Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПИТАНЬ З СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН1. Предмет і об’єкт фонетики, фонології, графіки, орфоепії. Фонетичне членування мовного потоку. Три аспекти у вивченні звуків. Варіанти та інваріанти фонем. Склад. Наголос української мови.

2. Редукція, асиміляція голосних фонем.

3. Інваріант і варіанти голосних заднього ряду. Природа і функції фонем.

4. Інваріант і варіанти губних приголосних фонем. Вимова губних фонем.

5. Асиміляція приголосних за дзвінкістю/глухістю. Фонетична транскрипція. Фонетична природа наголосу української мови.

6. Голосні звуки сучасної української літературної мови. Артикуляційно-акустична характеристика голосних переднього ряду .Будова мовленнєвого апарату

7. Структура складу в старослов’янській та сучасній українській мові. Теорії складу

8. Предмет лексикології. Слово як одиниця мови. Багатозначність слів у сучасній українській мові. Омоніми. Синоніми.

9. Предмет фразеології. Основні фразеологічні концепції. Класифікація фразеологічних одиниць. Джерела фразеології.

10. З історії української орфографії. Принципи українського правопису.

11. Словотвір (дериватологія). Об’єкт і завдання словотвору. Словотвірна структура слова в українській мові. Словотвірний тип. Продуктивність словотвірного типу. Способи словотвору в сучасній українській літературній мові.

12. Предмет морфології. Частини мови і принципи їх класифікації.

13. Семантико-граматичні категорії іменника. Поділ іменників на відміни.

14. Прикметник. Загальна характеристика прикметника як частини мови. Розряди прикметників за значенням. Ступені порівняння якісних прикметників. Повні і короткі форми прикметників. Тверда й м’яка групи. Відмінкові парадигми прикметників

15. Загальна характеристика числівника як частини мови. Розряди числівників за значенням та граматичними ознаками. Відмінювання числівників.

16. Загальна характеристика займенника як частини мови. Співвідношення займенників з іншими частинами мови. Групи займенників за значенням.

17. Дієслово. Значення, граматичні ознаки дієслова. Дві основи дієслова. Категорія виду, перехідності/непохідності, стану. Зворотні дієслова, безособові дієслова, способи творення дієслів.

18. Категорія способу і часу вживання часових форм. Категорія особи, дієвідміни дієслів. Творення часових форм дієслова.

19. Походження та історія вивчення прислівника. Лексико-граматичні розряди прислівника. Категорія ступенів порівняння прислівника.

20. Прийменник як службова частина мови. Вживання прийменників. Семантичні типи прийменників. Синонімія прийменникових конструкцій.21. Сполучник як службова частина мови, основні підходи до статусу сполучника. Морфологічний склад сполучників.

22. Головні члени речення. Підмет. Способи вираження підмета. Погляди мовознавців щодо визначення підмета. Простий і складений підмет. Морфологічне вираження підмета.

23. Виділення другорядних членів речення. Прямий і непрямий додаток. Обставина, означення, прикладка. Складні випадки визначення другорядних членів речення.

24. Речення – основна синтаксична одиниця. Основні ознаки речення. Типи простих речень. Просте й складне речення. Система простих речень за класифікаційними ознаками. Поняття про просте ускладнене речення.

25. Загальна характеристика односкладні речення. Внесок мовознавців у вивчення односкладних речень. Особові, дієслівні та прислівникові односкладні речення. Безособові та інфінітивні односкладні речення. Односкладні номінативні речення.

26. Складносурядні речення. Проблеми дослідження складносурядних речень. Складносурядні багатокомпонентні конструкції. Принципи класифікації складносурядних речень.

27. Структурно-семантичні типи складнопідрядних речень. Складнопідрядні речення розчленованої та нерозчленованої структури. Складнопідрядні речення з кількома підрядними.

28. Безсполучникові складні речення. Проблема статусу безсполучникових складних речень. Складні сполучниково-безсполучникові речення. Семантико-синтаксичні відношення між частинами безсполучникового речення.

29. Присудок і його типи. Простий і складений дієслівний присудок. Складений іменний присудок. Тире між підметом і присудком. Морфологічне вираження присудка різної будови.

30.Класифікація складних речень із сурядним і підрядним зв’язками. Період. Пряма й непряма мова. Діалог. Складне синтаксичне ціле.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!