Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ТЕРБЕЛІСТЕР МЕН ТОЛҚЫНДАР81. Гармоникалық тербелістердің дифференциалдық теңдеуі:

82. Өшетін тербелістердің дифференциалдық теңдеуі:

83. Тербелістердің өшу коэффициенті:

84. Еріксіз тербелістердің дифференциалдық теңдеуі:

85. Гармоникалық тербелісте толық бір тербеліс болатын уақыт ..... тербеліс

86.Тербелмелі қозғалысты сипаттайтын шамалардың қайталану уақыты:

87. Гармоникалық тербелістегі нүктенің тепе-теңдік қалыптан ең үлкен ауытқуы - тербеліс

88. 2p секунд ішіндегі тербеліс саны:

89. Гармоникалық тербелісте 1 секундта болатын тербеліс саны - тербеліс...

90. Өшетін тербелістердің амплитудасының уақытқа тәуелділігі:

92. Айнымалы сыртқы әсерден кез-келген жүйеде тербелістердің пайда болуы . . деп аталады;

93. Қума (бойлық) толқындар қандай ортада тарайды?

94. Көлденең толқындар қандай ортада тарайды?

95. Тербелістің таралу бағыты - ....

96. Фазалары қарама-қарсы когерентті толқындар қабаттасқанда қортқы толқын ...

97. Фазалары сәйкес когерентті толқындар қабаттасқанда қортқы толқын ...

97-1.. Екі когеренттік жарық көзінен берілген нүктеге толқындар бірдей фазада келеді. Егер әр толқынның тербеліс амплитудасы А0 болса, берілген нүктеде қорытқы тербелістің амплитудасы неге тең?

А) А=0 В) А= А0 С) А0< A<2 А0 D) A=2 А0 Е) A=

98. Серіппелі маятник дегеніміз - ... . Серіппелі маятниктің тербеліс периоды:

100. Физикалық маятник дегеніміз - ... Физикалық маятниктің тербеліс периоды:

102. Математикалық маятник дегеніміз - ... Математикалық маятниктің тербеліс периоды:104. Механикалық гармоникалық тербелістің толық энергиясы:

105. Қума (бойлық) толқындар қандай ортада тарайды?. Көлденең толқындар қандай ортада тарайды?

106. Барлық бағыттағы физикалық қасиеттері бірдей орта – ...

106-2. Кеңістікте энергия тасымалдайтын толқын –

107Жиіліктері мен амплитудалары бірдей екі қума толқынның қосылуынан пайда болатын толқын

110. Тербелістің бір период ішінде таралатын ара қашықтығы . . . деп аталады:

111. Егер ортаның бөлшектерінің тербелісі толқынның таралу бағытымен сәйкес болса, онда толқын . . . деп аталады:

112. Егер ортаның бөлшектерінің тербелісі толқынның таралу бағытына перпендикуляр болса, онда толқын . . . деп аталады:

113.Жазық толқын теңдеуі:

114. Х осі бойымен таралған жазық толқын үшін толқындық теңдеу

115. тербеліс теңдеуіндегі косинустың шамасы. . . деп аталады:

116. Гармоникалық тербелмелі қозғалыс заңдылығымен өтеді. Осы тербелістің жылдамдығын және үдеуін анықтаңыз:

118. Материалдық нүктенің гармоникалық тербеліс теңдеуі берілген х=2sin( ).Тербеліс периоды қандай? Тербеліс фазасы қандай? Тербелістің бастапқы фазасы қандай?

122. Қатаңдығы 10Н/м серіппеге массасы 0,1 кг жүк ілінген. Осы серіппелі маятниктің

тербеліс периоды қандай?

123. Математикалық маятниктің ұзындығын төрт есе қысқартса, оның тербеліс периоды

қалай өзгереді?

124. Математикалық маятниктің ұзындығы 9,8 м. маятниктің тербеліс жиілігі неге тең?

125. Серіппелі маятниктің жүгінің массасын төрт есе арттырса, оның тербеліс периоды

қалай өзгереді?

126. Қатаңдығы 2000 Н/м серіппе 4 см-ге созылған. Серіппенің деформациясын абсолют

серпімді деп алып,серпімділік күшін анықтаңыз.

