Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Атым олюрсе бана бир териси къала 

Бу сатырлар ичинде кене бир атасёзини коремиз: «Ат ольсе бир териси къала» (пек шанлы, пек муим бир кимсе ольсе шан-шурети чокъкъа къалмай, тек хатыравы къала).

 

Эй, Раббим, бир саат мухлет вирсенъ не ола,

Атым йыкъылды,

Нефеси тыкъылды.

Атым козюме къарай,

Бенден ярдым сорай.

Эй, Яраббим! Нишлейим… атым оле.

Къыргъыз сахрасы, 15.01.1914.

 

Бу сонъки сатырларда шаир бир саатлыкъ биле олса, озь атына Аллахтан омюр тилей. Бу сатырлар «дуа» тарзында («ялварув») язылгъан.

 

Айны шу асырнынъ 60-70-нджи сенелеринде иджат эткен Эшреф Шемьи-заденинъ «Аслыхан» поэмасында бир чокъ халкъ дейимлерининъ излерини, яки озьлерини коре билемиз.

1960-1980 сенелеринде «Ленин байрагъы» газетасында хусусан аталар сёзлери ве айтымлар эм де чынълар ве манелер, лятифелер чокъ басыла эди. Бу нумюнелерни чешит ерлерден чешит адамлар топлап ёллай эдилер.

Бу саада хусусан белли фольклорджылар Самедин Бекиров, Абдураман Бари Аджимендили, Умер Меджит, Абселям Османов, Зекерья Болатов, Абдулла Оразлы, Нурие Люманова, Зекерья Решидов, Мустафа Абдулкъадыр, Мамбет Болатов, Сеттар Зиядинов ве бунынъ киби де белли чынъджылардан Сабрие Селяметова, Айше Аблязизова, Урмус Къутуб-заде, Эдем Билялов, Фахрий Аблаев, Сеит-Нафе Муртазаев, Алядин Аджитаров, Джафер Къуртсеитов ве дигерлер дегерли хызмет эттилер.Бу иште фольклор топлагъанлардан Шевкет Душаев, Ибраим Майджы, Къадыр Велиев, Иса Аблякимов, Асибе Асанова, Решид Аметов, Сеитхалиль Хайсер, Февзие Рогаева, Юсуф Решидов, Ильмий ве Хыдыр Ильясовлар, Фахри Сахтара, Эмине Смедляева, Фахри Мухтедиев, Казибе Аджимуратова, Джеваиреве Сейяре Меджитовалар ве дигерлер де фааллик косьтердилер.

Оларнынъ бу алидженап фаалиетлери саесинде чокъ фольклор материалларымыз, халкъ агъыз яратыджылыгъынынъ пек чокъ нумюнелери газетада басылды.

1957 – 1960 сенелеринде «Ленин байрагъы»нда басылгъан бала эдебияты нумунелери пек зенгиндир. Булар бала ве осьмюрлер ичюн басылгъан дидактик очерклер, бедиий эсерлер ве фольклор метинлеридир. Оларны ашагъыдаки сыранен косьтерип, о куньлери екяне нешир органымыз олгъан бу газетамызнынъ бала эдебияты инкишафындаки ролюни ве месулиетини ачыкълай билемиз. Бу болюкни ИЛЯВЕЛЕР къысымында коре билесиз.Менсур бала эдебияты

Бедиий эдебиятнынъ джазип олгъан тарафы – инсаннынъ ички дюнья сырларыны ачмасы ве гонъюль къайгъыларыны кескин ве парлакъ бир шекильде ифаде этювидир. Бир чокъ шахэсернинъ асырларджа севилип, окъулмасынынъ себеби де бундандыр. Къараманнынъ гонълюни, рухий ве ички дюньясыны ифаделемекле языджы эр бир окъуйыджыгъа бу окъуйыджынынъ озюни, гонълюни ве бутюн джемаатны анълатыр. Психологизм – бедиий эдебиятнынъ бир усулыдыр, бир озеллигидир.

