Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


САЛЫҚ САЛУ АЯСЫНДАГЫ САЛЫҚТЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК МӘЖБҮРЛЕУ 11 частьСалық органыңа төлем көзінен алынатын табыс салығы бо- йынша салықагенті ұсынатын есеп-қисапта халықаралық шарт- тардың ережелеріне сәйкес, төленген (есептелген) табыстар мен ұсталған салықтардыңсомасы, табыс салығының ставкасы және халықаралық шарттардың атауы көрсетіледі.

Резидент емес тұрақты мекеме аркылы Қазақстан Респуб- ликасындағы қызметтен түскен таза табысты түбегейлі алушы болса және тиісті халықаралық шарттың ережелерін қолдануға құқылы болса, мұндай резидент емес резиденттікті растайтын құжат негізінде халықаралық шарттың ережелерін қолдануға өтініш бермей-ақ таза табыска салық салуға қатысты халықаралық шарт ережелерін қолдана алады.

Резидент емес заңды тұлға қорпорациялық табыс салығы бойынша декларацияда ставканы, таза табыска салынатын салық сомасын және оның негізінде тиісті салық ставкасы қолданыл- ған халықаралық шарттың атауын көрсетуге міндетті.

Мемлекеттік уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша халықаралық шарттың ережелерін қолдануға өтінішті салық орга- ны мынадай талаптар орындалған кезде:

- жұмыстарды орындауға (қызметтер көрсетуге) немесе өзге де мақсаттарға жасалған келісім-шарттардың (шарттардың, келісімдердің) көшірмелерін;

- құрылтай құжаттарының көшірмелерін;

- халықаралық тасымалдарда және Қазақстан Республика- сының аумағында көлік қызметтерін көрсетуден түскен табыс- тар сомасының ажыратылған жазбасын;- резидент еместін әр түрлі жұмыстарды орындаған кезінде объектіні пайдалануға қабылдау актісін, көрсетілген қызметтер үшін табыс алғаның растайтын шотты немесе төлем құжатын табыс еткен;

- салық агенті есептелген және (немесе) төленген табыс- тар және ұстап калған салықтар сомасын растайтын бухгал- терлік құжаттарды табыс еткен;

- Қазақстан Республикасы халықаралық шарт жасасқан өтініш берушінің мемлекетінің кұзыретті немесе уәкілетті орга- ны өтініш берушінің резиденттігін растаған;

- Қазақстан Республикасының заңдарында немесе тарап- тарының бірі Қазақстан Республикасы болып табылатын халық- аралық шартта белгіленген тәртіппен қойьшған қол мен резидент еместің резиденттігін растаған органның мөрін (резидент- тігін растайтын құжатты) дипломатиялық немесе консулдық заңдастыруды жүзеге асырған кезде кабылдайды.

Жоғарыда айтып өткеніміздей, халықаралықсалықтық келі- сімдердің негізгі мақсаты халықаралық салық салу жүйесінде жиі көрініс табатын даулы жағдайларды, яғни табыстар мен мүліктерге, капиталға қосарлап салық салуды жою, жол бер- меу, болдырмау немесе олардың мөлшерін азайту болып табы- лады.Қосарлы, не болмаса одан да көп салық салу салық салуға қатысты әр мемлекеттің ұлттық кұқык жүйесінде белгіленетін салық салу объектісі мен салық салу субъектісі сиякты өзара байланыскан салықтық міндеттеме элементтерімен шартталынады. Қосарлы салық салу мемлекеттер арасындағы экономикалық қатынастардың ойдағыдай дамуына, капиталдар мен тех- нологиялардың қозғалысына және тауарлар мен түрлі қызмет көрсетулер айырбасына кері ықпалынтигізіп, кедергі келтіреді.

Қосарлы салық салу өзінің мән-жайына қарай: халықаралық заңи қосарлы салық салу; халықаралық экономикалық қосарлы салық салу болып екіге бөлінеді.

Экономикалық қосарлы салық салу деп бірнеше салық төлеушіге бір салық базасы бойынша екі мәрте не болмаса одан да көп салық салуды айтамыз.

