√лавна€ ќбратна€ св€зь ѕоможем написать вашу работу!

ƒисциплины:

јрхитектура (936)
Ѕиологи€ (6393)
√еографи€ (744)
»стори€ (25)
 омпьютеры (1497)
 улинари€ (2184)
 ультура (3938)
Ћитература (5778)
ћатематика (5918)
ћедицина (9278)
ћеханика (2776)
ќбразование (13883)
ѕолитика (26404)
ѕравоведение (321)
ѕсихологи€ (56518)
–елиги€ (1833)
—оциологи€ (23400)
—порт (2350)
—троительство (17942)
“ехнологи€ (5741)
“ранспорт (14634)
‘изика (1043)
‘илософи€ (440)
‘инансы (17336)
’ими€ (4931)
Ёкологи€ (6055)
Ёкономика (9200)
Ёлектроника (7621)


“рансформаторды қорғау түрлер≥∆алпы трансформаторлардың келес≥дей қорғау түрлер≥ болады:

1. ƒифференциалды тоқтық қорғаныс түр≥нде қуатты трансформаторлар үш≥н

орындалатын уақыт ұстанымынсыз өш≥руге жұмыс ≥стейт≥н қысқа тұйықталудан қорғау;

2. —атылы уақыт ұстанымы арқылы жұмыс ≥стейт≥н қысқа тұйықталудан

қорғау қуаты аз трансформаторлар үш≥н орындалады;

3. —ыртқы қысқа тұйықталу тогынан қорғау үзiндiсi, кейде уақыт

ұстанымымен қашықтық қорғаныс рет≥нде орындалады. ќл қуаты аз трансформаторлар үш≥н нег≥зг≥ қорғаныс түр≥ болып табылады;

4. ќрауыштың бұзылуы кез≥нде өшу сигналына немесе май деңгей≥н≥ң

төмендеу≥ сигналына жұмыс жасайтын арнайы газдық реледе орындалатын газдық қорғаныс;

5. “рансформатордың өшу сигналына жұмыс жасайтын және максималдық

тоқ релес≥нде орындалатын асқын жүктелуден қорғаныс.

Қуаты аз трансформаторларды қорғау (750к¬ј, 10к¬, 3200к¬ј, 35к¬-қа дей≥н), сонымен б≥рге цех трансформаторларын қорғау сақтандырғыштармен жабдықталған жүктеме ажыратқыштарының көмег≥мен ≥ске асырылады. ¬Ќ“Ёћ-10 электромагнитт≥к қашықтық жетект≥ жүктемен≥ң ажыратқышын пайдалану арқылы трансформаторды қорғау сұлбасы 9.8суретте көрсет≥лген. —ақтандырғыш қыстырғысының тоғы магниттелу тогының лақтырылуынан құрылуы есеб≥мен таңдалынады

(9.14)

9.8 —урет - ¬Ќ“Ёћ-10 қолдану арқылы трансформаторды қорғау сұлбасы 

јз және орташа қуатты трансформаторларды қорғау уақыт ұстамынсыз ток үзiндiсi жоғарғы кернеу жағындағы Қ“-дан ажыратқышқа дей≥нг≥ қорғаныс үш≥н қолданылады.

–“ћ тура әсер етет≥н релен≥ң қорғау сұлбасы 9.9 суретте көрсет≥лген. –еле өз≥н≥ң соққышымен Q1 өшу≥не әсер етед≥. Ѕ≥руақытта –“ћ түй≥спес≥н≥ң тұйықталуы мен Q2 өшу≥не импульс бер≥лед≥.

“ј байланысының сұлбасы әс≥ресе былай Y/Y трансформаторының орауышының қосылу сұлбалары үш≥н ек≥ фаза токтарының айырымына және кер≥ өтк≥зг≥шт≥ релел≥ толық емес жұлдызшалы сұлба бойынша Y/Δ қосылу сұлбасы үш≥н.

ƒегенмен бұл қорғаныс төменг≥ кернеу жағындағы Қ“ Цды елемейд≥. —онда да газдық қорғаныспен үйлес≥м≥нде бұл сұлба жалғыз (5000 к¬ј дей≥нг≥) және параллельд≥ жұмыс жасайтын (10000 к¬ј дей≥нг≥) трансформаторлардың нег≥зг≥ қорғанысы болуы мүмк≥н.

9.9 —урет - “ура бағыттағы –“ћ релес≥н пайдалану арқылы қорғау сұлбасы

 “рансформаторларды сыртқы Қ“-дан және асқын жүктелуден қорғау үш≥н 9.10 суретте көрсет≥лген құрама қосу органы бар сұлба қолданылады.

