Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Завдання (1 - 16) з вибором однієї правильної відповідіБойчук Т.

Б 77 Збірник тестових завдань для державної підсумкової атес­тації з

української мови у ВНЗ I - II рівнів акредитації / Т. Бой­чук. -

Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. - 144 с.

ISBN 978-966-07-2416-7

 

У посібнику подано методичні рекомендації та 25 варіантів тес­тових завдань для проведення ДПА з української мови у ВНЗ І - II рівнів акредитації. Збірник укладено відповідно до чинної програми з української мови для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної серед­ньої освіти, та нормативних документів МОНМС України й Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Для студентів ВНЗ I - II рівнів акредитації, викладачів, а також старшокласників, які готуються до ЗНО з української мови.

УДК 371.275

ББК 74.261.4 Укр 2

 

ISBN 978-966-07-2416-7 © Бойчук Т., 2013

 

 

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у ВНЗ I - II рівнів акредитації

 

Загальні зауваження

 

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію студен­тів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.07.2010 № 675, атестація з української мови є обов’язковою для студентів усіх спеціальностей і проводиться у IV семестрі у формі, визначеній вищим навчальним закладом.

Окрім традиційних форм проведення ДПА (переказ, переказ з творчим завданням тощо), нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти пропонується й тестування як новітня форма визначення рівня теоретич­них знань та практичних умінь студентів (лист ІІТЗО №14.1/10-470 від 17.02.2012 року).

Пропонований посібник містить зразки завдань для проведення ДПА, які укладені відповідно до чинної програми з української мови для ВНЗ I - II рівнів акредитації.Тривалість виконання тесту - 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).

 

Структура тесту

 

Кожен тест складається із 25 завдань:

· 16 завдань закритої форми з вибором однієї правильної відповіді із п’яти запропонованих;

· 3 завдання на встановлення відповідностей між лівою та правою колонками;

· 6 завдань відкритої форми, які передбачають уписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення.

Запропоновані завдання перевіряють знання студентами основних відо­мостей з фонетики, лексикології, фразеології, словотвору, граматики, пунк­туації, стилістики, рівень їх грамотності й культури мовлення та вироблення в майбутніх фахівців компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях.

 

Оцінювання тестових завдань

 

Завдання 1-16 з вибором однієї правильної відповіді - 0 або 1 бал.

Завдання 17-19 на встановлення правильної відповідності - 0; 1; 2; 3 або 4 бали (кожна правильно визначена логічна пара - 1 бал). і

Завдання 20-25 - 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 або 2 бали за всі правильно записані слова, словосполучення чи речення.

 

 

Схема переведення тестових балів у 12-бальну шкалу оцінювання

 

% виконання завдань Тестовий бал Оцінка (1-12)
менше як 25 0-9
10-13
14-17
18-19
20-21
22-25
26-29
30-33
34-35
36-37
38-39

 Варіант 1

 

Завдання (1 - 16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Кількість звуків відповідає кількості букв в усіх словах рядка:

А завзято, болить, сосна, сестра, терпкий;

Б душа, українець, матір, джерело, працювати;

В щедрість, вулиця, буквар, листя, панство;

Г гармонія, левада, птиця, виступ, деревообробний;

Д праця, блискавка, щавель, весна, весілля.

2. Між словами треба вживати сполучник іу словосполученнях рядка:

А айстри (і, й) чорнобривці, яблука (і, й) груші, кавун (і, й) диня;

Б прийшов (і, й) побачив, прочитати (і, й) обговорити, зайшов (і, й) сказав;

В Оксана (і, й) Тарас, народ (і, й) мова, зателефонував (і, й) повідомив;

Г літо (і, й) осінь, перший (і, й) другий, читав (і, й) переказував;

Д білий (і, й) чорний, сад (і, й) поле, співав (і, й) танцював.

3. Усі слова пишуться з префіксом прев рядку:

А пр...стол, пр...мудрий, пр...великий, пр...освященство, пр....красний;

Б пр...чудовий, пр...подобний, пр...бережний, пр...білий, пр...тихий;

В пр..тишений, пр...хороший, пр...старий, пр...милий, пр...добрий;

Г пр...довгий, пр...дивний, пр...зелений, пр...мудрість, пр...смажений;

Д пр...гіркий, пр...шкільний, пр...непорочний, пр...пишний, пр...святий.

4. На місці пропуску треба писати и в усіх словах рядка:

А заст...лати, ш...ирокий, л...міш, к...шеня, п...ріг;

Б л...вада, м...нулий, бр...ніти, кр...ниця, л...мон;

В гр...міти, тр...вати, тр...мтіти, гл...тати, бл...щати;

Г стр...міти, кр...шити, стр...вожений, дир...гент, вб...рати;

Д сп.. .нити, відд...рати, кол...ктив, ш...нель, ц...стерна.

5. Усі слова пишуться з ь у рядку:

Аковз...кий, людс...кість, яблун...ці, голубон...ці, нян...чити;

Б дон...чин, різ...бяр, промін...чик, павіл...йон, гуцул...ський;

В Гуцул...щина, вишен...ці, Ул...яна, л...няний, близ...кий;

Г вуз...ко, кан...йон, дон...ці, голубон...ці, учотир...ох;

Д д...оготь, колисон...ці, калинон...ці, т...мяний, примен...шити.