Заңи қосарлы салық салу бірнеше мемлекет аумақтарында тиісті қызметтерін атқарып жаткан бір салық төлеушінің бір салық салу объектісіне қатысты бір салық кезеңі ішінде екі мәрте (кейде одан да көп) салық салу болып табылады.

Халықаралық заңи қосарлы салық салу мынадай жағдайларда:

1) бірнеше мемлекеттің ұлттық заңдары бойынша салық тө- леуші резидент ретінде танылған және осыған орай әр мемле- кеттің алдында салық салу объектілеріне қатысты бір мезгілде орындалуға тиіс толық салықтық міндет жүктелген;2) мемлекет резидентінің басқа мемлекеттің аумағында пай- да болған салық салу объектісіне орай сол мемлекеттердің екеуі де осы объектіден салық алған;

3) өз аумақтарында салық салынатын объектісі бар салық төлеушіге, оның өздерінің резиденті еместігіне қарамастан бірнеше мемлекет тарапынан шектелген мөлшерде салық салынған кезде туындайды.

Қазақстан Республикасы қосарлы (кейде одан да көп) салық салуға жол бермеу мақсатында көптеген халықаралық шарттар- ға қатыса отырып, сондай-ақ осындай мәселелерді шешу жолында мынадай мемлекеттермен:

1) Үлыбританиямен (1993);

2) Италиямен (1995);

3) Польшамен (1995);

4) Венгриямен (1995);

5) Пәкстанмен (1995);

6) Түркиямен (1996);

7) Үлыбританияның біріккен қорольдігімен және Солтүстік Ирландиямен (1996);

8) Америка Құрама Штаттарымен (1996);

9) Канадамен (1997);

10) Нидерланды қорольдігімен (1997);

11) Әзербайжанмен (1997);

12) Өзбекстанмен (1997);

13) Украинамен (1997);

14) Ресей Федерациясымен (1997);

15) Иранмен (1997);

16) Индиямен (1997);

17) Кырғызстанмен (1997);

18) Беларусьпен(1997);

19) Литвамен (1997) келісімге келіп, аталмыш конвенцияларды (көрсетілген жылдарда) бекіткен болатын.

Сонымен, қосарлы, кейде одан да көп салық салуға жол бер- меу үшін осы мәселелерді үлттық салықтық заңдардың көмегі- мен біржақты реттеу және бірнеше мемлекеттердің (үкімет- тердің) арасында жасалынатын қосарлы салық салуды болдыр- мау туралы шарттардың негізінде көпжақты реттеу сиякты тәсілдерді коддануға болады.

Қосарлы салық салу мәселелерін шешу барысында көптеген мемлекеттердің ұлттық салық заңдарында:

1) салық салынатын объектісінің белгілі бір бөлігін шегеріп тастау;

2) салық салу объектісінің шегерілген бөлігін тек салық ставкасын есептеп шығару кезінде есепке алу;

3) мемлекеттен тыскары жерлерде келтірілген шығындарды салық салу базасынан шегеріп тастау;

4) мемлекет резидентінің басқа мемлекегте шығарылған шы- ғының, екінші мемлекетте тапкан пайдасы есебінен шегеріп тас- тау аркылы оның шетелдік пайдасының мөлшерін айқындау;

5) мемлекет резидентінің осы мемлекетте және одан тысқа- ры жерлердегі салық салу объектілерінің барлық бөліктерін 'есепке алу аркылы оның салық салу базасын айқындау бары- сында барлықсалықсалу объектілеріне есептелінген салықок- ладынан басқа мемлекеттерде төленген салық сомасын шегеріп тастау сиякты әдістер қолданылады.

Қосарлы салықсалуды жоюға бағытталған халықаралық салықтық шарттардың мән-жайларын қорытындылау кезінде:

1) резиденттілікті айқындау институтын;

2) мемлекеттің салықтық юрисдикциясын (кұзырын) шек- теу институтын;

3) қосарлы салық салуды жою әдістерінің институтын көзделген мақсатка сәйкес бөліп шығаруға болады.

