Складання плану проходження практики

Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Ведення робочого зошиту практикантаЗАТВЕРДЖУЮ

Вчена рада факультету

протокол № ______________ «___» __________ 2013 року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

(без відриву від навчання )

напряму підготовки _____________6. 020202 Хореографія__________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності 6. 020202Хореографія___________________________

шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ________________ Хореографія _______________________________

(назва спеціалізації)

факультету, кафедри Факультет культури і мистецтв. Кафедра режисури та хореографії

(назва інституту, факультету, відділення)

 

 

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри режисури та хореографії

Протокол № ___________

від «___»_________ 2013 року

Завідувач кафедрою

____________ Ф. Стригун

«___» ___________ 2013 року

 

 

 

Львів 2013

Робоча програма. Навчальної практики (без відриву від навчання) -Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.020202 Хореографія, спеціальністю Хореографія. Львів, 2013. – 30 с.

 

Розробника:

асистента кафедри режисури та хореографії Плахотнюка Олександра Анатолійовича

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

__________________________режисури та хореографії _______________

Протокол № ___ від. “____”________________2013 р.

 

Завідувач кафедрою Ф. Стригун

_______________________ (__________________)

(прізвище та ініціали) (підпис)

“_____”___________________ 2013 р

 

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки_ 6.020202 Хореографія, (шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________2013 р.

 

“_____”________________2013 р. Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

ÓПлахотнюк О., 2013

 


ВСТУП

Засвоєння практичних навичок професії вчителя хореографічних дисциплін, керівника хореографічного колективу, артиста балету у діяльністі театральних, культурно-мистецьких закладів, професійних та аматорських хореографічних колективів, спеціалізованих хореографічних навчальних закладів починається з навчальної практики студентів. Вона проводиться на стаціонарному відділенні, у другому семестрі І курсу. Ця практика відбувається без відриву від навчального процесу, тобто після занять переважно у другій половині дня.Тривалість навчальної-ознайомчої практики два тижні, 3 кредита ECTS (108 години).

Назва практики Семестр Тижні Кількість кредитів ECTS
Навчальна практика (Навчально-ознайомча) без відриву від навчання 2 тижні 3 (108 г.)

 

Обов'язковою умовою проведення практики студентів є наявність на базі практики досвідченого хореографа. Можливими базами для проведення навчальної практики є найрізноманітніші заклади, установи та організації, де існують аматорська та професійні хореографічні колективи (школи, гімназії, ліцеї, коледжі, дошкільні дитячі установи, позашкільні навчально-виховні заклади, театри, студії та інші установи) державні та приватні підприємства.

Перед початком практики на кафедрі режисури та хореографії проводиться настановна конференція, у якій беруть участь студенти-практиканти та їх керівники від університету та бази практики. На ній відповідальний за проведення практики від кафедри режисури та хореографії знайомить студентів та керівників з наказом ректора (додаток № 1), вимогами щодо проходження практики, обов’язками студентів-практикантів та керівників. Для кожної бази практики з числа студентів призначається староста.

 

 

Основними обов'язками студентів-практикантів є:

1. Дотримуватись техніки безпеки і правил безпеки життєдіяльності.

2. Розпочати і завершити практику у визначений термін.

3. Перебувати на базі практики не менше 36 годин (продовж усієї практики).

4. Якісно виконувати усю роботу, передбачену програмою практики.

5. Невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для не атестації студента-практиканта.

6. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку бази практики.7. Виконувати розпорядження адміністрації бази практики та керівників практики.

8. Дотримуватися норм поведінки.

9. Вчасно оформити документацію.

10. Захистити звіт по практиці на підсумковій конференції.

 

Основними обов'язками керівника практики від університету є:

1. Забезпечити практикантів скеруванням на практику.

2. Спільно з керівником від бази практики забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.

3. Ознайомити студентів з метою та завданнями практики.

4. Ознайомити студентів з правилами ведення документації.

5. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів, затвердити його та контролювати виконання.

6. Проводити індивідуальні та групові консультації.

7. Контролювати хід практики.

8. Оцінити роботу студентів на практиці.

9. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

10. Подати письмовий звіт про керівництво практикою.

 

Основними обов'язками керівника від бази практики є:

1. Спільно з керівником практики від навчального закладу забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.

2. Ознайомити студентів-практикантів з базою практики.

3. Ознайомити студентів-практикантів з правилами техніки безпеки та протипожежної безпеки на робочому місці.

4. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів та контролювати його виконання.

