√лавна€ ќбратна€ св€зь ѕоможем написать вашу работу!

ƒисциплины:

јрхитектура (936)
Ѕиологи€ (6393)
√еографи€ (744)
»стори€ (25)
 омпьютеры (1497)
 улинари€ (2184)
 ультура (3938)
Ћитература (5778)
ћатематика (5918)
ћедицина (9278)
ћеханика (2776)
ќбразование (13883)
ѕолитика (26404)
ѕравоведение (321)
ѕсихологи€ (56518)
–елиги€ (1833)
—оциологи€ (23400)
—порт (2350)
—троительство (17942)
“ехнологи€ (5741)
“ранспорт (14634)
‘изика (1043)
‘илософи€ (440)
‘инансы (17336)
’ими€ (4931)
Ёкологи€ (6055)
Ёкономика (9200)
Ёлектроника (7621)


“оқтық қорғаныстың элементтер≥ мен құрылғылары∆ел≥лерд≥ және тұтынушыларды б≥р фазалық немесе фаза аралық Қ“-дан және ажырату қажет болатын кездег≥ асқын жүктелулерден қорғау үш≥н кейб≥р орнықталған мән≥ндег≥ тоқтың асып кету≥н сезет≥н тоқтық қорғаныс кең≥нен қолданылады.

“оқтық қорғаныс әртүрл≥ элементтермен жүзеге асады: сақтандырғыштар, электромагнитт≥ және құрама ағытқыштары (автоматтарда) бар автоматты ажыратқыштар, максималды тоқ релес≥. Ѕ≥ржақты қоректенетiн радиалды торапта тоқтық қорғаныстың әсер≥ 3.1 суретте көрсет≥лген:

3.1 —урет - Ѕ≥ржақты қоректенетiн радиалды тораптағы тоқтық қорғаныстың сұлбасы

 

«1, «2, «3 қорғаныстары қорек көз≥ жағынан әрб≥р жел≥н≥ң басында орнатылған. Қорғаныстың әрқайсысы өз жел≥с≥н сол аумақты немесе келес≥ қосалқы станци€ның қорғанысы зақымдалған кезде өш≥ру≥ керек. Қалыпты тәрт≥пте қорғаныстың ешқайсысы ≥ске қосылмауы керек, сол үш≥н қорғаныстың ≥ске қосылу тоғы қалыпты тәрт≥пте жел≥дег≥ тоқтан жоғары таңдалады.

  нүктес≥нде қысқа тұйықталу кез≥нде «3 қорғанысы ≥ске қосылуы керек. ќның мұндай әсер≥ келес≥лерд≥ң арқасында ≥ске асуы мүмк≥н:

а) қорек көз≥ жағына қарай ұстанымның өсу≥ мен өш≥руд≥ң тежелу≥н тудыруымен ;

б) қорғаныстың ≥ске қосылу тоғының сәйкес таңдалуымен.

 

ћаксималды тоқтық қорғаныс (ћ“Қ) уақыт ұстанымын таңдау арқылы селективт≥л≥кт≥ қамтамасыз етед≥:- ≥ске қосылу уақытының тәуелс≥з сипаттамасы бар ћ“Қ-ң тоқтан тәуелс≥з ұстанымы болады;

- ≥ске қосылу тоғының тәуелд≥ немесе шект≥ тәуелд≥ сипаттамасы бар ћ“Қ-ң тоқтық-уақыттық сипаттамаға тәуелс≥з ұстанымы болады.

“оқ үзiндiсi ≥ске қосылу тоғының таңдалуы арқасында селективт≥л≥кт≥ қамтамасыз етед≥.

“әуелд≥ (1) және тәуелс≥з (2) сипаттамалары бар максималды тоқтық қорғаныстың, сонымен б≥рге тоқ үзiндiсiд≥ң (3) сипаттамалары 3.2-суретте көрсет≥лген.

3.2 —урет - ћаксималды тоқтық қорғаныстың сипаттамалары

 

—ақтандырғыштар

—ақтандырғыштар өзд≥г≥нен б≥ршама әсерл≥ қорғаныс аппаратын б≥лд≥ред≥. —ақтандырғыштың нег≥зг≥ элемент≥ корпусқа бек≥т≥лген балқымалы қыстырғы болып табылады. Қыстырғы бойымен қорғалатын жел≥н≥ң тоғы өтед≥. —ақтандырғыш өлшеу≥ш және атқарушы органды қосқанда қорғаныстың блок-сұлбасының барлық элементтер≥н≥ң функци€сын орындайды.—ақтандырғыштың әсерлер≥ балқымалы қыстырғы бойымен тоқ өткенде жылудың бөл≥ну≥не нег≥зделген. Қыстырғы тоғының өсу≥ кез≥нде жылу бөл≥нед≥, уақыт өте балқу реж≥м≥ балқу температурасындағы қызуға дей≥н жетед≥ және ары қарай уақыт өте қыстырғы доғасының болуына байланысты қыстырғы т≥збег≥н≥ң үз≥лу≥не алып келед≥. Ѕалқу уақыты тоққа тәуелд≥ болғандықтан сақтандырғыш қыстырғысы т≥збег≥н≥ң үз≥лу≥не дей≥нг≥ уақыт:

азайту үш≥н әртүрл≥ шаралар қолданылады: корпус қабырғаларымен газды генераци€лау, ≥шк≥ кең≥ст≥кт≥ арнайы толықтырғыштармен толтыру.

