Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






САЛЫҚ САЛУ АЯСЫНДАГЫ САЛЫҚТЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК МӘЖБҮРЛЕУ 14 часть



4) республикалық бюджеттің қызметін өнімді бөлу туралы келісім-шарт бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын пайда- ланушының қосымша төлемі республикалық бюджеттің салық- тықтүсімдері катарындағы міндетті төлемдер болып табылады.

Ал Бюджеткодексінің46-бабының 1-тармағы 25),26)-тармақшаларына сәйкес алынатын консулдық алым түріндегі мемле- кеттік баж бен апостиль қойғаны үшін мемлекеттік баж, сон- дай-ақ 27), 28), 29), 30), 31 )-тармақшаларда белгіленген:

1) Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке куәліктерін бергені үшін мемлекеттік баж;

2) жүргізуші куәліктерін бергені үшін мемлекеттік баж;

3) көлік қүралдарын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктер бергені үшін алынатын мемлекеттік баж;

4) мемлекеттік тіркеу нөмірінің белгілерін бергені үшін алынатын мемлекеттік баж;

5) мемлекеттік нотариат кеңселері нотариустарының нота- риаттық іс-әрекет жасағаны үшін алынатын мемлекеттік баж;

6) уәкілетті органның зияткерлік меншік саласында жаса- ған заңды мәні бар іс-әрекеттері үшін алынатын мемлекеттік баж республикалық бюджет кірісінің маңызды салықтық түсімдері ретінде бекітілген.

Ерекшеленген объектілерден алынатын аталган осындай мемлекеттік баждардан басқалары (өздеріне тән объектілеріне карай алынатындары) бойынша мемлекеттік баж сомалары толығымен жергілікті бюджеттердің еншісіне берілген.

Көптеген жылдар көлемінде республикалық бюджеттің тұрақты бекітілген кірістері болып айқындалған және белгіленген салық жүйесіндегі кедендік баждар мен өзге де міндетті кедендік төлемдердің казіргі кезде де аталған бюджеттің түсімдері ретінде Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің46-ба- бының 1-тармағындағы 22), 23) 24)-тармақшаларда көрініс та- уып отырғаны көпшілікке мәлім.



Кедендік баждар мен міндеттттөлемдер Бюджет кодексінде:

1) әкелінетін тауарларга салынатын кедендік баждар;

2) әкетілетін тауарларға салынатын кедендік баждар;

3) отандық тауар өндірушілерді қорғау шаралары ретінде алынатын кедендік баждар;

4) кедендік бақылауды және кедендік процедураларды жүзеге асырудан түскен түсімдер деп жиынтықталып аталғанымен, Қазақстан Республикасының Салық кодексінде (64-бап):

1. Кеден бажы;

2. Кеден алымдары;

3. Алдын ала шешім кабылданганы үшін төлемақы;

4. Алымдар деп, ал Қазақстан Республикасының Кеден кодексінде (290, 292, 293, 297, 298, 299-баптары) мына:

1) демпингке карсы, қорғау және өтемдік кедендік баждар;

2) кедендік ресімдеу үшін кедендік алым;

3) кедендік ілесіп жүру үшін кедендік алым;

4) тауарларды сактау үшін кеден алым;

5) лицензия бергені үшін алым;

6) кедендік ресімдеу жөніңдегі маманның біліктілік аттеста- тын бергені үшін алым;



7) алдын ала шешім үшін төлемақы сиякты нақтыландыры-

лып көрсетілген. :

Аталған салықтар бойынша салықтық міндеттемелердің негізгі элементтеріне (салық салу элементтеріне) салық төлеушілер, салық салу объектілері, салық ставкасы, салықтарды есептеу және төлеу тәсілдері мен тәртібі, салықты төлеу мерзімдері, салық сомасы түсетін (есептелінетін) бюджет және т.б. жатады. Осындай және аталмаған басқа да элементтер төлеу- шінің салық төлеу жөніңдегі міндетін (егер олар салықтық міндеттемелердің элементтері ретінде заңнама жүзінде көрініс тапса) белгілейтін және салықтың заңи құрамын құрайтын аса маңызды элементтердің жиынтығы болып саналады.