Рус классиги Чернышевский психологизмнынъ бедиий эсерде мевджудиети мытлакъ бир критерий олгъаныны яза эди. Чюнки эсернинъ эсас бедиийетини психологизм косьтермектедир. Демек ки, психологизм – языджынынъ озь эсеринде инсаннынъ ички алемининъ сырларыны ве гонълюнинъ энъ индже арекетлерини тариф этмесидир.

1960-нджы сенелерден башлап Озьбекистанда (Ташкентте) бир такъым китаплар нешир этиле. Буларнынъ сырасында бала ве осьмюрлерге багъышлангъан бедиийят пек муимдир.

Эр бир халкънынъ бала эдебиятында психологизм меселеси ог плангъа чыкъа. Бу психологизмны биз башта тувгъан тилимизге рус тилинден япылгъан терджимеий эсерлерден таный билемиз. Бала эдебиятына кирген ве орта мектеплерде мектеп программасы муджиби балаларгъа огретильген муим классик эсерлердеки прихологизмны шойле анълата билемиз.Психологи́зм – фельсефе иле гуманитар илимде маневий адиселернинъ ве идеал хайсиетлернинъ анълатув меселесидир. Бу анълатув я шахсий шуур, я да коллектив/джемий шуурнынъ ишлевинен япылыр. Илим дюньясында энъ мешур системалар логика (мантыкъ) ве математика илимлерине аиттир [6].

Психологизм – фельсефий бир бакъыш нокътасыдыр ки, бу бакъышкъа коре чешитли вазиетлернинъ анализи япылгъанда психологиянынъ косьтергичлери/критериялары эсас оларакъ алынымакъта [6].

Дюньянынъ ич бир эдебий эсери къараманларнынъ ички дюнья къайгъыларыны тариф этмеден яратылмады. Анджакъ психологизм акъкъында о дакъкъа сёз этемиз ки, языджы ички дюньяны тариф этмекни озюне ильк макъсад оларакъ къойгъан вакъытта.

Энъ башарылы языджы ве шаирлер образ/тип/сыма чызувында композиция сырларына, стиль/тарз/усул инджеликлерине маликлер. “Психология” сёзю озь башына ич бир суаль вея анълашылмамазлыкъ догъурмай. Амма эдебий бир эсер анализинде (эсернинъ къараманларыны анализ эткенде) бу терминни къуллангъанымыз заман «къараманнынъ психологиясы» манасыны ташыгъаныны беллеймиз.

«Къараманнынъ психологиясы» иле «къараманнынъ характери/табияты» ибарелери айны шей киби, синонимлер киби къабул этиле. Лякин булар фаркълы шейлер. Классик рус эдебиятынынъ ильк психологик романы сайылгъан «Девиримизнинъ къараманы» (“Герой нашего времени” М.Ю. Лермонтов) эсери мисалинде базы ачыкъламаларны япа билемиз. Айны суаллерни биз Номан Чалебиджиханнынъ «Къарылгъачлар дуасы» эсерине де келиштире билемиз. Бунынънен биз психологизм меселесини озь тувгъан несиримизде де къайд эте билемиз.

Эсерни окъугъан сонъ шу суаллерге джевап берсек, психологик анализнинъ эсас къысымларыны беджердик деп айта билеми:

1. Номан Чалебиджихан психологик анализнинъ анги методларыны/усулларыны къуллана?2. Роман къараманларындан къайсы бирисининъ сымасыны/портретини «психологик портрет» деп адландыра билемиз? Психологизм манасы – инсаннынъ ички дюньясынынъ, тюшюнджелерининъ, къайгъыларынынъ, дуйгъуларынынъ терен ифаделенюви демектир.

Бу ойле бир образ/сыма яратылув усулыдыр, характерни косьтерюв ве дей ки: «Психологик тасвир этювни эки шекильге айыра билемиз:

1. «тышарыдан бакъкъанда тарифлеме» ве 2. «ичериден бакъкъанда тарифлеме».

