Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


САЛЫҚ САЛУ АЯСЫНДАГЫ САЛЫҚТЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК МӘЖБҮРЛЕУ 12 частьСалықтық құқық мемлекеттің салық саясатының экономикасы тұрғысынан Қазақстан Республикасына тартылатын халықаралық инвестицияларға салық салуды төмендетуді немесе толығымен жоюды көздейді.

Салықтық құқық мемлекеттік шаруашылықаясындағы, сон- дай-ақ қорпоративтік және жеке меншік шаруашылықтар аяла- рындағы фисқалдық қатынастардың құқықгык негізін құрайды.

Салықтық құкық Қазақстан Республикасындағы салық са- лудың заңи негізін құрайды, сондай-ақ ол мемлекеттің салық- тық қызметінің құқықтық нысаны болып табылады.

Салықтық құқық мемлекеттің салық жүйесінің фисқалдық күш-қуаты негізінде қалыптастырылатын бюджеттік кірістінсалықтық бөлігін бюджеттік шығыстың көлемімен байланысты- рады.

Салықтық құқық салықтық механизмнің барлық элементтерін айқындай отырып, мемлекеттің салықтық менеджментінің негізін қүрайтын салықтық міндеттемелердің орындалуын кам- тамасыз етеді.

Салықтық күқық салық Салу аясында туындайтын транс- ферттік сипаттагы салықтық қатынастардың нақтылы матери- алдық тиімділігін республикалық және жергілікті бюджеттер арасындағы трансферттік реттеу көлемімен үштастыруды көздейді.

Қазақстан Республикасының Салық кодексі салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді белгілеу, енгі- зу, есептеу және төлеу тәртібі жөніңдегі билік қатынастарын, сондай-ақ мемлекет пен салық төлеуші арасындағы салықтық міндеттемелерді орындауға байланысты қатынастарды, яғни салық салу саласында туындайтын біртектес, бірақ өздеріне тән экономикалық және құқықтық мән-жайларына қарай ерекше- ленетін қоғамдық қатынастарды айтарлықтай толық әрі жүйелі түрде реттеуді қамтамасыз ететін, бірыңғай, жинақталған және қыйсындылық тұрғысынан іштей үйлестірілген кодификация- ланған нормативтік құқықтық акт.Салықтық қщықтық нормалар мемлекеттің салықтық қызметінің барысында туындайтын салықтық қатынастарды реттеуге ат салысатын, көптеген қаржылық құқықтық қатынас- тардың ішінен айрықша дараланып, кеңарналы транзиттік кара- жаттар ағымын мемлекеттің бюджет жүйесіне бағыттап, бағдар- лауды мақсаттайтын әрі күнделікті жүзеге асыратын, көбінесе императивтік-әмірлі, сонымен бірге қажетті кездерде диспози- тивтік-икемді, мемлекет пен қоғам тарапынан әрдайым шексіз әлеуметтік үмітартылатын және мол материалдықмүдде жүкте- лінетін қүкықтық нормалар болып табылады.Салықтық құкықтық нормалар деп, мемлекеттің салықтық қызметінің процесінде туындайтын салықтық қатынастардың қатысушылары үшін жүріп-тұру қағидаларын белгілейтін құқықтық нормаларды айтамыз.

Салықтық құқықтық нормалар деп заңи күші мемлекеттік билік органдары мен салық төлеушілердің өзара салықтық карым-к.атынастарын ұйымдастыратын мемлекеттің салық жүйесінің ауқымына таралатын, салықтық нормативтік құқық- тық регламенттеу аясындағы барлық қатысушылардын фисқалдық сипаттағы құкыктары мен міндеттерін мұкият белгілеп ай- кындайтын, салық жүйесінің стратегиялық әлеуетін қамтама- сыз ету тұрғысынан ұзак мерзімді көздей отырып салықтық заң актілерінде қалыптастырылған, сондай-ақ құрамындағы импе- ративтік әмірлі талаптардың сакталуы мемлекеттік мәжбүрлеу шараларымен қорғалатын нақтылы жүріп-тұру кағидаларын белгілейтін құқықтық нормаларды айтамыз.

