Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Обстеження систем протипожежного водопостачанняНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

нормативної дисципліни

ОСНОВИ ГІДРАВЛІКИ ТА ПРОТИПОЖЕЖНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

спеціальність 5.17020301 «Організація та техніка протипожежного захисту»

напрям підготовки 170203 «Пожежна безпека»

галузі знань 1702 «Цивільна безпека»

кваліфікації 3119 «Технік з аварійно-рятувальних робіт»

 

Вінниця 2014

Основи гідравліки та протипожежне водопостачання – навчальна програма підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.17020301 «Організація та техніка протипожежного захисту» галузі знань 1702 «Цивільна безпека», кваліфікації 3119 «Технік з аварійно-рятувальних робіт».

 

 

Навчальну програму складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.17020301 «Організація та техніка протипожежного захисту».

 

Укладач: Дейнека М.О. – викладач

 

 

Програма розглянута на засіданні циклової комісії спеціальності 5.17020301 “ Організація та техніка протипожежного захисту “

Протокол № ____ від “__” ___________ 2014 року.

 

Голова циклової комісії Придатко В.І.

 

 

Програму погоджено

 

Завідувач відділення В.А. Джереловський

 


І. Пояснювальна записка.

 

Одним із основних факторів боротьби з вогнем, являється водопостачання.

Знання основних законів гідравліки та положень водопостачання дозволяє фахівцям з пожежної безпеки ефективно вирішувати задачі профілактики та правильно підбирати способи гасіння пожеж.

Сучасні системи водопостачання являють собою складні інженерні споруди і пристрої, які забезпечують надійну подачу води споживачам. Із розвитком водопостачання населених пунктів і промислових підприємств покращується і їх протипожежний захист, так як при проектуванні, будівництві і реконструкції водопроводів враховується забезпечення не тільки господарсько-питних, виробничих, а і протипожежних потреб.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи гідравліки та протипожежне водопостачання» є формування у студентів знань про основні закони рівноваги і руху рідин, основних положень щодо зовнішнього та внутрішнього водопостачання. Це дасть їм змогу використовувати дані знання під час вивчення умов транспортування води по трубах і пожежних рукавах, створенні далекобійних і розпилених водяних струменів, експлуатації пожежних насосів, водойм, складанні схем водопостачання та перевірки їх працездатності.Навчальна дисципліна складається з двох розділів: гідравліка та протипожежне водопостачання.

Дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з такими навчальними дисциплінами як «Пожежна профілактика» і «Пожежно-технічне обладнання».

В результаті вивчення дисципліни «Основи гідравліки та протипожежного водопостачання» студенти повинні бути здатними до використання знань, умінь й навичок з основ гідравліки для забезпечення надійної експлуатації протипожежного водопостачання з метою успішного гасіння пожеж та володіти такими основними компетенціями:

соціально-особистісні компетенції:

- здатність учитися та роботи із законодавчими та нормативно-правовими актами;

- турбота про якість виконуваної роботи;

- здатність до системного мислення;

інструментальні компетенції:

- дослідницькі навички визначення втрат напору в трубопроводах та пожежних рукавах;

загально-професійні компетенції:

- здатність проводити гідравлічний розрахунок трубопроводів;

- здатність визначати витрати рідини через отвори і короткі трубопроводи та пожежні стволи;

 

спеціалізовано-професійні компетенції:

- за паспортними даними, використовуючи спеціальні методики, проводити випробування систем протипожежного водопостачання на відповідність експлуатаційних показників.

- здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії і практики основ гідравліки для забезпечення надійної експлуатації протипожежного водопостачання;

Засоби діагностики навчальних досягнень:

- усне опитування;

- письмове опитування;

- розв’язування задач;

- тестування.

 

Форма підсумкового контролю – екзамен. 

 


ІІ. Навчальний план.