√азды генераци€лау жағдайында сақтандырғыш корпусының ≥ш≥ндег≥ қысым доғалық разр€д плазмасы иондарының қозғалуын шектей отырып жоғарылайды.

“олықтырғышпен толтырылған кезде ол доғадан бөл≥нет≥н жылуды қарқынды түрде бұрып әкетед≥, сонымен қатар оның кедерг≥с≥н арттырады.

—ақтандырғыштағы балқымалы қыстырғының қызу тәрт≥б≥нде бөл≥нет≥н процесс адиабатикалық түрде өтед≥ және бөл≥нет≥н жылу қыстырғы температурасын қарай жүред≥ шамамен алғандағы жылу мөлшер≥

Ѕұдан шығатыныѕЌ-2 сақтандырғыштары балқымалы қыстырмаларының нақты уақыт тоқтық сипаттамалары 3.3 суретте келт≥р≥лген.

3.3 —урет - ѕЌ-2 типт≥ сақтандырғыштардың балқығыш қыстырмаларының нақты уақыт тоқтық сипаттамалары

—ақтандырғыштар келес≥ параметрлермен сипатталады:

a) қыстырғының номиналды тогы ≤вс.ном Ц шект≥ ток, оның ұзақ өту≥ кез≥нде қоспа балқымайды;

b) сақтандырғыштың номиналды тогы ≤пр.ном Ц ұзақ өту≥ кез≥нде корпусқа зақым түспейт≥н ток;

c) сақтандырғыштың номиналды кернеу≥ Uвс.ном- қоспа күй≥п кеткеннен кей≥н сақтандырғыш шыдай алатын кернеу;

d) шект≥ өш≥ре алатын ток ≤откл.максЦ максималды ток, оның үз≥лген≥ кез≥нде жұмыс ≥стеу қаб≥лет≥ сақталады.

—ақтандырғышты таңдау келес≥ шарттарды сақтау арқылы жүрг≥з≥лед≥

Uпр.ном Uc (3.4)

Iпр.ном Iраб.макс

Iоткл.макс Iк.з.макс

мұндағы Uc-тораптың номиналды кернеу≥,

Iраб.макс-жел≥н≥ң максималды жұмыс тогы,

Iкз.максЦ Қ“ кез≥ндег≥ максималды ток.

—ақтандырғыштың қыстырғысын таңдау келес≥ шарттар бойынша жүрг≥з≥лед≥:

Iвс.ном (1.1 ) Iраб.макс (3.5)

 

Iвс.ном Iпер пер

мұндағы Iпер ,  пер Ц жел≥н≥ң асқын жүктелу≥н≥ң тогы мен коэффициент≥

јсқын жүктелуд≥ң тогы қысқа уақыт ≥ш≥нде максималды жұмыс тогынан асып түсед≥ және ол қозғалтқыштың қосу немесе өзд≥г≥нен қосылу реж≥м≥не тәуелд≥. јсқын жүктелуд≥ң тогы ек≥ мәнн≥ң үлкен≥ бойынша таңдалады

(3.6)

мұнда  с- сұраныс коэффициент≥

Ѕ≥р≥нш≥ формулада б≥р қосынды n-1 жүктемен≥ң максималды жұмыс тогын және максималды қосу тогы бар n жүктемен≥ң қосу тогын, ал ек≥нш≥с≥ Ц өзд≥г≥нен қосылатын m қозғалтқыштардың қосу токтарының қосындысын есепке алады.

Әдетте m<n, себеб≥ қозғалтқыштардың б≥р бөл≥г≥ жауапты тұтынушылардың өзд≥г≥нен қосылуы үш≥н өшед≥.

Қыстырманың есепт≥к тогы рет≥нде 3,5-өрнектен алынған мәндерд≥ң ең үлкен≥ таңдалады. Қоспа сақтандырғыштың таңдалған тип≥ қоспасының стандартты токтары шкаласы бойынша жуық мән≥мен таңдалады. ≈гер

Iвс.ном, ≥-1 Iвс.ном, ≥ (3.7)

мұндағы ≥Ц жел≥, қорек көз≥нен аса көп алшақтанған, онда сақтандырғыштардағы токтық қорғаныстың селективт≥л≥г≥ б≥р типт≥ сақтандырғыштар үш≥н қамтамасыз ет≥лед≥, себеб≥ қыстырмалардың уақыт токтық сипаттамаларының едәу≥р шашылымы бар.

“әуелд≥ сипаттамасы (уақыт токтық) бар максималды токтық қорғаныстың функци€сын атқаратын сақтандырғыштар қорғаныстың автоматты құрылғылары си€қты өнеркәс≥пт≥к кәс≥порындардың цех тораптарында кең≥нен қолданылады. Ѕ≥рақ олардың тұрақсыз сипаттамаларының кел≥спеуш≥л≥г≥н≥ң қиындықтары қолдану ауқымын шектейд≥. ѕЌ-2 сақтандырғышының сипаттамалары шашылымының мысалы 3.4 суретте көрсет≥лген.

3.4 —урет - ѕЌ-2 сақтандырғыш сипаттамасының шашылуы

 


ѕросмотров 2291

Ёта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. ¬се права принадлежат их авторам!