5. Проводити індивідуальні та групові консультації.

6. Контролювати хід практики.

7. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.

8. Підготовити характеристику на студента-практиканта.

9. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

10. На бази практики студенти з’являються зі скеруванням, яке їм видають керівники від університету на кафедрі режисури та хореографії.

 

Щоби допустити до роботи, практиканти повинні заздалегідь пройти в університеті медичний огляд та інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Після завершення практики на кафедрі режисури та хореографії проводиться підсумкова конференція (див. „Підведення підсумків практики ”).


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

 

Метою навчально-ознайомчої практики (без відриву від навчання) є ознайомити студентів з діяльністю театральних, культурно-мистецьких закладів, професійних та аматорських хореографічних колективів, спеціалізованих хореографічних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів, та змістом роботи вчителя хореографічних дисциплін, керівника хореографічного колективу, артиста балету, з основними видами діяльності хореографа.

Завданнями цієї практики є здобути знання щодо організації діяльності театральних, культурно-мистецьких закладів, професійних та аматорських хореографічних колективів, спеціалізованих хореографічних навчальних закладів специфіки роботи хореографа в різних закладах; ознайомитись з правилами, обов’язками, Ознайомитись і вивчити репертуар театральних, культурно-мистецьких закладів, професійних та аматорських хореографічних колективів.

Студенти-практиканти вивчають репертуар діючих культурно-мистецьких установ, набувають уміння організувати робоче місце хореографа (хореографічний клас); асистувати професійному хореографу під час проведення репетицій, та профорієнтаційної роботи; вести щоденник спостережень; складати план роботи. Практиканти виробляють навички виступу перед аудиторією з бесідами на хореографічну тематику та спілкування з адміністрацією бази практики.


3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 

Під час проходження практики студенти-практиканти повинні суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинен вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до вимог.

3.1. Індивідуальні завдання

Під час цієї практики студенти повинні виконати наступні індивідуальні завдання (розподіл часу може бути зміненим залежно від специфіки роботи практиканта на базі практики):

1. Пройти інструктаж по правилам поведінки і техніки безпеки (1 год).

2. Прийняти участь у настановній конференції по проходженню практики (1 год).

3. Скласти календарний план роботи (1 год).

4. Скласти графік відвідування місця проходження практики (1 год).

5. Заповнити щоденник спостережень (12 год).

6. Вести робочий зошит практиканта (після кожного заходу)

7. Ознайомитися з діяльністю театральних, культурно-мистецьких закладів, професійних та аматорських хореографічних колективів, спеціалізованих хореографічних навчальних, навчально-виховної установи за місцем проходження практики (36 год):

§ репертуаром театральних установ;

§ розподілом часу на різні види діяльності;

§ організації репетиційного процесу;

§ організації концертної діяльності;

§ вимогами щодо оформлення хореографічного класу (залу).

8. Бути присутнім під час проведення хореографічних занять, репетицій бесід, (24 год.).

9. Виконати індивідуальне завдання (24 год.)

10. Оформити документи практики (3 год.).

 

3.2. Навчальні посібники

Для ефективного проведення навчально-ознайомчої практики студенти можуть користуватися наступною навчальною літературою:

1. Бальме К. Вступ до театрознавства. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2008. – 269 с.

2. Галицька брама / Часопис. Листопад 1995, № 8.

3. Гайдабура В.М. ГУЛАГ і світло театру : Листи зі зошита Сергія та Анни Радлових (1946 – 1953) / В.М. Гайдабура В.М. – К. : Факт, 2009. – 240 с.

4. Гайдабура В. Театр між Гітлером і Сталіним: Україна. 1941-1944. доля митців. – Київ: Факт, 2004. – 320 с.

5. Голдрич О. С. Ансамбль танцю «Підгір’я» на Атлантиці: Сторінки щоденника. – Львів, СПОЛОМ, 2007. – 48 с.

6. Голота В. В. Театральна Одесса. – Киев: Мистецтво, 1990. – 245 с.

7. Государственный Заслуженый академический ансамбль танца УССР имени Павла Вирского / Сост. А. Л. Каминский [фотоальбом]. – Киев: Реклама, 1980. – 24 с.

8. Государственный украинский народный хор / Ред. М. Зирко. – Киев: Государственное издательство изобразительного искусства и музыкальной литератури УССР, 1960. – 44 с.

9. Государственный ансамбль народного танца "Жок" / Ред. Е. Кримерман. – М.: 1970. – 84 с.