Салықтық қуқықтық қатынастар дегеніміз, мемлекеттін салықжүйесіндегі қатынастарғатікелей қатысушылардын өзара тығыз ұштасатын кұқыктар мен міндеттерінің айрықша мате- риалдық және ұйымдастыру мазмұнды сипатымен ерекшеле- нетін, сондай-ақ осындай құқықтар мен міндеттердің тиісті салықтық құқықтық нормалар негізінде орындалуы нақтылы көрініс табатын, қоғамдық-мемлекеттік маңызы аса зор, жал- пы мемлекеттік және жергілікті салық салу деңгейлерінде ту- ындайтын, әлеуметтік бағдарланған және экономикалық мән- жайлары басым құрделі салықтық қатынастар.Салықтық құқықтық қатынастар деп мемлекеттің фисқалдық жүйесіндегі мемлекеттік салықтық қызметтің барысында, салықтық құқық нормаларының негізінде туындайтын салық- тық қатынастарды айтамыз.

Салықтық міндеттеме казіргі қоғам қажеттілігіне сай келетін салық салу жүйесін құру ісіне ат салысуы аркылы салықтық қатынастарға қатысушылардың құкыктары мен міндеттерін катаң айқындауға қол жеткізетін және ұлттық табысты кайта бөлуге қатысты экономикалық мән-жайлары мен өктем билік тұрғысынан ерекшеленетін құкыктық құрал ретінде танылады.

Салықтық міндеттеме түпкілікті нәтижесі өзіне тиесілі салықтық төлемінің сомасын мемлекет кірісіне аудару салық төлеушінің мемлекет алдындағы біржақты міндеттемесі.

Салықтық міндеттеме талаптарына сай салық төлеуші: салық органыңда тіркеу есебіне тұруға; салықсалу объектісі мен салық салуға байланысты объектіні айқындауға; салықтар мен бюд- жетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеп шығаруға, салық есептілігін жасауға, оны белгіленген мерзімде табыс етуге және салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге міндетті.

Салықтарды саналы түрде, салықтық-құқықтық мәдениеттерін көрсете отырып, өз беттерімен төлеу салықтық міндетте- мені өз еркімен орындаудын бір тәсілі болса, отаныңа, егемен еліне деген патриоттық сезімі оянбаған және салықтық мәде- ниеті қалыптаспаған салық төлеуден жалтарушыларға, сондай- ак салықтарын уақтылы және толық мөлшерде төлемейтіндерге мәжбүрлеу шараларын қолдану жолымен, олардан салықтарды, салықберешектерін, заңды негізде белгіленген айыппұлдар мен өсімпұлдарды еселеп алу салықтық міндеттемелерді мәжбүрлеп орындату тәсілі болып табылады.

Салықтық ынталандыру әдетте салықтық құқықтық нормаларда, сондай-ақ тиісті салықтық келісімдерде белгіленген эко- номикалық тұрғьщан мұкият негізделген жеңілдіктер жүйесі ретінде стратегиялықсипаттағы және өзара байланыскан салық жеңілдіктері мен преференцияларының кешенің қалыптасты- рады.

Салықсалу процесінде пайдаланылатын салықтық ынталандыру әдістері (инвестициялықсалық преференциялары, нарық- тық дамудың нақтылы кезендерінде мемлекетке кажетті эко- номикалық секторларға берілетін салық женілдіктері) қоғам- ның экономикалық дамуына айтарлықтай ықпалын тигізеді.

Салықтық ынталандырма құрамында инвестициялық жеңіл- діктер мен инвестициялық кредиттер болады. Салықтық ынта- ландыру негізінде: салық жеңілдіктерін беру әдістерінің эко- номикалық сипаты; салық жеңілдіктерінің өндіріс тиімділігін арттыруға, бюджеттердің салықтық кірістерінің өсуіне бағыт- талуы; салық жеңілдіктерінің өкілді және заң шығарушы билік органдары тарапынан бекітілуі; салық жеңілдіктерін қолдану барысында қоғамдық-мемлекеттік, қорпоративтік және жеке- лей экономикалық-қаржылық мүдделердің ескерілуі; салық жеңілдіктерінің экономикалық негізделуі; инвестицияларды салықтық ынталандыру жүйесінің ұдайы өндіріспен байланысты- рылуы; инвестициялық салықтық преференциялардың мемлекеттіңәлеуметтік мақсатталған инвестициялық бағдарла- малары негізінде берілуі; салықжеңілдіктерінің бірінші кезек- те экспорттық өңдіріс аяларын бағдарлануы; салық жеңілдіктеріне байланысты мемлекет тарапынан берілетін арнаулы құқықтық кепілдіктің ұзак мерзімді және орнықты сипаты сияқты және т.б. принциптер жатады.

