√лавна€ ќбратна€ св€зь ѕоможем написать вашу работу!

ƒисциплины:

јрхитектура (936)
Ѕиологи€ (6393)
√еографи€ (744)
»стори€ (25)
 омпьютеры (1497)
 улинари€ (2184)
 ультура (3938)
Ћитература (5778)
ћатематика (5918)
ћедицина (9278)
ћеханика (2776)
ќбразование (13883)
ѕолитика (26404)
ѕравоведение (321)
ѕсихологи€ (56518)
–елиги€ (1833)
—оциологи€ (23400)
—порт (2350)
—троительство (17942)
“ехнологи€ (5741)
“ранспорт (14634)
‘изика (1043)
‘илософи€ (440)
‘инансы (17336)
’ими€ (4931)
Ёкологи€ (6055)
Ёкономика (9200)
Ёлектроника (7621)


–еле токтық қорғаныс рет≥нде–еле – к≥р≥с шамасының бер≥лген мән≥ кез≥нде шығыс шамасының сек≥рме тәр≥зд≥ өзгеру≥н өнд≥руге арналған автоматты құрылғы болып табылады.

–еле келес≥ түрде ж≥ктелед≥:

a) тағайындалуы бойынша:

- өлшеу≥ш реле (ток, кернеу, қуат, т.б.),

- логикалық (уақыт, аралық, көрсетк≥шт≥к);

b) орындалуы бойынша:

- электромеханикалық (электромагнитт≥, индукци€лық, т.б.

- электронды (жартылай өтк≥зг≥шт≥ және т.б.);

c) қосылу әд≥с≥ бойынша:

- б≥р≥нш≥ ретт≥ (т≥келей қосылу),

- ек≥нш≥ ретт≥ (ток немесе кернеу трансформаторы арқылы);

d) ажыратқышқа әсер ету әд≥с≥ бойынша:

- тура әсер ету (т≥келей әсер ету),

- жанама әсер ету (оперативт≥ қосымша ток көз≥ арқылы әсер ету);

e) ≥ске қосылу сипаты бойынша:

- максималды (к≥р≥с шамасының өсу≥ кез≥нде ≥ске қосылу),

- минималды (к≥р≥с шамасының кему≥ кез≥нде ≥ске қосылу).

–еледе тоқтық қорғанысты орындау үш≥н электромагнитт≥ және индукци€лы тоқ релес≥, уақыт релес≥ қолданылады. јралық және көрсетк≥шт≥к релелер қосымша функци€лар орындайды.

1000 ¬ жоғары жел≥лердег≥ тоқ қорғанысы жоғарғы кернеуден қорғайтын оқшаулауыштар мен жел≥лер, тоқтың пропорционалды төмендеу≥ үш≥н қызмет етет≥н өлшеу≥ш тоқ трансформаторлар арқылы қосылатын тура және жанама әсер етет≥н ек≥нш≥ ретт≥ тоқ релелер≥ қолданылады.

“ура әсерл≥ реле ажыратқыштың өш≥ру орауышына, жанама әсерл≥ реле оперативт≥ ток көз≥ арқылы ажыратқыштың өш≥ру орауышына жұмыс ≥стейд≥.

јжыратқыш жетег≥н≥ң ≥ш≥не салынатын және ≥лмекке әсер етет≥н тура әсерл≥ қарапайым электромагнитт≥ ток релес≥ (–“ћ, –“¬ типтер≥) 3.8-суретте көрсет≥лген. –еле магнитөтк≥зг≥ш болып табылатын болат өзекше 3 орналасқан магнитс≥з стаканға 8 отырғызылған орауыштан 1 тұрады. –еле €кор≥ 6 сер≥ппемен 5 сығылған және соққышпен 2 байланысқан. якорд≥ң бастапқы қалпы винтпен 7 реттелед≥. якорд≥ң жабысып қалуының алдын алу үш≥н магниттелмеген материалдан жасалған сақина 4 қолданылады.3.8 —урет

I Iср болған кезде €корь сер≥ппен≥ң кедерг≥с≥н жеңе отырып тартылады және ажыратқыштың ≥лмег≥не соққыш әсер етед≥.

якорға әсер етет≥н электромагнитт≥к күш Fэ €кордан өзекшеге дей≥нг≥ қашықтықтағы l функци€да сызықты өзгеред≥, қосынды қарама-қарсы күш сызықты көбейед≥

п= Fп+Fв

ћұнда Fп Ц сер≥ппе күш≥, Fв Ц €корь салмағы.

