Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльностіПід зверненнями громадян розуміються викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) звернення громадян, де вислов люються порада, рекомендація щодо діяльності органів держав ної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, поса дових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-куль турної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання)— звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним зако нодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушен ня чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а та кож висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання— письмове звернення з проханням про визнан ня за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скаргазвернення з вимогою про поновлення прав і за хист законних інтересів громадян, порушення діями (бездіяль ністю), рішеннями державних органів, органів місцевого само врядування, установ, організацій, об´єднань громадян, підприємств, посадових осіб.

До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:

1) порушено права і законні інтереси чи свободи громадя нина (групи громадян);

2) створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

3) незаконно покладено на громадянина які-небудь обов´яз ки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

Вимоги до звернення громадян:

· звернення адресуються органам державної влади і місце вого самоврядування, установам, організаціям незалежно від форм власності, об´єднанням громадян, підприємствам або по садовим особам, до повноважень яких належить вирішення по рушених у зверненнях питань;· у зверненні має бути зазначено прізвище, ім´я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть поруше ного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохан ня чи вимоги;

· звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи пись мовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чин ного законодавства;

· звернення може бути подано як окремою особою (індиві дуальне), так і групою осіб (колективне);

· письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

· Звернення, оформлене без дотримання вищезазначених ви мог, повертається заявникові з відповідними роз´ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім ви падків, передбачених законодавством.

Звертатися можна до органів державної влади, місцевого са моврядування, установ, організацій незалежно від форм влас ності, об´єднань, громадян, підприємств, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них офор мляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.Звернення, оформлені належним чином і подані у встанов леному порядку, підлягають обов´язковому прийняттю та роз гляду.

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, установами, організаціями незалежно від форм власності, об´єднаннями громадян, підприємствами або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п´яти днів переси лається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою осо бою, воно в той же термін повертається громадянину з відповід ними роз´ясненнями.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржу ються.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підля гає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же орга ном від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення з простроче ним терміном розгляду та звернення осіб, визнаних судом не дієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення прий має керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення до органів державної влади, місцевого са моврядування, установ, організацій незалежно від форм влас ності, об´єднань громадян, підприємств, посадових осіб за кри тику у зверненні їх діяльності та рішень.Ніхто не може бути примушений до подання власного чи підписання колективного звернення або участі в акціях на підтримку звернень інших осіб чи організацій.

Не допускається розголошення одержаних із звернень відо мостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це обмежує права і законні інтереси громадян. Не допускається з´ясування даних про осо бу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання гро мадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звер нення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце прожи вання та роботи.

3. Порядок розгляду звернень громадян згідно з законами України "Про звер­нення громадян " та "Про доступ до публічної інформації".

З часу набрання чинності Законом України «Про доступ до публічної інформації» органи прокуратури України оперативно оприлюднюють публічну інформацію (відкриту) в офіційних друкованих виданнях, на офіційних інтернет-ресурсах органів прокуратури, на інформаційних стендах, під час інтерв’ю, брифінгів, прес-конференцій та шляхом відповідей за запитами на інформацію, забезпечуючи прозорість своєї діяльності.

Обов’язково оприлюднюється наступна інформація:

1) про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

11) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:

· їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

· прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

· розклад роботи та графік прийому громадян;

· вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

· перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

· перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

· порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

· систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень;

12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

Практика роботи з інформаційними запитами щодо отримання публічної інформації показала, що запитувачі здебільшого плутають види інформації, яку можуть отримувати згідно з застосуванням двох Законів України – «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян».

Наприклад, До органів прокуратури м. Харкова запитувачі звертались щодо отримання копій відповідей та інших матеріалів щодо розгляду їх скарг працівниками прокуратури. Прокуратура м. Харкова роз’яснює, що дія Закону України «Про доступ до публічної інформації» не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян».

Положенням статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено порядок оформлення запитів на інформацію та їх подання.

Зокрема, запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі. Запит на інформацію має містити: ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію на офіційному веб-сайті прокуратури міста розміщені зразки запитів на інформацію.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України здійснюється згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації" та галузевим наказом Генерального прокурора України.

Робота зі зверненнями та скаргами громадян здійснюється згідно з Законом України «Про звернення громадян» та галузевим наказом Генерального прокурора України.

Практична діяльність органів прокуратури за цими напрямами свідчить про численні помилки з боку заявників в розмежуванні понять - інформаційний запит, звернення або скарга.

Так, заява - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Інформаційні запит є особливим видом звернення громадян.

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених Закон України «Про доступ до публічної інформації», а саме обмежується доступ до конфіденційної, таємної, службової інформації.

Інформація щодо проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях відноситься до категорії таємної, тому оприлюднюється з відома слідчого, прокурора.

 


Просмотров 296

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!