10. Гринишин М., Кубик М. Співає гуцульський ансамбль. – Ужгород: Карпати, 1966. – 96 с.

11. Другий міжнародний юнацький конкурс класичної хореографії „Галицька Терпсихора – 2008” / Буклет. – Львів, 2008. – 20 с.

12. Заслужений вокально-хореографічний ансамбль УРСР "Галичина" Палацу культури виробничо-технічного об'єднання "Електрон" [фотоальбом]. – Львів: Каменяр, 1974. – 32 с.

13. Деревянко Б. Ф. Одеський театр оперы и балета: Фотоочерк. – 2-е изд., с зим. – Одесса: Маяк, 1990. – 64 с.

14. Каллистов Д. И. Античный теат. – Ленинград: Искусство, 1970 – 176 с.

15. Клековкін О. Ю. Блазні господні: Нарис історії Біблійного театру. – Київ: Артeк, 2006. – 352 с.

16. Коломієць Р. Г. Театр Саксаганського і Карпенко - Карого. – Київ: Мистецтво, 1984. – 100 с.

17. Кулик О.О. Львівський театр імені М. К. Заньковецької. – Київ: Мистецтво, 1989. – 166 с.

18. Либсон В. Я., Кузнецова А. И. Большой театр СССР. История сооружения и реконструкция здания. – М.: Стройиздат, 1982. – 147 с.

19. Львівський державний академічний театр опери та балету ім. Ів. Франка / Редак. О. Паламарчук, фото М. Курдуса, В. Піскарьова, Р. Савчука. – Львів: Вільна Україна, 1983. – 31 с.

20. Львівська опера / Путівник. Текст: Ю. Бірльов, Ю. Смірнов. – Львів: Центр Європи, 2004. – 36 с.

21. Львівська опера / Фотоальбом. Оксана Паламарчук, Василь Пилип’юк. – Львів: Світло і Тінь, 2000. – 156 с.

22. Нога О. Хроніка міста театрів. Театральне життя Львова впродовж 1920 – 1944 років. – Львів: Українські технології, 2006. – 263 с.

23. Нога О. Хроніка міста театрів. Театральне життя Львова впродовж 1900 – 1920 років. – Дрогобич: ПП "Коло", 2007. – 711 с.

24. Одесский государственный академический театр оперы и балета / Сост. Клик В. С. – Одесса: Одесское отделение Украинского театрального общества, 1966. – 64 с.

25. Одесский оперный театр / Автор текста А. Артемов, И. Игнаткин. Фото Г. Угриновича. – Киев: Мистецтво, 1970. – 24 с.

26. Одесский театр оперы и балета: Фотоочерк / Авт.-сост. А. Г. Довгонос. 2-е изд. – Одесса: Маяк, 1980. – 48 с.

27. Паламарчук О. Р., Едер Т.О. Львівський театр опери та балету імені Івана Франка: Фотонарис / Худож. Л. В. Прийма. – 2-ге вид., допов. – Львів: Каменяр. 1989. – 80 с.

28. Паламарчук О. Р., Пилипок В. В. Львовський государственный Академический театр оперы и балета им. Ивана Франка: Фотопутеводитель. – Киев: Мистецтво, 1988. – 227 с.

29. Проскуряков В. І. Архітектура українського театру. Простір і дія: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", Видавництво "Срібне слово", 2004. – 584 с.

30. Проскуряков В. І., Гой Б. В. Культурологія єврейського театру України в контексті часу, дії та архітектури. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. 108 с.

31. Проскуряков В. І., Ярмаш Ю. В. Львівські театри. Час і архітектура. – Львів: Центр Європи, 1997. – 132 с.

32. Рівненський обласний український музично-драматичний театр / Упор. М. І. Савчук. – Рівне: Облдрук, 1992. – 32 с.

33. Ром-Лебедев И. От цыганского хора - к театру "Ромен": Записи московського цигана. – М.: Искусство, 1990. – 271 с.

34. Смолина К. А. 100 великих театров. – М.: Вече, 2001. – 480 с.

35. Старикова Л. Театральная жизнь старинной Москви: Епоха. Быт. Нравы. – М.: Искусство, 1988. – 334 с.

36. Театры Ленинграда. Репертуар, расценки мест, адреса, телефоны, транспорт. Планы театров, концертных залов, дворцов культуры, летних театров, стадионов, сведения о музеях. – Ленинград: Издательство Дирекции театральных касс Управления культуры Исполкома Ленгорсовета, 1968. – 160 с.