1. «Ичериден бакъыш тарифлемеси» ички монолог, ойланув/хатырлама, шахсий психологик анализ (психологический самоанализ), озь-озюнен къонушув, куньделик дефтер, тюш я да мектюплер вастасынен керчеклештирилир. Бу тариф/тасвир усулы къулланылгъанда икяе/адисе/сюжет 1-нджи шахснынъ агъзындан анълатылыр. «Тышарыдан бакъув тарифлемеси» шулардан ибарет: къараманнынъ ички дюньясы психологик вазиетининъ тышкъы симптомлери вастасы иле тасвир этиле. Инсан этрафындаки дюнья/мевджудиет бу инсаннынъ кейфини шекиллендирип, онынъ фирирлерине тесир эте ве арекетлерини башлаттыра.

Къараманнынъ ички аятынынъ косьтергичлери – мимикасы/чырай ясавы, жестлери/эль-къол арекетлери, юрушы, окъуйыджыгъа япкъан «сесленюви»/нуткъы.

«Тышарыдан бакъув тарифлемеси» усулынынъ бир методы – портрет чызув. Меселя «оджа-абла» портретине бакъсакъ, Анълатувджы-огълан бала портретине бакъсакъ…

Коре билемиз ки, портрет психологик (психологический портрет) ве басит (непсихологический портрет) ола биле.

Мешур рус классиги А.П. Чехов дей ки, «Мен язгъанда озь окъуйыджыма тамамен ишанмакътам. Мен беллесем, икяе ичинде эксик къалгъан субъектив элементлерни окъуйыджынынъ озю къоша/тамамлай биле» (“Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам”).

Гумилев исе: «Ахматова назмынынъ энъ муим нокътасы – стилистикасыдыр. Ахматова ич бир вакъыт анълатмай, о, тек тавсир эте. Косьтермеден/анълатмадан Ахматова тасвир/тариф эте ве бойлеликле «къонушкъан деталь» усулуны къуллана.

Ахматова психологих ишандырувнынъ энъ юксек нокътасына ирише. Онынъ назмында деталлер – юзюк, къолчакъ, шапке киби шейлер, табиат адиселери, куньлюк яшайыштан алынгъан бир предмет, чичеклер, музыка нагъмеси/сеслер ола биле.

Эдебий эсерлердеки къараманларнынъ ички дюньясынынъ ачылмасы/инджеленмеси япылса эр бир инсан озь ички дюньясынынъ сырларына ирише, «яхшы недир?», «яман недир», «яшамакъ – недир?», «мен ким олам?», «инсан насыл яшамалы?» деген суаллерге джеваплар тапа биле [2].

Иште, айны психологик унсурларны биз тувгъан эдебиятымызнынъ бала къысымына кирген эсерлерде коремиз.

Рустем Муединнинъ «Ана къайгъысы» икяесинде, Решид Мураднынъ«Инат торунлар» джыйынтыгъындаки бутюн икяе ве повестьлеринде коре билемиз.

Ибраим Бахшишнинъ «Мектепте», «Япармыз, оджам», «Энвер ишини насыл башлады», «Эмек одасында» икяелери, Раим Тынчеровнынъ «Япракъта нур ойнагъанда» икяелери, Джевдет Аметовнынъ «Анамнен баарь беклей эдик» икяеси, Айдер Османнынъ «Балалар эви янында» икяелери, Эмиль Амитнинъ «Чанта», «Адрессиз мектюп», «Анамнынъ умюди», «Учурымлы ёл» икяелери, Эрвин Умеровнынъ «Козюньни ач, Селим» киби икяелер дидактик эсерлердир. Бала ве осьмюр чагъында олгъан яш несиль къырымтатар балаларына достлукъ, ярдымлашма, садакъат, урьмет, адалет ве эйиликни огреткен эссерлердир.


Просмотров 891

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!