Салық, салу жүйесіндегі барлық салықтар мен өзге де міндетті төлемдер бойынша салықтық міндеттемелердің орындалуы объективті және субъективті жағдайларға орай салық салу аясында туындайтын экономикалық-құқықтық теріс маңызы мен келеңсіз мән-сипаты бар кұбылыстарды күні бұрын есепке ала отырып белгіленген мемлекеттік мәжбүрлеу шараларымен қамтамасыз етілген.

Мемлекеттік мәжбүрлеу салықсалу аясында қүкыкка кайшы іс-әрекет жасаған тұлғаға қатысты мемлекеттің каһарлы карым- тасы болып табылады.

Мемлекеттік мәжбүрлеу кешенді күқықтық институт ретінде салықтық, әкімшілік және кылмыстық кұқық нормаларынан тұрады.

Мемлекеттік мәжбүрлеу салық заңдарының тиісінше орын- далуын және салықтық құқықтық қатынастар аясындағы заңдылықтың сақталуын кепГлдендіреді.

Мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын қолдану негізінде салықтық құқықтық қатынас субъектілерінің құқықка қайшы, кінәлі іс-әрекеттері (не әрекетсіздіктері) жатады.

Мемлекеттің салықтық қүрылысы мемлекеттің салық жүйе- сін құру негізіндегі ұйымдастыру-құқықтық және экономикалық-функционалдық принциптерді, салық жүйесінің негізгі функцияларын, салықтар мен салық нысаныңдағы міндетті төлемдердіңтүрлері мен топтастыру белгілерін, сондай-ақ оларды бюджеттер арасында бөлу тәртібін, салық жүйесін басқару әдістері мен басқару құрылымын және салық жүйесінің барлық элементтерінің өзара байланыстарын айқындайтын салық- тық құкыктың жалпы бөлімінің институты болып табылады.

Мемлекеттің салықтық құрылысының ірге тасын қалау, салық салу жүйесін ұйымдастыру және оны басқару принцип- тері мемлекеттіңсалықсаясатына сай болады және мемлекеттің салықтық құқығы осы саясаттың негізін қалыптастырады. Қазақстан Республикасының салық жүйесі тікелей салықгары басым англо-саксондық модель мен көбінесе жанама салықтар- ға бас иетін еуроконтинетальдық модельдердің жиынтығынан тұратын аралас салық салудың құкықтық моделін көрсетеді.

Мемлекеттің жүйесінің стратегиялық және функционалдық күш-қуатының нақты әлеуметтік-экономикалық аямен үйле- сімді әрі нәтижелі болуы осы жүйені салық төлеушілердің эко- номикалық жай-күйіне, салықты төлеу қабілеттілігіне және мемлекет шығыстарын тек қоғамдық маңыздылығы өте зор тұ- тыну аяларына бағыттау процестерін сапалы салық заңдарында нақтылы көздеп, белгілеу аркылы құруға байланысты болады.

Салық салу саласындагы мемлекеттік басқару деп, салық салу жүйесінде аясында өздеріне тиесілі мемлекеттік басқару-рет- теу қызметтерін жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдардың және салықәкімшілігін жургізетін мамандандырылған салықоргандарының жүйесін айқындайтын, сондай-ақолардың салықтық қызметтерінің шеңбері мен тиісті өкілеттіліктерін белгілейтін салықтық құқықтың жалпы белімінің институтын айтамыз.

Салық салу аясын басқару механизміне халықаралық және отандық басқаруда кеңінен пайдаланылатын тәсілдерді енгізу салықтық төлем сомаларының ағымдарын айтарлықтай деңгейде басқаруды қамтамасыз етеді. Фисқалдық мониторинг жүргізу нәтижесінде салық жеңілдіктері мен кредиттерінің тиімді меха- низмін қалыптастыруға, фисқалдық жүйедегі жалпы салық режимін кадағалауға және салықтық баскдрудың басқа да тәсілдерін ұтымды пайдалануға қол жеткізіледі.

Салықтық басқару нәтижесінде мемлекеттің жиынтық кар- жылықбалансын - Республикалықбюджетті құруға қажетті өте тыңғылықты ақпараттық база айтарлықтай деңгейде қалыптас- тырылады.

