Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ОФОРМЛЕННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

(методичні вказівки)

для студентів денної форми навчання

спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

освітньо-кваліфікаційного рівня

молодший спеціаліст

Київ 2010

Укладач:Чернишенко Ю.С., викладач спеціальних дисциплін КМРФ КДАВТ

Методичні рекомендації щодо виконання звіту з навчальної розроблено у відповідності до вимог освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва", розглянуті та схвалені на засіданні циклової комісії "Економіки та менеджменту".

 

Протокол № ___ від "___" __________20 __ р.

Голова комісії _____________/Л.О.Хотенюк/

ЗМІСТ

 

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ……………………….………...
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ…………..
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ……………………………
3.1 План навчальної практики……………………….….… 3.2 Програма навчальної практики……………………..…
ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА..…..……….….
ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ………………………………….
ОФОРМЛЕННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ……………………………………………………
ЗАХИСТ ПРАКТИКИ…………...……………………………
ДОДАТКИ. ...………………………..……………………………….

 

1 МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

 

Навчальна практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальності "Організація виробництва".

Метою навчальної практики є закріплення теоретичних знань із базових і фундаментальних дисциплін, отриманих студентами за час навчання і придбання практичних навичок роботи з організаційно-розпорядницькою документацією на підприємстві за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки.Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні практичних знань і вмінь.

Під час проходження практики студенти повинні вивчити загальні закономірності і методи організації управлінської праці і процесу руху документів, вміти складати основні види управлінської документації; ознайомитися з основними режимами підготовки та обробки текстової інформації за допомогою сучасних засобів створення документів, вміти працювати з комп’ютерною мережею, використовуючи її для пошуку необхідної інформації; ознайомитися з методикою комплексного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища та прийняття на його основі стратегічних рішень; вміти розробляти опис основних інструментів і заходів комплексу маркетингу конкретного підприємства; вивчити організаційні принципи побудови виробничих підрозділів підприємства; навчитись приймати оперативні управлінські рішення в реальних ситуаціях, які виникають у поточній діяльності підприємства.

Практичне ознайомлення студентів з характером, змістом та умовами безпосередньої праці за фахом молодшого спеціаліста з організації виробництва сприятиме формуванню професійних навичок з обраної спеціальності.

 

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

 

Відповідальність за організацію, проведення і контроль навчальної практики покладається на керівників практики від коледжу. На підприємствах навчальна практика проводиться під керівництвом керівника практики від підприємства.Розподіл студентів за базами практики і призначення її керівників здійснюється заст. директора з навчально-виробничої роботи з урахуванням замовлень на підготовку фахівців і оформленням наказом коледжу.

Робочий день студента визначається правилами трудового розпорядку та режимом роботи установи або організації.

Кожний студент отримує інструкцію, яка складається на основі програми практики з урахуванням завдань і планів роботи базової установи або організації.

Студент-практикант щодня оформляє документацію, а саме "Щоденник навчальної практики", який видається студенту на початку практики і є одним з основних документів.

3 ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ

 

3.1 План навчальної практики

 

№ п/п Зміст завдання Кількість годин
Розділ І. Діловодство 1.1 Характеристика підприємства.
1.2 Класифікація та зміст основних видів документів.
1.3 Вимоги до складання та оформлення управлінської документації.
1.4 Організація процесу руху документів.
Всього:
Розділ ІІ. Комп’ютерна техніка 2.1 Характеристика засобів обчислювальної техніки на підприємстві.
2.2 Особливості використання програмних продуктів.
2.3 Формування організаційних регламентів та документів за допомогою засобів обчислювальної техніки.
Всього:
Розділ ІІІ. Маркетинг 3.1 Характеристика зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.
3.2 Характеристика товарів, робіт (послуг), які запропоновані ринку.
3.3 Основні інструменти і заходи процесу просування товарів, робіт (послуг) на ринок.
Всього:
Розділ ІV. Організація виробництва 4.1 Організаційно-правова форма підприємства.
4.2 Структура управління підприємством.
4.3 Основні напрямки організаційної діяльності підприємства.
Всього:
РАЗОМ
         

 3.2 Програма навчальної практики

Розділ І. Діловодство

 

1.1 Характеристика підприємства.

