Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






І. Розгляд теоретичних питань. 1. Оскарження дій посадових осіб Державної виконавчої служби



1. Оскарження дій посадових осіб Державної виконавчої служби.

2. Захист прав стягувача у виконавчому провадженні.

3. Відповідальність за невиконання рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|, що зобов'язує|зобов'язав| боржника

виконати |вчинити| певні дії, та рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| про поновлення на роботі.

4. Відповідальність за невиконання законних вимог державного

виконавця та порушення Закону України «Про виконавче

провадження”.

 

Теми рефератів:

1. Загальний підхід до відповідальності в цивільному виконавчому праві.

2. Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про виконавче провадження.

Завдання|задавання|:

- Скласти скаргу на неправомірні дії державного виконавця.

- Складе скаргу на дію посадових осіб державної виконавчої служби.

 

Методичні вказівки.

Відповідно до ст.7 Закону України „Про державну виконавчу службу”,

працівник органу ДВС зобов’язаний сумлінно виконувати службові обов’язки, не допускати в своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією та законами України.

Права та інтереси сторін та інтереси інших осіб у виконавчому

провадженні забезпечуються численними гарантіями, закріпленими у інших нормах Закону та інших актах законодавства України.

Гарантії прав учасників виконавчого провадження є невід’ємними від юридичних гарантій законності, під якими розуміють передбачені законом спеціальні засоби впровадження охорони та, у разі порушення, відновлення законності. Цивільно-правову відповідальність за порушення законодавства про виконавче провадження несуть, і головним чином, самі служби державних виконавців як органи державної влади.

В разі вчинення державним виконавцем правопорушення або завдання громадянам або юридичним особам шкоди під час проведення виконавчих дій, він притягується до юридичної відповідальності .

У адміністративному порядку дії або бездіяльність державного виконавця можуть бути оскаржені стягувачем або боржником до керівника органу державної виконавчої служби залежно від підпорядкованості державного виконавця. При притягненні державного виконавця до дисциплінарної відповідальності слід керуватися не лише відповідними положеннями Кодексу законів про працю України, але й законодавством про державну службу.



Адміністративна відповідальність встановлюється й за інші

правопорушення, пов’язані з корупцією, що тягне для порушників адміністративне стягнення у вигляді штрафу, що накладається судом, а також звільнення з посади.

Матеріальна відповідальність працівника виключається у випадках спричинення збитків внаслідок непереборної сили, нормального господарського ризику, крайньої необхідності або необхідної оборони або невиконання власником обов’язку по забезпеченню належних умов для зберігання майна, наданого працівнику.

Крім того, законодавством передбачена кримінальна відповідальність за порушення, по якім виявленні злочинні діяння. До кримінальної відповідальності за злочини в сфері службової діяльності можуть бути притягнуті і державні виконавці, а також представники інших органів примусового виконання.

Контроль за законністю виконавчого провадження здійснюють вищестоящі, по відношенню до державного виконавця, посадові особи, а також за законністю дій державних виконавців передбачень судовий контроль.

 

Джерела, рекомендовані до заняття – це нормативні акти із|із| списку



літератури: | №№:1, 3, 5, 6, 10, 13, 21, 22, 27, 29, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 49, 53, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 79, 83, 87, 89.

 

 

Питання для самостійний роботи студентів

1. Основні положення теорії цивільного виконавчого права.

2. Історія виникнення й розвитку виконавчого провадження.

3. Цивільне виконавче право як наука і як навчальна дисципліна.

4. Методи науки цивільного виконавчого права

5. Цивільне виконавче право як галузь права

6. Обґрунтування визначення галузевої належності цивільного

виконавчого права

7. Предмет цивільного виконавчого права.

8. Принципи цивільного виконавчого права.

9. Джерела цивільного виконавчого права.

10. Цивільне виконавче правовідношення.

11. Цивільне виконавче право відношення – самостійний тип суспільних

відносин

12. Підстави виникнення цивільного виконавчого правовідношення.

13. Характеристика окремих елементів цивільного виконавчого право-

відношення.

14. Поняття та класифікація суб’єктів виконавчих правовідносин.

15. Державний виконавець.

16. Роль суду у виконавчому проваджені.

17. Сторони цивільного виконавчого провадження.

18. Об’єкти цивільних виконавчих правовідносин.

19. Юридичні дії і операції як елемент цивільного виконавчого право –

відношення.

20. Форма цивільних виконавчих правовідносин.

21. Підстави звернення судових рішень до виконання .

22. Поняття, види, зміст і форми виконавчих документів.

