Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


САЛЫҚ САЛУ АЯСЫНДАГЫ САЛЫҚТЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК МӘЖБҮРЛЕУ 9 частьШтаттардағы жеке тұлғалардан алынатын салық ставкасы- ның мөлшері 2%-тен 12%-ке дейінгі аралықты қамтиды. Фло- рида, Невада, Оңтүстік Дакота, Техас, Вашингтон, Вайоминг штаттарында және Қолумбия дистриктінде осы салықтың түрі салық жүйелеріне енгізілмеген.

Жергілікті жерлердегі саудаға салынатын салық, тұрғылық- ты халықтан алынатын жергілікті табыс салығы, қорпорациялардың пайдаларына салынатын салық, мұралардан алынатын салық, мүлік салығы, акциздер, эқологиялық салықтар граф- тықтардың, муниципалитеттердің, тауншиптердің, мектеп дистриктерінің, арнайы дистриктердің және т.б. салық жүйелерінен орын алған. Осы жергілікті салықтар 80 мың әкімшілік бірліктердің қаржылық базасын жеткілікті деңгейде қалыптастырып отырғаның байкаймыз.

Жоғарыда аталған негізгі жергілікті салықтардан басқа әрбір кұзырлы жергілікті органның өз ұйғарымы бойынша мына салықтар мен міндетті төлемдер: мейманханалық қызмет көрсе- тулерге салынатын салық; коммуналдық қызмет көрсетуге салынатын салық; мейманхана, телефон, газ және электр жарығы үшін төлемақы; іскерлік белсенділігіне салынатын салық және т.б. белгіленуі мүмкін.

АҚШ салық жүйесінің қызмет атқаруының құқықтық негізі ретінде 1954 жылы кабылданған Қшкі табыстар кодексінің орның 1986 жылы заңи күшіне енгізілген АҚШ-тың Салық кодексі басқан болатын.

АҚШ салық жүйесін басқару ісі Қаржы министрлігінің кұзыретіне жатады. Салықтардыңтөленуіне және салық заңда- рының дүрыс аткарылуына жүргізілетін бақылау АҚШ Қаржы министрлігінің Ішкі табыстар қызметіне жүктелген. Ішкі табыс- тар қызметінің кұзырындағы жеті аймактық салық басқармасы мен елу сегіз салық басқармалары өздеріне тиесілі қызметтерін аткарады.Канаданың салық жүйесі

Канаданың салық жүйесі жиынтығында жүз проценттік түсімдерді құрайтын федералдық (43%), провинциялық (42%) және жергілікті (10%) деңгейлердегі салық жүйелерінен түрады. Федералдық деңгейде алынатын салықтар мен міндетті төлемдерге жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы; қорпо- рациялардың пайдаларына салынатын салық, федералдық ак- циздер, кедендік баждар, саудадан алынатын салық, әлеуметтік сактандыру қорларына жасалатын аударымдар жатады. Провин- циялық (аймактық) салықтар: тұрғылықты халықтан алынатын табыс салығы; қорпорациялардың пайдаларына салынатын салық; мұраға және сыйға тартуға салынатын салық; ренталық төлемдер; акциздер; әлеуметтік сактандыру қорларына теле- нетін төлемдер түрінде көрініс тапқан. Ал муниципалдық деңгейде көбінесе жылжымайтын мүлікке салынатын салық; кәсіп- керлік қызметке салынатын салық, ренталық төлемдер және т.б. алынады. Канададағы салық салу аясындағы күзыретті органдар Қаржы министрлігі, Кіріс министрлігі, Кіріс министрлігінің жергілікті салық басқармалары және салықтық сот болып та- былады.4. Жапонияныц салық жүйесі

Жапонияның салық жүйесінің негізін 25 мемлекеттік салық- тар мен 30 жергілікті салықтар құрайды, сондай-ақ осы жүйе 3045 калалар мен аудандарды және поселкелерді біріктіретін 47 префектура аумағын камтиды.

