Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


KOD_PASAZHYRA INTEGER NOT NULL,КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Організація баз даних та знань”

на тему:

“ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ БАЗИ ДАНИХІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВТОВОКЗАЛ”

 

Виконав: студент групи КІ-47 Гук.А.С..,

____ФІТ 08–007____ № залікової книжки

 

 

Оцінка Балів Дата
     

 

 

Керівник Григорович В. Г.

Львів-2012

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни “Організація баз даних та знань”

студента групи КІ-47 Гука Андрія

Тема: “Проектування бази даних інформаційної системи Автовокзал”

Завдання:автоматизувати процес формування та опрацювання бази даних Автовокзалу.

Зміст завдання та календарний план його виконання

№ з/п Зміст завдання Дата
Здійснити аналітичний огляд літератури за заданою темою та обґрунтувати вибір інструментальних засобів проектування. 19.03
Визначення та опис предметної області. 20.03
Побудова моделі типу “сутність-зв’язок”. 21.03
Побудова логічної структури бази даних. 22.03
Побудова обмежень відношень бази даних. Нормалізація відношень бази даних. 24.03
Виконання над відношеннями операцій реляційної алгебри. 27.03
Оформити записку до курсової роботи згідно з вимогами Міжнародних стандартів, дотримуючись такого змісту: · вступ; · визначення та опис предметної області; · концептуальна модель “сутність-зв’язок”; · логічна структура бази даних; · розроблення обмежень відношень бази даних; · нормалізація бази даних; · виконання операцій реляційної алгебри; · висновки; · література; · додатки. 28.03

Завдання прийнято до виконання: ________________ р.

підпис студента

Керівник роботи: _____________________ /Григорович В. Г./

Зміст

ВСТУП.. 4

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 5

2. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ «СУТНІСТЬ-ЗВ’ЯЗОК». 7

3. ЛОГІЧНА СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ.. 10

3.1. Інфологічний етап проектування. 10

3.1.1. Структура та вміст таблиць. 113.1.2. Додаткові властивості та обмеження полів. 13

3.1.3. Вигляд таблиць та структура зв’язків між ними. 15

3.2. Даталогічний етап проектування. 17

4. НОРМАЛІЗАЦІЯ БАЗИ ДАНИХ.. 22

5. ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ РЕЛЯЦІЙНОЇ АЛГЕБРИ.. 23

5.1. Теоретико-множинні операції 23

5.2. Спеціальні реляційні операції 28

5.3. Операції над станами відношень. 34

5.4. Операції над схемами відношень. 36

ВИСНОВОК.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

 

ВСТУП

Метою курсової роботи є вивчення порядку, методів та засобів інформаційного моделювання предметної області, створення таблиць бази даних, проектування логічної структури реляційної бази даних, нормалізації відношень бази даних, виконання над ними операцій реляційної алгебри.

На даний час автовокзал відіграє важливу роль у суспільстві. Тому при організації роботи будь-якого автовокзалу необхідно вести чіткий облік: наданих послуг, прийнятих замовлень квитків, вчасно отриманих транспортних засобів для перевезень і тому подібне. Але всі ми люди і маємо здатність помилятися. І тому щоб не виникало ніяких збоїв в робочому процесі автовокзалу варто створити базу даних яка всі ці операції буде виконувати самостійно. При тому швидкість і надійність виконання вказаних вище операцій будуть набагато ефективнішими.

В даній курсовій роботі розробляється база даних автовокзалу. В базі даних описується робочий процес автовокзалу, інформація про працівників, а також можна знайти дані про транспортні засоби та фірму, яка їх надає послуги перевезень пасажтрів.Поставлені завдання даної курсової роботи будуть виконуватись у всім доступному, зручному у користуванні програмному засобі Microsoft Office Access 2007.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Як приклад, що ілюструє цю методику, створюємо базу даних, в якій буде зберігатися вся інформація про саму установу, послуги, які надає автовокзал, про працівників, які тут працюють. Інформацію про місцезнаходження, назву автовокзалу.

До об’єктів та сутностей предметної області Автовокзалу можна віднести: Розклад, маршрути, автобуси, білети, працівники.