Қорпорациялық табыс салығы

Қорпорациялық табыс салығын төлеушілерге: 1) Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары; 2) Қазақстан Рес- публикасындағы қызметтерін тұрақгы мекемелері аркылы жүзеге асыратын немесе Қазақстан Республикасындағы көздерден табыс алатын резидент емес заңды тұлғалар - салық төлеушілер жатады.

Қорпорациялық табыс салығының объектілері: 1) Салық салынатын табыс; 2) Төлем көзінде салық салынатын табыс; 3) Қазақстан Республикасындағы тұрақты мекемесі аркылы қызметін жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның таза табысы болып табылады.



Салық салынатын табыс Салық кодексінің тиісті баптарын- да көзделген жәйттерге орай, жылдық жиынтық табыс пен одан жасалынған шегерімдер арасындағы айырма ретінде айқында- лады.

Жылдық жиынтық табыс салық төлеушінің салық кезеңі ішінде тапқан табыстарының барлық түрлерін, соның ішінде:

1) тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін табыстарды; 2) үйлерді, ғимараттарды, құрылыс- тарды, сондай-ақамортизациялауға жатпайтын активтерді өткізу кезіндегі кұн өсімінен түсетін табысты; 3) міндеттемелерді есеп- теп шығарудан түсетін табыстарды; 4) күмәнді міндеттемелер бойынша түсетін табыстарды; 5) мүлікті жалға беруден түсетін табыстарды; 6) Қазақстан Республикасының заңдарымен про- визиялар жасауға рұқсатетілген банктер мен банк операцияла- рының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жасаған провизиялардың мөлшерін азайтудан түсетін табыстарды; 7) бо- рышты талап етуді басқаға (тұлғаға) беруден түсетін табыстарды; 8) кәсіпкерлік қызметті шектеуге немесе тоқтатуға келісім бергені үшін алынған табыстарды; 9) шығып калған тіркелген активтер кұныңың ішкі топтың құн балансынан асып түсуінен алынатын табыстарды; 10) кен орындарын игеру зардаптарын жою жөніңдегі нақты шығыстар сомасынан кен орындарын иге- ру зардаптарын жою қорына аударылған соманың асып түсуінен алынған табыстарды; 11) ортак үлестік меншіктен түсетін та- бысты бөлу кезінде алынатын табыстарды; 12) бүрңн негізсіз ұсталынып, бюджеттен кайтарылған айыппұлдардан басқа, бо- рышкерге салынған немесе ол мойындаған айыппұлдардын, өсімпұлдардын және санкциялардын басқа да түрлері; 13) бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша алынған өтемақыларды; 14) өтеусіз алынған мүлікті, орындалған жүмыстарды, көрсетілген қызметтерді; 15) дивидендттерді; 15-1) таза табысты бөлген кезде алынған және әрбір құрылтайшының, қатысушының қатысу үлесін сактай отырып, резидент заңды тұлғаның жарғылық қорын ұлғайтуға бағытталған табысты; 16) сыйақыларды; 17) бағамдық оң айырманы; 18) ұтыстарды; 19) роялтиді; 20) әлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған табы- стардың шығыстардан артығын камтиды.

Салық кодексіне жаңадан енгізілген 119-1-бап бойынша қор- порациялықтабыс салығын төлеушілер катарына мұнай-химия өнеркәсібіндегі қызметті жүзеге асыратын, сондай-ақ бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келетін:

1) 2004 жылғы 1 каңтардан бастап 2007 жылғы 31 желтоқсанды камтитын аралықтағы кезенде мемлекеттік тіркеуден өткен;

2) өндірістік мақсаттағы (толық технологиялық циклі бар) объектілерін мемлекеттік қабылдау комиссиялары 1)-тармақшада көрсетілген кезенде пайдалануға кабылдаған;

3) жылдық жиынтық табысының кемінде 90 процентін Казак- стан Республикасының Үкіметі айқындайтын қызмет түрлері бойынша мұнай және (немесе) газ өнімдерін өндеуге негізделген жеке өндірісінің тауарларын өткізуден алынуға тиіс (алынған) табыстар құрайтын;

4) өңдірістік мақсаттағы объектілеріне инвестициялардың ең төменгі көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген кемінде бес миллион айлық есептік көрсеткішті құрайтын жекелеген ұйымдар жатады.