№ роз., тем Назви розділів, тем Всього годин Кількість аудиторних годин Самостійна робота
Всього Лекції Лабораторні заняття Практичні заняття Семінарські заняття
1 Змістовний модуль 1.Основи гідравліки.
1.1-1.3. Основи гідростатики. - -
1.4-1.13 Основи гідродинаміки.
1.14- 1.16 Насосно-рукавні системи. - -
Змістовний модуль 2. Протипожежне водопостачання. -
2.1- 2.2 Протипожежне водопостачання. Норми витрат води. Вільні напори. -
2.4 – 2.5. Внутрішній і зовнішній водопровід. - - -
2.6 –2.10. Водопровідні споруди. Вимоги державних будівельних норм до будівель зовнішнього водопроводу. -
2.11 – 2.13 Безводопровідне протипожежне водопостачання.  
2.14-2.15 Обстеження систем протипожежного водопостачання та прийняття їх в експлуатацію. - -
Всього

 

ІІІ. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.

 

Змістовний модуль 1. Основи Гідравліки.

1.1 - 1.3. Основи гідростатики.

Короткий історичний огляд розвитку гідростатики. Основні властивості рідин. Гідростатичний тиск і його властивості. Поняття вакуум. Прилади для вимірювання тиску рідини. Одиниці вимірювання. Основне рівняння гідростатики. Закони гідростатики та їх застосування для розв'язання практичних задач. Тиск рідини на плоскі поверхні. Тиск рідини на криволінійні поверхні. Закон Архімеда. Найпростіші гідравлічні машини.

Рекомендована література 4,5,9,13.

 

1.4 – 1.13. Основи гідродинаміки.

Визначення та характеристики лінії течії, елементарного струменя і потоку. Основні величини, які характеризують рух рідини: площа живого перерізу, витрата, середня швидкість. Рівномірний та нерівномірний рух рідини. Рівняння нерозривності потоку рідини. Ламінарний та турбулентний режими руху рідин. Спрощені формули для визначення пропускних можливостей пожежних рукавів. Рівняння Бернуллі для потоку ідеальної та реальної рідин, їх фізична суть.

Види втрат напору. Фактори, що впливають на втрати напору. Визначення лінійних та місцевих втрат напору. Втрати напору в пожежних рукавах. Спрощені формули для визначення втрат напору у трубах та пожежних рукавах. Гідравлічногладкі та шорсткі трубопроводи. Коефіцієнт гідравлічного тертя. Класифікація трубопроводів. Рівняння Бернуллі для нерівномірного потоку реальної рідини. Гідравлічний удар в трубопроводах. Способи захисту від гідравлічного удару в трубопроводах та пожежних рукавах.

Класифікація отворів. Витікання рідини з круглого отвору. Класифікація насадків. Витікання рідин з насадків. Розрахунок напору та витрати рідини з насадків. Спорожнення резервуарів.

Класифікація струменів. Траєкторія суцільного струменя. Визначення залежності дальності польоту струменя і витрати води від напору та діаметра насадка. Реакція струменя. Тиск струменя. Методи розпилення струменя.

Практична робота 1.

Розрахунок витрат води.

Лабораторна робота 1.

Визначення втрат напору в трубопроводах.

Лабораторна робота №2.

Визначення коефіцієнтів тертя в сталевій трубі.

Лабораторна робота 3.

Визначення втрат напору в пожежних рукавах.

Рекомендована література 4,5,6,7,9.

1.15 – 1.17. Насосно-рукавні системи.

Класифікація насосів та сфера їх застосування. Основні робочі параметри насосів. Характеристики насосів. Умови, необхідні для спільної роботи насосів і рукавних систем. Способи з’єднання елементів рукавних систем.

Розрахунок насосно-рукавних систем при спільній роботі пожежних автомобілів, мотопомп і пристроїв для гасіння пожеж техніки народного господарства. Послідовна робота насосів при подачі води на перекачку. Паралельна робота насосів на лафетні стволи.

Практична робота 2.

Розрахунок насосно-рукавних систем при спільній роботі пожежних автомобілів, мотопомп і пристроїв для гасіння пожеж.

Рекомендована література 1,2,11.

 

Змістовний модуль 2. Протипожежне водопостачання.

2.1-2.2. Протипожежне водопостачання. Норми витрат води. Вільні напори.