болған кезде күш және €корь айнымалы үдемел≥ қозғалысын бастайды. јл , болған кезде €корьд≥н өзекшеге тартатын артық күштемес≥ пайда болады . –елен≥ қайтару үш≥н , токты дей≥н төмендету қажет, осы кезде мен сәйкес келед≥. якорьл≥ реле өз≥н≥ң бастапқы күй≥не келед≥ де калыпты жағдайда тұрады, өйткен≥ кезде артық күштеме бар.3.9 —урет - Қайтару және ж≥беру релес≥н≥ң қайтару күш≥н≥ң электромагнитт≥к күш≥мен ығысу процест≥к графиг≥

 

∆анамалы электромагнитт≥к токтық реле 3.10 суретте көрсет≥лген.

 ранштейн 7 арқылы осьте 10 бек≥т≥лген, болаттан жасалынған €корьды жай бұру арқылы, релен≥ ≥ске қосуға болады. 10 ос≥ арқылы бек≥т≥лген 7 пронштейн, 1 магнит өтк≥зг≥ш 2 орамнан құралады. 8,9 туй≥спелер≥ 5 көп≥рмен тұйықталады, та€ныштары зәк≥р айналуын шектейд≥ . 4 сер≥ппе кер≥ момент құрастырады.

 

3.10 —урет - ∆анамалы релен≥ң ≥ске қосылу құрылысы және электромагнитт≥к моментт≥ң өзгер≥с≥ ћэ, a бұрышынан қарама-қарсы ≥ске қосылуы

 

болған кезле зәк≥р сер≥ппен≥ң кедерг≥с≥н≥ң артып, түй≥спелерд≥ тұйықтайды. Ёлектромагнит күш≥н≥ң артуына қарамастан, электромагнитт≥к момент жай өзгеред≥, и≥н≥ төмендейд≥. —ондықтан, ток релес≥нде артық моменттер елеус≥з болады және тек қана түй≥спел≥ қысым құру үш≥н талап ет≥лед≥.

Ѕұрылатын зәк≥рл≥ жанама релес≥н≥ң ≥ске қосылу және кайта қалпына келу процес≥ 3.10 (а) сурет≥нде көрсет≥лген.

 

≈гер максималды тоқтық немесе басқа релел≥ құрылғының шект≥к көру нүктес≥н≥ң, жел≥ге тұйықталу немесе жел≥ден ажырауын қарастырсақ 3.11 , онда 3.12 суретте көрсет≥лген ≥ске қосу және қалпына келу сипаттамасының гистерезиске катысты қалпына келу коэффицент≥ . ћаксималдық реле үш≥н қайту коэффицент≥ 1 Цден к≥ш≥ болады  в<1 , минималды реле үш≥н қайту коэффицент≥ 1-ден үлкен болады.  в>1 

3.11 —урет - Ўект≥к құрылыстық сипаттамасы

 

3.12 —урет - ≤ске қосылу және қайтымды релен≥ң сипаттамасы

 

“ура ≥стеу тоқтык релес≥н≥ң қайту коэффицент≥, жанама ≥стеу тоқтык релес≥н≥ң қайту коэффицент≥нен к≥ш≥. ≈гер қарастырылған тура және жанама эл.маг.т≥к тоқ релес≥ басқа көптеген эл.маг.т≥к релелерд≥ң жұмыс ≥стеу принцип≥ және құрлымы бойынша ұқсас болса, онда ин.дук максималды токтық релен≥ң жанама жұмысы ерекше назар салуды қажет етед≥. »ндукциалды максималды токтық релен≥ң жанама жұмысы 3.13 суретте көрсет≥лген

Ќег≥зг≥ ағын тудыратын, орамада орналасқан реле магнит өтк≥з≥ш≥нен тұрады және алюминий диск≥с≥ бар саңылау ≥ш≥нде қысқа тұйықталу орамы арқылы ‘1 ‘2 ағын тудырады, және ‘2 ағыны ‘2 фаза бойынша α бұрышына ауытқу соның әсер≥нен 3 айнымалы диск≥де жылжымалы магнит өр≥с≥ пайда болады.