Салық кодексі 119- 1-бабының күші қолданылмайтын заңды тұлғаларға жер қойнауын пайдаланушылар, акцизделетін та- уарлар өндіретін ұйымдар және арнаулы салық режимдерін қол- данатын ұйымдар жатады.

Бюджетке төлеңуге тиісті қорпорациялық табыс салығының сомасын айқындау кезінде Салық кодексінің 125-бабына сәйкес есептелген қорпорациялық табыс салығының сомасы жүз про- центке азайтылады. Осындай тәртіпті мұнай-химия өнеркәсі- біндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (заңда көзделген талаптарды сақтаған кезде) мемлекеттік қабылдау комиссияла- ры өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға кабылдаған күннен бастап бес жыл бойы қолданады.

Қорпорациялық табыс салығы сомасын азайту Салық кодексінің 126-бабына сәйкес айқындалатын қорпорациялықта- быс салығы бойынша аванстық төлемдердің сомаларын есеп- теу кезінде де қолданылады.

Салық кодексі 119- 1-бабының 1-тармағында көрсетілген та- лаптар сақталмаған жағдайда, мұнай-химия өнеркәсібіндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың табыстарына жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен салық салынуға тиіс.

«Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға да қорпора- циялық табыс салығы салынады.

«Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйымдар ретінде бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін:

1) Жиынтық жылдықтабысының кемінде тоқсан процентін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін қызметтің ба- сым түрлерінің тізбесіне енгізілген қызметтің мынадай түрлері: химия өнеркәсібі; резина және пластмасса бұйымдары өндірісі; өзге де металл емес минеральдық өнімдер өндірісі; металлур- гия өнеркәсібі; дайын металл бұйымдары өндірісі; машиналар мен жабдықтар өндірісі бойынша құрылыс объектілерін сатуды қоса алғанда, өзі өндіретін тауарларды сатудан алынуға тиіс (алынған) табыстар құрайтын;

2) «Актау теңіз порты* арнайы экономикапық аймағының аумағындағы салық органыңда тіркеу есебінде түратын;

3) «Актау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының аумағынан тыс жерлерде орналасқан жері бойынша заңды тұлға функцияларының бір бөлігін орындайтын тұрақты жұмыс орындары жабдықталған құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық окшауланған бөлімшелері жоқ ұйымдар көрініс табады.

Егер жүмыс орны бір айдан артық мерзімге құрылса, ол тұрақты болып табылады.

«Актау теніз порты» арнайы экономикалық аймағының аума- ғында қызметін жүзеге асыратын ұйымдар катарына жер қойнауын пайдаланушылар, акцизделетін тауарларды өндіретін ұйымдар, арнаулы салық режимдерін қолданатын ұйымдар жат- пайды.

Аталған аумақта алынған табыстарды заңда көрсетілген қыз- мет түрлерінен алынатын табыстарға жатқызу өнеркәсіптін тиісті саласын басқару мәселелері жөніңдегі және сәулет, кала құрылысы мен құрылыс істері жөніңдегі уәкілетті органдар уәкілетті мемлекеттік органмен келісім бойынша белгілеген тәртіппен және нысанда берілген, «Актау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының аумағында орналасқан атқарушы органның растамасы негізінде жүзеге асырылады.

«Актау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының аума- ғында қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың салықтарды есеп- теуі 140-5 баптың 2 және 3-тармақтарында көзделген ерекшелік- терді ескере отырып, Салық кодёксінде белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

Бюджетке төленуге тиісті қорпорациялық табыс салығының сомасын айқындау кезінде Салық кодексінің 125-бабына сәйкес есептелген қорпорациялық табыс салығының сомасы жүз про- центке азайтылады.

Сонымен катар аталган салық сомасын азайту Салық кодек-сінің 126-бабына сәйкес айқындалатын қорпорациялық та- быс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларын есептеу кезінде де қолданылады.

