Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вихідні та розрахункові дані для обчислення індексів витрат виробництва і собівартості картопліКультура Виробництво Затрати на виробництво 1 ц продукції, ц Індивідуальні індекси собівартості, Затрати всього
Базисний (q0) Звітний (q1) Базисний (z0) Звітний (z1) (z1:z0* 100) Умовний (z0q1) Базисний (z0q0) Звітний (z1q1)
Пшениця озима 7,7 90,91 83160,0 75999,0 75600,0
Кукурудза 9,3 116,25 14400,0 20000,0 16740,0
Пшениця яра 4,8 4,7 97,92 243840,0 224640,0 238760,0
Жито 9,2 97,83 14076,0 11960,0 13770,0
Разом - - - - - 355476,0 332599,0 344870,0

Підставивши підсумкові дані таблиці 14 у наведені вище формули обчислимо загальний індекс і абсолютний приріст виробничих витрат:

грн.

В тому числі за рахунок:

а) зміни обсягу продукції

грн.

б) зміни собівартості продукції

грн.

Обчисленні індивідуальні індекси показують, що фактична собівартість 1ц. зернових порівняно з базисним рівнем по всіх культурах зросла в середньому на 2 %.

В цілому по всій групі фактичні витрати виробництва порівняно з базисним рівнем збільшились на 12271,00 грн. При цьому за рахунок збільшення обсягу виробництва на 22877,00 грн. (або 7%), та за рахунок зменшення собівартості продукції на 10606,00 грн. (або 3%).
3.

Прогнозування рівнів собівартості зернових.

Для того, щоб визначити можливу собівартість в господарстві, що ми аналізували, скористаємося розрахунком середньої прогресивної. За допомогою даного способу можна узагальнити характеристику не всій сукупності, а лише на тій частині господарств, яка представлена кращими значеннями результативного показника, що ми аналізуємо. Це дасть нам можливість визначити рівні собівартості в майбутньому за умови, якщо комплекс причин, який впливають на неї, найближчим часом не зміниться.

Виконаємо перспективні розрахунки собівартості зернових на 2007, 2008 та 2009 роки. Для цього в рівняння абсолютного приросту та в рівняння способу вирівнювання за середнім коефіцієнтом росту підставимо значення t для 2007-2009 років.Дані занесемо в таблицю 15.

Таблиця 15

Прогнозування собівартості зернових

Роки Собівартість зернових культур, грн. Порядковий номер року Прогнозування по середньому абсолютному приросту Прогнозування за коефіцієнтом росту
t уt=y0+ A*t
28,00 24,18
31,20 27,16
34,40 30,15
37,60 33,13
40,80 36,11
44,00 39,09
47,20 42,07
50,40 45,05
53,60 48,04
56,80 51,02
60,00 54,00
Прогноз
- 63,20 56,98
- 66,40 59,96
- 69,60 62,95

Для наочності зобразимо фактичні рівні собівартості за досліджуваний період та рівні прогнозу. (рис. 12)

Рис. 12. Фактичні рівні і прогноз собівартості

Провівши прогнозування ми можемо сказати, що рівень собівартості при незмінних факторах, що на неї впливають, буде зростати. Це є негативним показником для господарства та галузі взагалі. Підвищення собівартості призводить до збільшення цін на сировину, а отже й на кінцеві продукти споживання.Єдиний позитивний випадок, при підняті собівартості може бути тоді, коли піднімається рівень якості продукції, пропорційна, а може й вище рівня підняття собівартості.

 


Висновки

У соціально-економічному розвитку країни сільське господарство посідає особливе місце. Це одна з основних галузей народного господарства, яка забезпечує виробництво продуктів харчування і є найпершою умовою розвитку суспільства продукти сільського господарства і промислові товари, що виробляються із сільськогосподарської сировини, становлять 75% фонду народного споживання.

Успішність ведення сільського господарства більшою частиною визначається факторами, які не залежать від волі людини, тому воно є найбільш ризиковим видом діяльності.

В даному курсовому проекті розглядався показник собівартості зернових на прикладі 30-ти господарств. Цей показниками розглядали за допомогою групування, кореляційного аналізу, рядів динаміки, індексного аналізу та проведення прогнозування.