Халықаралықсалықсалу теориясы мен практикасында заңды тұлғалардың резидент болып табылатының айқындау мақ- сатында:

1) Инқорпорация тесті;

2) Заңды мекенжай тесті;

3) Орталық басқаруды және бақылауды жүзеге асыратын орны тесті;

4)Компанияны күнделікті (агымдағы) басқаруды жүзеге асы- ру орны тесті;

5) Іскерлік мақсат тесті не болмаса аталған тестердің кейбірі біріктіріліп қолданылады.

Инқорпорация тестісі негізінде қандай болмасын елде орна- ласқан (қүрылған, тіркелген) заңды тұлға сол елдің резиденті болыптанылады.

Заңи адрес тестісі негізінде қандай болмасын елде өзінің зэнды мекен-жайын тіркеткен (тіркеуден өткізген) заңды тұлға сол елдің резиденті болып саналады.

Орталық басқаруды және бақылауды жүзеге асыратын орын тестісі негізінде белгілі бір елде орналасқан өзінің орталық бас- қару органы аркылы компанияға жалпы басшылық ету жүзеге асырылса және компания қызметіне бақылау жүргізілсе, заңды тұлға сол елдің резиденті болып танылады.

Компанияны ағымдағы басқаруды жүзеге асыру орны тестісі негізінде белгілі бір елде орналасқан, компанияның қызметін күнделікті басқаратын нақтылы атқарушы органы бар заңды тұлға сол елдегі нақтылы салықтық құқықтық қатынастың субъектісі болып табылады.

Іскерлік мақсат тесті негізінде нақтылы елдің аумағында өзінің іскерлік операцияларының негізгі көлемі жүргізілсе заңды тұлға осы елдің резиденті болып танылады.

Жеке тұлғаларды резидент деп тануға байланысты халық- аралықсалықтыққатынастарда қолданылатын критерийлерге:

1) Тұрақты тұратын (үйреншікті) үй-жайы орналасқан орны тесті;

2) Өмірлік мүдделер (жекеше және экономикалықбайланыс- тар) орталығы тесті;

3) Кәдімгі тұрып жатқан орны тесті;

4) Азаматтықтесті жатады.

Осы орайда (заңды және жеке тұлғаларды резидент деп та- нуға байланысты) аталған тестілердің Қазақстан Республика- сының салық салу жүйесіңде орын алғаның білу кажет.

Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 176-бабының 3-тармағының 1)-4) тармақшаларында жеке тұлғалардың резиденттілігіне қатысты тестер толығымен, ал 5) тармақшасының екі абзацындағы ережелерде заңды тұлғалардың резиденттігіне байланысты - инқорпорация тестісі мен күнделікті (ағымдағы) басқаратын нақтылы атқарушы органы (тиімді басқару органы) орналасқан орны тестісі көрініс тапқан.

Пысықтау сауалдары:

1. Халықаралық салық салу жүйесі мен халықаралық салықтық қүкык жөніңде не айта аласыз?

2. Резиденттік және аумактықсалықтық қатынастардағы шетелдік элементтерге байланысты қандай ақпараттарыңыз бар?

3. Халықаралық салықтық құкыктың пәні, дереккөздері және құқықтық реттеу ерекшеліктері туралы не білесіз?

4. Халықаралық салықтық шарттарға қатысты салық салмағы.

5. Халықаралық қосарлы салық салудың туындау себебі, оларды болдырмаудыңтәсілдері мен құқықтық негіздері қандай нормативтік құқықтық актілерде белгіленген?

6. Халықаралық қосарлы салықсалу немесе қосарлы салықсалуға жол бермеу жөніңдегі халықаралықсалықтық келісімдердің заңи күші және олардың ұлттық құқық жүйесінде атқаратын рөлі.

7. Халықаралық салықтық құқық аясындағы мемлекеттін салықгык юрисдикциясының айрықша мән-жайы және оның қосарлы салық салуға қатысты аткаратын рөлі.

Жалпы бөлім институттары бойынша
қорытынды тужырымдар

Салықдеп, мемлекет тарапынан біржақты шығарылған заңдардың негізінде, сол заңдарда нақтылы айқындалған мөлшерде және катаң белгіленген мерзімде Республикалық немесе Жергілікті бюджет кірісін қалыптастыру мақсатында салықтық міндеттемелерін орындауға тиісті заңды және жеке тұлгалар- дан жүйеленген әрі тұрақты түрде мемлекеттік уәкілетті органдар алатын баламасыз, кайтарымсыз, ақшалай (кейде заттай) міндетті төлемді айтамыз.