Мемлекеттік салықтық жоспарлау мемлекеттің салықтық юрисдикциясының ауқымын, салықтық жоспарлар мен болжамдарды, салық салу концепцияларын әзірлеу, негіздеу және ка- былдау тәртібін, осы аядағы уәкілетті (құзыретті) органдардың ұйымдастырылған түрде бекітілген өзара карым-қатынастары жүйесін, салықтар жүйесін және салықтық міндеттемелерді, экономикалық-кұқықтық актілерді қабылдау қағидаларын ай- қындайтын салықтық құқықтың жалпы бөлімінің институтьі болып табылады.

Мемлекеттік салықтық жоспарлау процесінде алынған нәти- желер кезекті қаржы жылына арналған (басымды бөлігі салық- тықтүсімдерден құралатын) Республикалықбюджет пен жергі- лікті бюджеттер туралы қаржылық заңдарды, олардың кірістері мен шығыстарын қалыптастырудың үш (бес) жылдық болжамы жөніңдегі нормативтік кұқықтық актіні қабылдауға, салық заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге, сондай-ақ салық салу жүйесін ұтымды ету, оның халықаралық тиісті стандарт- тарға сәйкестендіру және салық заңдары жүйесін айтарлықтай дамыту мақсатында салық кодексін жетілдіруге аркау болады.

Мемлекеттік және қорпорациялық салықтық жоспарлау мемлекеттік бюджеттіңсалықтық кірісіне, сондай-ақфирмалардың қорпорациялық салықтық шығысына байланысты нақтылы мән-жайларды айқындайды, елдегі әлеуметтік-экономикалық проблемаларды жүйелі түрде көрсете алады, салық әкімші- лігін салық салу аясындағы тиісті мүдделерді есепке ала оты- рып жүргізу жолдарын болжамдайды, концерндердің ішкі трансферттікбағаларын құру жөніңдегі іс-әрекеттерініңсалық заңнамасы тұрғысынан каншалықты рұқсат етілгенің (немесе көзделгенің) аныктауға мүмкіндік береді, инвестицияланатын және авансталатын капиталдың орташа пайдасын, сондай-ақ салық ставкасының проиентін (дисконт ставкасын) болашак салықтық төлемдер ағымына қолдануды болжамдау арқылы фирманың салық төлеу кабілетін айқындайды, салықтық рет- теу және салықтық бақылау бағыттары мен экономикалық- құқықтық тәсілдерінің салықтық аудиттің ерекше құқықтық- бақылаулық функциясын, сондай-ақ фисқалдық мониторинг институтының жұмыс істеуін ұйымдастыру-басқару процесін болжамдайды.

Мемлекеттік салықтық бақылау салықтық бақылау-тексеру- лерді жүзеге асыруға құқылы уәкілетті мемлекеттік органдар мен салық органдарының жүйесін, тиісті кұзыреттерін, салық- тық бақылаудың нысандары мен түрлерін, сондай-ақ салықтық тексерулерді ұйымдастыру және жүргізу тәртібін айқындайтын салықтық құкыктың жалпы белімінің институты болып табы- лады.

Салықтық бақылау-тексерулер салық салынатын базаңы дүрыс қалыптастыруды және олардан төленетін салықтардын мөлшерін дүрыс есептеп шығаруды шаруашьшык субъектілеріне міндеттейтін мемлекеттік билік-ықпалының маңызды элементі болып саналады. Салықсалу аясында жүзеге асырылатын мем- лекеттік салықтық бақылау мемлекеттік қаржылардың пробле- маларын жоғары деңгейде шешудің басты тәсілі болып табылады, сондай-ақ республикалық және жергілікті бюджеттердің фисқалдық мүдделерін қамтамасыз етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒ АН ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА
ҮСЫҢЫЛҒАН АРНАЙЫ ӘДЕБИЕТТЕР МЕН
НОРМАТИВТІК ҚҮКЫК.ТЫҚ АКТІЛЕР:

1. Бадахов Р. Влияние налоговой системы на реальные инвестиции. Ма- териалы научн. конференции. М.: МГУ, 1999.

2. Балабин В.И. Налоговое право: теория, практика, споры. М., 2000.