127. Қатаңдығы 2000 Н/м серіппе 4 см-ге созылған. Серіппенің деформациясын абсолют

серпімді деп алып,оның потенциалдық энергиясын анықтаңыз.

128.Электрмагниттік еркін өшетін тербелістің дифференциалдық теңдеуі:

129.Электрмагниттік еріксіз тербелістердің дифференциалдық теңдеуі:

130.Идеал тербелмелі контурдағы элмагниттік тербелістердің дифференциалдық теңдеуі:

131.Электрмагниттік тербелістердің өшу декременті:

132. Индуктивтілігі L катушкадан және сыйымдылығы С конденсатордан тұратын жүйені . . . деп атайды:

133.Идеал тербелмелі контурдағы электрмагниттік тербелістер периоды:

134.Идеал тербелмелі контурдың меншікті жиілігінің формуласы:

135.Айнымалы ток көзіне тізбектей жалғанған RLC-қосылыстың толық кедергісі:136. Айнымалы ток көзіне тізбектей жалғанған RLC-қосылыстың реактив кедергісі:

137. Айнымалы ток көзіне тізбектей жалғанған RLC-қосылыстың сыйымдылық кедергісі:

138. Айнымалы ток көзіне тізбектей жалғанған RLC-қосылыстың индуктивтік кедергісі:

139. Айнымалы ток көзіне тізбектей жалғанған RLC-контурдағы ток күші мен кернеу

арасындағы фазалар айырымын айқындайтын формула:

 

145. Релаксация уақыты ( ) ішінде ток күшінің өзгеруі:

A) I=I0e-t/τ B) C) I=I0eL/R D) E) I=0

142.Суретте қай график айнымалы ток тізбегіндегі

а) актив кедергінің айнымалы ток жиілігіне тәуелділігін;

в) сыйымдылық кедергінің айнымалы ток жиілігіне тәуелділігін;

с) индуктивтік кедергінің айнымалы ток жиілігіне тәуелділігін сипаттайды?

 

R R R

       
   
 


1) 2) 3)

 

ω ω ω

           
 
     
 


 

145. Релаксация уақыты ( ) ішінде ток күшінің өзгеруі:

A) I=I0e-t/τ B) C) I=I0eL/R D) E) I=0

146. Мына формулалар ; нені анықтайды:

 

147.Электрмагниттік толқынның фазалық жылдамдығы:

148. Электрмагниттік толқын энергиясының көлемдік тығыздығы:

150. Электрмагниттік энергия ағыны тығыздығының векторы (Умов-Пойнтинг векторы):

 

151.Идеал тербелмелі контурдың электрлік сыйымдылығын 4 есе арттырса, тербеліс

периоды қалай өзгереді?

A) 2 есе артады B) 2 есе кемиді C) 4 есе артады

D) 4 есе кемиді E) өзгермейді.

 

152. Айнымалы ток тізбегіне қосылған конденсатордың сыйымдылығын 4 есе ұлғайтса,

сыйымдылық кедергі қалай өзгереді?

153. Идеал тербелмелі контурдың электрлік сыйымдылығын 4 есе арттырып,

индуктивтігін 4 есе азайтса, тербеліс периоды қалай өзгереді?

A) 2 есе артады B) 2 есе кемиді C) 4 есе артады

D) 4 есе кемиді E) өзгермейді.

 

154. Айнымалы ток тізбегіндегі актив кедергіде кернеудің өзгеруі U=Umcosωt теңдеуімен

берілген.Осы кедергідегі ток күшінің өзгеруі қандай?

A) I=Imsinωt B) I=Imcosωt C) I=Imsin(ωt+π/4)

D) I=Imcos (ωt+π/4) E) i=const.

 

155. Қабылдағыш тербелмелі контурдағы конденсатор сыйымдылығын 9 есе көбейтсе, қабылдайтын толқынұзындығықалай өзгереді?

156.Айнымалы ток тізбегіндегі конденсаторда кернеудің өзгеруі U=Umcosωt теңдеуімен

берілген.Осы конденсаторда ток күшінің өзгеруі қандай?