37. Терещенко А. К. Львівський театр опери та балету імені Івана Франка. – Київ: Музична Україна, 1989. – 208 с.

38. Шевердян А. Большой театр Союза ССР . – М.: Государственное музыкавльное издательство, 1952. – 230 с.

39. Ярмаш Ю. В. Архітектура театрів Львова (кінець ХVІІІ ст. – перша пол. ХІХ ст.).– Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – 192 с.

 

3.3. Методичні рекомендації

Після настановної конференції студенти від університетського керівника практики отримують скерування. У перший день практики разом з університетським керівником вони прибувають на місце проходження практики, де їх зустрічає керівник від бази практики. Упродовж перших двох днів кожного практиканта закріплюють за своїм підрозділом, колективом класом, тощо.

Керівник організації видає наказ про проходження практики студентами.

У перший день студенти знайомляться з базою практики. Упродовж наступних 1 – 2 днів студенти складають календарний план роботи та графік відвідування місця проходження практики. У календарному плані повинно бути детально (по датах та годинах) описані види роботи студента під час проходження практики. У графіку відвідування зазначається дата, години та місце знаходження практиканта на базі практики. Один примірник графіка подається керівникові практики від кафедри режисури та хореографії для контролю.

Упродовж всієї практики студенти ведуть щоденник (отримують у керівника практики від кафедри), у якому занотовують результати спостережень, свої враження про побачене і пророблену роботу. Робочий зошит практиканта ведеться у учнівському зошиті, таблиця заповняється відповідно до приведеного зразку (додаток 7), записи про пророблену роботу ведеться у описовій формі. Під час навчально-ознайомчої практики студент виконує індивідуальне завдання по написанню реферату (додаток 4)на задану тему яку отримує персонально у керівника практики від університету.


4. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 

Студенти-практиканти повинні строго дотримуватися режиму праці бази практики та виконувати свою роботу згідно індивідуального графіку та плану роботи.

Керівники студентської практики контролюють перебування студентів на базах практики (згідно графіку), дотримання ними плану роботи, наявність необхідної документації, якість виконаної роботи, ставлення до своїх обов'язків та дисциплінованість. Керівник від кафедри режисури та хореографії має право контролювати записи, занесені у щоденник практики.

Робота студентської групи та керівників практики, в свою чергу, контролюється завідувачем кафедри режисури та хореографії та навчальною частиною університету.

 

 

5. ВИМОГИ ДО ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

Загальні вимоги до оформлення звітної документації (додаток 3) наступні документи оформляються акуратно надруковані (матеріали подаються на паперовому носії. Шрифт "Times New Roman", кегль 14; міжрядковий інтервал – 1 ,5; поля: зліва, зверху, знизу, справа – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см.), мають наскрізну нумерацію сторінок. Всі аркуші повинні бути зшиті.

Папка зі звітними документами повинна мати титульну сторінку (додаток 2), на якій зазначаються прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група; прізвища керівників від університету та бази практики; вид практики; термін проходження; назва бази практики. Кожен окремий документ повинен також починатися з титульної сторінки, на якій зазначається прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група, назва документа, час та місце проведення заходу. Звітна документація обов'язково повинна містити перелік всіх документів практики із зазначеними сторінками.

У звіті про роботу студенти детально описують всю виконану під час практики роботу (наприклад, результати знайомства зі структурою та традиціями бази практики, індивідуальні доручення, волонтерську діяльність, екскурсії тощо). В звітних документах не повинно бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії, методичних розробок тощо).

Оформлення звітних документів входить в час проходження практики. Їх перевіряють керівники практики від бази та університету.

В кінці практики керівник від бази практики кожному студентові видає письмову характеристику про його роботу, ставлення до обов'язків, дисциплінованість тощо. В характеристиці обов'язково повинна бути зазначена рекомендована оцінка за практику (від 1 до 50 балів). Характеристику підписують керівник практики від бази та керівник організації. Характеристику завіряють печаткою організації.

Нижче подаються розділи звітної документації та їх орієнтовний обсяг для навчально-ознайомчої практики:

1. Звіт про виконану роботу написаний у довільній описовій формі (1 – 2 стор.).

2. Календарний план роботи на час практики (2 – 3 стор.) (додаток 3).

3. Робочі записи практиканта (обсяг довільний).

4. Щоденник практиканта.

5. Опис результатів знайомства з діяльністю установи бази проходження практики. місцем проходження практики зі своїми коментарями (відповідно до отриманого завдання від керівника практики від університету) (2 – 3 стор.) (додаток 6).