Щодо інформації про сам автовокзал можна віднести ряд таких характеристик:

1) код розкладу;

2) код працівника;

3) код маршруту;

4) номер автобуса;

5) назва автовокзалу;

6) код білету

7) код каси;

До властивостей, що відображають особисті дані працівника автовокзалу можна віднести:

1) код водія;

2) прізвище водія;

3) ім’я водія;

4) по-батькові водія;

5) дата і рік народження водія;

6) контактний телефон водія;

7) стаж роботи;

8) серія та номер паспорту;

9) адреса водія;

10) зарплата водія;

До інформації про маршрути, автовокзалу можна віднести:

1) код маршруту;

2) час маршруту;

3) напрям маршруту;

4) звідки маршрут;

5) напрям маршруту;

До інформації про послуги, які надає автобус належать:

1) код автобуса;

2) клас автобуса;

3) кількість сидінь;

4) номер автобуса;

5) код водія;

6) напря;

7) звідки ;

8) куди;

9) час відправлення ;

10)час прибуття

 


2. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ «СУТНІСТЬ-ЗВ’ЯЗОК»

Аналiз визначених вище об’єктiв i атрибутiв дозволяє видiлити сутності проектованої бази даних i, ухваливши рiшення про створення реляційної бази даних, побудувати її iнфологiчну модель засобами ЕR-дiаграми .Далi наведено перелiк звичайних сутностей (назва сутності записується великими літерами).

1) АВТОВОКЗАЛ (Код напрямку, Код автобуса, Код водія, Код маршруту, Код білету)

Це сутність для збереження вiдомостей про назву автовокзалу, його функції , а також про робочий процес, про робочий персонал, про водіїв, які займаються перевезеннями, які надає автовокзал.

2) ПРАЦІВНИКИ (Код працівника, Прізвище, Ім’я, По батькові, Дата і рік народження, Контактний телефон).

Це сутність де повністю охарактеризовується робочий персонал, їх паспортні дані, засоби зв’язку з ними.

3) ВОДІЇ (Код водія, Прізвище, Ім’я, По батькові, Дата і рік народження, Контактний телефон,стаж,адреса,зарплата).

Це сутність де описуються водії, які працюють у даній установі . Тут вказується якими характеристиками повинен володіти водій відповідної категорії на даній роботі.

4) МАРШРУТИ (Код маршруту, час,напрям,звідки, дата продажу).

Це сутність для опису маршрутів, які надає автовокзал. Вказується час, напрям ,звідки маршрут.

5) КАСИ (Код каси, код касира, розклад роботи, код працівника,код білета ).

Сутності, пов’язанi мiж собою асоцiацiями або зв’язками.

1. У залежностi вiд обслуговуючого персоналу, якi безпосередньо беруть участь у робочому процесі фотосалону, зв’язок мiж сутностями ФОТОСАЛОН i ПРАЦІВНИКИ викликає асоцiацiї з дiєю, а саме: працює (працівник). Це зв’язки типу 1:N.

2. На послуги, які надає фотосалон вказує зв’язок (1:N) розмiщується мiж сутностями ФОТОСАЛОН та ПОСЛУГИ, який також описується назвою, вартістю, тривалістю, датою надання послуги.

3. Зв’язок(1:N) видається − мiж сутністю ФОТОСАЛОН та ТОВАРИ.

Він характеризує товари, які купує фотосалон і вказує їх назву, ціну і вид товару.

4. Зв’язок(N:1) видається між сутностями ТОВАРИ і ФІРМА-ПОСТАЧАЛЬНИК.

Він описує постачальника товарів до фотосалону, а саме вказує назву фірми, її адресу, місто та контактний телефон.

Підкреслені атрибути поданих сутностей є первинними ключами.

Сутність ФОТОСАЛОН має зовнішні ключі − Код працівника, Код послуг, Код товару, для яких NULL-значення не припустимі, видалення обмежене, а відновлення є каскадним. Значення полів Код працівника, Код послуг, Код товару, повинні належати множині значень відповідних атрибутів сутностей ПРАЦІВНИКИ, ПОСЛУГИ, ТОВАРИ.

