Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Трейси Б. Оставьте брезгливость и съешьте лягушкуРоб. тел. 59-60-15)

Радченко Ольга Борисівна

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

«ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ»

e-mail: etyka@i.ua

Зміст

Вступна записка

1. Критерії оцінювання

2. Плани семінарів 1-2

3. Список рекомендованої літератури

Доброго дня, шановні студенти курсу «Етика ділового спілкування»!

Рада вітати Вас із початком нового навчального року та нашого курсу!

Щиро сподіваюся, що наша взаємодія – це цікава, творча, результативна співпраця.

Маємо нагоду наблизитися до власного професійного успіху, реалізації та самовдосконалення.

Курс «Етика ділового спілкування» поєднує класичні і сучасні знання етики та психології з практичними вправами, елементами тренінгів.

Очікувані результати активних учасників курсу:

- Розуміння стратегії ділового спілкування – своєї і ділового партнера – «Що я хочу отримати головне у діловій співпраці?» «Що найважливіше діловому партнеру?»;

- Вміння налагоджувати діловий контакт у позиції «Я +» - «ТИ +»;

- Спрямування на успішну взаємодію;

- Володіння основами тактики ділового спілкування: способами впливу на ділового партнера, формами дуальної і колективної взаємодії, основами ділового етикету.

З побажаннями здоров’я, любові, благополуччя, творчої успішної взаємодії

викладач курсу «Етика ділового спілкування»

кандидат філософських наук, доцент Ольга Радченко

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

«ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ»

1. ОЦІНЮВАННЯ

Залік – 100 балів

45-поточне оцінювання:

25 – результати якості відповідей на семінарських заняттях

10 – присутність на лекціях

10 – присутність на семінарах

 

25 – контрольна робота

 

30 балів – індивідуальне завдання:

1) 10 – конспект першоджерела і виступ на семінарі – аналітично;

2) 10 – організація однієї з форм ділової співпраці на семінарі чи лекції (у тому числі відеопрезентація)

3) 10 – реферативне повідомлення, доповідь

 

 

Для студентів, які планують результат «С» - обов’язковий виступ або з доповіддю, або з аналізом першоджерела.

 

Для студентів, які планують результат «А» чи «В» - обов’язкові виступи з доповіддю і з аналізом першоджерела.

Критерії оцінювання знань і вмінь студентів

Національна шкала Університетська шкала Оцінка ECTS
5 зараховано 90-100 А
4 зараховано 80-89 – дуже добре; 70-79 - добре В, С
3 зараховано 60-69, 59-50 – задовільно (достатньо) D, E
2 не зараховано   26-49 – незадовільно з можливістю повторного складання FX
1-25 – незадовільно F

 СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

 

Кожен семінар передбачає:

виступи з доповідями – 5-7 хв хв (10 балів зі 100)

виступи з аналізом уривка першоджерела з ЕДС – 5 хв-7 (10 балів)

 

На семінарах використовуються різні форми роботи:

- виступи за планом,

- доповнення,

- рецензування відповіді,

- ділові ігри

- дискусійні кола, модеровані студентами

- практикуми

- створення власної персональної ділової візитної картки, резюме для прийому на роботу, тощо.

 

План рецензування відповіді:

1 – відповідність заявленому питанню;

2 – логічність, послідовність викладу матеріалу;

3 – повнота відповіді, розкриття основних понять, положень,

4 – опора на першоджерела, критичну літературу з відповідними посиланнями;

5 – зв'язок з аудиторією;

6 – побажання для подальшого вдосконалення відповідей колеги.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар № 1. Сучасна культура спілкування та ділова етика

План

1. Звичай, мораль, право як форми регуляції людської поведінки.

2. Цінність людини і спільноти. Суб’єктність і об’єктність. Свобода і відповідальність.

3. Спілкування як основа життєдіяльності людей ХХІ ст. Культура спілкування, його гуманістична спрямованість.

4. Ділове спілкування, його особливості. Види сучасної ділової етики. Етика ділового спілкування як навчальна дисципліна.

Основні поняття:

Спілкування, комунікація, остракізм, етика, мораль, моральність, культура спілкування, ділове спілкування, етика ділового спілкування, професійна мораль, гуманізм, добро, зло, сенс життя, свобода, відповідальність, гідність, суб’єктність, об’єктність, комунікативна настанова, культура спілкування (широке і вузьке значення), цивілізовані ділові взаємини, корпоративна, управлінська, виробнича етика, норма, 3 хвилі розвитку цивілізації (А.Тоффлер), гуманістична етика, гуманістична психологія, самореалізація.Самостійні завдання:

1 - опрацювати теми 1 і 2 з праці Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007. – 230 с. та коротко законспектувати основні ідеї.

Теми для доповідей (рефератів):

1. Культура та етика спілкування в Україні: історія, напрями вивчення.

