Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Молекула-кинетикалық теория 4 частьЕ)

 

$$$ 793

Жүйенің жылу мөлшерін қай формуламен есептеуге болады?

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$ 794

Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 795

Мольдік жылу сыйымдылықты өрнектейтін формуланы көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 796

Идеал газдың адиабаталық процесс кезіндегі жылу сыйымдылығы неге тең?

А) 0

В)

С)

D)

Е)

$$$ 797

Көмірқышқыл газы үшін Срv қатынасы неге тең?

А) R

В) 1

С) 5/3

D) 7/5

Е) 4/3

 

$$$ 798


U, V (U-ішкі энергия, V-көлем) – диаграммасында кескінделген қисықтардың қайсысы изотермдік процеске сәйкес келеді?

 

А) 1

В) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

$$$ 799

Бір моль газдың қысымы тұрақты 10 К температурада екі есе артты. Газдың атқарған жұмысы неге тең?

А) 10R

В) 5R

С) 10R ln2

D) 10R ln0,5

Е) 5R ln0,5

 

$$$ 800

Массасы m = 2 г гелий р тұрақты қысымда DТ=200 К –ге қыздырылған. Газға берілген Q жылу мөлшерін анықта.

А) 2077 Дж

В) 1 Дж

С) 52 Дж

D) 104 Дж

Е) 260 Дж

 

$$$ 801

Оттегі үшін Сv мольдік жылу сыйымдылық неге тең?

А) 3R/2

В) R

С) 5R/2

D) 2R

E) 3R

$$$ 802

Дененің жылу сыйымдылығы деп ... жылу мөлшеріне тең физикалық шаманы айтады.

А) дененің температурасын 1 К-ге өзгертуге жұмсалған

В) бір моль заттың температурасын 1 К-ге өзгертуге жұмсалған

С) заттың бірлік массасының температурасын 1 К-ге өзгертуге жұмсалған

D) дененің температурасын dT-ге өзгертуге жұмсалған

Е) дененің температурасын өзгертуге жұмсалған

 

$$$ 803

Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы термодинамиканың бірінші заңына сәйкес келеді?

1 Газға берілген жылу мөлшері, сол газдың ішкі энергиясын арттыруға және сыртқы күштерге қарсы жұмысқа жұмсалады

2 Тұйық жүйеде болып жатқан процесте энтропия кемуі мүмкін емес

3 Барлық денелердің энтропиясы тепе-теңдік күйде Кельвин шкаласы бойынша нөлге жуық температурада нөлге ұмтылады4 Қыздырғыштан алынған жылу толығымен жұмысқа айналатын дөңгелек процесс болуы мүмкін емес.

А) Тек 1

В) 1 және 3

С) Тек 3

D) 2 және 4

Е) Тек 4

$$$ 804

Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу кетті?

А) 50 Дж

В) 70 Дж

С) 20 Дж

D) 35 Дж

Е) 7 Дж

$$$ 805


Суретте идеал газда өтетін бес процестің (р, V) – диаграммасы берілген. Әр процесс кезінде газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді? (диаграммадағы

3-изотерма, 4-адиабата).

 

А) Кемиді

В) 1 – артады, 2 – тұрақты, 3 - 5 – кемиді

С) 2 – артады, 1 және 3 – тұрақты, 3 - 5 – кемиді

D) Артады

E) 1 және 2 –артады, 3 – тұрақты, 4 және 5 – кемиді

 

$$$ 806

Қыздырғыштан алынған 5кДж жылудың әсерінен газ ұлғаю кезінде 2кДж жұмыс жасады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісін анықта.

А) 3 кДж артады

В) 3 кДж кемиді

С) 7 кДж кемиді

D) 7 кДж артады

Е) DU = 0

 

$$$ 807

Суретте кескінделген идеал газ процесі үшін газдың ішкі энергиясының U өсімшесін, А жұмысын және газдың алған Q жылу мөлшерін табу керек.

