Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Педагогика және психология факультетіОқыту және тәрбиелеу әдістемесі кафедрасы

 

 

Ақыл-ойы кем балалардың дамуы пәні бойынша

СИЛЛАБУС

 

5В010500 – Дефектология мамандығы үшін

Оқыту түрі: күндізгі

Курс: 3

Семестр: 5

Кредиттер саны: 3

Барлық сағат саны: 135

Аудиториялық сағат: 45

соның ішінде:

Лекциялар: 30

Практикалық сабақтар: 15

СӨЖ (СОӨЖ): 90

Аралық бақылаулар:1

Емтихан: 5 семестр

 

Талдықорған 2015 ж

Оқытушы туралы мәлімет

Оқытушы туралы мәлімет:Ержанова Гүлнұр Жарболғанқызы – оқыту және тәрбиелеу әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы, электрондық пошта адресі – Gulnur_ppf @mail.ru, сот. тел - 87714683874

Пәннің пререквизиті:Арнайы педагогика

Пәннің постреквизиті: Арнайы әдістемелер, Өндірістік, диплом алды іс-тәжірибе

 

Пәнге қысқаша сипаттама

5B010500 «Дефектология» мамандығының оқу жоспарына сәйкес «Ақыл-ойы кем балалардың дамуы» пәні 3 курс студенттеріне оқытылатын пән болып саналады. Ақыл-ойы кем балалардың дамуы пәні – ақыл-ойы кем балалардың даму ерекшеліктері және танымдық процестерінің және оларды оқыту мен тәрбиелеудің ерекшеліктері жайында мағлұмат береді. Ақыл-ойы кем балаларда кездесетін ауытқулардың, олардың пайда болу себептері мен оларды әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып түзету жұмыстарын жүргізу, алдын алу жолдарын қарастырып, студенттердің теориялық білімдерін практикада қолдануға мүмкіндік береді. Бұл курсқа 3 кредит бөлінген. Бұл 135 сағат, соның ішінде 30 сағат дәріс, 15 сағат практикалық, 45 сағат студенттердің оқытушы жетекшілігімен жасайтын өзіндік жұмысы, 45 сағат студенттердің өзіндік жұмыстары.Пәннің мақсаты– студенттердіақыл-ойы кем балалардың даму ерекшеліктері туралы, балалардың таным үрдістерінің қалыптасуы мен заңдылықтары, түзету жұмыстарын ұйымдастыру және алдын алу бойынша білім беру және кәсіби дағдыларын қалыптастыру.

Студент меңгеруге тиіс:

- Ақыл-ойы кем балаларда кездесетін ауытқулардың анықтау жолдарын;

- Дамуында ауытқуын түзетуде қолданатын әдіс-тәсілдер;

- Тіл кемістіктерінен алдын алу жолдарын;

- Арнайы көмектің ұйымдастыру жолдарын меңгереді.

Пәнді оқыту үрдісінде келесі құзіреттіліктерін қалыптастыруға бағытталады:

а) түйінді құзіреттілік

· Ақыл-ойы кем балалардың дамуы пәнін кәсіби деңгейде меңгеруі;

·Дамуында ауытқуы бар балалардың психологиясын меңгеруде үрдісті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеруі;·психологиялық-педагогикалық диагностика, талдау және жинақтау негізінде кешенді мониторингті жүзеге асыру, педагогикалық рефлекцияға қабілетті болу.

б) пәндік құзіреттілік

· қарым-қатынас технологиясы, педагогикалық риторика және конфликтология коммуникативті стратегия саласындағы білімдерді меңгеруі;

· ақыл-ойы кем балалардың дамуы пәні бойынша педагогикалық технологияларды пайдалану мен осы салада іздену, бағалау, саралау және қолдану біліктері мен дағдыларын меңгеруі;

· бақылау-бағалау материалдарын әзірлеу, алынған нәтижелерді түсіндіріп беру біліктері мен дағдыларын меңгеруі.

в) арнайы құзіреттілік

· арнайы білім беру мекемелерінде нақты әлеуметтік-педагогикалық жағдайды ескере отырып, кәсіби қызметте теориялық білімдерді қолдана алу дағдылары мен біліктерін меңгеруі;

· психологиялық міндеттерді шешуде түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеруі;

· бала құқығы менмүддесін қорғау біліктері мен дағдыларын меңгеру, педагогикалық этика нормаларын сақтау, педагог мамандығының әлеуметтік маңыздылығын ұғыну;

· жоғары кәсіби педагогтардың іс-тәжірибелерін оқып білу, жинақтау, тарату және қолдана білуі мен дағдыларын меңгеруі;

· стандартты емес және альтернативті шешім таба білу біліктері мен дағдыларын меңгеру, сыни тұрғысынан ойлауға, жаңа педагогикалық идеяларды қолдана білуге қабілетті болу;· оқу-инструктивті құжаттамалар, білім беру саласындағы нормативті-құқықтық құжаттар туралы білімдерін меңгеруі.