Салықтар қоғамдағы экономикалық қатынастардың аса қажетті буыны, бюджет-қаржы жүйесінің маңызды құраушы- сы, әлеуметтік-саяси қатынастардың басты элементі, мемлекет- тік кірістін негізгі нысаны, жалпы-мемлекеттік қаржылардың элементі, қоғамдық өндіріске мемлекет тарапынан экономикалық ықпал ету үшін пайдаланылатын механизм, бюджет кірісін қамтамасыз ететін тетік, экономиканы реттеу және ынталандыру құралы, дербес экономикалық категория, мемлекеттік бюджет кірісі мен қорпоративтік және жеке меншік шаруашылық аялардағы қаржылық қатынастарға тікелей қатысы бар объективті-субъективті қаржылық-экономикалық және қүкыктық қоғамдық құбылыс болып табылады.

Салық төлеушінің (оған қатысты заңи фактілерге сәйкес) салық төлеу жөніңдегі мемлекет алдындағы міндетін оның салықтық міндеттемелерінде нақтыландыратын, республикалық немесе жергілікті бюджетке төленетін салықтық төлем сома- сына байланысты салықтық міндеттемені айқындайтын, сондай- ақ мемлекеттің салық жүйесіндегі әрбір салықтың әлеуметтік- экономикалық және заңи мән-жайыныңтектік белгілерін, қол- данылу тәртібін ашып көрсететін Қазақстан Республикасының Салық кодексінде белгіленген әрбір салықтың құрамдас бөліктерінің кешені - салық элементтері болып табылады.

Салық салу жүйесі мемлекеттің салықтық кұзырының ауқы- мында жұмыс істейді. Мемлекеттің салықтық қүзыры Кдзақстан Республикасының Конституциясында айқындалып, Салық кодексінің ережелерінде заңдық көрініс тапқан тиісті мемле- кеттік билік органдарының салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді белгілеу және алу жөніңдегі мемлекеттік өктем өкілеттіліктері қамтитын ая болып табылады, сондай-ақ ол эко- номикалық кеңістіктегі мемлекеттің салық салу жүйесінің стра- тегиялық әлеуетін қалыптастырады.

Алымдар дегеніміз уәкілетті мемлекеттік органдар тарапынан өздеріне өтінуші қатысты тұлғаларға белгілі бар көрсетілген тиісті қызметтер мен берілген құқықтар немесе арнайы рұқсат- тар үшін сол заңды немесе жеке тұлғалардан алынатын мақсат- ты, эквивалентті әрі міндетті ақшалай төлемдер.

Баж деп арнайы мамандандырылған уәкілетті органдар та- рапынан өздеріне өтінуші тұлғаларға қатысты жасалған заңи маңызы бар белгілі бір іс-қимылдар және берілген ресми құжат- тар үшін сол заңды немесе жеке тұлғалардан алынатын эквива- лентті, міндетті ақшалай төлемді айтамыз.

Талемақы уәкілетті мемлекеттік органдар тарапынан өзде- ріне өтінішпен келуші тұлғаларға көбінесе материалдық көрініс табатын, сондай-ақ кейде басқаша мақсатта пайдаланылатын белгілі бір объектілерді, не болмаса соларға байланысты рұқсат- тарды және кұқықтарды бергені үшін сол заңды немесе жеке тұлғалардан алынатын біршама-эквивалентті, міндетті ақшалай төлем.

Қазақстан Республикасының қазіргі салық жуйесі өзінің құрылу және жүмыс істеу негізіндегі экономикалық-құқықтық принциптерінде көзделген әлеуметтік-экономикалықбасымдылықтарға орай салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді мем- лекеттік бюджет шығысының әлеуметтік бағдарына байланыс- ты бөледі. Осындай мән-жайлар тұрғысынан салық жүйесіндегі іс-қимылдарға қатысушылардын құқықтары мен міндеттері, орталықга және жергілікті аумактарда жүргізілетін салық әкім- шілігінің негізгі бағыттары, республикалық және жергілікті фисқалдық мүдделерді нақтыландыруға кажетті ақпараттар ба- засы, мемлекеттік бюджет кірістері мен шығыстарын тендес- тірудің кешенді принциптері айкыңдалады.

