Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


САЛЫҚ САЛУ АЯСЫНДАГЫ САЛЫҚТЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК МӘЖБҮРЛЕУ 23 часть4) Қазақстан Республикасы Парламентініңдепутаітары,су- дьялар;

5) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлықка карсы құрес туралы заң актілеріне сәйкес декларация беру жөніңде міндеттеме жүктелген адамдар;

6) Салық кодексінің 144-бабы 1-тармағының 12)тармақша- сында көрсегілген, табыстары олар үшін белгіленген шектен асып кеткен жеке тұлғалар табыс етеді.

Сонымен, жеке табыс салығы бойынша декларашія салық төлеушінің есепке тіркелген жеріндегі салық органыңа салық жылынан кейінгі жылдын 31 наурызынан кешіктірілмей табыс етіледі.

Резидент еместін қызмет кезені тұрақты мекеме құру үшін белгіленген мерзімнен асып кеткен. жағдайда ол Қазақстан Рес- публикасындағы қызметін жүзегеасырған кезден бастап салық агенті болып танылады.

Төлем көзінде алынатын салықты, табыс төлемін жүзеге асы- рудын нысаны мен орныңа карамастан, салық агенті үстайды.

Депөзитарлық қолхаттар бойынша табыстар төлеудің көзі осындай депозитарлық қолхаттардын базалық активінің эмитенті болып табылады.

Салықагенттері тіркелген жері бойынша салықоргандарына Салық кодексінің 182-бабында белгіленген мерзімде төлем көзінен алынатын табіііс салығы бойынша есеп-қисапгы табыс етуге міндетті.

Қазақстан Республикасында жеке кәсіпкерлік қызметін тұрақты мекеме аркылы жүзеге асыратын резидент емес жеке тұлға. Салық кодексінің ережелеріне және 184-бабының 5-тар- мағына сәйкес шегерімге жатпайтын шығыстарды қоспағанда, осындай тікелей табыстарға қатысты жасалған шегерімдер со- масына азайтылған нак сондай қызметпен байланысты табыс бойынша жеке табыс салығын төлеуші болып табылады.Салық салынатын табысты аныктау, жеке табыс салығын есептеу және төлеу тәртібі осы баптын және осы Кодекстін 163- 170-баптарының ережелеріне сәйкес жүргізіледі.

Резидент емес жеке тұлға жеке табыс салығын Салық кодексінің 191-бабында белгіленген тәртіп пен мерзімде дербес төлейді.

Салық кодексінің 190-бабына сәйкес реіидент емес жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасындағы көздерлен а.мын- ған мынадай табыстарына:

— осы Кодекстін 191-бабына сәйкес салық салынуға жата- тынтабыстарды қоспаганда. Қолекстін 10-бабына сәйкес салық агенттері болып табылмайтын тұлғалардан алынған табыстарға;

- сатылатын күні қор биржасының «А» және «В» ресми тізімдеріндегі акииялар мен облигацияларды, сондай-ақ мемлекеттік багалы кағаздар мен агентзік облигаиияларды қоспаганда, ре- зиленттер шығарған бағалы кағаздарды сату кезіндегі күн өсімі- нен түскен табыспарға салық салынуга тиіс.

190-баптын І-тармағында көрсетілген резидент емес жске тұлғадардын табыстарына осы Кодекстін 180-бабында белгі- ленғен ставкалар бойынша шегерімдерді жүзеге асырмай салық салынады.Әлеуметтік салық

Қазақстан Республикасыныңсалық жүйесіндегі әлеуметтік салықтын төлеушілері ретінде:

1) Қазақстан Республикасының резиденттері - заңды тұлғалар;

2) Қазақстан Республикасындағы қызметтерін тұрақты мекемелері аркылы жүзеге асыратын резидент еместер;

3) шетелдік заңды тұлғалардыңфилиалдары мен өкілдіктері;

4) жеке кәсіпкерлер;

5) адвокаттар;

6) жеке нотариустар;

7) кейбір кездерде заңды тұлғаның шешімі бойынша оның • құрыдымдықбөлімшелері қорініс табады.

Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 316-бабының 1-тармағында заң шығарушы: «315-баптың 1-тармағының

3) , 4)-тармақшаларында және 2-тармағында көрсетілген төлеу- шілер үшін садықсалу объектісі жүмысберушініңосы Кодекс- тің 149-бабының 2-тармағында, 153-1-бабында аныкталған та- быстартүрінде резидент қызметкерлерге, осы Кодекстін 178-ба- бының 14)-І7)-тармақшаларында аныкталған табыстартүрінде резидент емес қызметкерлерге төленетін шығыстары, сондай- ақосы Кодекстің 177-бабының6-1-тармағындакөрсетілген ше- телдік персоналдың табыстары және осы Кодекстің 144-бабы- ныһ I), 3), 6), 8), 10), II). 14)-17), 23), 25)-29), 31)-34)-39)-тар- мақшаларында белгіленген төлемдерді қоспағанда, өтемді кыз- мет көрсету шарттары бойынша жеке тұлғаларға (жеке кәсіпкер- лерге. жекеше нотариустар мен адвокаттарға төленетін төлемдерді қоспағанла)төленетін төлемдер» деп көрсеткен.Демек, әлеуметтік салық салынатын объектілерге жұмыс берушінің нақтылы табыстар түрінде резидент және резидент емес қызметкерлерге төленетін шығыстары, сондай-ақ заңда айқындалған шетелдік персоналдын табыстары мен өтемді кыз- мет көрсету шарттары бойынша жеке тұлғаларға төленетін төлемдер жатады.