2. Добро і зло у діловому світі

3. Свобода людини і спільноти у діловому світі

4. Відповідальність у діловому світі

5. Мораль і право

6. Мораль і звичай

7. Мораль і релігія (порівняльний аналіз світових, національних релігій; або у контексті однієї релігійної течії)

8. Особливості ділового спілкування в сучасній Україні

9. Етика ділового спілкування як запорука успіху бізнесу.

10. Природна агресія людей і тварин у праці К.Лоренца «Так зване зло. До джерел агресії»(К.: Знання, 2011. – 351 с. (рос.)

11. Рольова гра: Новий колектив: знайомство, виявлення потреб ділового партнера

Література і першоджерела (першоджерела виділені):

1. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму.

2. Гах Й. М. Етика ділового спілкування. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 160с.

3. Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навч. посібник – Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавн. дім «Княгиня Ольга», 2005. – 222 с.

4. Ларіонова В. К. Історія етичних учень: посіб. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2004. – 192с.

5. Лоренц К. Так зване зло. До джерел агресії -К.: Знання, 2011. – 351 с. (рос.)

6. Малахов В. А. Етика : курс лекцій. – К.: Либідь, 2000. – С. 15-28, 124-149, 150-165, 189-195, 226-229, 259-275.

7. Малахов В. А. Етика спілкування : навч. посібник. – К.: Либідь, 2006. – 400 с.

8. Палеха Ю.І. Ділова етика: навч.-метод. посібник. – К.: В-во Європ. у-ту фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 350 с.

9. Томан І. Як удосконалювати самого себе. – К., 1989. – 289 с.

· ТоффлерЭ. Третья волна. — М.: АСТ, 2004. — 784 с.

· Тоффлер Э. Война и антивойна. — М.: АСТ, 2005. — 416 с.

· Фуко М.Наглядати і карати (1975) Surveiller et punir. Naissance de la prison

· Археологія знання (1969) L'archéologie du savoir

· Історія сексуальності (1976–1984) Histoire de la sexualité. 3 томи, український переклад — Харків: Видавництво «Око», 1997–2000.

· т. 1 Жага пізнання,

· т. 2 Інструмент насолоди,

· т. 3 Турбота про себе.

10. Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування: Навч. пос. – К.: Знання, 2007. – 230 с.

11. Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. – К.: Лібра, 2003. – 416 с.

12. Словники з філософії та етики

 

Семінар № 2. Морально-психологічні способи впливу на ділового партнера.

План

1. Ділова ідентичність. Ідентичність у концепції трансакційного аналізу Ерика Берна та вченні про архетипи К.Г.Юнга.

2. Переконання, навіювання як способи впливу на ділового партнера: спільне і відмінне.

3. Психічне зараження, наслідування як способи впливу на ділового партнера.

4. Маніпулювання та актуалізація

 

Основні поняття: взаємодія, інтроверт, екстраверт, стереотип, вплив, емпатія, експектація, переконання, навіювання, психічне зараження, наслідування,

маніпулювання, актуалізація;

«долина смерті», «акваріум», «парадигма успіху» (відео Юнони Лотоцької, проект TED x).

Ділова гра: психологічний портрет ділового партнера.

Творче завдання:

1) опрацюйте розділ одного з джерел щодо психічного взаємовпливу людей (наприклад, Д. Карнегі чи критику його вчення; А.Піза, Е. Берна тощо) та випишіть основні (чи близькі Вам) ідеї;

2) ознайомитися з відеопрезентаціями Юнони Лотоцької і Брен Браун.

Питання для обговорення, самостійного вивчення та осмислення. Теми для доповідей (рефератів):

1. Тип темпераменту, морально-психологічна типологія у діловому спілкуванні.

2. Психологічні парадигми успіху.

3. Впливособистих якостей комунікатора на результативність ділового спілкування

4. Карнегі та «анти-Карнегі».

5. Концепція трансакційного аналізу Е.Берна.

6. Структура, функції спілкування.

7. Види та рівні спілкування.

8. Ділове спілкування як взаємодія та взаєморозуміння.

 

Література:

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1988.

2. Берн Ронда. Книги «Секрет», «Магія»

3. Берн. Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М.: Прогресс. 1988. – 400 с.

4. Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

5. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. – К.: Наукова думка. 1989. – 222 с.

6. Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навч. посібник – Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавн. дім «Княгиня Ольга», 2005. – 222 с.

7. Мерфи Джозеф. Сила вашего подсознания (і інші праці)

8. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. – К.: Лыбидь, 1990. – 192 с.

9. Палеха Ю.І. Ділова етика: : Навч.-метод. посібник. – К.: В-во Європ. У-ту фінансів. Ін форм. Систем, менеджм. і бізнесу, 2000. – 350 с.

Пиз А. Язык телодвижений.

11. Томан І. Як удосконалювати самого себе. – К., 1989. – 289 с.

12. Фромм Е. Мати чи бути. – К., 2010.

13. Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1998.

14. Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування: Навч. посібник. – К.: Вікар, 2004. – 223 с.

15. Трейси Брайан. Достижение максимума. – Мн, 2004.

Трейси Б. Оставьте брезгливость и съешьте лягушку.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!