 

 

9.10. —урет - Құрама қосу органы бар трансформаторларды сыртқы Қ“-дан және асқын жүктелуден қорғау сұлбасы

 

Қосу органы рет≥нде кернеу сүзбес≥ арқылы кер≥ ретт≥л≥к қосылған KV1 максималь кернеу релес≥ және KV2 минималь кернеу релес≥ қызмет етед≥. ћинималь кернеу релес≥ асқын жүктелу тоғынан қорғауды жасауға мүмк≥нд≥к беред≥, тек қана үш фазалық Қ“ кез≥ндег≥ қорғаныстың сез≥мталдылығын анықтайды. KV1 релес≥ арқасында сұлбаның трансформатор орауыштарының байланысу тобына тәуелс≥з ек≥ фазалық Қ“-да жоғары сез≥мталдылығы бар. KV1 симметри€лық емес Қ“ кез≥нде ≥ске қосыла отырып, KV2-н≥ң ≥ске қосылуын және т≥пт≥ фаза аралық қалдық кернеу кез≥нде де  “ уақыт релес≥н≥ң қосылуын тудырады. —ұлба ек≥ сатылы болып орындалған: 1 Ц саты. ( ј1,  ј2) Ц ток үзiндiсi, ек≥нш≥с≥ Ц уақыт ұстамымен максимальды тоқтық қорғаныс (KV1, KV2,  “).

∆ерлест≥р≥лген бейтарап сымды жұлдызша-жұлдызша, жұлдызша-нөл байланыстағы орауышы бар цех тораптарындағы трансформаторларды қорғау үш≥н 9.11 сурет≥ндег≥ сұлба кең қолданылады.

9.11 —урет - Y-Y-0 байланыстағы орауышы бар цех тораптарындағы трансформаторларды қорғау сұлбасы 

“өмен кернеу жағындағы б≥р фазалық Қ“ жағдайында төмен кернеу жағындағы тоқ тең болады.

ћұндағы: ’1“, ’0“ Ц тура және кер≥ ретт≥л≥ктег≥ кернеу.

100-1000 к¬ј трансформаторлары үш≥н ’0“ 1“ болса, онда ол тоқ жоғарғы кернеу жағындағы ћ“Қ (ћ“«) жұмысы үш≥н жетк≥л≥кс≥з. 9.11 сурет≥ндег≥ сұлба төменг≥ кернеу жағындағы б≥р фазалық Қ“-дан қорғануға арналған және жүктемен≥ң симметри€сы кез≥нде қалыпты режимде нөлге тең болатын бейтарап сымдағы тоқты сезед≥.

“рансформатордың газдық қорғанысы орауыштағы Қ“, болаттың өртену≥ кез≥нде майдан газдың бөл≥ну≥н және май деңгей≥н≥ң төмендеу≥н сезет≥н арнайы релен≥ пайдаланумен орындалады. √аздық релен≥ң құрылымы 9.12 суретте көрсет≥лген.

9.12. —урет - √аздық реле құрылымы

 

–еле ек≥ кеседен (чашка) тұрады. Ўарнирде айналатын ек≥ чашкадан (1, 2) тұрады. „ашкалар түй≥спелермен (5) жабдықталған және сер≥ппелерде (4) ≥л≥нген. Қауырсын 3 газ көб≥рш≥ктер≥н≥ң өту≥н сезед≥.

ћай ағынында (трансформатордың нег≥зг≥ багын кеңейтк≥шпен қосатын құбыр өтк≥зг≥ште) орналасқан төменг≥ чашка газ көп≥рш≥ктер≥н≥ң сағат т≥л≥мен бағыттас бұрылуымен және сәйкес≥нше түй≥спелерд≥ң тұйықталуымен өту≥н сезед≥.

јғыннан тысқары тоқыраулы зонада орналасқан жоғарғы чашка осы зонадағы газдың ақырын толуын сезед≥. ≈к≥ чашкада қалған майдың әсер≥нен чашкалардың бұрылуы кез≥нде түй≥спелерд≥ң тұйықталуынан май деңгей≥н≥ң төмендеу≥ кез≥нде ≥ске қосылады.

√аздық релен≥ қолдану арқылы трансформаторды қорғау сұлбасы 9.13 суретте келт≥р≥лген.

9.13 —урет - √аздық релен≥ қолдану арқылы трансформаторларды қорғау сұлбасы

 

KG1-ң ≥ске қосылуы сигнал беред≥. KG2-ң ≥ске қосылуы сигналға  Ќ-ң қозуына және жоғарғы кернеу Q1 жағындағы YAT1 ажыратқышының блок-түй≥спес≥ ажыраған кезде YAT2 өшу уақытына  L2 түй≥спес≥мен блокталатын  L-ң қозуына алып келед≥.

Ѕ≥рақ трансформатордың газдық қорғанысы тек трансформатордың ≥ш≥ндег≥ бұзылуды ғана сезед≥ және нег≥зг≥ қорғаныс бола алмайды.

√аздық қорғаныс қуаты 7500 к¬ј-ден жоғары трансформаторлар үш≥н және барлық цех трансформаторлары үш≥н м≥ндетт≥ болып табылады.

“рансформатордың дифференциалды тоқтық қорғанысы нег≥зг≥ қорғаныс болып табылады және жел≥ үш≥н көрсет≥лгендей ұқсас түрде орындалады.

“рансформатордың дифференциалды қорғанысының принцип≥ 9.14 суреттег≥ сұлбада көрсет≥лген.

