√лавна€ ќбратна€ св€зь

ƒисциплины:

јрхитектура (936)
Ѕиологи€ (6393)
√еографи€ (744)
»стори€ (25)
 омпьютеры (1497)
 улинари€ (2184)
 ультура (3938)
Ћитература (5778)
ћатематика (5918)
ћедицина (9278)
ћеханика (2776)
ќбразование (13883)
ѕолитика (26404)
ѕравоведение (321)
ѕсихологи€ (56518)
–елиги€ (1833)
—оциологи€ (23400)
—порт (2350)
—троительство (17942)
“ехнологи€ (5741)
“ранспорт (14634)
‘изика (1043)
‘илософи€ (440)
‘инансы (17336)
’ими€ (4931)
Ёкологи€ (6055)
Ёкономика (9200)
Ёлектроника (7621)


“ј-да ек≥ фаза токтарының айырымы арқылы қосылған қорғаныс4.9 суретте “ј-да ек≥ фаза токтарының айырымы арқылы қосылған қорғаныс көрсет≥лген.

4.9 —урет - “ј-да ек≥ фаза токтарының айырымы арқылы қосылған қорғаныс

 

Ѕұл сұлбада әртүрл≥ аттармен “ј қосылады, сондықтан реле арқылы келес≥ ток өтед≥ :

осылайша Iв,Iс векторлары 1200 Цқа жылжиды. ќсыдан сұлба коэффициент≥

.

—ұлбаның артықшылығы Ц қарапайымдылығы. јлайда кемш≥л≥ктер≥ де бар:

а) қорғаныстың сезг≥шт≥г≥, €ғни қорғаныс аймағында зақымдалған  (2)ј— фазалардағы ток қосындысы,  (2)ј¬,¬— токтарынан 2 есе көп;

б) Қорғаныс  (2) трансформаторынан кей≥н ≥стемейд≥, себеб≥ Iр=Iа-Iс нөлге тең болып қалады.

с) Қарастырылған сұлбалармен салыстырғанда кейб≥р  (2) түрлер≥нде қорғаныс төменг≥ сезг≥шт≥ болады.

 

ћұндай “ј қосылу сұлбасы мен реле 10к¬ цехт≥ жел≥лерде кең және де электр қорғаныстың тұтынушылары үш≥н қолданылады.

Қ“ өлшем≥нде реле тогының векторлық диаграммасы 4.10 суретте көрсет≥лген.

 

—имметри€лы құрылымды фильтрлер арқылы қосылған релел≥к қорғанысы

Қорғаныс сезг≥шт≥г≥н жоғарылату мақсатымен белг≥л≥ б≥р құрылымдарда ток пайда болуын сипаттайтын реле тогы фаза тогына қосылмай, бөлек симметри€лы құраушы токтың үш фаза жүйес≥не немесе комбинаци€лық құрылымдарға қосылады.

ћұндай қосылулар үш≥н симметри€лы құрылымды фильтрлер қолданылады.

—имметри€лы ток құраушы реле тогы комбинаци€ тогына қосыладыIр= 1I12I20I0 ( 4.14)

ћұндағы  1  2  0-комплекст≥ түрленд≥рг≥ш коэффициенттер фильтр≥.

—имметри€лы құраушы фильтрлер әртүрл≥ тәс≥лдермен орындалады.

 

4.10. —урет - Әртүрл≥ Қ“ үш≥н реле тоқтарының векторлық диаграммалары

 

≈ң қарапайым нөлд≥к ретт≥к токтар сүзг≥ш≥ “ј-ның параллель жалғану сұлбасы болып табылады. ќлар не үш ток трансформатор арқылы (4.11 сурет), не арнайы ток трансформатор, “Ќѕ немесе “ЌѕЎ (4.12 сурет) арқылы жасалады.

—урет 4.11. “ј-ның сүзг≥ш рет≥нде параллель қосу сұлбасы

 

4.12. —урет - –елен≥ң арнайы “Ќѕ немесе “ЌѕЎ трансформаторлар арқылы сүзг≥ш рет≥нде қосу сұлбасы

 

Ѕұл жағдайда .

ќсындай сүзг≥ш арқылы қосылған ток релелерд≥ң векторлық диаграммалары 4.13 суретте көрсет≥лген.

4.13 —урет - —үзг≥ш арқылы қосылған ток релен≥ң векторлық диаграммасы

Ѕұдан сұлбаның тек жерге тұйықталудан ғана қорғау үш≥н қолданатынын көруге болады.

Қорытындылар:

а) “ј-ның толық жұлдызша (үшбұрыш) қорғаныс сұлбасы Қ“ Цдың барлық түр≥н байқайды;б) толық емес жұлдызша сұлбасы және ек≥ фазаның ток айырмасы фаза аралық Қ“-ды және б≥рқатар жағдайларда жерге Қ“-ды байқайды;

в) жерге Қ“ кез≥нде релен≥ң нөлд≥к сымға қосылған толық жұлдызша сұлбасы және “ј-ның параллель жалғану сұлбасы қолданылады. —ебеб≥ олар нөлд≥к ретт≥к токтардың сүзг≥ш≥ болып табылады.

 

Ѕағытталған қуат релес≥

Ѕағытталған қуат релес≥ “Ќ«-н≥ң арнайы өлшеу≥ш органы болып табылады және индукци€лық пен транзисторлық релелер арқылы жасалуы мүмк≥н. 4.14-суретте көрсет≥лген транзисторлық релен≥ң жұмыс ≥стеу принцип≥н қарастырайық. Ѕұл басқарылатын түзетк≥ште VD диодтармен, комуттаушы тоқпен жасалатын түй≥спес≥з реле болып табылады.

 

4.14 —урет - “ранзисторлық релен≥ң сұлбасы және жұмыс ≥стеу принцип≥

ќң жарты периодта диодтар ашық, тер≥сте Ц жабық. —ұлбаның фазалық бұрышқа сез≥мталдығын осындай коммутаци€ қамтамасыз етед≥. Ўынында да, егер , диодтар тогын өтк≥зед≥ және жүктеме арқылы орташа тогы өтед≥, нәтижес≥нде .

жағдайда .

≈гер болса, таңбасын өзгертед≥, . ќсының нәтижес≥нде аралығында реле Ќќ-ның ≥ске қосылу шамасына байланысты ≥ске қосылады.

 

Ѕағытталған қуат релес≥не қойылатын нег≥зг≥ талаптар:

- релен≥ң ≥ске қосыла алатын кернеу≥ неғұрлым төмен болу керек;

- реле барлық , фазалық ығысуларда ≥ске қосылу керек, Қ“ қуатының бағыты шиналардан торапқа бағытталғанда ≥ске қосылады және кер≥с≥нше бағытталғанда ≥стемеу керек;

- релеге тек немесе әсер еткенде ≥стемеу керек.

 


ѕросмотров 1002

Ёта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. ¬се права принадлежат их авторам!