Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Основні підходи до управління фінансовою діяльністю у сфері якостіПідхід Ціль підходу
Управління витратами на якість Побудова і оцінка ефективності системи якості Впровадження нових методів управління системою якості
Управління вартістю низької якості Усунення причин невідповідності Удосконалення системи якості
Управління витратами на процеси Побудова і функціонування системи TQM Удосконалення процесів і діяльності, усунення невідповідностей процесів і діяльності

 

Витрати, пов'язані із якістю, визначаються витратами на запобігання і виправлення помилок, контроль і виконання функцій менеджера Користь від заходів в області якості виявляється в збільшенні прибутку і зниженні витрат. Аналіз витрат і прибутку — найважливіший елемент системи управління якістю, що орієнтована на оптимальний розподіл ресурсів

Вплив заходів, пов'язаних із якістю, на збільшення прибутків і зниження витрат можна простежити за допомогою так званого ланцюжка успіху підприємства в галузі управління якістю. Збільшення прибутків досягається завдяки лояльності клієнта і його позитивній особистій комунікації з навколишніми, сприятливому розширенню збуту. Зниження витрат є результатом удосконалення виробничого процесу і попередження помилок. Значення управління якістю для підприємства доведено багатьма емпіричними дослідженнями. Проте на практиці виявлено і ряд негативних прикладів підприємств, що не досягли успіху, не зважаючи на інтенсивну роботу з підвищення якості. Іншими словами, зусилля в галузі якості не завжди визначають економічний успіх.

Висновки та пропозиції.Таким чином, економічні аспекти управління якістю продукції є важливою складовою системи управління якістю продукції. Діяльність, спрямована на забезпечення якості та функціонування системи якості, пов'язана з додатковими витратами. Ефективна система якості може істотно підвищити прибуток і рентабельність підприємства за рахунок удосконалення операцій, зниження втрат від браку, розширення ринку збуту та більш повного задоволення споживачів.

Можна припустити, що заходи щодо підвищення якості призводять лише до невеликого збільшення прибутку або зниження витрат до конкретного моменту (або на визначеному рівні активності). Звідси необхідність перспективної господарської оцінки капіталовкладень у відповідні заходи.Величина витрат на капіталовкладення в управління якістю встановлюється керівництвом підприємства і в принципі може змінюватися в залежності від витрат на контроль виробленої продукції (вартість оцінки якості) і витрат на впровадження і функціонування обраної системи якості. Реальний рівень збитків від браку встановлюється шляхом збору і обробки фактичних даних. Чим вище рівень капіталовкладень в управління якістю, зокрема, чим вище в капіталовкладеннях частка витрат на попереджувальні дії, тим менше збитки від браку. Зі зменшенням капіталовкладень в управління якістю збитки від дефектів збільшуються.

Список використаної літератури

1. Тимошенко В. М. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка якості» / В. М. Тимошенко. – Х: ХНАМГ, 2010. – 90 с.

2. Лойко Д. П. Управління якістю : навч. посіб. / Д. П. Лойко. – Львів : 2010. – 336 c.

 

 

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Н. В. Гуз, магістрант*

Постановка проблеми.Актуальність обраної тематики дослідження в цілому пояснюється необхідністю формування ефективного механізму оздоровлення підприємства для забезпечення його конкурентоспроможності, при недостатній опрацьованості питань теорії та практики антикризового фінансового управління на підприємстві.Аналіз останніх досліджень та публікацій.Методики антикризового управління сформовані та проаналізовані в працях таких зарубіжних вчених, як: Г. Бірман, Р. Брелі, Дж. Фіннері, С. Шмідт, Р. Хіт. Серед вітчизняних дослідників, різноманітні теоретико-методологічні та прикладні аспекти антикризового управління є предметом розгляду у роботах наступних науковців: З.Є. Шершньової,, В.О. Василенка, М.С. Пателеєва, І.О. Геращенко, О.В. Бережної, В.Я. Захарова, Л.О. Лігоненка, А.Г. Грязнової, А.А. Бикова, Т.Н. Беляцької ін.