Значення водопостачання в системі забезпечення пожежної безпеки промислових об'єктів та населених пунктів.

Водопровідне і без водопровідне протипожежне водопостачання. Класифікація зовнішніх водопроводів. Вимоги норм до вільних напорів у водопроводах високого і низького тиску. Схеми водопостачання промислових підприємств і населених пунктів. Норми водоспоживання на господарсько-питні потреби промислових підприємств і населених пунктів. Нерівномірність водоспоживання.

Витрати води на зовнішнє пожежегасіння для населених пунктів і промислових підприємств, а також для об’єднаних водопроводів, які обслуговують промислове підприємство і населений пункт.

Практична робота 3.

Розрахунок витрат води на зовнішнє пожежегасіння для населених пунктів і промислових підприємств.

Рекомендована література 1,3,4,5.

2.4-2.5 Внутрішній і зовнішній водопровід

Призначення, види, класифікація внутрішніх водопроводів і зовнішньої водопровідної мережі. Арматура зовнішньої водопровідної мережі: запірно-регулююча, запобіжна і водорозбірна. Улаштування, робота і вимоги будівельних норм до її розміщення.

Галузь застосування внутрішніх протипожежних водопроводів з урахуванням вимог будівельних норм. Протипожежні вимоги до вводів в будівлю, водомірних вузлів, внутрішніх мереж, насосних пристроїв, водонапірних баків.

Норми витрат води на внутрішнє пожежегасіння. Пожежні крани, їх розміщення, улаштування і обладнання. Протипожежне водопостачання висотних будівель.

Рекомендована література 1,3,4,5,12.

 

2.6-2.10. Водопровідні споруди. Вимоги державних будівельних норм до будівель зовнішнього водопроводу.

Джерела водопостачання. Загальна характеристика відкритих (поверхневих) і підземних вододжерел. Споруди для забору води з відкритих (поверхневих) вододжерел. Вимоги державних будівельних норм до водоприймачів, берегових колодязів, які забезпечують витрати води на пожежегасіння.

Загальні відомості про споруди для прийому води з підземних вододжерел. Строки відновлення недоторканого протипожежного запасу води.

Запасно-регулюючі ємності. Резервуари різного призначення. Способи зберігання недоторканого протипожежного запасу води. Пристрій для забору води з резервуарів пожежною технікою.

Водонапірні башти, гідроколони, баки і пневматичні установки. Призначення, будова і обладнання. Методика розрахунку об’єму бака водонапірної башти. Пристрої, які забезпечують недоторканість запасу води. Вимоги державних будівельних норм, які висуваються до запасно-регулюючих ємностей.

Практична робота 4.

Визначення місткості і недоторканого запасу води резервуарів чистої води і баків водонапірних башт.

Рекомендована література 1,3,4,5,12.

 

2.11 – 2.13. Безводопровідне протипожежне водопостачання.

Характеристика безводопровідного протипожежного водопостачання. Пристрої для забору води з відкритих (поверхневих) вододжерел в літній, зимовий час. Штучні джерела протипожежного водопостачання.

Розрахунок ємності водоймищ і правила розміщення їх на території населеного пункту або промислового підприємства з урахуванням вимог державних будівельних норм.

Гідроізоляція водоймищ-копаней, водоймищ-резервуарів. Способи забору води з водоймищ пожежною технікою.

Прийняття водоймищ в експлуатацію. Експлуатація водоймищ–копаней і водоймищ-резервуарів.

Практична робота 6.

Визначення місткості і кількості пожежних водоймищ на території населеного пункту та промислового підприємства.

Рекомендована література 1,3,4,11,12.

Обстеження систем протипожежного водопостачання.

Методика прийняття в експлуатацію зовнішнього і внутрішнього водопроводів. Гідравлічне випробування їх на водовіддачу.

Мета, порядок і методика пожежно-технічного обстеження окремих складових зовнішнього і внутрішнього водопроводу. Складання документів за результатами обстеження.

Практична робота 5.

Перевірка протипожежного водопостачання: пожежних гідрантів та пожежних кранів.

Рекомендована література 1,2,3,4,12.


ІV. Література.