Сутність ТОВАРИ має зовнішній ключ − Код постачальника для якого NULL-значення не припустимі, видалення обмежене, а відновлення є каскадним.

Для покращення читабельності ER-діаграми моделі бази даних “Автовокзал” сутності зображаються без повного набору множин їх атрибутів. Зв’язок “розміщується” описується множиною атрибутів.

Рис.2.1. ER-діаграма моделі бази даних “Автовокзал”.

3. ЛОГІЧНА СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ

Концептуальна модель передбачає два етапи реалізації: інфологічний та дата- логічний. Інфологічна модель − будується без врахування засобів і технологій реалізації проекту. Даталогічна модель − опис структури в термінах конкретної СУБД чи технології, які вибираються для реалізації бази даних на основі інфологічної моделі.

3.1. Інфологічний етап проектування

На етапі логічного проектування розробляється логічна структура бази даних, яка відповідає концептуальній моделі ПО. Результатом виконання цього етапу є схеми БД. Оскільки переважна більшість комерційних систем баз даних застосовує реляційну модель, доречно припустити, що у ході проектування було б доцільно застосовувати ту саму модель, замість моделі “сутність-зв’язок”.

У першому наближенні “перетворення” ER-діаграми на реляційну схему доволі прямолінійне:

1) перетворити кожну множину сутностей на відношення з тим самим набором атрибутів;

2) замінити кожен зв’язок відношенням, атрибути якого є ключами множин сутностей, що з’єднуються цим зв’язком.

Отже, всі перелічені вище характеристики можна подати такими інформаційними відношеннями, тобто таблицями MS Access:

Автовокзал – інформація про саму установу (назва автовокзалу, його розташування, дату відкриття, його обслуговуючий персонал, послуги, які товари є в наявності);

маршрути – інформація про маршрути (час,напрямок,звідки,куди,вартість дата продажу);

Каси – інформація про касу та працюючого(розклад роботи,код касира);

Білет – (Код білета,номер запису у розкладі,платформа відправлення,платформа прибуття, ціна білета)

Автобус– інформація про транспортний засіб(автобус) (клас автобіса ,кількість сидінь,номер автобуса,код водія,напрямок,звідки,куди,час відправлення час прибуття);

Водій – інформація про послуги, які надаються фотосалоном (назва послуг, вартість, тривалість і дата надання послуги);

Працівники – інформація про працівників (вказуються паспортні дані, телефон,Прізвище Ім’я Побатькові ).

3.1.1. Структура та вміст таблиць

Таблиця 3.1.1.1

Розклад

Назва поля Тип поля Розмірність
Код напрямку лічильник довге ціле
Код прибуття числове довге ціле
Номер автобуса числове довге ціле
Код відправлення числове довге ціле
Поточний час числове довге ціле
Код каси числове довге ціле
Адреса текстове
Напрямок руху текстове

Таблиця 3.1.1.2

 

 

Автобуси

Назва поля Тип поля Розмірність
Код автобуса Числовий довге ціле
клас автобуса Текстовый
кількість сидінь числове довге ціле
номер автобуса числове довге ціле
код водія числове довге ціле
напрям Текстовий
звідки Текстовий
куди Текстовий
час відправлення Текстовий
час прибуття Текстовий
код маршруту числове довге ціле

 

Таблиця 3.1.1.3

Водії

Назва поля Тип поля Розмірність
Код автобуса Числовой довге ціле
клас автобуса текстове
кількість сидінь числове довге ціле
номер автобуса числове довге ціле
код водія числове довге ціле
напрям текстове
час відправлення текстове
час прибуття числове

 

 

Таблиця 3.1.1.4

Каси

Назва поля Тип поля Розмірність
Код каси Числовий довге ціле
код касира Числовий довге ціле
код працівника Числовий довге ціле
код білета Числовий довге ціле
прізвище ім'я по батькові текстове  
телефон Числовий довге ціле

Таблиця 3.1.1.5

Працівники

Назва поля Тип поля Розмірність
Код працівника лічильник довге ціле
Прізвище текстове
Ім’я текстове
По батькові текстове
Дата і рік народження дата/час  
Телефон числове довге ціле

3.1.2. Додаткові властивості та обмеження полів

Для деяких таблиць наших полів необхідно задати певні обмеження та додаткові властивості:

У таблиці Автовокзал поля:

Номер автобуса – ключове поле;

Крім цього, поля код розкладу;код працівника;код маршруту;номер автобуса;назва автовокзалу;код білету,код каси.є обов’язковими.