Қазақстан Республикасының салық жүйесі мынадай құрылымдық элементтерден:

1) салықтарды белгілеу және салық салу аясына енгізу тәртібі мен негіздерінен (заң актілерінде белгіленіп, бекітілуі);

2) салықтар жүйесінен (алынатын салықтар мен міндетті төлемдердің түрлері және тізілімі);

3) салықтардың алыну көздерінен;

4) салықтарды (мәжбүрлеп) алудың принциптері мен түрлерінен;

5) салықтарды алу деңгейлерінен;

6) мемлекеттік салықтық бақылаудың нысандары мен әдістерінен;

7) салықтөлеушілердіңтиісті құқықтары мен міндеттерінен;

8) мемлекеттік органдардың өкілеттіктерінен;

9) салықтық қатынасқа қатысушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау тәсілдерінен тұрады.

Мемлекеттің салық жүйесі егемен еліміздің нақтылы даму кезеніңдегі экономикалық кеңістік пен мемлекеттік құрылыс процесінде және мемлекеттік басқару жүйесінде әр алуан қырларымен, әсіресе фисқалдық, реттеуші функциялары мен ерекшеленетін ұйымдық-құқықтық механизм болып саналады.

Мемлекеттіңсалықжүйесі ретінде экономикалық-құқықтық жәнеәдістемелік-функционалдықпринциптері кешенің қаржылық-бөлу процестерінде іске асыру қызметімен тікелей айналысатын қаржылық және салықтық әкімшілік жүргізулеріне кажетті әмірлі билік (императив) берілген уәкілетті мемлекеттік органдар көрініс табады. .

Мемлекеттің саяықтық қызметі Қазақстан Республикасы- ның салық жүйесі ауқымындағы салық салу процесін ұйымдас- тыруға және салық салуға байланысты барлық мән-жайларды (салықтар мен басқа да міңдетті төлемдердің шамасын және ставкаларын, салықтөлемдерінің сомаларын есептеу және оларды бюджетке төлеу тәртібін, өздеріне қатысты заңи фактілер негізінде салықтық міндеттемелер жүктелген заңды және жеке тұлғалардың шеңберін, салық жүйесінің барынша жұмыс істеу механизміндегі фисқалдық және реттеуші функциялардың өзара іс-әрекетін, сондай-ақ олардың балансты болуын) қамтамасыз етуге бағытталған, салықтық заңнамалық актілерге негізделген, мемлекеттің объективті экономикалық қызметі болып табы- лады.

Мемлекеттің салықтық қызметі:

1) мемлекет аумағындағы салықтар мен өзге де міндетті төлемдерді, олардың түрлерін, ерікті төлеу және мәжбүрлеп алу тәртібін белгілеу, салық жүйесі мен салықтық құрылымдарды қалыптастыру және олардың ойдағыдай қызмет атқаруларын қамтамасыз ету, сондай-ақ қоғамның әлеуметтік-экономикалық аясын салықтық реттеу жөніңдегі Мемлекеттің біртұтас өзінің немесе өзі айрықша уәкілеттілік берген мемлекеттік органда- рының қызметі ретінде,

2) барлық салық төлеушілердің өздеріне тиесілі салықтық міңдеттемелерін дұрыс атқаруларына жағдай жасау және салық әкімшілігін толықканды жүргізу, оның ішінде салықтық тек- серулердің жемісті жүзеге асырылуына баса назар аудару, сон- дай-ақ заңда көзделген келеңсіз сәттердің орын алуына байла- нысты салықтарды мәжбүрлеп алу жөніңдегі арнайы уәкілетті салық органдарының іс-қимылдары магынасында сипатталады.