6. Характеристика на студента-практиканта, підготовлена керівником практики за місцем проходження.

7. Індивідуальне завдання (написання реферату)

Керівник від кафедри режисури та хореографії про свою роботу звітується на засіданні кафедри режисури та хореографії.

Його звіт містить наступні розділи (додаток № 8).


6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

 

Наступного дня після завершення практики студенти-практиканти здають керівникам від університету всі звітні документи для їх попередньої оцінки. Упродовж тижня після завершення практики на кафедрі режисури та хореографії відбувається підсумкова конференція, на якій студенти захищають матеріали практики. На конференції присутні всі студенти-практиканти та їх керівники від університету та баз практики.

Для підведення підсумків практики та кінцевої оцінки роботи студентів-практикантів керівники практики інформують кафедру про фактичні терміни початку та завершення роботи, склад групи студентів, які пройшли практику, їх дисципліну, стан охорони праці і протипожежної безпеки на базі практики, а також з інших питань організації та проведення практики.

До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію.

Формою звітності за навчально-ознайомчу практику є диференційований залік. При кінцевій оцінці результатів практики враховується попередня оцінка керівників практики від університету та бази практики, результати захисту та характеристика на студента-практиканта. Студенти, які регулярно відвідували базу практики, виконали всі індивідуальні завдання, оформили звіт, вчасно його подали, а також отримали схвальну характеристику з бази практики, отримують позитивну оцінку. Студенти, що не виконали програму практики і отримали незадовільний відгук з бази практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, направляються на практику вдруге в період канікул або відраховуються з навчального закладу. Оцінка з практики враховується наряду з іншими оцінками, які характеризують успішність студентів.

Загальна оцінка за практику – 100 балів.

Результати складання заліків з практики викладачі заносять в екзаменаційну відомість і проставляють в заліковій книжці.

Критерії оцінювання студентів –практикантів

Оцінку "відмінно"ставлять, коли:

§ коли повністю досягнуто навчальної мети проходження практики;

§ виконанні на високому професійному рівні індивідуальні завдання в повному обсязі;

§ студент підгодив до вирішення поставлених завдань з ініціативою і творчо;

§ бездоганно володіє знаннями теорії та методики хореографічних дисциплін, має високий технічний рівень хореографічної підготовки, володіє прийомами розвитку хореографічних здібностей учасників аматорських та професійних колективів, самостійно використовує знання на практиці;

§ проявлені під час навчальної практики високого рівня знань і умінь, самостійно вирішувати поставлені завдання;

§ студент виявив уміння самостійно і творчо підгодити до виконання поставлених завдань;

§ виконав усі завдання на високому фахово-науковому рівні, поряд з практичними завданнями відмінно розв'язував освітні, виховні завдання;

§ протягом проходження практики правильно і вчасно виконував план проходження практики;

§ розвивав навички самостійної роботи;

Оцінку "дуже добре"ставлять, коли:

§ коли досягнуто навчальної мети проходження практики;

§ виконані індивідуальні завдання в повному обсязі;

§ володіє знаннями теорії та методики хореографічних дисциплін, має високий технічний рівень хореографічної підготовки, володіє прийомами розвитку хореографічних здібностей учасників аматорських та професійних колективів і використовує на практиці їх під керівництвом з викладачем;

§ протягом проходження практики правильно і вчасно виконував план проходження практики;

§ розвивав навички самостійної роботи.

Оцінку "добре"ставлять, коли:

§ коли повністю досягнуто навчальної мети проходження практики але допущено незначні помилки;

§ володіє знаннями теорії та методики хореографічних дисциплін, має достатній технічний рівень хореографічної підготовки, володіє прийомами розвитку хореографічних здібностей учасників аматорських та професійних колективів під керівництвом викладача;

§ під керівництвом викладача проявляв уміння творчо підгодити до виконання поставлених завдань;

§ виконав усі завдання, поряд з практичними завданнями добре розв'язував освітні, виховні завдання, але допускав незначні помилки;

§ протягом проходження практики правильно виконував план проходження практики, але допускав помилки і під керівництвом викладача виправляв їх;

§ розвивав навички самостійної роботи;

Оцінку "задовільно"ставлять, коли:

§ коли частково досягнуто навчальної мети проходження практики;

§ володіє знаннями теорії та методики хореографічних дисциплін, має задовільний технічний рівень хореографічної підготовки, володіє прийомами розвитку хореографічних здібностей учасників аматорських та професійних колективів;

