Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


САЛЫҚ САЛУ АЯСЫНДАГЫ САЛЫҚТЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК МӘЖБҮРЛЕУ 16 часть2) тауарлар шығаруды еркін кеден аймағының кеден режи- мінде жүзеге асыратын кедендік орган белгі қойған кедендік жүк декларациясының көшірмелері;

3) 140-1-баптың тармағының 1)-тармақшасында аталған ұйымдарға тауарлардың тиеп жөнелтілгенің растайтын тауарға ілеспе құжаттардын көшірмелері;

4) 140-1-баптың 3-тармағының 1)-тармақшасында аталған ұйымдардың тауарларды алғаның растайтын құжаттардың көшірмелері негізінде қолданылады.

Нөл проценттік ставкамен (нөлдік ставка) белгіленген ко- сылған құн салығы жайында мынаны айтуға болады: 1) нөлдік ставка белгіленген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді өткізу айналымдары салық салу аясынан шығарылып тасталынады, яғни толығымен салық салудан босатылады; 2) нөлдік ставка бойынша салық салынатын тауарларды экспорттау кезінде, оларды экспорттаушы тұлға тауар бағасына қосылған кұн салығын қоспауға мүмкіндік алғандықтан, оның тауарларының бәсекелестік кабілеті арта түседі; 3) нөлдік ставка белгіленген тауарды (кайта сату мақсатында) сатып алған соңғы сатушы- ның сатып алған затының құныңдағы салықтың өтемін алуға хақы бар.

Барлық қосылған кұн салығын төлеушілер үшін міндетті құжат шот-фактура болып табылады. Қосылған күн салығы салынатын тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) өткізуді жүзеге асыратын қосылған құн салығын төлеуші нақтылы та- уарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) алушы тұлғаға, қосылған құн салығы көрсетілген шот-фактураны беруге міндетті.Салық кодексінің 235-бабына сәйкес қосылған кұн салығын есепке жатқызу үшін негіздеме болып табылатын шот-факту- рада:

1) шот-фактураның реттік нөмірі мен толтырыпған күні;

2) тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) беруші мен алушының тегі, аты, әкесінің аты не толық атауы, мекен- жайы және тіркеу нөмірі, сондай-ақ өнім берушінің қосылған күн салығы бойынша есепке қойылғаны туралы куәліктің нөмірі;

3) өткізілетін тауарлардың (жұмыстардын, қызмет көрсету- лердің) атауы;

4) салық салынатын айналымның мөлшері;

5) қосылған кұн салығының ставкасы;

6) қосылған кұн салығының сомасы;

7) қосылған кұн салығы ескерілген тауарлар (жұмыстар, кыз- мет көрсетулер) кұны көрсетілуге тиіс.

Шот-фактура әдетте өткізу бойынша айналым жасалған күннен кешіктірілмей жазылады және берушініңбасшысы мен бас бухгалтерінің, не осыған уәкілетті өзге де лауазымды адамдардың қолымен куәландырылады.Қосылған кұн салығы салынатын электр энергиясын, су, газ сатуды, байланыс қызметтерін, коммуналдық қызмет көрсету- лерді, темір жол тасымалдарын, көлік-экспедиторлық қызмет көрсетуді, банк операцияларын жүзеге асыратын салықтөлеуші- лер салық кезеніңін қорытындысы бойынша шот-фактуралар жазып беруге құқылы.

Салықсалынатын айналымның мөлшері шот-фактурада та- уарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) әрбір атауы бойынша бөлек керсетіледі. Шот-фактураға өткізілетін тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) тізбесі көрсетілген құжат қоса тіркелген болса, айналымның жалпы мөлшерін көрсетуге жол беріледі. Осы орайда шот-фактурада құжаттың нөмірі мен күніңе, сондай-ақ оның атауына сілтеме жасалынады.

Лизинг беруші беретін лизинг нысанасына жататын шот- фактурада салық салынатын айналым мөлшері, оған сыйақы және қосылған құн салығы сомалары енгізілместен қаржы лизингінің шартына сөйкес барлық лизинг төлемдерінің жал- пы сомасы ескеріліп, көрсетуге тиіс.