A) I=Imsin(ωt+π/4 ) B) I=Imcosωt C) I=Imsin(ωt+π/2)

D) I=Imcos (ωt+π/2) E) i=const.

 

157. .Айнымалы ток тізбегіндегі катушкада кернеудің өзгеруі U=Umcosωt теңдеуімен

берілген.Осы катушкада ток күшінің өзгеруі қандай?

A) I=Imsin(ωt+π/4 ) B) I=Imcosωt C) I=Imsin(ωt+π/2)

D) I=Imcos (ωt-π/2 E) i=const.

 

158. Тербелмелі контурда электрлік тербелістер теңдеуімен берілген. Заряд тербелісінің амплитудасы неге тең?

158-1. Тербелмелі контурда конденсатордағы заряд (мКл ) заңдылығымен өзгереді. уақыт мезетінде конденсаторда қанша заряд болған?

A) 0,4 мКл B) 0,2 мКл C) 0,8 мКл D) 0. E) 0,1 мКл

 

158-2. Тербелмелі контурдың электрлік сыйымдылығы 50 мкФ конденсатор астарларындағы кернеу (В) заңдылығымен өзгереді. Конденсатордағы зарядтың өзгеру заңдылығын көрсетіңіз:

A) (Кл) B) (Кл) C) (Кл).

D) (Кл) E) (Кл).

 

158-3. Тербелмелі контурда электрлік тербелістер (Кл) теңдеуімен берілген. Заряд тербелісінің жиілігі:

A) B) + C) . D) E)

 

158-2. Тербелмелі контурдың электрлік сыйымдылығы 50 мкФ конденсатор астарларындағы заряд (Кл) заңдылығымен өзгереді. Конденсатордағы кернеудің өзгеру заңдылығын көрсетіңіз:

A) (В) B) (В)

C) (В) D) (В) E) (В)

 

158А. RLC контурда кернеу резонансы болғанда ток пен кернеу арасындағы фазалар ығысуы неге тең?

A) B) + C) . D) E)

 

158Б. Тізбектей қосылған RLC контурда кернеу резонансы болғанда:

A) B) C) .

D) E)

 

158В. Айнымалы ток контурында ток резонансы болғанда:

A) сыртқы тізбекте ток күші максимал болады.

B) сыртқы тізбекте ток күші минимал болады.

C) сыртқы тізбектегі ток күші параллель тармақтардағы ток күштерімен бірдей.

D) сыртқы тізбектегі ток күші параллель тармақтардағы ток күштерінен үлкен.

E) сыртқы тізбектегі ток күші параллель тармақтардағы ток күштерінің қосындысына тең.

 

160. Біртекті изотропты ортада ( ) таралатын жазық электрмагниттік толқынның фазалық жылдамдығын анықтау керек.

A) 1,0∙108 м/с. B) 2,1∙108 м/с. C) 3∙108 м/с. D) 1,73∙108 м/с. E) 3,46∙108 м/с.

 

 

17-1. Айнымалы токтың бірізді RLС тізбегінде актив кедергі 10 Ом, индуктивтілік 31,85 мГн, сыйымдылық 318,5 мкФ. Энергия көзінің лездік кернеуі заңдылығымен өзгереді. Анықтау керек:

1.Тізбектің толық кедергісін. 10 Ом

2. Тізбектегі ток күшін. 5 А

3. Әр элементтегі кернеудің амплитудалық мәнін. UR=50 В UL=50 В. UС= 50

4. Кернеулердің амплитудалық мәндері бойынша векторлық диаграмма салу керек.

5. Тізбектегі ток пен толық кернеудің арасындағы фазалық ығысуды.

 

 

Оптика, атом, ядро

1. Спектрдің түрлі-түсті сәулелерінің толқын ұзындығының ең үлкені:

2. Монохромат толқындар деген не?

3. Гюйгенс-Френель принципі қалай оқылады?

5. Оптикалық жол айырымын анықтамасына сәйкес формула:

6. Френель бипризмасы не үшін қолданылады? Френель айналары не үшін қолданылады?

8. Жарық интерференциясы дегеніміз:

9. Бірнеше когерентті толқындардың беттесуінен жарық интенсивтігінің

қайта бөлінуі (таралу) құбылысы . . . деп аталады:

11. Жарық интерференциясының минимум шарты қалай оқылады?

