Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


САЛЫҚ САЛУ АЯСЫНДАГЫ САЛЫҚТЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК МӘЖБҮРЛЕУ 22 частьЖеке тұлға төлейтін мүлікке, көлік құралдарына салынатын салықты және жер салығын жинауды ұйымдастыру барысында тиісті әкімшілік-аумактық бірліктің әкімдері:

1) есептелген күннен бастап үш жұмыс күніңен кешіктірмей салық органы есептеген салықтар мен бюджетке төленетін баска да міндетті төлемдердің сомалары туралы хабарламаларды салық төлеушіге тапсыруды;

2) салық төлеушіге - жеке тұлғаға салық сомаларын төлеу фактісін растайтын квитанция беруді;

3) банкке немесе банктік операциялардың жекелеген түрле- рін жүзеге асыратын ұйымға ақша қабылдау жүзеге асырылған күннен кейінгі келесі күннен кешіктірмей, кейіннен бюджет есебіне жаткызу үшін салық сомаларын күн сайын өткізуді;

4) квитанциялардың дұрыс толтырылуын және сакталуын;

5) салық органыңа квитанцияларды пайдалану туралы, сон- дай-ақсалықсомаларын уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіп пен мерзімде банкке немесе банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға өткізу туралы есеп беруді қамтамасыз етеді (ҚР СҚ, 21-бап, 3-тармағы).

Т иісті салық сомаларын бюджет есебіне өткізуге байланыс- ты ескеретін маңызды бір жәйт, егер күн сайынғы ақша түсімі тиісті қаржы жылына арналған республикалықбюджеттуралы заңда белгіленген он еселенген айлықесептік көрсеткіштен кем болса, сондай-ақ банк немесе банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым болмаған жағдайда елді мекенде ақша өткізу үш банктік күнде бір рет жүзеге асырылады (ҚР СК, 21-бап, 3-тармағы, 3) тармақшасы).Сонымен катар облыстардың (республиқалық манызы бар каланың, астананың) немесе аудандардың (облыстық маңызы бар калалардың) жергілікті атқарушы органдары облыстардың (республикалық маңызы бар каланың, астананың) жергілікті атқарушы органдары белгілеген тәртіппен біржолғы талондарды беруді ұйымдастырады және біржолғы талондарды өткізуден түскен соманың толықжиналуын қамтамасыз етеді (КР СК, 21- бап,4-тармағы).

Жергілікті бюджеттер аясындағы салықтық құқықтық катынастардың объектісі салықтардын материалдық көрінісі және тиісті бюджеттердің кірістеріне түсірілетін салықтықтүсімдердің ақшалай сомалары болып табылады.

Жергілікті салық салу жүйесіндегі салық төлеушінің Кон- ституциялық міндеті мен әлеуметтік борышы өзіне жүктелген салықтарды төлеу болып саналады және оны орындау салық төлеушіге қатысты заңи фактілерге байланысты болады, сон- дай-ақ салықтық міндеттемелерді орындау мемлекет пен қоғам мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталады.Қосылған қүн салығы

Қосылған құн салығын (бұдан әрі - ККС) төлеу тауарларды өндіру және сату (өткізу), жұмыстарды орындау және өткізу, сондай-ақ қызметтерді көрсету және өткізу барысында қосыл- ған айналым құныңың заңда белгіленген ставка бойынша есеп- телінетін бір бөлігін бюджетке аударуды білдіреді.

Қосылған құн салығы сатылған, орындалған және өткізілген тауарлар, жұмыстар, қызметтер үшін есептелген ККС сомасы мен сатып алынған тауарларға жүмыстарға, қызметтерге төлені- летін ККС сомасы арасындағы айырма ретінде айқындалады.

Салық салу объектісіне салық салынатын айналым жатады.

Кез келген (он екі айдан аспайтын) кезеңнің қорытындысы бойынша тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу жөніңдегі айналымның мөлшері өткізу бойынша ең төменгі (айлық есептік көрсеткіштің 12 000 еселенген шамасынан) айналымнан аскан кезде, осы кезең аяқталған күннен бас- тап он бес күнтізбелік күннен кешіктірмей ККС бойынша Астана каласының салық органыңда есепке тұрған және К.ҚС төлеуші ретінде есепке қойылған туралы салықорганыңа куәлік алған тұлғалар К.КС төлеушілер болып табылады.