Жүк жөнелтушілер немесе алушылар үшін жүктерді тасы- малдауға қатысты шот-фактураның жазбасын, осы аталған та- сымалдау көлік экспедициясы шартына сәйкес жүргізілсе, экс- педитор жүзеғе асырады. Осындай шот-фактураларда салық салынатын айналымның мөлшері тасымалдаушылардың және басқа да жеткізушілердің көлік экспедициясы шартының шеңберінде орындаған және көрсеткен жұмыстары мен қызметтерінің кұны ескеріле отырып көрсетіледі.Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші заңды тұлғаларға арналған арнаулы салық режимін қолданатын қосылған қүн салығын төлеушілер уәкідетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіп пен нысан негізінде шот-фактуралар жазады.

Сырткы сауда келісім-шарттары бойынша тауарлар (жұмыс- тар, қызмет көрсетулер) өткізу жағдайларын, сондай-ақ Казак- стан Республикасының заңактілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) құны және қосылған кұн салығының сомасы шот-фактурада Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

Шот-фактураны ресімдеу мынадай жағдайларда:

1) бухгалтерлік есеп жүргізуде негіздеме болатын бастапкы құжаттарды қолдана отырып, банктер аркылы халыққа көрсетілген коммуналдық қызметтер, байланыс қызметтері үшін есеп айырысуды жұзеге асырғанда;

2) жолаушыларды тасымаляау жол билеттерімен ресімдегеңде;

3) қолма-қол есеп айырысу аркылы халыққа тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу барысында сатып алушыға бақылау-касса машинасының чегін бергенде;

4) қосылған кұн салығынан босатылатын тауарларды (жұ- мыстарды, қызмет көрсетулерді) табыс еткен кезде талап етіл- мейді.

Салық салынатын айналым мөлшерін түзету кезінде жасал- ған қосымша шот-фактурада:

н 1) қосымша шот-фактураның реттік нөмірі мен жасалған күні;

2) қосымша шот-фактурасы жасалатын шот-фактураның реттік нөмірі мен жасалған күні;

3) тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) беруші мен алушының атауы, мекен-жайы және тіркеу нөмірі;

4) қосылған құн салығын есепке алмай, салық салынатын айналымды түзету мөлшері;

5) қосылған кұн салығының сомасы көрсетіледі.

Қосымша шот-фактураны тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) беруші жасайды және нақтылы тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) алушы растайды.

Қосылған құн салығын төлеуші әрбір салықтық кезең үшін қосылған кұн салығы бойынша декларацияны салықтық кезең- нен кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей табыс етуге тиіс.

Ауылшаруашылығы өнімін өндіруші заңды тұлғаларға арналған арнаулы салық режимін қолданатын қосылған кұн салығын төлеушілер әр токсан үшін қосылған кұн салығы бой- ынша декларацияны есепті токсаннан кейінгі айдын 15-інен кешіктірмей табыс етуге міндетті. Декларациямен бірге салық- тық кезеңі ішінде (есепті токсан ішінде) сатып алынған тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) бойынша шот-фактуралардыңтізілімі табысетіледі. Шот-фактуралартізілімініңнысаның уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.

Қосылған кұн салығын төлеуші қосылған кұн салығы бой- ынша декларацияны тапсыру үшін мерзімі белгіленген күнге дейін немесе сол күні бюджетке әрбір салық кезеңі үшін салық төлеуге міндетті.

Акциздер

Акциздер нарыктық экономикасы дамыған елдерде кеңінен таралған салықтүріне жатады. Акциздер көбінесе мұнай өнімдерін өндіруден және сатудан, белгілі бір тауардың салмақ өлшемінен немесе физикалық көлемінен, спирттік ішімдіктер мен темекі өнімдерінен, сән-салтанат заттарын (бұйымдарын), сирек кездесетін өте дәмді тағамдарды және т.б. сатудан түскен пайдадан немесе кұныңан алынады. Акциздер өзінің экономикалық және құқықгық табиғатына карай жанама салықтар катарына жатканымен жанама салықтың тағы бір түрі қосылған құн салығымен салыстырғанда өзіне тән елеулі ерекшеліктерімен айрыкдіаланады.