6. Усі слова треба писати з апострофому рядку:

А духм...яний, сузір...я, арф...яр, розп...ятий, з...їхати;

Б солов...їний, сурм...яний, кар...єр, верб...я, св...то;

В в...язкий, бур...ян, матір...ю, зм...якнути, пам...ять;

Г м...якосердний, розв...язати, від...ємний, черв...як, б...юджет;

Д з...ясувати, возз...єднання, мавп...ячий, під...яремний, Лук...янівка.

7. Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А (з)ахідна (у)країна, (к)иївщина, (о)леський (з)амок, (х)мельниччина;

Б (м)олочний (ш)лях, (з)адніпрянщина, (п)резидент (у)країни, (п)окрова;

В (п)илипівка, (к)иївська (р)усь, (н)аціональний (б)анк (у)країни;

Г (р)еспубліка (б)олгарія, (б)лаговіщення, (н)ародний (р)ух (у)країни;

Д (л)апландія, (в)великий (п)іст, (н)ижній (н)овгород, (з)абайкалля.

8. Усі слова-синоніми в рядку:

А розгубитися, збентежитися, зніяковіти, запишатися;

Б ореол, сяйво, німб, ямб;

Вдорогий, коштовний, цінний, здоровенний;

Г безмежний, безкраїй, неосяжний, неоглядний;

Д пильність, невтомність, невсипущість, уважність.

9. Усі сполучення слів є фразеологізмами в рядку:

А розводити руками, кидати в піт, дивитися крізь окуляри;

Б мозолити ногу, перевертати душу, валити через пень колоду;

В розводити Химині кури, берегти як зіницю ока, носити воду коромислом;

Г мати голову на в’язах, гладити по ручці, пороти гарячку;

Д тинятися по білому світу, читати між рядками, відпускати гайку.

10. Усі слова мають закінчення в рядку:

А опівночі, ряд, пюре, позаду, птах;

Б кіно, вгору, по-українськи, вліво, чесно;

В далеко, довіку, верхи, погано, пішки;

Г кафе, таксі, леді, метро, колібрі;

Д піч, кінь, біг, захід, пень.

11. Усі іменники II відміни в орудному відмінку однини мають закінчення -ом у

рядку:

А палець, море, горе, кухар, перукар;

Б вокзал, палац, бригадир, полотно, прапор;

В бік, абзац, олівець, хлопець, стадіон;

Г село, пісок, поле, ніж, приймач;

Дбогатир, вікно, вівчар, казкар, луг.

12. Усі складні прикметники пишуться разом у рядку:

А суспільно/необхідний, гірничо/промисловий, груше/подібний, червоно/гарячий;

Бстаро/давній, швидко/змінний, історико/філологічний, свіжо/зварений;

В довго/крилий, чорно/земний, народно/господарський, м’ясо/консервний;

Г жовто/гарячий, світло/зелений, народно/поетичний, південно/український;

Д високо/рослий, близько/східний, сіро/голубий, західно/європейський.

13. На місці пропуску в усіх прислівниках треба писати нн в рядку:

А незрівня...о, невпи...о, нездола...о, дореч...о;

Бгуман...о, тума...о, безуп...о, організова...о, со...о;

В відмі...о, стара...о, несказа...о, свяще...о, щоде...о;

Г бездога...о, гости...о, невтом...о, безпереста...о, невпи...о;

Д блаже...о, нескінче...о, гости...о, шале...о, буде...о.

14. Усі слова з часткою не пиишуться окремо в рядку:

А не/працюючи, не/торкаючись, не/зрозумівши, не/хтуючи, не/знаходячи;

Б не/прочитавши, не/зупиняючись, не/дочитавши, не/здужавши, не/спитавши

В не/присідаючи, не/хвилюючись, не/волячи, не/дооцінюючи, не/вивчивши;

Г не/доглянувши, не/замислившись, не/добігши, не/скориставшись, не/навидячи;

Д не/чекаючи, не/гаючи, не/похитнувшись, не/віддячивши, не/склавши.

15. Між підметом і присудком не потрібно ставити тире в реченні:

А Мудрий скарбничий пам’ять людська (Григір Тютюнник);

Б Федір Демидович Сніп слюсар-інструментальник найвищого розряду (Г ригір Тютюнник);

В Робота наша джерело радості (Г. Сковорода);

Г Яке це щастя дарувать вологу квіткам, деревам і травам! (М. Рильський);

Д Я часу дух, дух міри і простору, дух числа (П. Тичина).

16. Треба поставити кому в безсполучниковому складному реченні (розділові знаки пропущено):

А Мимоволі озирнувся позаду осипався з ялинових гілок іній (П. Васянович);

Б Наслав іще не міг прийти до тями велика і добротна хата його предків догорала в червоному ясному полум’ї (Р. Іванченко);

В Грає вільне широкеє море гомонять його хвилі гучні (Леся Українка);

ГДурне зілля не сій само вродить (Р. Іванченко);

Д Біля якогось двору Климко став на вулицю через паркан та жовту ака­цію звисала велика яблунева гілка (Григір Тютюнник).

 

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між схемами морфемного розбору слів та словами:


Просмотров 770

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!