12. Жарық интерференциясының минимум шартында фазалар айырымы мен жол айырымы:

14. Жарық интерференциясының максимум шарты қалай оқылады?

15. Жарық интерференциясының максимум шартында фазалар айырымы мен жол айырымы:

17. Дифракция дегеніміз:

18. Жарықтың түзу сызықты тараудан ауытқу құбылысы . . . деп аталады:

19. Дифракция жарықтың қандай қасиетін дәлелдейді?

20. Дифракциялық тор үшін минимум шарты:

21. Дифракциялық тор үшін максимум шарты:

22. Кристалдарда ... байқалады:

23. Дифракциялық тор үшін максимум шарты d∙sin φ=kλ, мұндағы k:

24. Поляризация дәрежесі:

25. Поляризацияланған жарықтың табиғи жарықтан айырмашылығы:

26. Малюс заңын көрсетіңіз:

27. Төменде келтірілгендердің қайсысы электромагниттік толқындардың көлденеңдігін дәлелдейді:

28. Жарық тербелісінің белгілі бір бағыттылығын сипаттайтын құбылыс . . . деп аталады:

29. Оптикалық құралдардың сапасын жақсарту үшін қолданылатын құбылыс:

30. Жарықтың ортадағы фазалық жылдамдығының оның жиілігіне тәуелділігі:

31.Жарық вакуумнан бір ортаға өткенде түсу бұрышы a, ал сыну бұрышы b болса, осы ортада жарық жылдамдығы неге тең:

32. Берілген ортада таралған жарық толқынының ұзындығы 500 нм, жиілігі 5*1014 Гц. Ортаның абсолют сыну көрсеткіші қандай?

A) 1,2 B) 1,55 C) 1,85 D) 2,2 E) 2,55.

33.Юнг тәжірибесінде ара қашықтығы 1мм екі тесікке түсіп тұрған монохромат жарықтың толқын ұзындығы 600нм, тесіктердің жазықтығынан экранға дейінгі қашықтық 3м. Үшінші ашық жолақтың орынын анықтаңыз.

А) 9,0 мм B) 7,2 мм C) 5,4 мм D) 3,6 мм E) 1,8 мм

 

34. Бірінші интерференциялық максимумда қабаттасқан толқындардың фазалар айырымы қандай?

А) 5π B) 4π C) 3π D) 2π E) π

35. Бірінші интерференциялық минимумда қабаттасқан толқындардың фазалар айырымы қандай?

А) 5π B) 4π C) 3π D) 2π E) π

 

37. Дифракциялық торға толқын ұзындығы 0,5 мкм жарық түскенде. Үшінші дифракциялық максимум 300 бұрышпен бақыланған. Дифракциялық тордың тұрақтысы неге тең?

A) 5 мкм B) 4 мкм. C) 3 мкм. D) 2 мкм. E) 6 мкм.

38. Периоды 2 мкм дифракциялық торға толқын ұзындығы 589 нм сары жарық түскенде байқалатын дифракциялық бейнеде спектрдің ең көп реті нешеу болады?

А) 10 B) 8 C) 6 D) 3 E) 1

40. Бақылау нүктесі мен толқын фронтының арасы 1 м. Толқын ұзындығы 0,5мкм деп алып, жазық толқындық фронт үшін бесінші Френель зонасының радиусын есептеңіз.

А) 1,83мм B) 1,18мм C) 1,22мм D) 1,76мм E) 1,58мм.

 

41. Абсолют сыну көрсеткіші 1,57 –ге тең шыныдан шағылған жарықтың толық поляризация бұрышы неге тең?

А) 150 B) 19,50 C) 250 D) 45,50 E) 57,50

43. Қандай денені абсолют қара дене дейді ( аl – шағылу коэффициенті, rl - жұтылу коэффициенті):

A) аl = 0, rl =1 B) аl > 0, rl <1 C) аl = 1, rl =0

D) 0 < аl < 1, rl =const E) аl < 1, rl >1

44. Қандай денені сұр дене деп атайды ( аl- шағылу коэффициенті; rl – жұтылу коэффициенті):

A) аl = 0, rl =1 B) аl > 0, rl <1 C) аl = 1, rl =0

D) 0 < аl < 1, rl =const E) аl < 1, rl >1

45. Пештегі ауданы S саңылаудан t уақытта W энергия таралған болса, оның температурасы қандай?