Астана каласының аумағында салық төлеуші ретінде тіркелген тұлғалар төлейтін қосылған кұн салығының сомасы Астана каласының калалық бюджетінің кірісіне енгізіледі.Қосылған кұн салығының ставкасы 15 процентке тең болады және ол салық салынатын айналым мөлшеріне қолданылады.

Қосылған кұн салығы бойынша салық кезеңі күнтізбелік ай болып табылады. Қосылған кұн салығын төлеуші әрбір салық кезеңі үшін салықдекларациясын салық кезеңінен кейінгі айдын 15-інен кешіктірмей табыс етуге міндетті. Қосылған кұн салы- ғын төлеуші қосылған кұн салығының есептелінген сомасын осы салықбойынша декларацияны тапсыру үшін белгіленген күнге дейін немесе сол декларацияны табыс еткен күні Астана кала- сының бюджетіне аударады.

Акциздер -I

Акциздер, әдетте мемлекеттің кейбір экономикалық сек- торларындағы мол табыс табатын тұлғалардын шамадан тыс байып кетпеулерін, сондай-ақ бағалары онша кымбат емес, бірақ пайдалану нәтижесінде зардабы (зиянды) тиетін тауарлардың тұтынылуын шектеуді көздеп сөн-салтанат бұйымдары мен зат- тарының, сирек кездесетін (бағасы өте кымбат) дәмді тағамдардың, халық тұтынатын тауарлардың, табиғи-минералдық шикізаттардың және т.б. сатылу бағасына немесе белгілі бір көрсетілетін қызметтердің тарифіне қосу арқылы алынатын жанама салықтар болып табылады.

Демек, акциздер сатылатын тауар бағасына, орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тарифіне енгізілетін, нақты ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі ай- қындап, белгілейтін міндетті төлемдерге жатады. Акциздер на- рыктық экономикалы елдердің бәрінде қолданылады және олар атқаратын рөл мынаған әкеліп саяды:

1) акциздердің рентабельділігі жоғары тауарларға белгілен- уіне карай үстеме пайдатабушылардыңбюджетпен бөлісулеріне тура келеді;

2) акциздердің аркасында өлеуметтік зиянды тауарлардың пайдаланылуына шектеу қойылады;

3) көбінесе халық жаппай тұтынатын тауарларға салына- гындықтан, акаиздер бюджет кірісіне өте мол каражат түсіреді.

Қазақстан Республикасындағы жергілікті бюджеттер кірісіне акцйз төлеушілер:

1) Қазақстан Республикасыныңаумағындаакцизделетін та- уарлар шығаратын;

2) Қазақстан Ресиубликасыныңаумағындабензин (авиациялық бензинді қоспағанда) мен дизель отыныңын көтерме және бөлшек саудасын жүзеге асыратын;

3) Қазақстан Республикасының кедендік аумағына акцизделетін тауарларды импорттайтын;

4) Қазақстан Республикасыныңаумағында кызмезтінакцизделетін түрлерін жүзеге асыратын;

5) Тәркіленген, иесі жоқ акцизделетін тауарларды. сондай- акмүрагерлік құқығы бойынша мемлекетке өткен және Казак- стан Реснубликасыныңаумағында мемлекет меншігіне өтеусіз (ақысыз) берілген тауарларльГ( осы аталған тауарлар бойынша бұрын акииз төленбесе) өткізуді жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар, сондай-ақ оларға қоса резидент емес заңды түлгалар мен олардың құрылымдық бөлімшелері болып сана- лады.

Салық кодексінің 257-бабының І-тармағында белгіленген акцизделінетін тауарлар реіінде мыналарды:

1) спирзтін барлық түрлерін;

2) алкоголь өнімін;

3) темекі бұйымдарын;

4) құрамында темекі бар өзге бұйымдарды;

5) бензин (авиациялық бензинді қоспағанды), дизель отының;

6) женіл автомобильдерді (арнайы мүгедектерге арналған, қолмен басқарылатын автомобильлерден басқасы);

7) шикі мүнайды, газ конденсатын атап көрсетуге болады.

Ал акцнзделетін қызметтердің түрлеріне мыналар:

1) ойын бизнесі;

2) лотереяны ұйымдастыру және өткізу жатады.