Мәселен, қосылған кұн салығы әрбір өндіру және сату (өткізу) процесінде алынса, акциз тек акцизделінетін тауарды өндірушіден бір-ақ рет бюджетке алынады, ал калған уақытта оны төлеу тауарларды тұтынушылардың (сатып алушылардың) иығына жүктеледі. Акциздер негізінен халық тұтынатын жап- пай сұраныска ие тауарлар мен сән-салтанат заттарының баға- сына немесе көрсетілетін қызметтің тарифіне қосылатындық- тан өзіне тән фисқалдық функциясына қоса әлеуметтік функ- цияны жүзеге асырады. Акциздер салық салу объектілері мен төлеушілеріне байланысты мынадай түрлері: 1) халық тұтына- тын жаппай сұранысқа ие тауарларға салынатын акциздер; 2) табиғи-минералдық шикізаттар мен кайта өндеу өнімдеріне салынатын акциздер; 3) кеден аумақтарында алынатын акциздер бойынша топтаСтырылады.

Осы орайда ескеретін тағы бір жәйт, қосылған құн сапығы (жанама салық ретінде) тауар құныңың белгілі бір бөлігіне ғана салынса, акциздер нақты тауарлардың (тауар бағасына қосыл- ғандықтан) толығымен алғандағы кұныңа салынады.

Енді акцизделінетін тауарлардың бәріне бірдей назар аудар- май, тек импортталынатын тауарларға және газ конденсатын қоса алғанда шикі мұнайға салынатын акциздерді қарастыра- мыз.

Аталмыш акциздер бойынша төлеушілерге: Қазақстан Рес- публикасы аумағында акцизделінетін тауарлар шығаратын және акцизделінетін тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік аумағына импорттайтын жеке немесе заңды тұлғалар жатады.

Мәселен, газ конденсатын қоса алғанда шикі мұнайға салынатын акциздердің төлеушілері ретінде: шетелдік заңды тұлғаларды; халықаралықұйымдарды; Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес заңды тұлғалар болып табылатын өндіруші және өткізуші (сатушы) ұйымдарды; шетелдік заңды тұлғалар мен халықаралық ұйымдардың Қазақстан Республикасы аума- ғында құрылған ерекшеленген бөлімшелерін; жеке кәсіпкер- лерді (ұйымдарды); жай серіктестіктерді және т.б. атап өтуге болады.

Демек, газ конденсатын қоса алғанда шикі мұнайды Казақ- стан Республикасы аумағында және оның континентальдық шельфінде өндіруді жүзеге асыратын кәсіпорындар мен ұйымдар өздерінің меншік нысандары мен ведомстволық құрылымдарына карамастан акциз төлеушілер болып табылады.

Газ конденсатын қоса алғанда шикі мұнайға салынатын ак- циз бойынша салық базасы олардың натурадцы табиғи заттай күйінде өткізілген (сатылған) көлемі ретінде көрініс табады.

Газ конденсатын қоса алғанда шикі мұнай мен импортталынатын тауарларға салынатын акциздердің салық салу объектілеріне: акциз төлеушінің өзі жасап шығарған немесе өндірген және ыдыска кұйылған акцизделінетін тауарлармен жүзеге асы- ратын мынадай операциялары: акцизделінетін тауарларды алыс- беріс негізінде ұксатуға беруі; алыс-беріс, оның ішінде акцизделінетін шикізат пен материалдарды ұксату өнімдері болып табылатын акцизделінетін тауарларды беруі жатады.

Осы акциздер бойынша акциз ставкалары тауарлардың құныңа (адвалорлық) процентпен немесе заттай күйіндегі өлшем бірлігіне абсолюттік (тұрлаулы) сомада белгіленеді. Акциз ставкаларын бекіту Қазақстан Республикасы Үкіметінің кұзырын- дағы іс болып саналады.

Тұрлаулы акциз ставкасы белгіленген акцизделінетін тауарлар бойынша салық базасы өндірілген және өткізілген заттай күйіндегі акцизделінетін тауарлар көлемі ретінде, ал адвалорлық акциз ставкалары белгіленген акцизделінетін тауарлар бо- йынша салық базасы өндірушінің осы тауарларды акциздер мен қосылған кұн салығын енгізбей берген бағалары бойынша анык- талатын өндірілген және өткізілген акцизделінетін тауарлар құны ретінде айқындалады.

