√лавна€ ќбратна€ св€зь ѕоможем написать вашу работу!

ƒисциплины:

јрхитектура (936)
Ѕиологи€ (6393)
√еографи€ (744)
»стори€ (25)
 омпьютеры (1497)
 улинари€ (2184)
 ультура (3938)
Ћитература (5778)
ћатематика (5918)
ћедицина (9278)
ћеханика (2776)
ќбразование (13883)
ѕолитика (26404)
ѕравоведение (321)
ѕсихологи€ (56518)
–елиги€ (1833)
—оциологи€ (23400)
—порт (2350)
—троительство (17942)
“ехнологи€ (5741)
“ранспорт (14634)
‘изика (1043)
‘илософи€ (440)
‘инансы (17336)
’ими€ (4931)
Ёкологи€ (6055)
Ёкономика (9200)
Ёлектроника (7621)


јвтоматты ажыратқыштарјвтоматты ажыратқыштар (јј) сақтандырғыштарға қарағанда көп рет қолданылатын коммутаци€лық аппарат және қорғаныс құрылғылары болып табылады. ќлар 1000 ¬-қа дей≥нг≥ цех жел≥лер≥нде электр қондырғыларын қорғау үш≥н кең қолданылады.

јј-ның нег≥зг≥ элемент≥ электр механикалық құрылғы Ц электромагнитт≥ ағытқыш болып табылады. ќл ажыратқышты өш≥руге мүмк≥нд≥к беред≥, егер ток тағайыншама тогынан асып кетсе, электромагнитт≥ ағытқыш автоматтың мүмк≥нд≥ктер≥н кеңейтуге және сипаттамалардың әртүрл≥ түрлер≥н Ц токтық үзiндiсi және тәуелд≥ (уақыт токтық) сипаттамаларды алуға мүмк≥нд≥к берет≥н жылулық және сағаттық механизмдермен, сәйкес≥нше электромагнитт≥к ағытқышы бар құрама јј үш≥н электромагнитт≥к жылулық, электромагнитт≥к және сағаттық механизмдермен толыға алады. Ёлектромагнитт≥к ағытқышы бар јј-тың қағидалық кинематикалық сұлбасы және оның уақыт тоқтың сипаттамасы 3.5 суретте көрсет≥лген.

 

3.5 —урет - Ёлектромагнитт≥ ағытқышы бар (а) автоматты ажыратқыштың принципт≥ кинематикалық сұлбасы және оның уақыт тоқтық сипаттамасы (б)

 

Ёлектромагнитт≥ және жылулық (биметалдық) ағытқышы бар јј-ның ұқсас сұлбасы және оның сипаттамасы 3.6 суретте көрсет≥лген.

Ёлектромагнитт≥ ағытқышы және сағаттық механизм≥ (ј¬ћ автоматы) бар автоматты ажыратқыш және оның сипаттамасы 3.7 суретте көрсет≥лген.

Ёлектромагнитт≥ ағытқышы бар автоматты ажыратқыш уақыт ұстанымынсыз ток үзiндiсi си€қты жұмыс жасайды. Ёлектромагнит Ёћ арқылы Iуст. тағайыншама тогынан асып түсет≥н ток өткен кезде я €кор≥ ѕ1 сер≥ппес≥н≥ң күш≥н жеңе отырып, электромагнитке тартылады. –ычагтың – бұрылуы « ≥лгег≥н босатады және   түй≥спес≥ ѕ2 сер≥ппес≥н≥ң күш≥мен ажырайды. ≤ске қосылу тағайыншамасы ” арнайы құрылғысының көмег≥мен ѕ1 сер≥ппес≥н≥ң созылуымен өзгеред≥.3.6 —урет - ∆ылулық ағытқышы бар (а) автоматты ажыратқыш және оның уақыт тоқтық сипаттамасы (б)

3.7 - сурет. Ёлектромагнитт≥ ағытқышы және сағаттық механизм≥ бар (а) автоматты ажыратқыш және оның сипаттамасы (б)

 

Құрама электромагнитт≥ және жылулық ағытқышы бар автоматты ажыратқыштың I Iуст2 үш≥н тәуелд≥ (уақыт тоқтық) сипаттамасы болады және I Iуст2 болған кездег≥ ток үзiндiсi си€қты жұмыс жасайды. I Iуст1 Iуст2 тогы кез≥нде “ биметалдық элемент майыса отырып, « ≥лгег≥н босататын – рычагына әсер етед≥. I Iуст2 тогы кез≥нде автомат ток үзiндiсi си€қты жұмыс жасайды, себеб≥ “ элемент≥ едәу≥р жылулық инерци€ға ие бола отырып рычагқа әсер етуге үлгермейд≥.—ондай-ақ құрама электромагнитт≥ ағытқышы және сағаттық механизм≥ бар автоматты ажыратқыштың ек≥ Iуст1 және Iуст2 тағайыншамалы тәуелд≥ (уақыт тоқтық) сипаттамасы болады.

≈гер Iуст1 I Iуст2 болса, онда я €кор≥ Ёћ магнит≥не тартыла отырып, ѕ3 қатты сер≥ппес≥н≥ң күш≥нен аса алмай қалады, б≥рақ ѕ2 жұмсақ сер≥ппен≥ созады, нәтижес≥нде „ћ сағаттық механизмн≥ң рычагымен белг≥ленет≥н а нүктес≥ тұрақты жылдамдықпен төмен қарай қозғала бастайды және I тогына тәуелд≥ белг≥л≥ бұрылу бұрышы арқылы „ћ рычагы а нүктес≥н босатады, сонда автомат ажыратылады.

≈гер I Iуст2 болса, онда €корь ѕ3 қатты сер≥ппес≥н≥ң күш≥н жең≥п кетед≥ және автомат ток үзiндiсi си€қты жұмыс жасайды. Iуст1 және Iуст2 тағайыншамалары сер≥ппе созылмасын өзгертет≥н ”1, ”2 құрылғыларымен сәйкес≥нше бер≥лед≥.

јвтоматты ажыратқыштар мынадай параметрлермен сипатталады:

a) номиналды кернеу Uав.ном;

b) Iав.ном номиналды ток Ц түй≥спелер арқылы шекс≥з уақыт ≥ш≥нде өтет≥н ток;

c) Iрасц..ном ағытқыштың номиналды тогы Ц ағытқыштың ≥ске қосылуына әсер етпей өтет≥н ток;

d) Iуст1 жай ≥ске қосылатын ағытқыштың тағайыншама тогы;

e) Iуст2 тез ≥ске қосылатын (үзiндiсi) тағайыншама тогы;f) уақыт тоқтық сипаттама.

“октық қорғаныс үш≥н автоматтарды таңдау келес≥ шарттар бойынша жүрг≥з≥лед≥:

Uав.ном Uс (3.8)

Iав.ном Iраб.макс (3.9)

Iуст1 (1,3-1,5) Iраб.макс (3.10)

Iуст2 (1,5-1,8) Iпер (3.11)

јсқын жүктеме тогы (3.6, 3.7) формуласы арқылы анықталады.


ѕросмотров 4650

Ёта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. ¬се права принадлежат их авторам!