Акциз алынатын салық салу объектілері мыналар:

I) акциз төлеуші жасап шығарған және өндірген, ыдыска күйылған акцизделетін тауарлармен мынадай операцияларды:

— акцизделетін тауарларды өткізуі;

- акцизделегін тауарларды алыс-беріс негізінде үксатуға беруі;

— алыс-беріс, оның ішіиде акиизделетін шикізат пен мате- риалдарды ұқсату өнімдері болып табылатын акии щелетін тау- арларды беруі;

— жарғылық капиталға жарнасы;

— заттай ақы төлеген кезде акиизделетін тауарларды пайда-

лануы; >

— тауар өндірушінің акиизделетін тауарларды өзінің құрылымдық бөлімшелеріне тиеп жөнелтуі;

— тауар өндіруиіілердің жасап шығарған жөне (немесе) өндірген және (немесе) ыдыска кұйылған тауарларды өздерінің өндірістік мұктаждарына гіайдалануды жүзегё асыруы;

2) бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда) және дизель отының көтерме саудада өткізу;

3) бензинді (авиаииялық бензинді қоспағанда) және дизель отының бөлшек саудада өткізу;

4) тәркіленген, иесі жоқ, мұрагерлік құқығы бойынша мем- лекетке өткен және мемлекет меншігіне өтеусіз берілген акцизделетін тауарларды өткізу;

5) ойын бизнесі аясындағы қызметті жүзеге асыру;

6) лотереяларды ұйымдастыру және өткізу;

7) акцизделетін тауарлардың және акциздік маркалардын бүлінуі, жоғалуы болып табылады.

Мыналарға:

1) Салық кодексінің 268-бабында белгіленген талаптарға сай келген акцизделетін тауарлардын экспортына;

2) этил спиртін өндіру проиесін және оның айналымын ба- кылау жөніңдегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілейтін кво- талар шегінде тауар өндірушіде аталған өнімді өндіру құқығына Қазақстан Республикасының лицензиясы бар болған жағдайда этил спирті емдік және фармацевтік дәрі-дәрмек әзірлеу үшін, сондай-ақ мемлекеттік медицина мекемелеріне босатылса;

3) тұтынушының сыйымдылығы 0,1 литрден аспайтын ыды- сына кұйылған және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес дәрілік құрал ретінде тіркелген, құрамында спирті бар (бальзамнан басқа) медициналық мақсаттағы өнімге акциз салынбайды.

Тауар өндіруші өзі өндірген акцизделетін тауарларды өзінің құрылымдық бөлімшелерінің желісі аркылы өткізген жағдай- да, тауарларды қүрылымдықбөлімшелергетиеп жөнелткен күн операция жасалған күн болып табылады. Акцизделетін алыс- беріс тауарларын беру кезінде аталған тауарларды мердігерге (үксатушыға) берген күн операция жасалған күн болып сана- лады.

Алыс-беріс тауарларынан акцизделетін тауарлар әзірленген . кезде әзірленген акцизделетін тауарларды тапсырыс берушіге немесе тапсырыс беруші көрсеткен түлгаға берген күн опера- ция жасалған күн ретінде көрініс табады.

Акцпзделетін тауарларды өздерінің өндірістік кажеттеріне пайдаланған кезде аталған тауарларды осындай пайдалануға берген күн операция жасалған күн болып табылады.

Лотерея ұйымдастырған және өткізген жағдайда салық органыңда лотерея билеітерін сатуға шығаруды тіркеген күн опера- шія жасалған күн болып есептеледі.

Акцизделетін өнім. акциздік маркалар бүлінген жағдайда бүлінген акцизделетін өнімді (акцизді маркаларды) есептен шығару туршіы акт жасалған күн немесе оны өндірістік про- цесте одан әрі пайдалану туралы шешім кабылданған күн, сон- дай-ақакцизделетін тауарлар, акциздік маркалар жоғалған жағ- дайла акцизделетін тауарлар, акциз алымы маркалары жоғал- ған күн операция жасалған күу болып табылады.

Салық кодексінің 258-бабының 3-тармағына сәйкес спирттің барлықтүріне әртүрлі акциз ставкалары белгіленген жағдайда, салық базасы сол бір ставкамен салық салынатын операциялар бойынша жеке-жеке аныкталады.

Алкоголь өнімін өндірушілер базалық ставкадан төмен ак- цизбен сатып гыған спиртті алкоголь өнімін өндіруден басқа мақсатка пайдаланған кезде осы спирт бойынша акциз сомасы алкоголь өнімін өндірушісі болып табылмайтын тұлғаларға са- тылатын спирттін барлық түрлері үшін белгіленген акциздің базалықставкасы бойынша кайта есептеліп, бюджетке төленуге тиіс. Кайта есептеу мен салық төлеуді спиртті алушы жүргі- зеді.