Акциздердің сомасын есептеп шығару белгіленген акциз ставкасын салық базасына қолдану арқылы жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген газ конденсатын қоса алғаңда шикі мұнайға белгіленген акциздер оларды өнеркәсіптік ұксатуға берген күні төленіледі. Осы акциздерді төлеу акциз төлеушінің тіркелген жері бойынша жүзеге асы- рылады.

Тұрлаулы акциз ставкалары белгіленген акцизделінетін та- уарларды Қазақстан Республикасының кедендік аумағына им- порттау кезінде салық базасы импортталынатын тауарлардың заттай күйіңдегі көлемі ретінде айкыңдалынады. Сонымен қатар, адвалорлық акциз ставкалары белгіленген акцизделінетін тау- арларды импорттау кезіндегі салық базасы импортталынатын тауарлардың Қазақстан Республикасының кедендік заңнамаға сәйкес аныкталынатын кедендік құны ретінде айқындалады.

Қазақстан Республикасының кедендік заңнамаға сәйкес жеке тұлғалар оңайлатылған тәртіппен өткізетін акцизделетін тауарларға акциз ставкалары осы баптың 1-тармағына сәйкес белгіленеді және Салық кодексінің 516-бабының 2-тармағына сәйкес жиынтық кедендік төлем құрамына қосылуы ықтимал.

Ал оның мөлшері Қазақстан Республикасының кедендік заңнамасына сәйкес айқындалады.

Импортталынатын тауарларға салынатын акциздер (сомасы) Қазақстан Республикасының кедендік заңнамасында тиісті төлемдерді төлеу үшін белгіленген күні төленіледі.

Акциздік алым маркалармен және есептік-бақылау маркаларымен таңбалануға тиісті импортталынатын (акцизделінетін) тауарларға акциздік маркаларды алатын күнге дейін немесе ал- ған күні акциз сомасы төленеді.

Акцизге қатысты күнтізбелік ай салық кезеңі болып табы- лады. Салық төлеуші әрбір салық кезеңі аякталған бойы, сол салық кезеңінен кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей өзі тіркелген жері бойынша салық органдарына акциз жөніңдегі декларация- ны табыс етуге міндетті.

Бұл ретте ескеретін тағы бір жәйт, салық кодексінің тиісті 278-бабының 2-тармағында Қазақстан Республикасының Үкі- меті бекіткен нормалар бойынша жеке тұлғалар импорттайтын кейбір тауарлардың түрлерін акциз салудан босату көзделінген.

Экспортталатын шикі мүнайға әрі газ конденсатына
салынатын рента салығы

Шикі мұнайды, газ конденсатын экспортка өткізетін (шы- ғаратын) жеке және заңды тұлғалар, өнімді бөлу туралы келісімшарттар жасаскан жер қойнауын пайдаланушыларды қоспаған- да, экспортталатын шикі мұнайға және газ конденсатына салынатын рента салығының төлеушілері болып табылады.

Экспортка өткізілетін шикі мұнайдын, газ конденсатының көлемі экспортталатын шикі мүнайға, газ конденсатына рента салығын салу объектісі болып саналады.

Экспортка іс жүзінде өткізілетін шикі мүнайдың, газ конденсатының көлемі оларды тасымалдауға жұмсалған салық төлеушінің шығыстарын шегере отырып, шикі мұнайдың, газ конденсатының сапасына төмендетілген баға (үстеме баға) ескерілген нарыктық бағасын негізге алып есептелген экспорт- талатын шикі мұнайдың, газ конденсатының кұны экспортта- латын шикі мүнайға, газ конденсатына рента салығын есептеу базасы ретіңде айқындалады.