23. Поняття стадії виконавчого провадження та умови здійснення

провадження в цивільному виконавчому праві.

24. Право на звернення для виконання рішення суду.

25. Поняття стадії цивільного виконавчого провадження

26. Відкриття цивільного виконавчого провадження

27. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу



і порядку виконання рішення.

28. Відкладання проведення виконавчих дій.

29. Підстави для зупинення цивільного виконавчого провадження

30. Підстави для повернення виконавчого документу.

31. Розшук боржника, його майна та розшук дитини.

32. Підстави і порядок арешту майна.

33. Закінчення та відновлення виконавчого провадження.

34. Порядок вирішення питання про поворот виконання.

35. Місце і час здійснення виконавчих дій.

36. Строки здійснення виконавчих дій.

37. Виконавчий сбір.

38. Витрати на здійснення виконавчих дій.

39. Заходи примусового виконання рішень у цивільному виконавчому

праві.

40. Порядок та способі отримання інформації про боржника та його майна

41. Підстави для застосування заходів примусового виконання.

42. Підготовка та проведення прилюдних торгів по реалізації нерухомого

майна.

43. Загальне поняття про контроль і нагляд у цивільному виконавчому

праві.

44. Відомчий контроль за дотриманням законодавства про цивільне

виконавче провадження.

45. Судовий контроль (нагляд) за законністю дій (рішень) державних

виконавців.

46. Організація діяльності служб державних виконавців.

47. Обов’язки і права державних виконавців.

48. Повноваження державного виконавця при здійсненні цивільного

виконавчого провадження.

49. Гарантії правового і соціального захисту державних виконавців.

50. Заохочення за успіхи в роботі та винагорода державному виконавцю.

51. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення працівників

органів держаної виконавчої служби.

52. Відповідальність за невиконання рішення.

53. Особливості здійснення виконавчих дій відносно іноземних громадян,

осіб без громадянства і іноземних організацій.

54. Визнання та виконання рішень іноземних судів і арбітражів.

55. Вивчення зарубіжного цивільного виконавчого права.

56. Основні зарубіжні моделі органів примусового виконання.

57. Процедурні аспекти виконання актів юрисдикційних органів за

кордоном.

58. Виконавче провадження Російської Федерації.

 

Теми рефератів:

 

1. Історія виникнення і розвитку інституту виконавчого

провадження.

2. Виконавче провадження. як одна з правозахисних функцій держави

3. Місце виконавчого провадження в системі права України.

4. Відмінність|відзнака| Державної виконавчої служби від інституту судових виконавців.

5. Завдання державної виконавчої служби.

6. Органи державної виконавчої служби України: правовий статус, функції, повноваження.

7. Державний виконавець: статус, завдання, обов’язки, права, відповідальність.

8. Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|, які виконуються іншими, окрім|крім| державної

виконавчої служби, органами.

9 Поняття і значення принципів виконавчого провадження.

10. Загальні|спільні| правила виконавчого провадження.

11. Підстави виконання рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| міжнародних та іноземних

судів і арбітражів на території України.

12. Особи|обличчя,лиця|, що беруть участь у виконавчому провадженні, і особи|обличчя,лиця|

яки залучаються |приваблюються,залучаються,притягаються| до здійснення виконавчих дій.

13. Підстави для участі у виконавчому провадженні. працівників

органів внутрішніх справ|речей|, представників органів опіки і

опікування|піклування|, та інших органів і установ.

14. Участь адвоката у виконавчому провадженні.

15. Роль суду у виконавчому провадженні.

16. Правове положення|становище| прокурора у виконавчому провадженні.

17. Стадії виконавчого провадження.

18. Ускладнення у виконавчому провадженні.: відкладення, зупинення

виконання, повернення виконавчого документа стягувачеві, поворот

виконання.

19. Загальний порядок звернення стягнення на майно боржника.

20. Особливості звернення стягнення на окремі види майна боржника.

21. Операції з грошовими коштами, які отримуються державним

виконавцем в процедурі виконавчого провадження.

22.Процедурні особливості виконання окремих видів рішень.

23. Поняття і підстави завершення виконавчого провадження.

24. Процес оскарження дій державного виконавця по завершенню

виконавчого провадження.

25. Інститут відстрочки та |відстрочки| розстрочки виконання. Встановлення або

зміни способу і порядку|ладу| виконання рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|.

26. Відповідальність у цивільному виконавчому праві та гарантії

захисту прав учасників виконавчого провадження.

27. Світова практика примусового виконання рішень.

 


Просмотров 300

Эта страница нарушает авторские права




allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!