262-баптын 2-тармағының ережелері емдік және фармацевтік дәрі-дәрмек өндіру және медициналық қызмет көрсегу үшін алынған спирт мақсатка сай пайдаланылмаған жағдайда да қол- данылады. Осындай спирт бойынша емдік және фармацевтік дәрі-дәрмек өндірушілер мен спиртті акцизсіз алған мемлекет- тік медициналық мекемелер акциз төлеушілер болып саналады.

Төтенше окиғалар салдарынан болған жағдайларды қоспа- ғанда, өндірілген акцизделетін тауарлар бүлінген, жоғалған кезде акциз толық мөлшерде төленеді.

Осы ереже одан әрі өткізу үшін сатып алынған бензин (авиа- циялық бензинді қоспағанла), дизель отыны бүлінген, жоғал- ған жағдайдада қолданылады.

Лотереяларды қоспағанда ойын бизнесі саласынлағы кыз- метті жүзеге асыру кезінде ойын столы, ақшалай үтысы бар ойын автоматы, тотализатор кассасы, сондай-ақ букмекер кеңселері- нің кассасы салық салу объектісі болып табылады.

Лотерея ұйымдастырушысының лотерея билеттерін сатуға шығаруы лотерея бойынша салық салу объектісіне жатады және лотереяны ұйымдастырушы өткізуге әзірлеген лотерея билеттерінің саны сатуға шығару болып саналады.

Лотерея билеттерін сатуға шығарудын әрбір шығарылымы жәнеоныңақшатүрінлегі көлемі лотерея билеттерін өткізу бас- талғанға дейін он күнтізбелік күннен кешіктірілмей міндетті түрде салықоргандарында тіркеледі. Лотерея билеттерін сатуға шығаруды тіркеу тәртібін уәкілетті мемлекеттік орган белгі-' лейді.

Акциз сомасын есептеу белгіленген акциз ставкасын салық базасына қолдану аркылы жүргізіледі. Ойын бизнесі бойынша акциз сомасын есептеу салық кезеніңе белгіленген акциз ставкасын салықсалынатын объектілердің саныңа қолдану аркылы аныкталады. Салық кезеңінде салық салынатын объектілердің саны өзгерсе, енгізілген (шығып калған) объектіге акциз сома- сы толық көлемде төленеді.

Акцизделетін тауарларды (спирттің барлық түрін және газ конденсаты мен шикі мүнайды қоспағанда) сатып алған немесе оны Қазақстан Республикасының кеден аумағына импорттаған кезде, егер аталған тауарлар бұдан әрі акцизделетін тауарлар өндіру үшін негізгі шикізат ретінде пайдаланылған болса, Казак- стан Республикасының аумағында төленген акциз сомалары шегеріледі.

Салық кезеніңде акцизделетін тауарлар дайындауға нақты пайдаланылған акцизделетін шикізат келемі негізге алынып аныкталған акциз сомасына шегерім жасалады.

Акциз ставка.тарын тауар кұныңа процентпен (адвалорлық ставка) немесе заттай (натуралды) күйіндегі өлшем бірлігіне абсолюттік сомада (түрлаулы, нақты) белгілей отырып, Казак- стан Республикасының Үкіметі бекітеді.

Ойын бизнесінің объектілеріне акциздің барынша жоғары және ең төменгі базалық ставкаларының шегін бір жылға есеп-

тсй отырып белгілеуді де Казаісстан Республикасының Үкіметі жүзеге асырады.

Жергілікті өкілді органдар - Мәслихаттарда (тек өздерінің күзырындағы әкімшілік аумактық құрылымдар ауқымында) ойын бизнесінің объектілеріне белгіленген базалық ставкалар шегінде. қызметтерін бір әкімшілік-аумактық бірлік аумағын- да жүзеге асыратын барлық салық төлеушілер үшін акииздің бірынгай ставкасын белгілей алады.

Түрлаулы акни і ставкасы белгіленген акцизлелінетін тауарлар бойынша салық базасы өнлірілген және өткізілген заттай күйінлегі акііизлелінетін тауарлардын көлемі ретінде аіікында- лады.

Алвалорлық акииз ставкалары белгіленіен акиизлелінетін тауарлар боііынша салық базасы өндірушінің осы тауарларды акшізлер мен қосылған күн салығын енгізбей берген бағалары боііынша аныктазатын өнлірілген және өткізілген акцизделі- нетін тауарлардын күны ретінде айқындалады.