Әлеуметтік салық бойынша салық салу объектісіне жұмыс берушінің материалдық және әлеуметтік игіліктері немесе өзге де материалдық пайда түріНЯе қызметкерлерге (ақшалай неме- се заттай нысанда) төлейтін шығындары жатады.

Салық кодексінің 315-бабы І-тармағыньін I) және 2)-тар- мақшаларында атапған төлеушілер үшін, төлеушілердіңөздерін қоса алғанда, қызметкерлер саны әлеуметтік салық салу объектісі болып табылады.

Оларға Салық кодексінің 144-бабының 1), 3), 6), 8), 10). 11), 14)-17), 23), 25)-29), 31)-34)-39)-тармақш&іарында белгіленген төлемдер мен өтемдер, сондай-ақ мыналар:

1) Мемлекепер, мемлекеттердің үкіметтері және халықаралық ұйымдар желілері аркыльі берілетін гранттар каражаты есебінен жасалатын төлемдер;

2) Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Рес- публикасының Үкіметі белгілейтін мемлекеттік сыйлықақылар, стипендиялар;

3) спорт жарыстарында, байкауларда, конкурстарда жүлделі орындар үшін белгіленетін ақшалай наградалар;

4) ұйым таратылған немесе жүмыс берушінің қызметі токта- тылған, қызметкерлердің штатсаны кыскартылған немесе кыз- меткер әскери қызметке шақырылған жағдайларда жеке еңбек шарты бүзылған кезде Қазақстан Республикасының заңдары- мен белгіленген мөлшерлерде төленетін өтемдер;

5) пайдаланылмаған еңбек демалысы үшін жұмыс берушінің қызметкерлерге телейтін етемдері;

6) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жинак- гаушы зейнетақы қорларына аударылатын қызметкерлердіңміндетті зейнетақы жарналары қосылмайды.

Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары, сон- дай-ақ қызметін Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме аркылы жүзеге асыратын резидснт емесгер, шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері мынадай ставка бо- йынша әлеуметтік салық төлейді:

Кызчетксрдің, салық салыпіітым габысы Сіаикасы
15 сселенген жыллық ссептік қорсеткішкс дсііін салық салмнатын табыс сомасынан 20 иронеш
І5-тен 40 еселенген жылдық еееігик кярсеткішке деШн 15 ессленген жылдық есеитік қорсегкішіем салықсомасы + одан асагын сома іан 15 пронснт
40-ган 200еселенген жылдық есегітік көрсеткішке леііін одан асатын сомадан 40ессленген жылдық есеитік көрсеткіштен салық сомасы + 12 процент
200-ден 600 еселенген жылдық есептік көрсеткішке дейін 200еселенген жылдық есептік көрсеткіштен салық сомасы + одан асатын сомадан 9 пропент
600 еселенген жылдық есептік көрсеткіштен бастап және одан жоғары 600 еселенген жылдық есептік көрсеткіштен садық сомасы + одан асатын сомадан 7 ироиент
 

 

Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары, сон- дай-ақ қызметін Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме аркылы жүзеге асыратын резидент еместер, шетелдік заңды тұлғалардыңфилиалдары мен өкілдікгері әкімшілік-басқарушы, инженер-техник қызметкерлерлін шетелдік мамандары үшін мынадай ставка бойынша әлеуметтік салық төлейді:

Қызметкердің салық салынатын табысы Ставкасы
40 еселенген жылдық ссептік қорсеткішке дейін салық салынатып табыс сомасынан 11 процент
40-тан 200 еселенген жылдын есспгік қорсеткішке деііін 40 еселенген жыддық есегітік көрсеткіштен салық сомасы + олан асатын сомадан 9 процент
200-дсн 600 еселенген жылдық есептік көрсеткішке дейін 200еселенген жылдық есептік қорсеткіштен салық сомасы + одан асатын сомадан 7 процент
600 еселенгсн жылдық есептік көр- сеткіштен бастап және одан жоғары бООеселенген жыддықесептік көрсеткіштен салық сомасы + одан асатын сомадан 5 процент
 

 