 

Назва підприємства. Історична довідка про розвиток підприємства.

Функції підприємства. Основні цілі підприємства.

Вид підприємства за формою власності. Характеристика діяльності. Виробнича та інші види діяльності.

Основний зміст організації виробництва, взаємовідносини підрозділів і служб підприємства в системі організації виробництва, сучасні концепції виробництва. Графік виробничої структури підприємства. Фактори формування організаційної структури підприємства. Соціальна структура підприємства.

 

1.2 Класифікація та зміст основних видів документів.

 

Основні законодавчі та нормативні акти з організації діяльності й управління підприємством. Організаційні документи в галузі створення системи організації управління підприємством (положення, статути, інструкції).

Інформаційні документи і документи колегіальних органів (службові листи, службові телеграми, телефонограми, довідки, доповідні, пояснювальні та службові записки). Розпорядчі документи (накази, рішення). Документи з найму працівників. Документи господарської діяльності (договори постачання, договірна діяльність у взаємовідносинах підприємства і банку). Первинна технічна та технологічна документація (робочі креслення, технологічні карти та ін.). Дані спеціальних спостережень та досліджень (хронометраж, графік робочого дня та ін.).

 

1.3 Вимоги до складання та оформлення управлінської документації.

 

Формуляр документа, його основні реквізити та їх характеристика.

Бланки документів, що пред’являються до нього (накази, розпорядження, постанови та ін.).

Оформлення тексту документів (правила складання тексту документа, елементи тексту: заголовок, додатки, таблиці).

 

1.4 Організація процесу руху документів.

 

Вхідна та вихідна документація. Реєстрація документів.

Формування справ. Зберігання документів: оперативне та архівне.

 

Розділ 2. Комп’ютерна техніка

 

2.1. Характеристика засобів обчислювальної техніки на підприємстві.

 

Інформаційні забезпечення підприємства. Виявлення користувачів цієї інформації.

 

2.2. Особливості використання програмних продуктів.

Пакет програм Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint та ін.). Основні функції кожного з них. Формування документів. Оброблення інформації.

2.3. Формування організаційних регламентів та документів за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Класифікація організаційних регламентів. Цілі функціонування. Основні процеси.

Розділ 3. Маркетинг

3.1. Характеристика зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.

 

Система організації маркетингової діяльності виробничого підприємства. Організаційна структура відділу маркетингу.

Ринок споживачів продукції підприємства, сегмент ринку, який воно займає (за групами споживачів, параметрами продукції, основними конкурентами).

Канали реалізації продукції, збутовою політикою підприємства, видами збуту (схеми цих процесів).

Фактори внутрішнього середовища (цілі, структура, завдання, технологія, працівники, ресурси).

Фактори зовнішнього середовища (пряма і непряма дія).

 

3.2. Характеристика товарів, робіт (послуг), які запропоновані ринку.

 

Маркетингова система класифікації товарів. Структура маркетингової товарної політики. Управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів підприємства. Вибір оптимального асортименту товарів. Основні проблеми управління продукцією підприємства. Конкурентоспроможність товару. Поведінка споживачів, місткість ринку, кон’юктура ринку.

 

3.3. Основні інструменти і заходи процесу просування товарів, робіт (послуг) на ринок.

 

Комплекс маркетингових комунікацій: реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж, прямий маркетинг.

 

Розділ 4. Організація виробництва

4.1. Організаційно-правова форма підприємства.

 

Правові основи. Закони України та інші чинні акти України.

Основні цілі діяльності підприємства.

Види та організаційні форми підприємства.

Створення та реєстрація підприємства. Механізм підприємницької діяльності (господарська, економічна та соціальна).

Відносини з державою та іншими суб’єктами господарювання.

4.2. Структура управління підприємством.

 

Характеристики процесу побудови організації.

Класифікація організаційних структур управління (лінійні, функціональні, комбіновані), їх характеристика.