A) B) C) D) E)

47. Абсолют қара дене үшін Виннің ығысу заңы және формуласы::

48. Сыртқы фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі:

49. Фотон массасы қандай формуламен анықталады?

A) B) C) D) E)

50. Фотонның импульсі неге тең:

A) hn B) hl C h/l D) p/v E) h / c

 

51. Толқын ұзындығы 0,025нм рентген сәулелері үшін фотонның массасын табыңыз.

(Планк тұрақтысы h ═ 6,62 ∙10-34 Дж∙с)

52. Электроннның импульсі толқын ұзындығы 500 нм фотонның импульсіне тең болу үшін қандай жылдамдықпен қозғалуы керек?

53. Бетінің ауданы 0,6м2 абсолют қара дененің сәуле шығару қуаты 34 кВт. Дененің температурасы қандай? Стефан- Больцман тұрақтысы .

54. Абсолют қара дененің температурасын екі есе арттырғанда оның энергетикалық жарқырауы неше есе өзгереді?

55. Абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауын 16 есе кеміту үшін оның температурасын неше есе азайту керек?

А) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 16

 

56. Абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілетінің максимал мәніне сәйкес келетін толқын ұзындығын анықтаңыз: Температура Т = 500К. (b=2.9·10-3мк):

А) 5,8·10-6 м. B) 3·10-6 м. C) 6,6·10-6 м. D) 3,8·10-6 м. E) 4,8·10-6 м.

 

59. Жұмыстық кернеуі 30 кВ түтікше үшін рентген сәулелерінің тұтас спектрінің қысқа толқынды шекарасы:

A) 24 пм. B) 62 пм. C) 30 пм D) 16 пм E) 41 пм.

 

60. Микробөлшектің толқындық және корпускулалық сипаттамаларының арасындағы байланыс формуласы:

1. 2. 3. 4. 5.

 

62. Шығу жұмысы А=7,5·10-19 Дж - ге тең металл үшін фотоэффектінің қызыл шекарасын анықтаңыз ( h=6,63·10-34 Дж с):

A) 3,5·10-4 м. B) 8·10-6 м. C) 2,65·10-12 м. D) 5,7·10-7 м. E) 4,2·10-12 м.

 

63. Берілген металл үшін фотоэффектінің қызыл шекарасы 500 нм. Фотоэффект болу үшін фотонның ең аз энергиясы қандай болу керек?

A) 2,49 эВ B) 3,73 эВ C) 4,97 эВ D) 6,22 эВ E) 7,46 эВ

64. Комптон эффектісіндегі шашыраған сәуленің толқын ұзындығы :

A) Түскен сәуленің толқын ұзындығынан артық.

B) Өзгермейді.

C) Түскен сәуленің толқын ұзындығымен салыстырғанда кемиді.

D) Түскен сәуленің толқын ұзындығына тәуелді.

E) Шашыратқыш заттың табиғатына тәуелді.

65. Де-Бройль толқын ұзындығын анықтайтын формула:

66. Сутегі атомының спектрі үшін Бальмер заңдылығының жалпы формуласы:

67. Сутегі атомының спектрінде ең қысқа толқынды сәулелер қандай сериямен анықталады?

68. Мына құбылыстардың қайсысын жарықтың кванттық теориясы тұрғысынан түсіндіруге болмайды?

69. Еркін электронда комптондық шашырау кезінде толқын ұзындығының максимал өзгеруі: ( h = 6,62 ∙10-34 Дж·с, m = 9,1∙ 10-31 кг).

A) 2,42пм B) 4,84пм C) 11,36пм D) 2,42нм E) 5,68пм

 

70. Фотонның еркін электронмен соғылысында оның толқын ұзындығы 1,7 пм-ге өзгерді. Фотонның шашырау бұрышының косинусын анықтаңыз. ( me =9,1 ∙10-31кг, λ=2,46пм, h = 6,62 ·10-34 Дж ∙с) .