9.14 —урет - “рансформаторды дифференциалды қорғанысы

 

Қорғаныс объект≥с≥ рет≥нде трансформатордың ерекшел≥ктер≥ төмендег≥дей:

1. “рансформатордың қосылуы және өш≥р≥лу≥ кез≥нде едәу≥р сызықты емес

индуктивт≥л≥кт≥ң коммутаци€лық процес≥мен байланысты тоқтың лақтырылуы болады;

2. “рансформаторлардың қосылу топтарына және тоқтардың теңс≥зд≥г≥не

тәуелд≥ тоқтарының фазалық ығысуы болады;

3. “рансформаци€ коэффициент≥ бар трансформатор жағдайында тоқтардың

теңс≥зд≥г≥ айнымалы шама болып табылады;

4. “оқ трансформаторлары жоғарғы кернеу және төменг≥ кернеу жақтарында

орнатылатын болса, онда олар қосылу сұлбалары бойынша әртүрл≥, әр типт≥ болады және әртүрл≥ жүктемел≥ болады, трансформаци€ коэффициент≥ дискретт≥ түрде өзгеру≥ мүмк≥н.

Ѕұл жағдайлар дифференциальды қорғаныстың жоғары сез≥мталдылығын қамтамасыз ету үш≥н құрудың әртүрл≥ әд≥стер≥н және сұлбалық шеш≥мдер≥н қолдану арқылы қорғанысты қолдануды талап етед≥. “рансформатордың дифференциалды қорғанысының сұлбасы және тоқтың векторлық диаграммалары 9.15, 9.16 суреттерде көрсет≥лген. “ј1 трансформаторының орауыштары үшбұрыш болып, “ј2 трансформаторын≥к≥ жұлдызша жалғанған.

9.15 —урет - “рансформаторды дифференциалды қорғаныс сұлбасы

 

Әртүрл≥ кернеулерд≥ң фазалық ығысуы кез≥нде тоқ трансформаторларының ек≥нш≥ ретт≥ орауыштары жоғарғы кернеу (“ј1) жағында үшбұрыш болып, ал төменг≥ кернеу (“ј2) жағында жұлдызша жалғанған. “рансформаци€ коэффициент≥н≥ң теңдеу≥ келес≥ қатынастарды орындауға мүмк≥нд≥к беред≥

(9.16)

ќрауыштары Y/Δ жалғанған көрсет≥лген трансформатор үш≥н

(9.17)

мұндағы n Ц трансформаци€ коэффициент≥.

ќрауыштары Y/ Y жалғанған трансформатор үш≥н

(9.18)

”ақыт ұстанымынсыз дифференциалды қорғаныстың мұндай түр≥ –“ƒ релес≥нде жи≥ қолданылатын дифференциалды тоқ үзiндiсi болып табылады.

—ез≥мталдылығын жоғарылату үш≥н аралық қанықтыратын трансформаторлар релес≥ және жоғарыда қаралған тежелу релелер≥ қолданылады.

Қорғалатын трансформатордың номиналды тоқтары номиналды қуат бойынша анықталады

- жұлдызша жағынан,

(9.19)

- үшбұрыш болып жағынан

9.16. —урет - “октың векторлық диаграммасы

 

“ј-ның трансформаторлық коэффициент≥ қорғаныстың и≥н≥ндег≥ токтар теңд≥г≥ шарты бойынша таңдалады. ћұнда, “ј1 трансформаторының ұшбұрыш болып жалғанғандықтан, -ек≥нш≥ ретт≥ тогынан есе көп болатынын ескеру керек. Ќоминалды тогы 5ј болғанда,“ј1-д≥ң трансформаци€ коэффициент≥ мынаған тең деп аламыз

ћұндағы -трансформатордың Y-ша жалғанған “-орамының номиналды тогы.

“ј2-н≥ң трансформаци€ коэффициент≥ мынаған тең

,

Өйткен≥ бұл коэффициенттер өлшеу≥ш трансформаторының номиналды токтар шкаласының жақын мән≥н алады, сонда (9.16) теңд≥г≥ баланстағы емес токпен тудырылған белг≥л≥ б≥р қател≥кпен орындалады

f>5%-болғанда токты түзету үш≥н автотрансформаторлар қолданады.

ƒифференциалды қорғаныс “ј1,“ј2 арасындағы зонада трансформоторды өш≥руд≥ қамтамасыз етед≥. Қорғаныс параллель жұмыс ≥стейт≥н жалғыз трансформаторлар үш≥н қуаты 7400 к¬ј дан жоғары және 5600 к¬ј ғы трансформаторларға м≥ндетт≥. Қуаты 1000-5000к¬ј трансформаторлары үш≥н қорғаныс м≥ндетт≥, егер ћ“Қ және ток үз≥нд≥лер≥н≥ң уақыты 0,5 с болып, газ қорғанысы жоқ болса.

ќнда қарапайым дифференциалды қорғаныс Цдифференциалды ток үз≥нд≥с≥не нұсқау жасау керек.

9.17 —урет - “рансформатордың дифференциалды бойлық қорғанысы, ток үз≥нд≥с≥н≥ң кең таралған принципиалды сұлбасы


ѕросмотров 2816

Ёта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. ¬се права принадлежат их авторам!