Реалізація цілей підприємства в межах існуючої організаційної структури управління.

 

4.3. Основні напрямки організаційної діяльності підприємства.

 

Характеристика організації виробництва. Особливості їх визначення і використання.

Фактори, що впливають на вибір методів організації виробництва.

Цілі, завдання та функції регулювання виробничих процесів. Принципи, форми, структура організації диспетчеризації.

Виробнича інфраструктура: характеристика, склад, роль у системі організації виробництва.

 

4 ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

 

Практиканти перед початком практики повинні:

Ø одержати направлення на практику (інструкцію);

Ø ознайомитись з програмою практики, порядком її проходження і звітністю про неї;

Ø ознайомитися з основними положеннями законодавства України про охорону праці.

 

Практиканти в період проходження практики повинні:

Ø своєчасно прибути на базу практики;

Ø оформити відомості про вибуття та прибуття з бази практики;

Ø отримати необхідні інструктажі з техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії, внутрішнього розпорядку і режиму роботи бази практики і суворо їх дотримуватись;

Ø виконувати вказівки керівників практики від бази практики і коледжу;

Ø ефективно використовувати відведений на практику час для повного виконання програми практики, підготовки звіту з практики;

Ø уточнювати питання програми практики з керівником практики;

Ø отримати характеристику за результатами проходження практики;

Ø своєчасно захистити практику.

 

Студент має право:

Ø у випадку хвороби чи інших важливих обставин, що перешкоджають студенту успішно пройти практику, просити про повторне проходження практики без відриву від навчання.

 

5 ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

 

Перед початком практики керівники практики від коледжу проводять з практикантами організаційні збори, на яких пояснюють мету практики, місце її проходження, доводять до відома студентів-практикантів вимоги прийнятих на базовому підприємстві регламентуючих документів з правил внутрішнього розпорядку та охорони праці, яких студенти-практиканти повинні дотримуватися.

 

Керівник від коледжу зобов’язаний:

· ознайомитися з програмою практики, вивчити необхідну методичну документацію, отримати від заст. директора з навчальної практики вказівки щодо проведення практики;

· познайомитися зі студентами-практикантами;

· проконтролювати підготовленість баз практики;

· ознайомити студентів з програмою практики;

· провести під підпис інструктаж про порядок проходження практики та охорону праці;

· надавати студентам необхідну консультацію;

· контролювати виконання студентами правил внутрішнього розпорядку бази практики;

· взяти участь у роботі комісії з проведення захисту звітів з практики;

· подати заст. директора з НР та учбову частину письмовий звіт про результати практики.

Керівник практики від базового підприємства зобов’язаний:

· забезпечити проведення обов’язкового інструктажу з охорони праці і створити студентам необхідні умови на кожному робочому місці;

· створити необхідні умови для виконання студентами програми практики;

· надавати в межах своїх повноважень студентам практики можливість користування лабораторіями, кабінетами, необхідною для виконання програми та завдань практики;

· інформувати керівника практики від коледжу про порушення студентами правил внутрішнього розпорядку бази практики та інші порушення;

· підготувати відгук на кожного студента-практиканта за результатами проходження ним практики, перевірити та затвердити його щоденник;

· виставити підсумкову оцінку за практику;

· написати характеристику, підписати керівником практики від бази практики і завірити печаткою підприємства.

 

ОФОРМЛЕННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

 

Після закінчення проходження навчальної практики студент зобов’язаний подати керівнику практики наступну документацію:

· щоденник проходження практики;

· звіт про проходження навчальної практики;

· характеристика студента від керівника практики установи (організації).

Щоденник для проходження практики студент отримує від керівника практики коледжу.

Щоденник є основним документом студента під час проходження практики, в якому студент веде короткі записи про виконання програми практики.

Раз на тиждень студент зобов'язаний подати щоденник на перегляд керівникам практики від коледжу та підприємства.

Після закінчення практики щоденник має бути переглянутий керівником практики від установи (організації) і підписаний; складений відгук про практику і все видано студенту в остаточно оформленому вигляді.