У таблиці Працівники поля:

Код працівника − ключове поле;

Дата і рік народження − використовується маска 99.99.9999;

Телефон − використовується маска (9999)99-99-99.

Крім цього, поля Прізвище, Ім’я, По батькові є обов’язковими.

У таблиці Маршрут поля:

Код товару − ключове поле;

Крім цього, поля код маршруту;час маршруту;напрям маршруту;звідки маршрут;напрям маршруту;

є обов’язковими.

У таблиці Водій поля:

Код маршруту − ключове поле;

Телефон − використовується маска (9999)99-99-99;

Дата і рік народження − використовується маска 99.99.9999;

прізвище водія;ім’я водія;по-батькові водія; контактний стаж роботи;серія та номер паспорту;адреса водія;зарплата водія; є обов’язковими

 

Вигляд всіх таблиць моєї бази даних показано на рис. 3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.3, 3.1.3.4, 3.1.3.5.

3.1.3. Вигляд таблиць та структура зв’язків між ними

Зв’язки між даними моєї бази даних показано на рис. 3.1.3.6.

Рис. 3.1.3.1. Вигляд таблиці Білет

Рис. 3.1.3.2. Вигляд таблиці Працівники

Рис. 3.1.3.3. Вигляд таблиці Каси

Рис. 3.1.3.4. Вигляд таблиці Водій

Рис. 3.1.3.5. Вигляд таблиці Маршрути

 

Рис. 3.1.3.6. Схема бази даних

3.2. Даталогічний етап проектування

Побудуємо логiчну схему бази даних "Автовокзал", яка складається iз схем не менше нiж трьох взаємопов’язаних таблиць, таким чином, щоб вона мicтила поля вcix типiв, що пiдтримуються СУБД MS Access − символьнi, числовi, логiчнi, дата/ час, текст (mеmо), об’єкт, гiперпосилання.

У вiдповiдностi з процедурою проектування кожна з сутностей ПО подається базовою таблицею. Перший варіант цих таблиць описується так:

ТАБЛИЦЯ Водій *( Звичайна сутність )

ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ(Код водія )

ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ (Код водія ІЗ Водій

NULL-значення НЕ ПРИПУСТИМІ

ВИДАЛЕННЯ ІЗ Водій ОБМЕЖУЄТЬСЯ

ВІДНОВЛЕННЯ Водій )

ТАБЛИЦЯ Працівники *( Звичайна сутність )

ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ( Код працівника )

ПОЛЯ ( Код працівника Цiле,

Прізвище Текст 20,

Ім’я Текст 15,

По батькові Текст 50,

Дата і рік народження Дата/час,

Телефон Ціле);

ТАБЛИЦЯ Каси *( Звичайна сутність )

ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ( Код Каси )

ПОЛЯ ( Код каси Цiле,

Код касира Цiле,

Код працівника Ціле,

Код білета Ціле,

П.І.Б. Текст

Телефон Числове

Код каси КАСКАДНЕ);

ТАБЛИЦЯ Автобус *( Звичайна сутність )

ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ( Код автобуса )

ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ (Номер Автобуса ІЗ Автобуса

NULL-значення НЕ ПРИПУСТИМІ

ВИДАЛЕННЯ ІЗ Автобуса

ОБМЕЖУЄТЬСЯ

ВІДНОВЛЕННЯ Автобуса.

Код автобуса КАСКАДНЕ)

ПОЛЯ (Код автобуса Числовий ,

клас автобуса Текстове 20

кількість сидінь числове довге ціле

номер автобуса числове довге ціле

код водія числове довге ціле

напрям текстове 30

час відправлення текстове 30

час прибуття числове 30

код прибуття числовий );

ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ ( Код Маршруту ІЗ Маршрут

NULL-значення НЕ ПРИПУСТИМІ

ВИДАЛЕННЯ ІЗ Маршрут ОБМЕЖУЄТЬСЯ

ВІДНОВЛЕННЯ Маршрут.