A) 0,3. B) 0,6. C) 0,8 D) -0,5 E) -0,4.

71. Еркін электронда комптондық шашырау кезінде толқын ұзындығының максимал өзгеруі:

( h = 6,62 ∙10-34 Дж с, m= 9,1∙ 10-31 кг).

A) 2,42пм B) 4,84пм C) 11,36пм

D) 2,42нм E) 5,68пм

72.Толқындық функцияның ықтималдығын нормалау шарты:

73. Гейзенбергтің анықталмағандық қатынасы

74. Де Бройль толқынының ұзындығы:

75. Бордың 1-постулатын қанағаттандыратын формула

76. Бордың 2-постулатын тұжырымдайтын формула:

77. Стационарлық күй үшін Шредингер теңдеуі:

78. Шредингердің толқындық уақыттық теңдеуі:

79. Электрон қандай орбитаға ауысқанда сутегі атомы көрінетін сәуле шығарады:

80. Ядроның массалар ақауын анықтаңыз (mp –протонның массасы, mn – нейтронның массасы, Mя – ядроның массасы):

81. Магний изотопының 24Мg12 құрамына кіретін протон және нейтрон санын анықтаңыз:

82. Байланыс энергиясы 28 МэВ болатын элементінің меншікті байланыс энергиясы неге тең?

83. Белгісіз элемент a – бөлшек шығаратын болса, пайда болған ядроның зарядын анықтаңыз:

84. изотоп ядросының – ыдырауында қандай ядро пайда болады:

85. 234U92 изотопының ядросы альфа - ыдырау нәтижесінде пайда болған ядро:

86. Зарядтық сандары бірдей, массалық сандары әртүрлі атом ядролары:

A87. Радиоактивті ыдыраудың жартылай ыдырау периоды дегеніміз - белгілі бір уақыт. Бұл уақыт ішінде:

88. Радиоактивті ыдырау активтігі:

108. Ядросында 7 протон және 8 нейтрон бар бейтарап атомның электрондық қабықшасында неше электрон бар?

90. g - сәулелену... байланысты

A) Бір электронның ұшып шығуымен B) Альфа бөлшектің ұшып шығуымен

C) Энергияның бөлінуімен D) Протонды қармаумен E) Нейтронды шығарумен

 

91. -бөлшектер дегеніміз: -ыдырау кезінде ядро:

93. - ыдырау кезінде:

94. Ядролық реакцияны аяқтаңыз: :

 

98. Cутегі атомының құрамы:

A) +е зарядты ядро + 1 электрон. B) + зарядты ядро + 1 электрон.

C) + зарядты ядро + 2 электрон. D) + зарядты ядро, электрон жоқ.

E) +е зарядты ядро, электрон жоқ.

 

99. Белгісіз элемент a – бөлшек шығаратын болса, пайда болған ядроның зарядын анықтаңыз:

A) (Z+2) e B) (Z+1) e C) Z×е D) (Z-1) e E) (Z-2) e

100. t уақыт ішінде ыдырамаған радиоактивті ядролар саны:

A) B) C) hv = Em-En

D) E) +

 

101. Радиоактивті элементтің жартылай ыдырау периоды Т. Егер бастапқы уақыт мезетіндегі ядро саны деп алса, t=T/4 уақыт мезетінде элементтің қанша ядросы ыдырайды?

A) B) C)

D) E)

 

102. Мына үш a, b, g - сәулелердің қайсысы электр және магнит өрісінде ығыспайды?

103. Ядролық реакцияны аяқтаңыз: 93Nb41+1n0 → ? + 4He2:

104. Кобальт 60Co27 изотопының ядросынан теріс зарядталған бета – бөлшек бөлінген. Ядролық реакцияны көрсетіңіз:

A) B) C)

D) E)

 

105. Ядроның байланыс энергиясының формуласы;

106. Атомның Резерфорд ұсынған классикалық моделімен қандай жағдай түсіндірілмейді?

A) ядрода атомның барлық делік массасы шоғырланады.

B) атомның бейтараптығы.

C) атомның орнықтылығы.

D) ядро өлшемдерінің аздылығы.

E) ядроның оң зарядты болатыны.

 

 


Просмотров 1392

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!