Лотереяларды ұйымдастыру және өткізу жөніңдегі қызметті жүзеге асыру кезіндегі салық базасы салық органдарында ак- циз сомасын қоспай және жүлделік қорға жіберілетін соманы алып тастаған лотерея билеттерін сатуға шығаруды салықорганыңда тіркету кезінде мәлімлелген түсетін (каражаттар) сома- сы ретінде айқынлалады және ол шығарылым тіркелгеннен кейін өзгертілуге жаттіайды.

Акцизделінетін тауарлар тізбесіндегі мыналарды: спирттін . барлықтүрлерін;алкогольөнімдерін;темекі бұйымдарын және құрамында темекі бар басқа бұйымдарды сатудан түскен акциз сомалары сол өткізу операциялары жасалған күннен кейінгі оныңшы күннен кешіктірілмей (демек 10 күн ішінде) тиісті жергілікті бюджеттін кірісіне аударылуға тиіс.

Алыс-беріс шикізаттары мен материалдарынан өндірілген акцизделетін тауарлар бойынша акциздер тапсырыс берушіге немесе тапсырыс беруші көрсеткен тұлғаға өнімді берген күні төленеді.

Өз өндірісінің акциз салынуға тиісті шикізатынан акиизде- летін тауарлар өндірген кезде осы шикізатка акиизделетін дай- ын гауарлар бойынша акииз төлеуге белгіленген мерзімде ак- цизтөленеді.

Ойын бизнесі бойынша акциз Салық кодексінің 395-бабын- да белгіленген тәртіп пен мерзімдерде төленеді.

Лотерея ұйымдастыру және өткізу жөніңдегі қызметті жүзегс асырудан түскен акииз Салық кодексінің 267-бабына сәйкес жүзеге асырылатын лотерея бнлеттерін сатуға шығару тіркелген күнгедейін немесетіркелген күні төленуге тиіс.

Акциз төлеу 269-баптын 2-тармагында аталған жағдайларды қоспағанда, акиизтөлеушініңііркелген жері бойынша жүргізі- леді.

Акцизделетін тауарлар тізбесінде мынадай тауарларды: спирттінбарлықтүрлерін;алкогольөнімдерін:темекі өнімдерін; құрамында темекі бар өзге өнімдерді; бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отының; жеңіл автомобильдерді (арнайы мүгедектерге арналған, қолмен басқарылатын автомо- бильдерден басқасы); сатудан түскен акциз сомаларын тиісті жергілікті бюджет кірісіне аудару мына мерзімдерден:

1) салық кезеңінің алғашкы он күні ішінде жасалған опера- циялар бойынша айдыңон үшінші күніңен;

2) салық кезеңінің екінші он күні ішінде жасалған опера- циялар бойынша айдын жиырма үшінші күніңен;

3) салық кезеніңін калған күндерінде жасалған операциялар бойынша есепті айдан кейінгі айдын үшінші күніңен кешік- тірілмей жүзеге асырылуға тиіс.

Акциздерге қатысты салық кезені күнтізбелік ай болып та- былады.

Салық төлеуші әрбір салық кезеңі аякталған сайын, салық кезеніңен кейінгі айдын 15-інен кешіктірмей, өзі тіркелген жердегі салық органдарына акциз жөніңдегі декларацияны табыс етуге міндетті.

Салық кодексінің 272-бабының 2-тармағындааталған акциз төлеушілер декларациямен бір мезгілде құрылымдық бөлім- шелер үшін акциз бойынша есепті габыс етеді. Декларация мен құрылымдық бөлімшелерінің акциз бойынша есеп-қисаптары салықорганыңасалықкезеңінен кейінгіайдын 15-інен кешік- тірілмей табыс етіледі.

Жеке табыс салығы

Жеке тұлғалардың табыстарына салынатын салық отандық экономиканың барлық тарихи даму кезеңдерінде үзілмей алы- нып келе жаткан дәстүрлі, негізгі және тікелей салық болып табылады.

Осы жеке табыс салығын төлеушілерге төлем көзінде салық салынатын және салық салынбайтын табыстары бар жеке тұлгалар жатады.

Сонымен бірге, Қазақстан Республикасы аумағындағы та- быс козлерінен пайла, түсім азатын резилент емес жеке тулгалар да жеке табыс салығы бойынша салықты есептеп төлеулі жүзегс асырады және салық лекларациясын табыс етеді.

Жеке табыс салығын салу объектілері:

1) толем көзінде салық салынатын габыстар;

2) толем көзінде салық салынбайтын табыстарболып табы- лады.