Код Маршрут КАСКАДНЕ)

ПОЛЯ ( Код маршруту Ціле,

час Числовий,

напрям Ціле,

звідки Текст 50,

вартість Грошове);

ЗОВНІШНІЙ КЛЮЧ ( Код Водія ІЗ Водій

NULL-значення НЕ ПРИПУСТИМІ

ВИДАЛЕННЯ ІЗ Водій ОБМЕЖУЄТЬСЯ

ВІДНОВЛЕННЯ Водій.

Код водій КАСКАДНЕ)

ПОЛЯ ( Код водія Ціле,

прізвище Текст 50,

ім’я Текст 50,

побатькові Текст 50,

стаж Текст 20,

дата народження дата/час,

Адреса Текст 50,

Телефон Ціле,

Зарплата числове);

 

ТАБЛИЦЯ Білети * ( Слабка сутність )

ПЕРВИННИЙ КЛЮЧ ( Код білета )

ПОЛЯ (Номер запису у розкладі Ціле,

Номер запису у розкладі Ціле ,

Платформа відправлення ціле,

Платформа прибуття Ціле,

ціна білета Грошове);

 

4. НОРМАЛІЗАЦІЯ БАЗИ ДАНИХ

У рамках реляційної моделі даних Е. Ф. Коддом був розроблений апарат нормалізації відношень і запропонований механізм, який дозволяє привести відношення до третьої нормальної форми. Нормалізація схеми відношення виконується шляхом декомпозиції.

Нормалізація – це розбиття таблиці на дві або більше, що володіють кращими властивостями при додаванні, зміні і видалені даних. Остаточною метою нормалізації є зведення до отримання такого проекту бази даних, в якому кожен факт розташовується лише в одному місці, тобто виключена надмірність інформації. Кожна таблиця у реляційній БД задовольняє умові, відповідно до якої у позиції на перетині кожного рядка і стовпця таблиці завжди знаходиться єдине атомарне значення, і ніколи не може бути множин таких значень. Будь-яка таблиця що задовольняє цій умові називається нормалізованою.

Нормалізація відношень бази даних «Фотосалон»

Проведемо нормалізацію відношень бази даних «Автовокзал» до третьої нормальної форми. Після побудови логічної структури варто перевірити, чи не порушені у заданному проекті принципи нормалізації, тобто кожне неключове поле кожної таблиці:

1. функціонально залежить від повного первинного ключа, а не від його частини (якщо ключ складений);

2. не має функціональної залежності від іншого неключового поля.

Отже, база даних «Автовокзал» приведена до третьої нормальної форми. Тобто всі неключові поля кожної таблиці функціонально не залежать від інших не ключових полів таблиці. Залежать лише від ключових.

 

5. ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ РЕЛЯЦІЙНОЇ АЛГЕБРИ

Відношення є самі по собі множинами, тому до них застосовані всі поняття й операції, характерні для множин, плюс специфічні поняття й операції. Операндами для операцій реляційної алгебри є відношення. Результатом виконання операції реляційної алгебри також є відношення.

Реляційна алгебра– це множина операцій над відношеннями реляційних БД, яка підтримується в усіх БД реляційного типу незалежно від їх змісту, галузі застосування та технології, на основі якої вони реалізовані. Реляційна алгебра визначає набір типових дій і є своєрідним стандартом для побудови засобів та процедур опрацювання БД.

5.1. Теоретико-множинні операції

Теоретико-множинні операції ґрунтуються на тому, що кожне відношення бази даних може розглядатись як множина однотипних кортежів, і, відповідно, до них можуть бути застосовані операції, запозичені з теорії множин.

Створення таблиці “Пасажири”:

 

Рис.6. Створення таблиці“ Пасажири”

Код таблиці Пасажири:

CREATE TABLE PASAZHYRY (

KOD_PASAZHYRA INTEGER NOT NULL,


Просмотров 232

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!