Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Залишки за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами” (субрахунок 372 “Розрахунки з підзвітними особами”) станом на 1 грудня№ рахунку Назва аналітичного рахунку Сума, грн.
дебет кредит
Ольховський С.В. -  
Роганіна М.П. -  
Давидов М.О. 80,00  
  Разом 80,00  

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань. Підвести підсумок практичного заняття звернув увагу на основні помилки при його виконанні.

Практичне заняття №2. Узагальнення даних поточного обліку.

 

Навчальна мета заняття: Виконання практичного завдання повинно забезпечити у майбутнього спеціаліста вміння навчитись узагальнювати дані обліку за допомогою оборотних відомостей по синтетичних та аналітичних рахунках, закріпити знання про зв'язок між системою рахунків і балансом.

Час проведення:-2 години.

Місце проведення: аудиторія університету.

 

Навчальні питання:

1. Що уявляє собою оборотна відомість?

2. Призначення та види оборотних відомостей.

3. Який порядок складання оборотної відомості по синтетичних рахунках?

4. Для чого призначені і яким чином складають оборотні відомості по аналітичним рахункам?

5. Як перевірити чи правильно складена оборотна відомість?

6. Який зв'язок між системою рахунків і балансом?

Література:1, 2, 8,10(с.53 -55),12(с.71-73), 13,14(109-120), 15(с.76-93),16(с.39-43), 17.

Хід проведення заняття:

І. Проведення попереднього контролю теоретичних знань, практичних умінь і навичок студентів: нормативна база та порядок складання оборотних відомостей.

Відповідно до нормативної бази розкрити методику проведення контрольних дій з необоротними активами на підприємстві.

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття: постановка загальної проблеми та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань різної складності з їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань.

Завдання для виконання.

1. На підставі умовних даних (таблиця 9) про залишки господарських активів та джерел їх формування необхідно скласти баланс підприємства “Амфора” станом на 1.04.поточного року.

2. На підставі даних балансу відкрити синтетичні рахунки і записати на них початкове сальдо (залишки на початок місяця).

3. На підставі наведених господарських операцій у таблиці 10 за звітний період необхідно скласти бухгалтерські проводки і записати їх до Журналу реєстрації господарських операцій. Записати ці господарські операції на відкритих рахунках методом подвійного запису. Потім підрахувати на рахунках суми оборотів по дебету і кредиту і визначити кінцеве сальдо.Таблиця 9

Залишки господарських активів та джерел їх формування підприємства “Амфора” станом на 1.04. поточного року.

Пор. № Господарські активи і джерела їх формування Сума, грн..
Основні засоби за первісною вартістю 800000,00
Знос основних засобів 44000,00
Розрахунки з постачальниками і підрядниками 17000,00
Виробничі запаси 55500,00
Заборгованість з оплати праці перед робітниками 11250,00
Незавершене виробництво 15000,00
Грошові кошти в касі 150,00
Грошові кошти на поточному рахунку у банку 56000,00
Заборгованість перед фондами соціального страхування 1980,00
Заборгованість підзвітних осіб підприємству 80,00
Статутний капітал 841700,00
Короткострокові позики банку 8500,00
Заборгованість бюджету з податку на прибуток 2300,00

 

4. Використовуючи інформацію на синтетичних рахунках скласти оборотну відомість, а потім скласти баланс підприємства “Амфора” станом на 1.05.поточного року.

Таблиця 10

Перелік операцій за звітний місяць на підприємстві “Амфора”

Пор. № Господарські активи і джерела їх утворення Сума, грн..
Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва 30000,00
Утримано податки із заробітної плати робітників 6100,00
Оприбутковано паливо від постачальників на складі 5400,00
Нарахована амортизація (знос) на основні засоби виробничого призначення 16000,00
Зараховано аванс від покупців на поточний рахунок 30000,00
Оприбутковані на складі будівельні матеріали придбані у постачальників 14400,00
Списані виробничі запаси на витрати основного виробництва 15000,00
Отримано з рахунку у банку в касу підприємства готівку для виплати заробітної плати 27300,00
Отримано з рахунку у банку в касу підприємства готівку для витрат у відрядженні 700,00
Видано підзвіт головному інженеру кошти для витрат у відрядженні 600,00
Видано з каси заробітну плату робітникам підприємства 27300,00
Затверджено звіт про використання грошових коштів головного інженера і витрати по відрядженню віднесені на витрати основного виробництва 500,00
Повернуто до каси підзвітною особою невикористану суму авансу 100,00
Перераховано з поточного рахунку заборгованість постачальникам за будівельні матеріали і паливо 19800,00

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань. Підвести підсумок практичного заняття звернув увагу на основні помилки при його виконанні.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!