3. БрьагалинА.В., Берник В.Р.,Демешева Е.В. Суммовые разницы. Налого- обложение и бухгалтерский учет. М., 1998.

4. ВинницкийД.В. Налоги и сборы. Понятие. Юридические признаки. Ге- незис. М., 2002.

5. ВинницкийД.В. Российское налоговое право: проблемы теории и прак- тики. СПб, 2003.

6. Караныз: Все начиналось с десятины: этот многоликий налоговый мир. М., 1992.91-106, 367-беттер.

7. Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. Предприниматель — налогоплателыцик — государство. М., 1998.

8. Караңыз: Гензель П.П. Очерки по истории финансов. Выпуск первый. Древний мир. М., 1913. 27, 48-беттер.

9. Глухов В.В.,Дольдз И.В., Некрасова Т.П. Налоги: теория и практика. СПб, 2002.

10. Демин А.В. Налог как правовая категория: понятие, признаки, сущ- ность Ц Налоговый вестник. 2002. № 3.

11. Дернберг Ричард Л. Международное налогообложение. М.: ЮНИТИ, Будапешт-СОЬРІ, 1997. 22, 24-27, 74, 85, 95, 261, 278, 318-беттер.

12. Караңыз: Дунаев В.М., Мусин С.М., Оспанов М.Т. Салық терминдерінің орысша казақша аныктама-сөздігі. Алматы, 1996. 17, 22, 27, 44, 57, 67, 106, 108, 126, 136, 154, 211, 223, 225, 244, 247, 251, 349, 391, 397-беттер.

13. Евстигнеев Е.Н. Основы налогового планирования. СПб, 2004.

14. ЕвстигнеевЕ.Н. Основы налогообложения и налогового права. М., 1999.

15. Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. Основы налогообложения и налогово- го законодательства. М., 2004.

16. Ежов Ю.А. Налоговое право. М., 2001.

17. Жестков С.В. Правовые основы налогового планирования (на примере групп предприятий). М., 2002.

18. Караваева И.В. Налоговое регулирование рыночной экономики. М., 2002.

19. Карасева М.В. Финансовое право (Общая часть). М., 2000. 23,28,64,71, 77,86, 108, 116, 128-беттер.

20. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. М., 1993. 7, 31-32, 98-100, 139-беттер.

21. Коннов О.Ю. Институт постоянного представительства в налоговом праве. М., 2002.

22. Қостина Г. Налоговый агент: права, обязаңности, ответственность // Бухгалтерский учет. 2001. № 10.

23. Кугаенко А.А., Белянкин М.П. Теория налогообложения. М., 1999.

24. Кустова М.В., Ногина О.А., Шевелева Н.А. Налоговое право. Общая часть. М., 2001.

25. Кучеров И.И. Налоговое право России. М., 2001.

26. Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль и от- ветственность за нарушение налогового законодательства. М., 2001.

27. Кучерявенко Н.П. Налоговое право. Харьков, 1997. 82-84-беттер.

28. Караныз: Налоги /Под ред. Д.Г. Черника. М., 1999. 6, 8, 44, 49, 53- беттер.

29. Караңыз: Налоговое право /Под ред. С.Г.Пепеляева. М., 2000. 30, 34, 51-52, 63, 68, 80, 85, 107, 133, 143, 155, 202, 260, 262, 383, 402-беттер.

30. Найманбаев С.М. Салықтық құқық. Алматы, 2002.

31. Найманбаева С.С. Финансовбе право (Общая и Особенная части) Ал- маты, 2004. 272-275, 278-299-беттер.

32. Налоговое право /Под ред. С.Г.Пепеляева. М., 2004.

33. Налоговый контроль: налоговые проверки и производство по фактам налоговых правонарушений /Под ред. Ю.В. Кваши. М., 2001.

34. Научитель М.В. Бюджетные и налоговые системы зарубежных стран. Гомель, 1998.

35. Основы налогового права /Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 1995. 24, 27, 30, 34, 39-41, 80, 84-85, 95, 103-беттер.

36. Парыгина В.А. Налоговые льготы в Российсқой Федерации: вопросы регулирования // Қоллегия. 2002. № 3.

37. Парыгина В.А. Правовое регулирование налоговых льгот в ходе реформ за рубежом // Законодательство и экономика. 2002. № 5.

38. Перов А.В., Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение. М., 2001.