§ частково виявив уміння самостійно і творчо підгодити до виконання поставлених завдань;

§ виконав усі завдання, поряд з практичними завданнями задовільно розв'язував освітні, виховні завдання;

§ протягом проходження практики правильно і вчасно виконував план проходження практики;

§ розвивав навички самостійної роботи

Оцінку "достатньо"ставлять, якщо;

§ коли не в повному обсязі досягнуто навчальної мети проходження практики;

§ володіє слабкими знаннями теорії та методики хореографічних дисциплін, має слабкий технічний рівень хореографічної підготовки, виконує завдання лише в присутності і під керівництвом викладача;

§ виявив не достатні уміння самостійно і творчо підгодити до виконання поставлених завдань;

§ виконав усі завдання, поряд з практичними завданнями, не розв'язував освітні, виховні завдання;

§ протягом проходження практики виконував план проходження практики на низькому рівні з помилками;

§ не розвивав навички самостійної роботи;

Оцінку "незадовільно"ставлять, коли:

§ не виконав одне з завдань індивідуального плану проходження практики;

§ поряд з практичними завданнями не розв'язував освітні, виховні завдання;

§ не виявив уміння самостійно і творчо підгодити до виконання поставлених завдань, на поради викладача не реагував;

§ протягом проходження практики не виконував план проходження практики;

§ студент не володіє хореографічною лексикою, немає технічних і теоретичних навиків;

§ допущені порушення режиму проходження практики;

§ дисципліна під час проходження практики була незадовільна, студент допускав багато пропусків без поважних причин;

§ студент допустив більше ніж 25% тривалості проходження практики по поважним причинам.

 

В разі відсутності одного або двох видів роботи у практиканта, або їх надзвичайно низької результативності, студент не може отримати позитивної або відмінної оцінки.

 

 

Шкала переведення сумарної модульної оцінки з диференційованого заліку

 

Оцінка ECTS Оцінка в балах За національною шкалою
оцінка з диференційованого заліку Диференційований залік
А 90 – 100 Відмінно Зараховано
В 81-89 Дуже добре
С 71-80 Добре
D 61-70 Задовільно
Е 51-60 Достатньо
РХ 35-50 Незадовільно Не зараховано
Р 0-34

Додаток 1

(заліковий листок)

ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТ

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ

Студента І курсу, групи КМХ-11, кафедри режисури та хореографії, факультету культури та мистецтв

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я. по-батькові)

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ(50 балів )

№ з/п Назва заходу Шкала оцінювання 0-05 балів Хто оцінював (прізвище) Підпис
  складання плану проходження практики      

Виконання плану проходження практики

№ з/п Назва заходу Шкала оцінювання 0-10 балів Хто оцінював (прізвище) Підпис
         

3. опис результаті ЗНАЙОМСТВА З базОЮ практики

№ з/п Назва заходу Шкала оцінювання 0-20 балів Хто оцінював (прізвище) Підпис
  Опис результатів знайомства з базою практики      

Ведення робочого зошиту практиканта

№ з/п Назва заходу Шкала оцінювання 0-25 балів Хто оцінював (прізвище) Підпис
  Робочий зошит практиканта      

ЗАХИСТ ПРАКТИКИ (50 балів )

5. НАПИСАННЯ ЗВІТУ

№ з/п Назва заходу Шкала оцінювання 0-15 балів Хто оцінював (прізвище) Підпис
  Звіт в довільній описовій формі      

6. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

№ з/п Назва заходу Шкала оцінювання 0-20 балів Хто оцінював (прізвище) Підпис
  Реферат на задану тему      

7. ЗАХИСТ ПРАКТИКИ НА ПІДСУМКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

№ з/п Назва заходу Шкала оцінювання 0-05 балів Хто оцінював (прізвище) Підпис
  Захист практики на підсумковій конференції      

8. ПОРТФОЛІО СТУДЕНТА

№ з/п Назва заходу Шкала оцінювання 0-10 балів Хто оцінював (прізвище) Підпис
  Оформлення звітної документації      

Загальна сума балів ____________________

Навчально-ознайомча практика оцінена керівником-методистом від факультету культури і мистецтв на:

«______________» _______________асистент кафедри режисури та хореографії Плахотнюк О. А,

(оцінка) (підпис, посада, прізвище та ініціали)


Додаток 2

(титульна сторінка)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, СПОРТУ ТА МОЛОДІ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

Звіт


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!