А) U=2 кДж, А=0, Q= U

В) U=0, А=0, Q=0

С) U=0, А=2 кДж, Q=A

D) U=2 кДж, А=4 кДж, Q=6 кДж

Е) U=2 кДж, А=1 кДж, Q=3 кДж

 

$$$ 808


Суретте идеал газ көлемінің V1 көлемнен V2 көлемге дейін адиабаталық және изотермдік ұлғаюының (р, V) – диаграммасы кескінделген. Осы процесстердің (T,S) – диаграммасындағы кескіні қандай болады?А)

В)

C)

D)

Е)

$$$ 809

Көрсетілген шарттардың қайсысы термодинамикалық қайтымды процесті сипаттамайды?

А) Карно циклі бойынша жүретін процесс.

В) Процесс кері бағытта бастапқы күйге келетіндей және қоршаған ортада ешқандай өзгеріс болмайтындай болып кері бағытта жүруі мүмкін.

С) Процесс жүйе бастапқы күйге келетіндей болып кері бағытта жүреді және процесс барысында энтропия өзгерісі нольден үлкен болады.

D) Процесс өте баяу өтеді және қоршаған ортада ешқандай өзгеріс болмайды.

Е) Процесс екі изотермиялық және адиабаттық (ұлғаю мен сығылу) процестерінен тұрады.

 

$$$ 810

Энтропия өсімшесін есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$ 811

Берілген шамалардың қайсысы заттың күй функциясы болып табылады:

А) Жылу мөлшері

В) Істелінген жұмыс

С) Ішкі энергия және энтропия

D) Энтропия өзгерісі

Е) Мольдық масса

 

$$$ 812

Көрсетілген сипаттамалардың қайсысы процесс функциясы болып табылады?

1. Ішкі энергия 2. Жылу мөлшері 3. Жұмыс 4. Энтропия

А) 1 және 2

В) 1 және 3

С) 1 және 4

D) 2 және 3

Е) 2 және 4

$$$ 813

Төмендегі шарттардың қайсысы оқшауланған термодинамикалық жүйеде өтетін қайтымды процесті қанағаттандырады?

А) Жүйенің энтропиясы үнемі артады.

В) Жүйенің энтропиясы өзгеріссіз қалады.

С) Жүйенің энтропиясы үнемі кемиді.

D) Жүйенің энтропиясы әуелі өсіп, сосын тұрақты болып қалады.

Е) Жүйенің энтропиясы нөлге тең.

 

$$$ 814

Т,К    
0 20 80 S, Дж/К
Суретте кескінделген Карно циклі үшін жұмыс денесінің салқындатқышқа берілетін жылу мөлшерін анықтаңыз.

 

А) 18 кДж

В) 12кДж

С) 30 кДж

D) 24 кДж

E) 40 кДж

 

$$$ 815

Қандай жағдайда жылу машинасының ПӘК-і жоғары болады?

А) Қыздырғыштың Тқ және салқындатқыштың Тс температурасы неғұрлым жоғары болса.

В) Қыздырғыш пен салқындатқыштың температуралары тең болғанда.

С) Тқ неғұрлым төмен және Тс неғұрлым жоғары болса.

D) Тқ мен Тс неғұрлым төмен болса.

Е) Тқ неғұрлым жоғары және Тс неғұрлым төмен болса.

 

$$$ 816

Қыздырғыштың температурасы 1270 С, ал салқындатқыштың температурасы 70С болғандағы Карно циклінің ПӘК-ін есептеңіз.

А) 0,7

В) 0,3

С) 0,5

D) 1

Е) 0,8

 

$$$ 817

Дөңгелек процесс кезінде газ 1 Дж жұмыс жасады және салқындатқышқа 4 Дж жылу берілді. Циклдің ПӘК-ін анықтаңыз.

А) 0,25

В) 0,33

С) 0,20

D) 0,75

Е) 0,80

 

$$$ 818

T
T1
T2
O
S1
S2
S
T, S диаграммада квазистатистикалық процесс кескінделген. Штрихталған аудан неге тең?