 

Основна:

1. ДБН В.2.5.74-2013 « Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди».

2. ДБН В.2.5-64-2012 « Внутрішній водопровід і каналізация»

3. НАПБ А. 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні.

4. Качалов А.А., Воротынцев Ю.П., Власов А.В. Противопожарное водоснабжение. - М.: Стройиздат, 1985.

5. Лаврівський З.В., Мандрус В.І. Технічна механіка рідин та газів. – Львів, 2004.

6. Шелюх Ю.І., ДворянинІ.О. Практичний посібник з питань обліку, контролю та перевірки протипожежного водопостачання в гарнізонах пожежної охорони України. Львів 2004.

 

Додаткова:

7. Абросимов Ю.Г. и др. Задачник по гидравлике и противопожарному водоснабжению. .- М: 1989.

8. Баскин Ю.Г., Белявцев А.И. Сборник задач по курсу "Противопожарное водоснабжение". - М: МССШМ МВД СССР, 1986.

9. Воротьнцев Ю.П. и др. Гидравлика и противопожарное водоснабжение.
Под ред. Ю.А.Кошмарова. - М.: 1985.

10. Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика. - М.: Наука, 1987.

11. Константинов Ю.М. Гидравлика, - К., 1981.

12. Кузнецов А.Е. Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий, - М.: Стройиздат, 1975.

13. Левицький Б.Ф., Лещій Н.П. Гідравліка. - Львів, 1994.

 

 


V. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

з дисципліни «Основи гідравліки та протипожежне водопостачання»

 

Рівень навчальних досягнень Бал Критерій оцінювання навчальних досягнень

 

Початковий рівень Студент може усно фрагментарно відтворити матеріал теми. Вибирає вірний варіант відповіді (на рівні «так», «ні»). Частково виконує лабораторні та практичні роботи, не вміючи їх правильно оформити. Може самостійно знайти відповідь у тексті підручника. Розрізняє окремі явища гідростатики, гідродинаміки та водопостачання за зовнішніми ознаками без зв'язку між ними. Виконує 20 % від загальної кількості завдань.
Середній рівень Студент знає близько половини навчального матеріалу теми, здатен відтворити його з помилками та неточностями, уміє описувати основні закони гідравліки та види водопостачання за певними заданими ознаками. Має стійкі навики роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти більшою частиною заданого матеріалу, наводить приклади застосування теоретичного матеріалу на практиці, підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами. Самостійно виконує практичні завдання, оформляє їх, не роблячи повних висновків. Відповіді непослідовні та нелогічні; виконує 55 % від загальної кількості тестових завдань.
Достатній рівень Студент достатньо засвоїв основні поняття, категорії; виявляє розуміння основних положень основ гідравліки та протипожежного водопостачання, уміє наводити приклади на підтвердження своїх знань. Вільно використовує навчальний матеріал у стандартних ситуаціях. Здатен на порівняльну характеристику явищ. Формулює та чітко аргументує власну думку. Здатен на рецензію відповіді іншого курсанта, учня. Виправляє допущені помилки. Застосовує здобуті знання на практиці. Має сформовані експериментальні уміння і може проводити практичну роботу на основі інструкції, але при цьому висновкам бракує чіткості. Здатен опрацьовувати матеріал самостійно, уміє підготувати реферат та захищати його найважливіші положення. Виконує 80 % від загальної кількості тестових завдань.
Високий рівень Студент здатен до самостійного вивчення матеріалу дисципліни «Основи гідравліки та протипожежне водопостачання». Встановлює і обґрунтовує причинно-наслідкові зв'язки. Вміє застосувати вивчений матеріал для винесення власних аргументованих суджень у практичній діяльності. Спроможний підготувати за підтримки викладача виступ на теоретичну конференцію. Самостійно знаходить інформацію (наукова література, мас-медіа, Інтернет, мультимедійні програми тощо). Вільно оперує термінологією. Може самостійно проводити лабораторні та практичні роботи, вирішує проблемні завдання. Самостійно виконує 100 % загальної кількості тестових завдань.

 

Викладач М.О.Дейнека

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!