«Актау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағының аума- ғында орналасқан және осы Кодекстін 140-4-бабы 1-тармағы- ның 1) тармақшасында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асы- ру кезінде пайдаланылатын салық салу объектілері бойынша: жер салығын есептеу кёзінде тиісті ставкаларға 0 коэффициенті, сондай-ақ мүлік салығын есептеу кезінде салық салу объектілерінің жылдық орташа кұныңа 0 проценттік ставка қолданы- лады.

Салықтық кезен, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша салық есептілігін беру тәртібі мен мерзімдері Салық кодексіне тиісті баптарына сәйкес айқында- лады.

Салық кодексінің тиісті баптарында көзделген шегерімге жатпайтын шығыстарды есепке алмағанда, салық төлеушінің жылдық жиынтық табысты алуына байЛанысты шығыстары салық салынатын табысты аныктау кезінде мына мән-жағдайларға қарайға карай: 1) қызмет бабындағы іссапарларға және өкілдік шығыстарға орай өтемдер сомалары бойынша шегерімдер; 2) сыйақы бойынша шегерімдер; 3) төленген күмәнді міндеттемелер бойынша шегерімдер; 4) күмәнді талаптар бо- йынша шегерімдер; 5) резервтік қорларға аударымдар бойынша шегерімдер; 6) ғылыми-зерттеу, жобалау, іздеу және тәжірибе- конструкторлық жұмыстарға жұмсалынатын шығыстар бойынша шегерімдер; 7) сактандыру сыйлықақылары бойынша шы- ғыстарды шегеру; 8) әлеуметтік төлемдерге жұмсалған шығыс- тарды шегеру; 9) теріс бағамдық айырма бойынша шегерімдер; 10) салықтар шегерімі; 11) табиғи ресурстарды геологиялық зер- ттеуге және оларды өндіруге әзірлік жұмыстарына жұмсалған шығыстар бойынша шегерімдер және жер қойнауын пайдала- нушылардың басқа да шегерімдері; 12) тіркелген активтер бо- йынша шегерімдер; 13) тіркелген активтер бойынша басқа да шегерімдер; 14) жөндеуге жұмсалған шығыстар бойынша шеге- рімдер; 15) ұзак мерзімді келісім-шарттар бойынша шегерімдер жасалады.

Салық төлеуші жылдық жиынтық табысты алуға байланыс- ты шығыстарды растайтын құжаттары болған кезде шегерімдер жүргізеді. Бұл шығыстар болашактағы кезендердің шығыста- рын қоспағанда, олар нақты жүргізілген салық кезеңінде шеге- рілуге жатады. Болашак кезендердің шығыстары қай салық кезеңіне қатысты болса, сол кезеңде шегерілуге тиіс.

Ағымдағы салықтық кезенде өткен салықтық кезең үшін төленген салықтар төлем жүргізілген салықтық кезенде шеге- рімге жатады.

Мыналар: жылдық жиынтық табыс алуға байланысты емес шығыстар; құрылыска және тіркелген активтерді иемденіп алуға жұмсалған шығыстар мен құрделі сипаттағы басқа да шығыс- тар; мемлекеттік бюджетке енгізуге жататын (енгізілген) айып- пұлдар мен өсімпұлдар; шегерімдерге жаткызудың Салық кодексінде белгіленген нормасынан асып түсетін жылдықжиын- тық табыс алуға байланысты шығыстар; Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген нор- мадан артық төленуге тиіс (төленген) бюджетке төленетін бас- қа да міндетті төлемдер сомасы; кәсіпкерлік қызметте пайдала- нылмайтын объектілерді салу, пайдалану мен күтіп-ұстау

жөніңдегі шығыстар; салық төлеушінің өтеусіз негізде берген мүлкінің, орындаған жұмыстарының, көрсеткен қызметтерінің қүны шегерімге жатпайды.

Салық төлеушінің түзетулері жүзеге асырылған және шек- кен залалдарының сомасы азайтылған салық салынатын табы- сы 30 лроценттік ставка бойынша салық салуға жатады.