Қазақстан Республикасының Үкіметі шетелдік азаматтарды тартуға белгілейтін квота шегінде жүмыспен камту мәселелері жөніңдегі уәкілетті орган берген шетелдік жүмыс күшін тар- туға рұқсатка сәйкес Қазақстан Республикасына тартылған, жү- мыс беруші еңбек қызметін жүзеге асыру үшін жалдаған ше- телдік азаматтар және азаматтығы жоқ адамдар, сондай-ақ:

—шетелдік заңды түлгалардын филиалдары мен өкілдіктері- нің бірінші басшылары;

— Қазақстан Республикасының Үкіметімен ақшалай бала- мада елу миллион АКШ долларынан жоғары инвесгициялар сомасына келісім-шарттар жасаскан ұйымдардын бірінші бас- шылары және бас менеджерлері:

— қызметтін басым түрларінде инвеетициялық қызметті жүзеге асыратын және инвестициялар жөніңдегі уәкілетті органмен келісім-шарт жасаскан Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының бірінші басшылары:

— қаржы ұйымдарының бірінші басшылары және бас менед- жерлері болып істейтін шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ адамдар әкімшілік-басқару, инженер-техник қызметкерлердің шетелдік мамандары болып табылады.

Арнаулы салық режимін қолданушы жеке кәсіпкерлерді есепке алмағанда жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар және адвокаттар өздері үшін үш айлықесегітік көрсеткіш мөлшерінде және әрбір қызметкері үшін екі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде әлеуметтік салық төлейді.

Тірек-қимыл мүшесі зақымданған, сондай-ақ есту, сөйлеу және көру кабілетінен айырылған мүгедектер жүмыс істейтін мамандандырылған ұйымдар мүгедектер үшін 6,5 проценттік ставка бойынша әлеуметтік салық төлеуді жүзеге асырады.

Әлеуметтік салық сомасы салық салу объектісіне белгіленген ставка мөлшерінде ай сайын есептелініп, есепті айдан кейінгі айдын 15-інен кешіктірілмей салық төлеушінің тіркеу есебіне алынған жері бойынша бюджегке төленіледі.

Арнаулы салық режимдерін қолданатын жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар үшін әлеуметтік салық ставкалары Салық кодексінің 374-384-баптарында белгіленген. Олар әлеуметтік салықты Салық кодексінің 374-390-баптарында белгіленген тәртіппен есептейді.

Әлеуметтік салықты есептеу Салық кодексінің 316-бабына сәйкес аныкталған әлеуметтік салықсалу объектісіне 317-бап- та белгіленген ставканы қолдану аркылы ай сайын жүргізіліп отыралы.

Қүрылымдықбөлімшелері барәлеуметтік салықтөлеушілер әлеуметтік салықтөлеуді Салық кодексінің 321-бабында белгі- ленген тәртіппен жүзеге асырады.

Құрылымдық бөлімшелер үшін төленуге тиіс әлеуметтік салық сомасын есептеу осы құрылымдық бөлімше қызметкерлерінің табыстары бойынша есептелген әлеуметтік салық негі- зінде жүргізіледі.

Мемлекеттік мекемелердің есепті айға есептелген әлеумеітік салықсомасы Қазақстан Республикасының заңдарынасәйкес, жүктілігі мен босануына. жүмыска уақытша жарамсыздыгына байланысты берілетін әлеуметтік жәрдемақылар. үл бала неме- се кыз бала асырап алған нйеллерге (еркектерге) төленген әлеуметтік жәрдемақылар сомасына кемітіледі.

Заңды тұлғалар өздсрінің құрылымдық бөлімшелері үшін әлеуметтік салық төлеуді, олардын түрған жерлері бойынша тиісті бюджеттерге, не болмаса Астана, Алматы калаларының тиісті бюджеттеріне, облыстықбюджеттерге Қазақстан Респуб- ликасының заңдарында белгіленген тәртіп негізінде жүзеге асы- рады.

Салық төлеушілер әлеуметтік салық жөніңдегі декларация- ны өздері тіркелген жері бойынша салық органдарына есепті токсаннан кейінгі айдын 15-інен кешіктірмей токсан сайын тап- сырып отырады.

Арнаулы салық режимін қолданатын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер әлеуметтік салық жөніңдегі декларацияны Салық кодексінің 374-390-баптарында белгіленген тәртіппен тапсырады.

Құрылымдық бөлімшелері бар төлеушілер әлеуметтік салық жөніңдегі декларацияны беру мерзімінен кешіктірмей өзінің тіркелген жеріндегі салық органдарына құрылымдық бөлім- шелер бойынша әлеуметтік салық есеп-қисабын тапсырады. Телеушінің тіркелген жеріндегі салық органы растаған құрылымдық бөлімшелер бойынша әлеуметтік салық есеп-қисабы- ның тиісті қосымшалары есеп-қисапты беру үшін белгіленген мерзім күніңен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті мем- лекеттік орган белгілеген тәртіппен салық органдарына бері- леді.


Просмотров 763

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!