 

 

А) Жүйенің 1 күйден 2 күйге өткендегі ұлғаю жұмысына

В) Жүйенің сыртынан 1 күйден 2 күйге өткендегі жасаған жұмысына

С) 1 күйден 2 күйге өткендегі энтропия өзгерісіне

D) 1 күйден 2 күйге өткендегі ішкі энергия өзгерісіне

Е) 1 күйден 2 күйге өткендегі жүйенің алған жылу мөлшеріне

 

$$$ 819

Идеал газ 1 күйден 3 күйге суреттегідей бір рет 1-2-3 процестер арқылы, екінші рет 1-4-3 процестер арқылы өтеді. Берілген шамалар арқылы газдың осы екі процесс кезіндегі алынған жылу мөлшерлерінің айырымын табыңыз.

 

А) 4 кДж

В) 3 кДж

С) 6 кДж

D) 1 кДж

Е) 2 кДж

 

$$$ 820

Қай сөйлем термодинамиканың екінші заңы болмайды?

A) Тұйықталған нақты жүйенің энтропиясы максимумға ұмтылады

B) Жұмыс түгелдей жылуға айнала алмайды

C) Тұйықталған нақты жүйенің энтропиясы кемиді

D) Жылу толығымен жұмысқа айнала алмайды

E) Жылу машинасының ПӘК-і әрқашан бірден кіші

 

$$$ 821

Идеал жылу машинасы әрбір килоджоуль жылуды қыздырғыштан алып
300 Дж жұмыс істейді. Егер суытқыштың температурасы 280К болса, онда жылу машинасының ПӘК-і мен қыздырғыштың температурасы қандай?

A) 30%, 400К.

В) 20%, 200К.

С) 10%, 100К.

D) 30%, 300К.

E) 40%, 500К.

 

$$$ 822

Берілген формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің ішкі энергиясының өзгерісі мен жүйенің сыртқы ортаға қарсы істелетін жұмысқа жұмсалады.

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 823

Массасы 2 кг сутегінің температурасын 10 К – ге ұлғайтқан кездегі: 1) изохоралық процестегі, 2) изобаралық процестегі газдың ішкі энергиясының өзгерісін есептеңіз?

А) 104 кДж; 104 кДж

В) 155 кДж; 104 кДж

С) 104 кДж; 208 кДж

D) 208 кДж; 208 кДж

Е) 208 кДж; 104 кДж

 

$$$ 824

Изотермдік процесс үшін термодинамиканың I -бастамасының теңдеуі:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 825

Массасы m=1 г гелий тұрақты қысымда ∆T=100 K-ге қыздырылған. Газға берілген Q жылу мөлшерін анықта.

А) 1Дж

В) 260 Дж

С) 52 Дж
D) 104 Дж
Е) 520 Дж

 

$$$ 826

Жылу машинасы бір циклде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады да суытқышқа 60 Дж береді. Машинаның ПӘК-і неге тең?

А) 40%

B) 25%

C) 67%

D) 12%

E) 60%

 

$$$ 827

Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу жұмсалады?

А) 7 Дж

B) 35 Дж

C) 20 Дж

D) 50 Дж

E) 70 Дж

 

$$$ 828

Изохоралық процесс кезінде азотқа 170 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу кетті?

A) 0 Дж.

B) 85 Дж.

C) 51 Дж.

D) 68 Дж.

E) 170 Дж.

 

$$$ 829

Адиабаталық ұлғаю кезінде идеал газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді?

А) Идеал газдың ішкі энергиясы 0-ге тең.

B)

C) кез-келген мәнді алады

D)
E)

 

$$$ 830

Изотермдік процесте идеал газға 5000 Дж жылу берілген. Газдың атқарған жұмысы қандай?

А) 0

В) 5000 Дж

С) 1000 Дж
D) 2500 Дж
Е) 500 Дж

 

$$$ 831

Кез-келген уақыт мезетінде идеал газға берілген жылу мөлшері жұмысқа тең болса, бұл процесс қалай аталады?

А) Изотермдік

В) Мұндай процесс мүмкін емес

С) Изобаралық

D) Изохоралық

Е) Адиабаталық

 

$$$ 832

Изотермдік процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет.

А)

В)

С) 0

D)

Е)

Модуль-12


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!