Осы орайда ескеретін жәйг, Салық қолексінің 144-бабынла айтарлықтай көлемде жеке тұлғалардын салық салынуға жат- пайтын табыстарыныңда түрлері белгіленген.

Жеке табыс салығын алу салықсалудын прогрессивтік типі- не негізделеді.

Жеке табыс салығын төлеушінің салық жылы ішіндегі салық салынатын табыстарына мынадай:

1) 15 еселенген жылдық есептік көрсеткішке дейін - салық салынатын табыс сомасынан 5 проиенттік ставка бойынша;

2) 15 еселенген жылдық есептік көрсеткіштен 40 еселенген жылдық есептік көрсеткішке дейін - 15 еселенген жылдық есегітік көрсеткіштен алынатын салық сомасы + одан асатын сомадан 8 проценттік ставка бойынша;

3) 40 еселенген жылдықесептік көрсеткіштен 200 еселенген жылдық есептік көрсеткішке дейін - 40 еселенген жылдық есептік көрсеткіштен алынатын салық сомасы + одан асатын сомалан 13 проценттік ставка бойынша;

4) 200 еселенген жылдық есептік көрсеткіштен 600 еселенген жылдық есептік көрсеткішке дейін - 200 еселенген жылдық есептік көрсеткіштен алынатын салық саласы + одан аса- тын сомадан 15 проценттік ставка бойынша;

5) 600 еселенген жылдықесептік көрсеткіш және одан жо- ғары болса — бООеселенген жылдықесептік көрсеткіштен алынатын салықсомасы + одан асатын сомадан 20 проценттік ставка бойынша салық салынады.

Қызметкерлердің Қазақстан Республикасыныңтиісті қаржы жылына арналған республикалықбюджеттуралы заңында белгі- ленген, жылына ең төменгі жалақының 12 еселенген мөлше- рінен аспайтын жалақысыныңтөлем көздерінен салықсалына- тын кірістеріне, қызметкерлердің токсан ішіндегі орташа айлық кірісі ең төменгі жалақы мөлшерінен аспайтын жағдайда «он ставкасы бойынша салық салынуға тиіс.

Жеке тұлғалардың дивидсндтер. сыйақылар және ұтыстар түріндегі табыстарына 15 проценттік ставка бойынша салықсалынады. Ал адвокаттар мен жеке нотариустардын табыстарына 10 проценттік ставка бойынша салық салынады.

Жеке табыс салығын төлеушінің төлем көзінде салық салынатын табыстарына:

1) қызметкердің табысы;

2) біржолға төлемдерден алынған табыс;

3) жинактаушы зейнетақы қорларынан берілетін зейнегақылықтөлемдер;

4) дивидендпер, сыйақылар, ұтыстар тұріндегі табыс;

5) стипендиялар;

6) жинактаушы сактандыр\ шарттары бойынша табысы жа- тады.

Салықагенттері жеке габыссаіығы жөніңдегі есеп-қисапты салық төленетін жер бойынша салық органыңа есепті ғоксаннан кейінгі айдын 15-нен кешіктірмей табыс етеді.

Өз қызметтерін мемлекеттін материалдық мүддесін көздей отырып жүзеге асыратын сатық агенттері жеке табыс сатығын есептеуді және ұстап калуды салық салынатын табысты төлем көзінде төлеген күннен кешіктірмей жүргізеді. Осы төлем көзінде ұсталынған жеке табыс салығының сомасын салық агенттері есепті айдынтабысын гөлеудіңсонғы күніңен кейінгі бес жұмыс күні ішінде салық төлеушілер түратын жер бойынша бюлжетке енгізуді жүзеге асырады.

Жеке табыс салығын төлеушінің төлем көзінен салық үсталынбайтын табыстарына:

1) мүліктік табыс;

2) жеке кәсіпкердің салық салынатын табысы;

3) адвокаттар мен жеке нотариустардын табысы;

4) Қазақстан Республикасынантыскары жерлердегі көздерденалынған табыстар жатады.

Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органы белгілеген нысан бойынша жеке табыс салығы жөніңдегі декларацияны мынадай салық төлеушілер-резиденттер:

1) төлем көзінде салық салынбайтын табыстары бар;

2) Қазақстан Республикасынан тыскары жерлерден табыс- тар алатын жеке тұлғалар;

3) Ка іакстан Республикасынан іыскары жерлерде орналасқан шетелдік банктердегі шопарда ақшалары бар жеке түлгалар;


Просмотров 887

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!