 

 

Баға қою саясаты

Білімді бағалаудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі

Әріптік жүйе бойынша бағалау Цифрлық эквивалент Пайыздық мазмұны Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
А 4,0 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84
B- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
С 2,0 65-69
C- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 50-54
F 0-49 Қанағаттанарлықсыз

 

Курс бойынша білімді бағалаудың баллдарға жалпы бөлінуі

 

Бағаланатын позиция 1-8 апталарда бағалау саны 9-15 апталарда бағалау саны Максималды баллдар саны Баллдарды электронды журналға қою мерзімі
Ағымды бақылау Әр бағалауға 100 балл Әр апта сайын(бірінші аптадан басқа)
СӨЖ Әр СӨЖ-ге 100 балл 4,7,11,14 апталар
Рубеждік бақылау Әр рубеждік бақылауға 100 балл 8 және 15- апталар
1 жіберу рейтингі R1 8 апта
2 жіберу рейтингі R2 15 апта
Академиялық кезең бойынша жіберу рейтингі R=(R1+R2)/2 15 апта

 

Емтихан Е 16-19 апталар
Қортынды баға I=R*0.6+E*0.4  

Баға қоюдың критерийлері(3 Кредиттік пән бойынша)

Бақылау түрі Максималды(ең жоғары) баға Баллды оқытушының журналына қою мерзімі
Ағымды бақылау: Сабаққа қатысу: 1 сағ.-5 балл Үй тапсырмасын орындау Зертханалық тапсырманы орындау Белсенділік(сабақта жауап бері, т.с.)       Әр сабақта
СӨЖ 1 1тапсырма 2тапсырма 3тапсырма 4 апта
СӨЖ 2 1тапсырма 2тапсырма 3тапсырма 7 апта
СӨЖ 3 1тапсырма 2тапсырма 3тапсырма 11 апта
СӨЖ 4 1тапсырма 2тапсырма 3тапсырма 14 апта
1 рубеждік бақылау: Жобаны қорғау Жоба идеясы Жобаны жазу Жобаны ұсыну 3 апта 6 апта 8апта
2рубеждік бақылау:коллоквиум 1 сұрақ-1 баға 2 сұрақ-2 баға 3 сұрақ- 3 баға 15 апта

 

Курс саясаты

 

Студенттің оқу жетістігі қорытынды бағада анықталады, (60% қорытынды баға) және (40%) емтихан бағасы. Рейтинг өту академиялық кезең (15 апта) аралық және ағымды бақылау нәтижесінде қалыптасады. Сонымен қатар студенттердің оқу жетістігі әрбір тапсырмаларды орындаулары 100 баллдық көрсеткішпен бағаланады(практикалық сабақтағы жауабы, дәріс сабақтарындағы белсенділігі, үй тапсырмасын орындау, СӨЖ, аралық бақылау және т.б.) и соңғы рейтинг орташа арифметикалық түрде шығарылады.

Ағымды бақылау студенттердің сабаққа қатысуы, практикалық тапсырмаларды орындаулары жатады. Студенттердің дәріс сабағындағы белсенділігі: сабаққа қатысу, конспект жазу, лектор көтерген өзекті мәселені талқылау, лекторға сұрақ қою, өзбетімен талқылау, критикалық ойлауы, креативтілігі. Практикалық сабақтарда және СОӨЖ де студенттің сабаққа қатысуының барлық түрі бағаланады: үй тапсырмаларын және тест тапсырмаларын орындау, оқытушының сұрағына жауап беру, сабақ бойы белсенді қатысуы, СӨЖ түріндегі өздік жұмысын қорғау және т.б.

Студенттердің қосымша іс-әрекетттері (ғылыми баяндамалар, мақалалар, олимпиадаларға, конкурстарға, конференцияларға қатысу және т.б.) семестр бойы жинаған баллдарына бонус болып қосылады.

Суммарлы рейтингті оқу үлгерімінің бағасын әрбір апта сайын оқытушы локальды жүйе арқылы электрондық журналға қояды.

 


Просмотров 2147

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!