Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розширене відтворення основних фондівНагромадження та оновлення ОФ, нарощування виробничих потужностей підприємств різних галузей народного господарства здійснюється в процесі технічного переозброєння, реконструкції й розширення діючих або спорудження нових виробничих об’єктів.

Технічне переозброєння діючого підприємства означає здійснення відповідно до плану його технічного розвитку (без розширення виробничих площ) комплексу заходів, що передбачають підвищення до сучасних вимог технічного рівня окремих дільниць виробництва за рахунок впровадження нової техніки і технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, модернізації й заміни фізично спрацьованого та технічно застарілого устаткування.

Реконструкція діючого підприємства є здійснюваним за єдиним проектом повним або частковим переобладнанням виробництва. За необхідністю можуть бути споруджені нові або розширені існуючи допоміжні та обслуговуючи об’єкти. Відносять також будівництво нових виробничих об’єктів замість тих, дальшу експлуатацію котрих визнано недоцільною.

Розширення діючого підприємства – спорудження його другої та наступної черг, додаткових виробничих комплексів, організацію допоміжних та обслуговуючих виробництв.

До нового будівництва відносять спорудження окремих виробничих об’єктів або підприємств, що здійснюється на нових майданчиках та за окремим проектом.

Такі форми розширеного відтворення ОФ і методи оновлення виробничого потенціалу підприємств є взаємозв’язаними елементами єдиного відтворювального процесу, які доповнюють один одного. Проте пріоритетними для переважної більшості різногалузевих виробництв треба вважати технічне переозброєння і реконструкцію діючих виробничих об’єктів. Нове будівництво стає економічно доцільним за умови вичерпання можливостей нарощування виробничого потенціалу на діючих підприємствах, а також за організації нових видів виробництва та необхідності забезпечення належного рівня екологічної безпеки виробничо – господарської діяльності.

 

Показники рівня використання ОФ.

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та ліпшого використання діючих ОФ підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого – дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації й витрат на обслуговування виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість. 

Показники ефективності

Система показників, яка може вичерпно характеризувати ефективність ОФ, охоплює два блоки: перший – показники ефективності відтворення окремих видів і всієї сукупності засобів праці; другий – показники рівня використання ОФ в цілому та окремих їхніх видів (рис.2). Необхідність виокремлення в самостійну групу показників відтворення засобів праці, які характеризують процес їхнього руху, технічний стан та структуру, зумовлена тим, що відтворювальні процеси істотно й безпосередньо впливають на ступінь ефективності використання застосовуваних у виробництві машин, устаткування та інших знарядь праці.

Чинна система показників ефективності відтворення ОФ в Україні потребує вдосконалення щодо методики обчислення деяких з них та повноти охоплення окремих сторін відтворення засобів праці. Так, наприклад, коефіцієнт оновлення визначається відношенням абсолютної суми введення ОФ до їхньої наявності на кінець року, а коефіцієнт вибуття – відношенням обсягу вибуття ОФ до їхньої наявності на початок року, що унеможливлює порівняння цих відносних показників. Тому визначення коефіцієнтів відтворення ОФ за середньорічною їхньою вартістю треба вважати методологічно більш правильним.

 

 

Структура · ОФ - видова · устаткування - технологічна - вікова · виробничих площ  

 

Коефіцієнти: · використання наявного (установленого) устаткування · змінності роботи устаткування · використання календарного (режимного) фонду часу · інтенсивного навантаження устаткування   Напруженість використання: · устаткування · виробничих площ
устаткування виробничих площ
Коефіцієнти: · оновлення ОФ · вибуття ОФ · спрацювання окремих видів та всієї сукупності ОФ
· фондовіддача (за показниками обсягу продукції та прибутку) · фондомісткість
Узагальнюючи
показники ефективності використання
показники ефективності відтворення 

 

Рис. 2 Система показників ефективності ОФ

 

 

Необхідно також розрізняти дві форми оновлення ОФ – екстенсивну та інтенсивну. Екстенсивне оновлення характеризує темпи збільшення обсягу експлуатованих ОФ. Інтенсивне оновлення

передбачає заміну діючих ОФ новими, більш ефективними. Проте процес виведення з експлуатації застарілих ОФ не можна ототожнювати з інтенсивним оновленням діючих засобів праці. Реальний господарський оборот охоплює не лише введення в дію нових і виведення з експлуатації спрацьованих фондів, а й передачу певної їхньої частини з балансу одного підприємства на баланс іншого

Поряд з цим у систему показників ефективності відтворення ОФ доцільно включити дві нові: коефіцієнт інтенсивного оновлення (співвідношення обсягів вибуття і введення в дію за певний період); коефіцієнт оптимальності вибуття ОФ (відношення фактичного коефіцієнта вибуття до нормативного).

 

Показники, що характеризують рівень ефективності використання ОФ, об’єднуються в окремі групи за ознаками узагальнення й охоплення елементів засобів праці. Економічна суть більшості з них є

зрозумілою вже із самої назви. Пояснень потребують лише деякі, а саме:

  • коефіцієнт змінності роботи устаткування – відношення загальної кількості відпрацьованих машинозмін за добу до кількості одиниць встановленого устаткування;
  • напруженість використання устаткування - випуск продукції в розрахунку на одиницю устаткування;
  • коефіцієнт інтенсивного навантаження устаткування – відношення кількості виготовлених виробів за одиницю часу до технічної продуктивності відповідного устаткування.

З – поміж показників використання устаткування та виробничих площ найбільш відомим і широко застосовуваним на практиці є коефіцієнт змінності роботи устаткування. Проте використовуваний на підприємствах спосіб його розрахунку не можна визначити досконалим, оскільки він не враховує внутрізмінних втрат робочого часу. У зв’язку з цим коефіцієнт змінності методологічно правильніше буде обчислювати, виходячи з коефіцієнта використання календарного фонду часу і максимальної змінності роботи устаткування, яка дорівнює трьом за восьмигодинної тривалості зміни. Отже, за коефіцієнта використання календарного фонду часу, наприклад, 0,6 коефіцієнт змінності роботи устаткування дорівнюватиме 1,8 (3,0 х 0,6).

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!