Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Законодавство України про страхування//Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, 1999. – 464 сВ оборотні виробничі активи також входять: затрати на незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів. Фонди обігу забезпечують процес виробництва і реалізації продукції. До них відносяться: готова продукція, відвантажені товари, виконані роботи та надані послуги, грошові кошти в касі підприємства і на його рахунках, кошти в розрахунках у вигляді дебіторської заборгованості.

Його організаційно – економічні умови, аналіз організаційної структури. Проаналізувавши показники економічної ефективності виробництва та витрат у сільськогосподарському виробництві зерна озимої пшениці, гречки, кукурудзи можна зазначити, що інтенсивність І, яка використовується в ТОВ «Прогрес» є ефективною. Поріг виробництва та поріг рентабельності є нижчим за існуючу ціну реалізації.

Підприємство яке спеціалізується на виробництві зерна, соняшнику, та цукрового буряку. Господарство в цілому в достатній мірі забезпечено робочою силою, в той же час вкрай низька забезпеченість сільськогосподарською технікою.

Останнім часом за умов фінансової нестабільності і кризи все більшого значення набувають інтенсивні ресурсо- та енергозберігаючі технології виробництва зерна. Відомо, що урожайність озимих, вирощуваних за традиційною технологією, на 20 – 35% нижча, ніж за інтенсивною. Потягом останніх трьох років грошові надходження від реалізації продукції в ТОВ «Прогрес» зросли на 20%, у 2013 році 16142,1 тис.грн, а у 2012 році 12576,9 тис.грн, а маса прибутку – у 2,4 разів. Однак рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва зменшився на 122 відсоткових пункти.

Амортизація основних засобів у 2010 році 51,1 тис.грн, а вже у 2012 це показник ства уже 56,4 тис.грн, збільшився, на 1,2%. Оплата послуг і робіт у 2011 році 2973,9 тис.грн., а от у 2012 році витати на оплату послу значно зросли а саме на 3054,2тис.грн., а це 11% більше ніж у минулому році.

Інші витрати на підприємсті теж зросли, тільки у 2010 році вони були 982,6 тис.грн., а вже у 2012 році стали 2255 тис.грн., а це 55% більше.

Собівартість продукції відображає рівень витрат підприємства на її виробництво і комплексно характеризує ефективність використання ним усіх ресурсів, організаційний та технічний рівень виробничого процесу, рівень продуктивності праці тощо. При схваленні рішень щодо вдосконалення виробництва собівартість продукції використовується як показник доцільності впровадження організаційно-технічного заходу. Захід вважається економічно ефективним, якщо внаслідок його впровадження собівартість продукції підприємства знижується.В умовах ринкових відносин в Україні актуальним є питання якісного зберігання і первинної обробки зернових безпосередньо у виробника. Розв’язання цього питання дозволить уникнути втрати майже 20% валового збору та дасть змогу виробнику бути незалежнішим і продавати зерно за найприйнятнішими цінами.

Отже, фінансові ресурси господарства, потребують пошуку інвесторів, але це вкрай необхідно для підвищення економічної ефективності зерновиробництва і зміцнення економіки досліджуваного господарства.


 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст.144.

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. - Ст.356.

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246.

Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок використання прибутку Верховна Рада України; Закон від 23.02.1996 № 68/96-ВР

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 12 Фінансові інвестиції", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 квітня 2000 р. № 91

7. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та доповненнями.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування»//Урядовий кур’єр. – 2001. – 7 листопада. « Верховна Рада України; Закон від 16.11.2006 № 357-V// Документ 357-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2008, підстава 1110-16, 251-17Законодавство України про страхування//Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, 1999. – 464 с.

10. Александров А.А. Фінанси підприємств., Навчальний посібник.– М.: ПРИОР, 2012. – 486с.

11. Воблик К.Г., Базилевич К.С.Основи економики підприємства. - К.: Знання, 2011. - 228с.

12. Балабанов І.Т., Балабанов А.І.. Фінансовий менеджмент Підручник. - СПб.: Питер, 2001. - 256с

13. Балабанов І.Т. Ризик-менеджмент. - М.: Фінанси і статистика, 2012. – 392с.

14. Біленчук Д.П., Біленчук П.Д., Залетов О.М., Кліменко Н.I.Управління підприємством в Україні: Підручник. –К.: Атіка, 2010. – 368 с

15. Бирюков Б.М. Економика предприятия– М.: ПРИОР, 2009. – 128с.

16. Воблый К.Г. Основы экономии предприятия. – М.: Анкил, 2012. – 228 с.

17. Кашенко О.Л., Борисова В.А. Соціально-економічні основи підприємства. Навчальний посібник. Суми: Університетська книга, 2009. – 252 с.

18. Крутик А.Б., Никитина Т.В.Финанси: Учебное пособие. – СПб.: Изд. дом “Бизнесс-пресса”, 2010. – 304 с.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!