39. Петрова Г.В. Концептуальные проблемы теории м практики правового регулирования налоговых отношений// Законодательство и экономика. 2002. №7.

40. Петрова Г.В. Современные проблемы развития теории и практики пра- вового регулирования налогообложения в финансовой деятельности государ- ства // Журнал российского права. 2002. № 8.

41. Петти В., Смит А., Рикардо Д. Антология экономичесқой классики. М., 1993.

42. Разгулин С.В. О некоторых вопросах установления налогов и сборов // Налоговый вестник. 2001. №№ 9, 11, 12.

■ 43. Караңыз: Смит Адам. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962. 588-603-беттер.

44. Соловьев В.А. О правовой природе налога // Журнал российского пра- ва. 2002. № 3.

45. Староверова О.В. Налоговое право /Под ред. М.М.Рассолова, Н.М. Қор- шунова). М., 2001.

46. Староеерова О.В. Теоретические аспекты налогового права и налого- обложения. М., 2000.

47. ТарановА.А. Административное право(Особенная часть) Алматы, 1998. 117-120, 122-124, 12-20-беттер.

48. Караныз: Уложение Тимура. Исторические записи. Ташкент, 1992. 52-бет.

49. Караңыз: Хидоя. Комментарии мусульманского права. Ташкент, 1994. Т.І. 29—ЗІ-беттер.

50. Худяков Л.И. Налоговое право Республики Казахстан. Обшая часть. Алматы, 2003.

51. Худяков А.И., Бродский Г.М. Теория налогообложения. Алматы, 2002. 27, 80, 93, 100, 220, 231, 281, 235, 339-беттер.

52. Худяков А.И., Бродский М.Н.. Бродский Г.М. Основы налогообложения. СПб, 2002.

53. Караңыз: Черник Д.Г., Починок А.П., Морозов В.П. Основы налоговой системы. М„ 1998. 40, 44, 89,96, 117, 124, 136, 194-беттер.

54. Цыганков М.Ю. Проблемы соотношения налогового законодательства со смежными отраслями законодательства. М„ 2001.

55. ЩекинД.М. Юридические презумпции в налоговом праве. М„ 2002.

56. Караныз: Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. М„ 2002,9, 11, 34, 37-38, 39, 42,45, 51, 53-беттер.

57. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 35-бап.

58. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы маусымның 12-сіндегі «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» кодексі (Салық кодексі), 1-9,11-17,19-21,24-28,30-32,39—58,59-74, 176-178, 193- 203, 372—397, 517-551-баптарын караныз.

59. Қазақстан Республикасының 2005 жылғы карашаның 22-сіндегі «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» және «Казак- стан Республикасының кейбір заңнамалық атілеріне зияткерлік меншік құқықтары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңдары.

60. Қазақстан Республикасының 2006 жылғы каңтардын 10-ындағы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнаматық актілеріне мемлекеттік баскару денгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мэселелері бо- йынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңы.

61. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 казаңдағы норма- тивтік каулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы министр- лігінің Салық комитеті туралы ереже», оның 12, 13-тармақтарын караңыз.

62. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігініңСалық комитеті төра- гасының 2003 жылғы бтамыздағы нормативтік буйрығымен бекітілген «Казак- стан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитетінің салықтық әкімшілендіру басқармасы туралы ереже», оның 4, 5,6-тармақтарын караныз.

63. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігініңСалық комитеті төра- ғасының 2003 жылғы 6 тамыздағы нормативтік бұйрығымен бекітілген «Казак- стан Республикасыиын Қаржы министрлігі Салық комитетінің ірі салық төлеушілерді әкімшілендіру және мониторингтеу басқармасы туралы ереже», оның 4, 5,6-тармақтарын караныз.

ЕРЕКШЕ БӨЛІМ

Салықтық құқықтың Ерекше бөлімінде мемлекеттің салық жүйесінің іргелі элементі, еліміздің ұлттық тарихи дамуы мен жалпы экономикалық фактОрларға орай қалыптасқан және өздерінің ұйымдастырылу құқықтық әрі экономикалық бірыңғайлықтарымен ерекшеленген салықтар жуйесі нақты салықтық-құқықтық институттар аясында тиісті заңдардың бап- тарына сай жүйеленген түрде топтастырылған, сондай-ақ олардың заңи сипаттамасы берілген.


Просмотров 898

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!