Під час проведення групування виявилося, що вплив на результативний показник має наступний фактор сума витрат на 1 га зернових. Також простежується залежність, але слабша відносно прямих затрат праці на 1 ц зернових (пряма залежність), всі показники по групах в даних факторах змінюються при зміні результативного показника, окрім останньої, показники якої відрізняються.

В подальшому, при факторному групуванні було досліджено залежність між собівартістю та сумою витрат на 1 га. була виявлена пряма залежність, тобто підтвердились дані результативного групування.

При проведені кореляційного аналізу було досліджено ті ж показники, що й в факторному групуванні, було виявлено, що щільність зв’язку надто тісна, про це свідчить кореляційне поле та розрахований коефіцієнт кореляції, який рівний 0,94. Коефіцієнт детермінації – 87,83%, свідчить про велику залежність собівартості від суми затрат на 1 га. це є очевидним, оскільки собівартість складається з різного роду витрат.При вивченні рядів динаміки собівартості зернових було виявлено, що середній абсолютний приріст собівартості за 2000 – 2010 рр. становить 3,20 грн., середній коефіцієнт росту – 1,084, та середнє значення ряду динаміки – 37,09 грн.

При виконанні вирівнювання рядів динаміки різними способами, а саме методом укрупнення періодів, ковзною середньої, за середнім абсолютним приростом, за середнім коефіцієнтом росту та за рівнянням прямої, було вияснено, що собівартість збільшується. Про це свідчать всі методи. Деякі показують більш стрімке зростання, інші - помаліше, але все ж зростання. Підвищення собівартості взагалі не вигідне для розвитку галузі і господарства зокрема, тому, що потім підвищуватимуться ціни на сировину, а отже й на кінцеву продукцію споживання. Єдиний випадок при якому підвищення собівартості є ефективним, це коли підвищується й якість продукції.

При проведені індексного аналізу було розраховано основні індекси, що використовуються в статистиці для вивчення собівартості. Обчислені індекси показують, що фактична собівартість 1 ц зернових, порівняно з базисним рівнем в досліджуваному господарстві зросла в середньому на 4 %. В цілому по всій групі культур фактичні витрати виробництва порівняно з базисним рівнем збільшились на 12271,00 грн. за рахунок збільшення обсягу виробництва на 22877,00 грн. (або 7%), та за зменшення собівартості продукції на -10606,00 грн. (або 3%).

Було проведено прогнозування зміни собівартості зернових, після чого ми можемо сказати, що рівень собівартості, при незмінних факторах, що на неї впливають, буде зростати.
Список використаної літератури:

1. Бідий А.І., Степаненко Н.В., Хромова Т.Ф. Сільськогосподарська статистика з основами загальної теорії статистики. - Москва,: Финансы и статистика, 2005.

2. Горкавий В.К. Статистика.- Київ.: Урожай, 2008.

3. Зінченко А.П. Статистика. – Москва.: Финансы и статистика, 2006.

4. Зінченко А.П. Практикум по загальній теорії статистики. – Москва.: финансы и статистика, 2007.

5. Малий А.Г. Теорія статистики. – Москва.: Финансы и статистика 2004.

6. Мертенс В.П. Економіка сільського господарства. – Київ.: Урожай, 2009.

7. Ряузов Н.Н. Загальна теорія статистики та практикум по статистиці. – Харків.: Финансы и статистика, 2007.

8. Сергієв С.С. Загальна теорія статистики. – Київ.: Финансы и статистика, 2009.

9. Філімонов В.С., Гуртовник Є.А. Практикум по статистиці. – Київ.: финанасы и статистика, 2010.

10.http://www.ukrstat.gov.ua/ - Державна служба статистики України.

11. Общая теория статистики - И. И. Елисеева - Учебник 2005р.

12.Статистика: Учебник для вузов -- 2010р.

13.Загальна теорія статистики -- 2006р.

14.Статистика для економістів - Мармоза А.Т. 2009р. 253ст.

15.Статистика національної економіки та світового господарства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України Лугінін О.Є. -2006р. 502ст.

16.Статистика в малюнках та схемах. Навчальний посібник рекомендовано МОН України 2007р. 168ст.

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

Додаток 1


Просмотров 325

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!