Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Порядок і методи дослідження продуктів тваринного тарослинного походженняв умовах ринкуВетеринарно-санітарну експертизу м'яса на ришах прово­дять у певній послідовності. Спочатку перевіряють г окументи, видані лікарем ветеринарної медицини про благопси уччя рай­ону, звідки вивезене м'ясо, та про передзабійний сгін тварин. Згідно з Правилами ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, при доставці туш і субпродуктів власник м'яса зо­бов'язаний пред'явити довідку про те, що тварина була огля­нута перед забоєм, а всі продукти забою пройшли $етеринар- ну експертизу і виходять з місцевості, благополучної щодо го­строзаразних хвороб. На тушах може бути тавро в*." еринарно- го огляду. Необхідно звертати увагу на правильність оформ­лення ветеринарних довідок, які повинні включати всі пере­дбачені правилами відомості, мати підпис лікаря ветеринарної медицини або фельдшера, завірений печаткою установи де­ржавної ветеринарної медицини. Довідка дійсна гротягом З днів. В разі відсутності довідки або тавра ветеринарного огля­ду на туші м'ясо може бути прийняте для експертизи лише в тому випадку, якщо разом з тушею є голова і внутрішні ор­гани (легені, серце, печінка, селезінка й нирки). Питання про реалізацію продуктів вирішується за даними ог.шду та ре­зультатами бактеріологічного і біохімічного досліджень. Така ж процедура застосовується, якщо довідка оформлена непра­вильно.

М'ясо тварин, забитих на забійних пункта); і м'ясо­комбінатах, яке пройшло там ветеринарно-санітарну експерти­зу і затавроване, при доставці для продажу на ринок підлягає повторній експертизі в ЛВСЕ. Виняток робиться лише для де­ржавних магазинів, розміщених на території ри «су, в які м'ясо і м'ясопродукти надходять безпосередню з м'ясо­комбінатів.

Всі рослинні харчові продукти, що надходять на ринок для продажу, підлягають обов'язковій ветеринарно-санітарній екс­пертизі, яку проводять працівники лабораторії ветсанекспер­тизи. При цьому за одиницю експертизи вважається проведене дослідження (органолептичне, бактеріоскопічне або біохімічне] однорідного продукту, що належить одному власнику, неза­лежно від його маси та об'єму, і зареєстроване в журналі ви­конуваної роботи.Продавці харчових продуктів зобов'язані дотримуватись за­гальних вимог особистої гігієни: бути охайно одягнутими торгувати лише в установленому на ринку спецодягу, мата чистий рушник для рук і постійно тримати ЇХ В ЧИСТОТІ. Дл5 миття й освіження овочів та зелені під час їх продажу, а та­кож підтримання чистоти рук, продавці зобов'язані користува тись чистою і свіжою водою.

За ветеринарно-санітарними правилами на ринках за бороняється продавати всі неперевірені лабораторією вет санекспертизи продукти, харчові напівфабрикати, готов кулінарні вироби, гриби та інші продукти, що приведен в табл. 100.

Порядок проведення експертизи і відбір проб ДЛ! дослідження. В лабораторіях ветсанекспертизи ринків висно вок про доброякісність продуктів рослинного походження да ють на основі органолептичного, а в необхідних випадка: (спірних, підозрінні на фальсифікацію або наявність залишко вих кількостей отрутохімікатів та ін.) використовують і лабо раторні методи дослідження.

 

Органолептичним методом дослідження рослинних пре дуктів визначають зовнішній вигляд, форму, розмір, колі] консистенцію, прозорість, запах, товарний вигляд, наявніст або відсутність забруднення (землею, піском та ін. шкідливих домішок (ріжки, кукіль, в'язіль, амбарні шкідник в зернопродуктах), пошкодження і хвороби рослин, а тако; смакові якості. Від всієї підданої огляду партії однорідног продукту (в однаковій порції від всіх товарних місць) для лг бораторного дослідження відбирають одну середню пробу. Се­редні проби, відбір яких здійснюють працівники Л ВСЕ, по­винні характеризувати якість всього продукту. Перед взяттям і підготовкою середньої проби рідкі продукти ретельно пе­ремішують спеціальними мутовками або трубками; квашені, солоні й мариновані продукти відбирають разом з эозсолом або маринадом, сипучі — щупом або ложкою, а у итучного товару окремі екземпляри відбирають з різних ділін ок. Час­тина середніх проб, що залишилася після дослідження, влас­нику не повертається, її утилізують, на що складають акт.
Просмотров 462

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!