Негізгі өндіріс құралы жер (учаскесі) болып табылатын салық төлеушінің түзетулер жүргізілген және шеккен залалдары со- масына азайтылған салық салынатын табысына 10 проценттік ставка бойынша салық салынады.

Төлем көзінде салық салынатын табыстарға: дивидендтер; ұтыстар; қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және кадағалау жөніңдегі уәкілетті мемлекеттік орган берген лицен- зиялары берген лицензиясы бар банктердегі және банк опера- цияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы жеке тұлғалардың салымдары бойынша оларға төленетін сыйа- кыларды қоспағанда, депозиттер бойынша сыйақы; резидент емес тұлғалардың Салық кодеканің тиісті бабына сәйкес ай- кындалатын, Қазақстан Республикасындағы көздерден алатын табыстары; резидент-банктерге, жинақтаушы зейнетақы қорларына, лизинг берушілерге және борыштық бағалы кағаздар бо- йынша төленетін сыйақыны қоспағанда, заңды тұлғаларға төленетін сыйақы; борыштық бағалы қағаздар бойынша шыға- ру шарттарына сәйкес эмитент төлейтін купон түріндегі сыйақы жатады.

Төлем көзінде салық салынатын табыстарға төлем көзінен 15 проценттік ставка бойынша салық салынуға тиіс.

Ал Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмай қызметін жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалардың алатын табыстарына төлем көзінде мынадай:

1) Дивидендтеріне, қатысу үлесінен түскен табыстарына және сыйақыларына - 15 процент;

2) Тәуекелдерді сактандыру шарттары бойынша төленетін сақтандыру сыйлықақыларына - 10 процент;

3) Халықаралықтасымалдарда көлік қызметтерін көрсетуден түскен табыстарына - 5 процент;

4) Тәуекелдерді кайта сақтандыру шарттары бойынша төленетін сактандыру сыйлықақылары — 5 процент;

5) Салық кодексінің тиісті бабында белгіленген көптеген табыстарына - 20 процент ставкалар бойынша салық салынады.

Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекемесі аркылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның таза табысына 15 процент ставка мөлшерінде салық салынады. Бұл ретте айта кететін басты жәйт, резидент емес заңды тұлға өзінің тұрақты мекемесі аркылы жүзеге асырған қызметіне орай тап- қан табыстары бойынша бірінші кезекте салық салынатын та- бысынан 30 проценттік ставка (егер негізгі өндіріс құралы ретінде жерлерді пайдаланса салық салынатын табысынан 10 проценттік ставка) көлеміңде салықтөлеуге мәжбүр болады.

Ал 15 проценттік ставка есептелген қорпорациялық табыс салығының (30 немесе 10 проценттік ставкалар бойынша) со- масы алынып тасталған таза (яғни салық салынатын) табыска белгіленеді.

Қорпорациялықтабыс салығын төлеу тәсілдері мен мерзімі Салық кодексінің тиісті ережелеріне сәйкес катаң сакталынады. Қорпорациялық табыс салығы бойынша салықтық міндеттемені орындау мына келесідей жолдарды пайдалану, яғни: 1) Мемлекеттің қаржылық мүддесін қамтамасыз етуді көздейтін салық агенттерінің көмегімен тиісті салық сомасын табысты төлеу көзінде ұстап қалу; 2) Салық төлеушінің өзіне тиесілі салық сомасын біржақты - ерік ыктиярына карай өзі табыста- ған декларациясы негізінде төлеуі аркылы жүзеге асырылады.

Салық кодексіндегі белгілі бапка сәйкес, салық агенттері төлем көзінде ұсталған салық сомасын төлем (табысты төлеу) жүзеге асырылған ай аякталғаннан кейінгі бес жұмыс күніңен кешіктірмей республикалық бюджет кірісіне аударуға міндетті. Қорпорациялық табыс салығын төлеушілер осы салық бойынша декларацияны салық органдарына есепті салық кезеңінен кейінгі жылдын 31 наурызынан кешіктірмей табыс етеді.