Экспортталатын шикі мүнайға, газ коңденсатына салынатын рента салығының ставкалары Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 278-4-бабына сәйкес:

Нарыктын багасы Ставкасы
бір баррель үшін 19 АКШ долларынан кем 0 процент
бір баррель үшін 19-дан 20 АКШ долларына дейін 1 процент
бір баррель үшін 20-дан 2ІАКШ долларына дейін 4 процент
бір баррель үшін 21-ден 22 АКШ долларына дейін 7 процент
бір баррель үшін 22-ден 23 АКШ долларына дейін 10 процент
бір баррель үшін 23-тен 24 АКШ долларына дейін 12 процент
бір баррель үшін 24-тен 25 АКШ долларыиа дейін 14 процент
бір баррель үшін 25-тен 26 АКШ долларына дейін 16 процент
бір баррель үшін 26-дан 27 АКШ долларына дейін 17 процент
бір баррель үшін 27-ден 28 АКШ долларына дейін 19 процент
бір баррель үшін 28-ден 29 АКШ долларына дейін 21 процент
бір баррель үшін 29-дан 30 АКШ долларына дейін 22 процент
бір баррель үшін 30-дан 31 АКЛІ долларына дейін 23 процент
бір баррель үшін ЗІ-ден 32 АКШ долларына дейін 25 процент
бір баррель үшін 32-ден 34 АКШ долларына дейін 26 процент
бір баррель үшін 34-тен 36 АКШ долларына дейін 28 процент
бір баррель үшін 36-дан 37 АКШ долларына дейін 29 процент
бір баррель үшін 37-ден 38 АКШ долларына дейін 30 процент
бір баррель үшін 38-ден 40 АКШ долларына дейін 31 процент
бір баррель үшін 40 АКШ долларынан астам 33 процент
 

 

мөлшерінде белгіленеді.

Салық төлеуші экспортка шығарған шикі мұнай, газ конденсаты сапасының көрсеткіштері магистралдық құбыр арқылы тасымалданатын шикі мұнай, газ конденсаты қоспалары көрсеткіштерінен төмен болса, осындай шикі мұнай, газ конденсаты бағасы сапасына карай арзаңдатылады. Сонымен қатар салық төлеушінің шикі мұнайы, газ конденсаты сапасының көрсеткіштері магистральдық кұбыр аркылы тасымалданатын шикі мұнай, газ конденсаты қоспалары көрсеткіштерінен жо- ғары болса, шикі мұнай сапасына үстеме баға қойылады.

Экспортталынатын шикі мұнайдың, газ конденсатының рыноктық бағасын айқындау тәртібін Қазақстан Республика- сының Үкіметі бекітеді. Экспортка шығарылатын шикі мұнайға және газ конденсатына рента салығын төлеу бойынша сапық кезеңі күнтізбелік ай болып табылады, ал декларация тіркелген орныңдағы салық органыңа салық кезеңінен кейінгі айдың 15-інен кешіктірілмей табыс етіледі.

Салық төлеуші аталған рента салығының есептелген сома- сын салық кезеңінен кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей рес- публикалық бюджетке төлеуге міндетті.

•Жер қойнауын пайдаланушылар төлейтін салықтар
мен арнаулы төлемдер

Жер қойнауын пайдаланушылар төлейтін салықтар мен арнаулы төлемдерге: үстеме пайда салығы; экспортталынатын шикі мұнайға салынатын рента салығы; бонустар; роялти; өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесі жатады.

Аталған салықтар мен арнаулы төлемдер және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша салықтық міндет- темелерді есептеу оларды төлеу жөніңдегі міндеттемелер пайда болған кезде қолданылып жүрген Қазақстан Республикасы салық заңдарына сәйкес жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе кұзыретті орган мен міндетті салық сараптамасынан өткен отандық немесе шетелдік жер қойнауын пайдаланушылар арасындағы жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттарда айқындалған салық салу шарттары олардын қолданылуының белгіленген бүкіл мерзімі ішінде сакталады және қолданылады әрі Қазақ- стан Республикасы салық заңдарының өзгеруіне байланысты тараптардың келісімі бойынша түзетілуі мүмкін.

Өнімді бөлу туралы келісім-шартта белгіленетін салықсалу шарттары келісім-шартқа қол қойылған (жасалған) күні қолда- нылатын жеке және заңды тұлғалардың салықтар мен бюджет- ке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуін реттейтін Қазақстан Республикасының салық заңдарының ережелеріне сәйкес болуға тиіс.