Звіт про проходження практики повинен відповідати змісту програми практики та оформлений на стандартних аркушах формату А4 (210х297) і включати:

1. Титульна сторінка (див. додаток).

2. Інструкція студента-практиканта.

3. Вступ.

4. Зміст звіту.

5. Текстова частина.

6. Висновки.

7. Список використаної літератури.

8. Додатки.

Звіт з практики оформлюється згідно з вимогами діючих стандартів документації. На останній сторінці студент повинен поставити підпис і дату його написання. Звіт може бути виконаний від руки або надрукований за допомогою комп’ютера на одній стороні. Текстова частина повинна бути обсягом не менше 25 сторінок машинописних аркушів. Лист повинен мати поля зі всіх чотирьох сторін. Розмір лівого, верхнього і нижнього полів – не менше 20 мм, правого – не менше 10 мм.

Текст звіту, а також усі формули виконуються чорнилом одного кольору. Використання декількох чорнил допускається тільки в графіках та рисунках. Текст звіту повинен складатися з розділів, підрозділів і пунктів. Розділи нумеруються арабськими цифрами. Підрозділи також нумеруються арабськими цифрами і розділяються крапкою. Після розділів і підрозділів крапка не ставиться. Структурні елементи "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТОК" не нумеруються. Заголовки розділів розміщуються посередині рядка, друкуються великими літерами. Наприкінці заголовка крапка не ставиться. Кожен розділ звіту починається з нової сторінки. Нумерація сторінок звіту повинна бути послідовною з першої до останньої сторінки. Першою сторінкою є титульний лист, але він не нумерується. Номери сторінок проставляються арабськими цифрами в правому нижньому куті сторінки без крапки. Додатки і список використаної літератури включаються в загальну нумерацію.

Цифровий матеріал, який міститься в звіті рекомендується оформляти у вигляді таблиць. Таблицю розміщують після першого згадування її в тексті. При переносі таблиці заголовок можна не повторювати, над таблицею розміщаються слова "Продовження таблиці" із указівкою номера. Таблиці нумеруються в межах розділу арабськими цифрами. Слово "Таблиця" і її номер пишуть з абзацу над таблицею. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який розміщають після слова "Таблиця 1.2 – Класифікація основних документів".

Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати керівнику практики коледжу. Без заповненого і затвердженого щоденника практика не зараховується.

 

ЗАХИСТ ПРАКТИКИ

 

Керівництво бази практики перевіряє та затверджує підсумки роботи студента і оцінює її за п’ятибальною системою.

Звіт з практики захищається студентом (за п’ятибальною системою) перед комісією, які входять до її складу.

Звіт захищається студентом згідно з графіком захисту.

Під час захисту звіту студент має охарактеризувати особисто виконану роботу, критично оцінити підсумки практики, показати знання з теорії і практики організації роботи на базі практики.

При оцінці підсумків роботи студента-практиканта комісія бере до уваги зміст звіту, хід його захисту та відгук керівника практики від бази практики.

Оцінка за проходження практики заноситься до залікової екзаменаційної відомості та до залікової книжки студента за підписом керівника практики від коледжу.

Студент, який не виконав програму практики без неповажних причин або отримав від комісії незадовільну оцінку, відраховується з коледжу.

 

ДОДАТОК

Зразок титульного аркуша

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича - Сагайдачного

Коледж морського і річкового флоту

 

З В І Т

з навчальної практики

спеціальність 5.03060101 "Організація виробництва"

Керівник практики ___________________ _________ Прізвище, ім’я, по батькові підпис   Студент ___________________ _________ Прізвище, ім’я, по батькові підпис Група__________ Курс _____
денна форма навчання

 

 

Звіт захищено з оцінкою ____________________________

/Цифрою та прописом/

"___"____________20 ___ р. _____________

/Підпис керівника/

Київ 20__

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Коледж морського і річкового флоту

 

 

 

ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

(методичні вказівки)

для студентів денної форми навчання

спеціальності 5.03060101 "Організація виробництва"

 


Просмотров 465

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!