Мемлекеттің салықтық қызметі қоғамның әлеуметтік-эко- номикалықаясындағы қаржылық-бөлу процестерінің жай-күйін салық жүйесінің тұрақты әрі тиімді жұмыс істеу әлеуетіне тә- уелді мемлекеттік бюджеттің салықтық кірістері мен бюджеттік шығыстары арасындағы өзара байланыстың сандық және сапалық көрсеткіштері аркылы ашып көрсететін қызмет қатарына жатады.

Салық салу саласында үдайы жүзеге асырылатын салық әкімшілігі бухгалтерлік есептін сапасын жақсартуға, электрондық құжат айналысындағы салық есептемесі нысандарын жіктеу аркылы олардың ақпараттарын нақтыландыруға, салықтық заң актілерініңсақталуына, салықтөлеушілердіңмүдделерін назар- дан қалыс қалдырмауға, салық төлеушілерді, салық салу объектілерін және салықсалуға байланысты объектілерді есеп- ке алу тәртібі мен тиімділігін тексеруге, республикалық және жергілікті бюджеттерге түсуге тиіс салықтар мен өзге де міндетті төлемдер жөніңде тиісті салық органдарынан мәліметтер алып отыруға, жеке тұлға төлейтін мүлік салығын, көлік құралдары салығын және жер салығын жинауды жүзеге асыруға уәкілетті жергілікті әкімдіктерге салықтық заңнамалық актілердің талап- тарын дұрыс орындау жөніңде кеңес беруге бағытталған мемлекеттің салықтық қызметінің бір кыры болып табылады.

Мемлекеттің салықтық қызметі ауқымында жүргізілетін салық әкімшілігі макроэкономикалық өсу тұрғысынан және халықаралық салық салу стандарттарының өркениетті үлгілеріне сай қоғам мен мемлекеттің, сондай-ақ қорпоративтік шаруашылық (ішінде жеке меншік негізіндегі жекелей кәсіпкерлік кыз- мет) субъектілерінің экономикалық-қаржылық мүдделерінің балансты болуын көздейді және соны қамтамасыз етуге атсалысады.

Қоғам мен мемлекеттің экономикалық-қаржылық мүдделерін қамтамасыз етуге кажетті салықтық қаражаттарды мем- лекеттік бюджет кірісіне жұмылдыруға ат салысатын, заңи және экономикалық табиғаты бойынша біртекті салықтық қатынас- тарға мемлекет тарапынан әмірлі ықпалын тигізетін, салықтық қатынастартуындайтын, өзгеретін және жойылатын объективті- субъективтік экономикалық кеңістікті толығымен қамтитын айрықша қуатты құрал саяықтық қуқық болып табылады.

Салықтық қщық қоғамдық-мемлекеттік манызы бар айрыкша объективті-субъективтік экономикалық аяны толығымен қамти отырып осы салық салу саласындағы айтарлықтай тұрақ- ты ұйымдастырушы және материалдық сипаттағы салықтық қатынастарды реттейтін, әлеуметтік және фисқалдық саясаттың ұстанымын көздейтін, мемлекетбилігінің әкімшілік және эко- номикалық әлеуетінің салықтық кұзырындағы заңи және экономикалық мазмұнды кұқыктық нормалардың жиынтығынан тұратын қщықтық құралым ретінде көрініс табады.

Салықтық құқық нормаларында мемлекеттің ішкі және сырт- кы салық саясатының (ұстанымдарында) көзделген болашақ қоғамдық байланыстардын яғни салықтық қатынастардың аса ұтымды теориялық-практикалық модельдері бекітіледі, сондай- ақ осындай үлгілердің негізінде біруақытта салықтық құкықтық нормаларда белгіленген субъективтік құқықтар мен заңи міндет- тер аркылы жаңағы салықтық қатынастар салықтық құқықтық қатынастар түрінде қалыптасады.

Салықтық кұқык мемлекеттің салықтық қызметінің процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы болып табылады.

Салық салу процесін негіздейтін салықтық құқықтық нор- маларда мүмкіндігінше мемлекет пен салықтөлеушілердің эко- номикалық-қаржылық мүдделерінің қарама-кайшылығы еске- ріледі.


Просмотров 977

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!