Салық сараптамасы жүргізілген күн мен өнімді бөлу туралы келісім-шартқа қол қойылған күн аралығындағы кезенде Қазақ- стан Республикасының салық заңдары өзгерген жағдайда қай- тадан сараптама жүргізіле отырып, салық режимі осы өзгеріс- терге сәйкес келтіріледі.

Бірнеше салық төлеуші жер қойнауын пайдалануды өнімді бөлу туралы бір келісім-шарт бойынша жүзеге асыратын жағ- дайда осы келісім-шартта белгіленген салық режимі олардың барлығы үшін ортак болып табылады.

Осындай келісім-шартаясында жүзеге асырылатын қызмет бойынша салық төлеушілер салық салу мақсатында бірыңғай шогырландырылған есеп жүргізуге және келісім-шартта белгі- ленген барлық салықтар мен төлемдерді төлеуге міңдетті.

Бір келісім-шарт бойынша қызметті жүзеге асыратын резидент емес жер қойнауын пайдаланушыларға келісім-шартта белгіленген салықтар бойынша Салық кодексінің 184-186-бап- тарына сәйкес салық салынуға тиіс.

Келісім-шартаясында жүзеге асырылатын қызметбойынша салық міндеттемелерін есептеу және осы келісім-шарт аясынан тыс қызмет бойынша салық міндеттемелерін есептеу үшін жер қойнауын пайдаланушы бөлек есеп жүргізуге міндетті.

Казіргі уақытта жер қойнауын пайдаланушылардын келісімшарттары мен мемлекеттің салық салу аясында салық режимінің екі үлгісі қолданылады.

Бірінші үлгі өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республика- сының үлесін есепке алмағанда Салық кодексіңде көзделген салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің барлық түрлерін бюджетке төлеуді көздейді.

Екінші үлгі жер қойнауын пайдаланушының өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесін төлеуін (беруін), сондай-ақ Салық кодексінде көзделген салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің барлық түрлерінің бюджетке төленуін көздейді. Алайда олардың катарына экспортталатын шикі мұнайға салынатын рента салығы, газ конденсатын қоса алғанда, шикі мұнайға салынатын акциз және мүлік салығы қосылмайды.

Салық кодексінің 283-бабында көрсетілген екінші үлгі бо- йынша салық салу шарттары өнімді бөлу туралы Қазақстан Рес- публикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жасалған келісім-шартта ғана айқындалады.

Үстеме пайда салығы

Үстеме пайда салығы заң жүзінде көзделген белгілі бір жағ- дайға орай оны төлеу міндеттілігі туындайтын, төлеушілері жер қойнауын пайдаланушылар болып табылатын фискальдық (мәжбүрлі) алыным нысаны ретінде роялти, бонустар сиякты және тағы басқа да міндетті төлемдер катарынан көрініс табады.

Үстеме пайда салығын төлеушілерге салықтық кезенде тап- қан таза пайдаларының шегерімге қатысты нормасының деңгейін 20 проценттен асыруларына байланысты нақты келісімшарттар бойынша үстеме (қосымша) табыска қол жеткізген жер қойнауын пайдаланушылар жатады.

Бұл ретте заң шығарушының айтканың ескерсек, өнімді бөлу туралы келісім-шарттарында және кеңінен таралған пайдалы казбалар мен жер асты суларын өндіруге, сондай-ақ барлау мен өндіруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және пайдалануға жасалған келісім-шарттар бойынша тиісті кыз- меттерін жүзеге асыратындарды есепке алмағанда, келісім-шарт- тары бойынша пайдалы казбалардын басқа да түрлерін өндіруді көздемейтін жер қойнауын пайдаланушылар үстеме пайда салығының төлеушілері болып табылады.

Жер қойнауын пайдаланушының жинакталған табыстардың жинакталған шығыстарға қатынасы 1,2-ден жоғары болған салық кезеңіндегі әрбір жекелеген келісім-шарт бойынша таза табысының бір бөлігі үстеме табысқа салық салу объектісі болып саналады.


Просмотров 887

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!