Салықтөлеушілер қорпорациялықтабыс салығын төлеуді — Салық кодексінің тиісті бабында белгіленген тәртіпке сәйкес салық кезеңі ішінде аванстық төлемдерді енгізу жолымен жүзеге асырады және сол төленілетін аванстықтөлем сомаларын салық кезеңі ішінде тең үлестермен төлейді.

Салықтық кезеңі ішінде төленетін қорпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларын салықтөлеуші ағымдағы салық кезені үшін қорпорациялықтабыс салығының болжамды сомасын негізге ала отырып, бірақ егер осы бапта өзгеше көзделмесе, өткен салық кезеңі үшін аванстық төлемдер сомаларының есебіндегі аванстық төлемдердің орташа айлық есептелген сомаларынан кем емес етіп есептеп шығарады.

Өткен салық кезеңі үшін қорпорациялық табыс салығы бо- йынща декларацияда көрсетілген іс жүзіндегі салық міндетте- месінің сомасы өткен салық кезеңі үшін аванстық төлемдер сомаларының есебіндегі аванстық төлемдер сомаларынан асып Кеткен кезде, салықтөлеуші өткен салық кезеңі үшін қорпора- циялық табыс салығы бойынша декларацияда көрсетілген іс жүзіндегі салық міндеттемесі мөлшерін негізге ала отырып, декларация тапсырғаннан кейінгі кезең үшін аванстық төлемдер сомаларын есептеуге міндетті.

Салық төлеуші төлеуге тиіс аванстық төлемдер сомалары салықтық кезен ішінде тең үлестермен бірак есепті салықтық кезеңінің 20 сәуірінен кешіктірілмей төленеді.

Салықтық кезеңнің қорытындысы бойынша залал шеккен немесе салықсалынатын табысы жоқсалықтөлеушілер қорпо- рациялықтабыс салығы бойыншадекларация тапсырған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде, сондай-ақ жаңадан құрыл- ған салық төлеушілер құрьйған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде салықтық кезенде төленуге тиіс аванстық төлемдердің болжамды сомасының есебін салық органыңа табыс етуге міндетті.

Салықтөлеуші салық кезеңі ішінде, өткен салық кезеңі үшін декларация тапсырғанға дейін төленуге тиіс аванстық төлемдердің сомаларын қоспағанда, түзетудің себептерін жазбаша негіздей отырып, салық кезеңініңалдағы айлары үшін аванстық төлемдер сомаларының түзетілген есебін беруге құқылы.

Салық төлеушілер қорпорациялық табыс салығын төлеуді өзініңтұрып жаткан орны бойынша жүзеге асырады. Олар қор- порациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдерді бюд- жетке Салық кодексінің 136-бабында белгіленген салықтық кезең ішінде оның 126-бабына сәйкес аныкталған мөлшерде ағымдағы айдың 20-сынан кешіктірмей ай сайын төлеп тұруға міндетті.

Салықтық кезең ішінде енгізілген аванстықтөлемдер сомалары салық кезеңі үшін қорпорациялықтабыс салығы жөніңдегі декларация бойынша есептеп шығарылған қорпорациялық та- быс салығын төлеу есебіне жатқызылады.

Салық төлеуші салық кезеңінің қорытындысы бойынша қор- порациялық табыс салығы бойынша түпкілікті есеп айырысуды декларация тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін он жүмыс күніңен кешіктірмей жүзеге асырады.

Құрылымдықбөлімшелері бар салықтөлеушілер құрылымдық бөлімшелерді олардың тұрған орны бойынша салық органдарына тіркеу есебіне коюға және өзінің тіркелген орны бо- йынша салық органың өзінің құрылымдық бөлімшелерін тіркеу есебіне қойғаны туралы хабардар етуге міндетті. Сонымен катар осындай салықтөлеуші есептеп шығаратын қорпорациялықта- быс салығы аванстық төлемдер мен салықтық кезеңнің қоры- тындылары бойынша қорпорациялықтабыс салығы сомаларын құрылымдық бөлімшелерге уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен бөле отырып, заңды тұлға бойынша тұтастай жүргізіледі.


Просмотров 719

Эта страница нарушает авторские права




allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!