Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Оцінка ступеня професійного ризику для заданого підприємстваДля оцінки ступеня професійного ризику виробництва використовується таблиця (табл. 1.1.1), де вказано види нормативів, які застосовуються в працеохоронної діяльності (гр.2), норми їх для даного підприємства (Nн, гр.6), ваговий коефіцієнт (В гр.3) та фактичне забезпечння нормативами (Nф, гр.7).

Таблиця 1.1.1.

Норми оцінки ступеня професійного ризику виробництва

№ з/п Нормативи, що підтверджують дію СУОП Нормативна оцінка Розрахунок сумарного нормативного бала  
Ваговий коефіці-єнт (В) Норма­тивний бал (Бн) Сумарний норматив­ний бал (В × Б) (Мн ) Кількістьнормати-вів відповід-но нормам (Nн) Фактичне забез­печення нормати-вами (Nф) Оціноч-ний бал (Nф/Nн) (Бо) Фактичний бал (Бо×Мн) (Н)  
 
Посадові інструкції керівників та спеціалістів      
Інструкції з охорони праці      
Інструкції з безпечної експлуатації устаткування      
Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці 1,5      
Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці      
Програми навчання з питань охорони праці      
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці      
Попередні медичні огляди при прийнятті на роботу      
Періодичні медичні огляди протягом тру­дової діяльності      
Щорічні медичні огляди для осіб віком до 21 року      
Особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ      
Забезпеченість ЗІЗ      
Накази на виконання приписів органів державного нагляду за охороною праці      
Щорічні плани поліпшення стану умов та безпеки праці або підтримки існуючого рівня стану охорони праці      
Проведення планово-попереджувальних ремонтів      
Проведення випробувань      
Проведення технічних оглядів      
Відповідність обладнання вимогам НАОП      
Безпека об'єктів підвищеної небезпеки - - - -  
Відображення вимог безпеки у документах      
Наявність технологічної документації на робочих місцях      
Наявність технічних паспортів на будівлі та споруди _ _  
Проведення технічних оглядів будівель та споруд      
Проведення планово-попереджувальних ремонтів будівель та споруд      
Наявність передбачених нормативно-правовими актами систем припливно-витяжної та місцевої вентиляції      
Наявність протоколів санітарно-гігієнічних досліджень виробничого середовища      
Плани евакуацій      
Первинні засоби пожежогасіння      
Автоматичні установки пожежогасіння - -  
Системи пожежної сигналізації - -  
Відповідність обладнання та приміщень класу пожежонебезечної зони згідно з Правилами улаштування електроустановок  
Дотримання норм розривів та габарит­них розмірів, що забезпечують безпеку - -  
Протоколи перевірки ізоляції електромереж _ _      
Протоколи вимірювання опору розтікання струму на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування - -      
Протоколи перевірки повного опору петлі «фаза — нуль» _ _      
Акт посвідчення стану безпеки електроустановок споживачів - -  
Наявність електрозахисних засобів - -  
    Усього - -            

 

Підраховується по кожній позиції та вноситься в графу 5 табл. 1.1.1 сумарний нормативний бал по формулі:

Мні = (Ві × Бні), (1)

де Ві – ваговий коефіцієнт позиції;

Бні – нормативний бал по позиції;

Сумарнийнормативний максимальний бал визначається за формулою:

Мmax..= ∑ Мні (2)

За даними граф 6 і 7 табл.1.1.1 розраховуються для кожної позиції :

а) оціночний бал:

Боі = Nфі/Nні, (3)

де Nфі – фактичне забезпечення нормативами по позиції;

Nні – кількість нормативів відповідно нормам по позиції;

б) фактичний бал:

Ні = Боі × Мні (4)

Розрахункові данні заносяться відповідно в графи 8 та 9 табл.1.1.1.

На основі розрахунків визначається сумарний фактичний бал:

Н = ∑ Ні (5)

Початковий ступінь професійного ризику виробництва за впровадження СУОП визначається за формулою:

Рп. = (Мmax – Н + 0,1) 9×× 10-7, (6).

Якщо на підприємстві немає об’єктів підвищеної небезпеки, нормативний бал пункту 19 табл.1.1.1 вилучається із сумарного нормативного максимального балу Мmax. Після чого сумарний нормативний бал дорівнюватиме:

М max1 = Мmax – 50 (7)

Початковий ступінь професійного ризику виробництва за впровадження СУОП визначається за формулою:

Рп. = (Мmax1 – Н + 0,1) 9×× 10-7 (8)

1.2. Визначення ступеню професійного ризику підприємства з урахуванням порушень нормативів та штрафних балів за них

Якщо на підприємстві є порушення нормативів, то при оцінки професійного ризику враховуються штрафні бали за ці порушення. Перелік можливих порушень нормативів, штрафні бали та їх розрахунки по підприємству заносяться в табл.1.2.1.

Таблиця 1.2.1


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!