здібностями. Вони виникають у результаті рефлексії дієво-операційних компонентів кількох окремих здібностей і вироблення на цій основі індивідуальних стратегій діяльності. Творчі здібності не обов’язково ведуть до високих досягнень в плані результативності діяльності, але в плані визнання – їх, як правило, поціновують більше, ніж нетворчі досягнення.
Музика О.Л., Загурська І.С. Методики дослідження самооцінки творчих здібностей в учбовій діяльності. Практична психологія та соціальна робота: Науково-практичний освытньо-методичний журнал. – К.: Компанія «СОЦИС», 20 . - № . - С. 38-46. Структурно-операціональна модель розвитку здібностей включає два основні блоки: дослідження рефлексії здібностей та дослідження соціальної рефлексії, до першого блоку входить діяльнісний та операційно-когнітивний компонент, а до другого – референтний та осбистісно-ціннісний компонент. В окремих випадках показники самооцінки є індикаторами напрямків і кризових моментів у розвитку здібностей. За допомогою методики вивчення динамічних механізмів розвитку творчих здібностей ми можемо виконати такі завдання: проаналізувати рівень рефлексії (низька рефлексія не може корелювати із адекватною самооцінкою) та попередити проблемні моменти у розвитку здібностей, а також виділити умови та шляхи розвитку самооцінки творчих здібностей.
Туриніна О. Л. Т87 Психологія творчості : Навч. посіб. – К. : МАУП, 2007. —160 c. : іл. – Бібліогр. : с. 156–157. Розкрито основи психології творчості, сутність і зміст основних категорій психології творчості, подано методи та прийоми навчання творчості
Музика О.Л. (м. Житомир) РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ТА ОБДАРОВАНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВІКОВОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ//Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. В.О.Моляко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2007. – Т.12, вип. 2. – С.142-148. У статті розглядається проблема вікових закономірностей розвитку здібностей. У дошкільному віці визначальними факторами розвитку здібностей є вміння, у молодшому шкільному – узагальнені способи розумових дій, у підлітковому – смислові і ціннісні чинники розвитку здібностей в системі референтних стосунків, у юнацькому – особистісні якості.

Припущення щодо причин виникнення проблеми. Однією з найбільш ймовірних причин є молодший шкільний вік дитини.У цьому випадку в консультації з іншими фахівцями немає потреби. Завдання не виходить за межі компетенції психолога2.4. Складання розгорнутого плану виконання завдання, підбір методів та аналіз ресурсів

Етап роботи Методи та процедури Необхідні ресурси
Планування дослідження.рефлексії здібностей дорослого за допомогою методики вивчення динаміки здібностей О.Л. Музики. Визначення термінологічного апарату дослідження. Планування дослідження та підготовка матеріалів для досліджуваного. Література з описом процедур планування дослідження за методикою вивчення динаміки здібностей О.Л. Музики.
Планування дослідження Організація дослідження::оголошення інструкції, заповнення досліджуваним протоколу дослідження. Протокол дослідження
Аналіз результатів дослідження Якісний та кількісний аналіз даних. Заповнений протокол із даними дослідження. Програма Statistica.
Підготовка висновків для бесіди з клієнтом Підготовка тексту повідомлення результатів дослідження. Розробка рекомендацій. Приміщення, час. Текст повідомлення результатів. Проект програми ціннісної підтримки розвитку здібностей.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!