Виклад основного матеріалу.Проблема управління як в окремо взятому господарстві, так і в АПК України в цілому, значно ускладнюється в умовах подолання кризи, нестабільної кон'юнктури аграрного ринку та диспаритету цін, грошового "голоду" і стихії неплатежів і жорсткої фіскальної політики по відношенню до підприємництва, вкрай низького рівня дотацій для підтримки аграрного сектора, відсутність оптово-роздрібної та відносно відокремленої, фінансово-кредитної системи, що відповідає інтересам сільгосптоваровиробників [2].

На думку деяких авторів, «антикризове управління» це процес економічного впливу відповідних управлінських структур, через мотивацію трудових колективів і стимулювання ринку, на активізацію виробничої діяльності підприємства з метою підвищення його адаптаційних можливостей з подолання кризових явищ з урахуванням внутрішніх і зовнішніх резервів [3,4].

Об’єктом дослідження виступає приватне підприємство «Велідницьке» Овруцького району Житомирської області, яке здійснює сільськогосподарську, виробничу, торгівельну діяльності.

Розраховані показники фінансової стійкості покажемо в таблиці 1.

Таблиця 1

Оцінка фінансової стійкості ПП «Велідницьке»Показники Нормат. значення 2011 р. 2012 р. 2013 р.
Коефіцієнт автономії (концентрації власного капіталу) >0,5 0,2306 0,0747 0,1152
Маневреність робочого капіталу план -6,0916 -2,7389 -0,6807
Коефіцієнт фінансової залежності <0,5 4,3374 13,3863 8,6811
Коефіцієнт маневреності власного капіталу >0,5 -0,2245 -0,8013 -2,0789
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу <0,5 0,7511 0,9253 0,8848
Коефіцієнт залучених джерел в необоротних активах <0,1 0,1718 0,1878 0,0676
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів <0,5 0,1413 0,2941 0,1824
Коефіцієнт довгострокових зобов'язань <0,2 0,0505 0,0336 0,0291
Коефіцієнт поточних зобов'язань >0,5 0,9495 0,9664 0,9709
Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу <0,1 3,2577 12,3863 7,6811
Коефіцієнт забезпечення власними коштами >0,1 0,0146 -0,1091 -0,4280
Коефіцієнт фінансової стабільності >1 0,3070 0,0807 0,1302

 

Підприємство залишається фінансово нестійким (про що наглядно свідчать дані табл. 1), але намітилися позитивні тенденції покращення його фінансового стану. Порівняємо показники 2013 року з 2011 роком. Коефіцієнт автономії (концентрації власного капіталу) зменшився на 0,1154 пунктів чи на 50,0%; коефіцієнт фінансової залежності зріс на 4,3437 позицій чи на 100,1 %, коефіцієнт поточних зобов'язань зріс на 0,0215 позицій чи на 2,3%, коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу збільшився на 4,4234 пункти чи на 135,8%, коефіцієнт фінансової стабільності знизився на 0,1768 пункти чи на 57,6%.

Основною метою антикризового фінансового управління ПП «Велідницьке» є швидке відновлення платоспроможності та відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства для уникнення його банкрутства. З урахуванням цієї мети на підприємстві розробляється спеціальна політика антикризового фінансового управління при загрозі банкрутства.

Проведемо діагностику ймовірності банкрутства ПП «Велідницьке».

За п’ятифакторною моделлю Альтмана (Z-модель) ймовірність банкрутства (індекс Z) визначається за формулою:

Z = 3,3×К1 + 1,0×К2 + 0,6×К3 + 1,4×К4 + 1,2×К5,

де К1 = Прибуток до сплати відсотків і податків / Активи; К2 = Виручка від реалізації / Активи; К3 = Ринкова вартість власного капіталу / Залучені кошти; К4 = Реінвестований прибуток / Активи; К5 = Власні обігові кошти / Активи

Розрахуємо індекс Z за допомогою таблиці 2 за три останні роки і зобразимо його графічно.

Таблиця 2


Просмотров 369

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!