“≥реу≥мен 13 черв€чт≥к 8 бер≥с≥ бар 6 бұрыштық рамк≥де орналасқан осьте диск айналады және сол бұрылысты рамка 9 секторымен белг≥л≥ бұрышта түй≥сед≥, түй≥спел≥к пластина мен 14 тұйықтайтын түй≥спес≥ бар бұрылыстық тартылысқа әсер етет≥н 10 шектеу орналасқан. “үй≥спел≥к пластина түй≥спелерд≥ және бұрылыста ферромагнитт≥ тұйықтай алады 12. ≈гер ‘1 , ‘2 ағындары α бұрышына ығысса, онда айналу момент≥

≈к≥ ағын тоғынан пайда болғандықтан, мынаны аламыз .

ƒиск айналған кезде магнит өр≥с≥н≥ң сызықтарын қиып өтед≥, содан қию ЁҚҚ пайда болады, тежеу≥ш момент≥н тудыратын қию токтары пайда болады

3.13 —урет - ∆анамалы максималды тоқтық релен≥ң индукционды құрылысы

 

ƒиск айналғанда тұрақты магнит өр≥с≥н≥ң сызықтарын қиып өтед≥, содан қосымша тежеу≥ш момент≥ пайда болады

Үйкел≥с момент≥н ескере отырып, б≥з диск≥н≥ң айналуының тұрақтандырылған шартын жаза аламыз

ќсы формуладан, диск≥н≥ң айналу жи≥л≥г≥н

 

ћт ескермесек ≥ске қосылу уақыты

 

3.18 формула бойынша ≥ске қосылу уақыты Ip функци€сынан басқа функци€сында да өзгеред≥ .

–“-80 индукци€лық реле үш≥н тәуелд≥л≥г≥ 3.14 суретте көрсет≥лген .

–еле келес≥ жолмен жұмыс ≥стейд≥. ≤р>≤ср кез≥нде Fвр Fр Fпм күштер≥н≥ң әсер≥нен, рамкалы диск сол жақтағы та€ныштан ұрылып, 9 сектормен қармалып алынады .

ƒиск≥н≥ң айналу әсер≥нен сектор, өз өс≥мен айналып, ≤р тоғымен анықталатын tp уақыттан кей≥н 10 поводокпен 11 тартымға әсер ет≥п, 14 контакт≥с≥н тұйықтайды .

қатынасында 10 индукционды реле электромагнитт≥к реле си€қты қызмет атқарады. ћагнит өтк≥з≥ш≥ қанығып, ‘з ағыны өсед≥, ферромагнитт≥к и≥н 12 тартылып, бұрылыс зәк≥р си€қты ≥степ, 11 тартым арқылы уақыт ұстанымсыз-ақ контакт≥н≥ тұйықтайды. —онымен –“-80 релес≥ б≥р≥кт≥р≥лген индукци€лы және электромагнитт≥ болады, тоқ уақыттық және қиылу тоғын жүзеге асырады .

3.14 —урет - »ндукционды реле –“-80-ге тәуелд≥л≥г≥

 

–“-80 релес≥ өнеркәс≥пт≥к релен≥ң қорғаудың нег≥з≥н құрайды. Қаз≥рг≥ кезде операци€лық күшейтк≥шт≥ қолданатын жанама әсерл≥ электронды реле пайда болды. Ёлектронды тоқтық реле 3.15 суретте көрсет≥лген

3.15 —урет - ќпераци€лық күшейтк≥шт≥ қолданатын жанама әсерл≥ электронды реле

 

Өлшеу≥ш мүшес≥ “ трансформатор, ¬ түзетк≥ш≥нен, ‘ фильтр≥нен, патенциометрден тұратын арпа болып табылады. “ағайыншама R2, R3 кернеу бөл≥ктер≥мен бер≥лед≥. –елен≥ң сипаттамасы және салыстыру мүшес≥ бар, Rос байланысы мен операци€лық күшейтк≥ш≥ ќ  логикалық элемент болып табылады. Uшығ шамасын тұрақтандыру үш≥н R4 VD1 т≥збег≥ қолданады.

 үшейтк≥ш рет≥нде көп қуатты транзистор немесе тиристор қолданылады. Ёлектронды реле тоқ қиғыш рет≥нде жұмыс ≥стей алады және 3.16 көрсет≥лгендей сипаттамасы болады.

3.16 —урет - Ёлектронды реле сипаттамасы

∆ел≥н≥ң тоқтық қорғанысы


ѕросмотров 3267

Ёта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. ¬се права принадлежат их авторам!