Жоғары кіріс көздері - заңды және жеке тұлғалардан тікелей алынатын мемлекеттік табыс салығы (барлық салықтық түсімдердің көлемін 50%-ке жоғарылататын салық деуге болады), мүлікке салынатын тікелей салықтар (олардың тобына ел- таңбалық алымды, мұраға салынатын салықты, лицензияны тіркеуге салынатын салықты, жерлерді өндеуге және жаксар- туға салынатын салықты жаткызуға болады), сондай-ақ түты- нуға салынатын тікелей және жанама салықтар болып табылады.

Жеке тұлғалар төлейтін мемлекеттік табыс салығының ставкалары 10, 20, 30, 40 және 50% мөлшерінде белгіленген. Пре- фектуралық табыс салығы 5, 10 және 15% ставкалар көлемінде алынады. Тағы бір айта кететін жәйт, Жапонияның әрбір тұрғы- ны әр жыл сайын өздері тапкан табыс көлеміне карамастан мем- лекет казынасына 3200 иен сомасы мөлшерінде салық төлеп отырады. Автомобиль иелеріне салынатын салық, спиртті ішімдіктерге, темекі өнімдеріне, мүнайға, газға, бензинге салынатын акциздер, кедендік баждар, мейманханада түрғаны үшін, ресторандарда тамактанғаны үшін, ыстық су көздеріне түскені үшін алынатын акциздер тиісті бюджеттерді айтарлықтай көлемдегі каражаттармен толықтыруға септігін тигізеді.5. Ресей Федерациясыныц салық жүйесі

Ресей Федерациясының салық жүйесінің құрамы және оның құрылымын құрайтын салықтар мен басқа да салықтық нысан- дағы төлемдердің түрлері тікелей және жанама салықтар, сон- дай-ақ заңды тұлғалардан, жеке тұлғалардан, заңды және жеке тұлғалардан алынатын салықтар болып бөлінеді. Жанама салық- тарға мұнай, газ, көмір, бензин және т.б. өндеу және кен байы- ту өнімдері түріндегі өндірістік тауарлар мен спирт, арак және басқа алкоголь өнімдері, темекі өнімдері, сыра сиякты кең сұра- нысқа ие тауарлардан қосылған қүнға салынатын салық, сау- даға салынатын салық, акциздер, кедендік төлемдер - кедендік тарифтер жатады.

Банктердің, сактандыру ұйымдарының, басқа да шаруашылықсубъектілерінің пайдаларына салынатын салық, дивидеңдтік сомалардан, яғни капиталдан алынатын салық, мүлікке салынатын салық, ресурстық және эқологиялық салықтар, жануарлар әлемінің объектілерін пайдаланушыларға салынатын салық, заңды түлгалардан алынатын тікелей салықтар болып табылады.

Жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы, жеке тұлғалар- дан мүлкіне салынатын салық, мұралардан және сыйға тарту- дан алынатын салық, баждар, лицензиялық және тіркеу үшін алымдар жеке тұлғалар төлейтін тікелей салықтар болып сана- лады. Ал заңды және жеке тұлғалардан алынатын салықтар ретінде курорттық салықты, жарнамаға салынатын салықты, аумактарды дамытуға салынатын салықты, жер, су, эқологиялық және орман салықтарын, шетел валютасын, бағалы кағаздарды, алтын кұймаларын сатып алуға салынатын салықты атап өтуге болады.

Енді, осы Ресейдің салық жүйесіне берген кыскаша сипат- таманы нақтыландыру мақсатында, оның негізін құрайтын элементті салықтар жүйесін карастырып өтеміз.

Ресей салықтары жүйесі федералдық салықтар мен алымдар, регионалдық (аймактық) саДықтар мен алымдар және жергілікті салықтар мен алымдар сиякты үш деңгейден тұрады.

Федералдық салықтар мен алымдарға: қосылған кұнға салынатын салық; акциздер; ұйымдардың пайдасына (табыстарына) салынатын салық; капиталдан түсетін табыстарға салына- тын салық; жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы; мем- лекеттік баж; кедендік баждар мен кедендік алымдар; жер қойнауын пайдаланғаны үшін алынатын салық; мемлекеттік әлеуметтік бюджеттен тыс қорларға алынатын жарналар; ми- нералдық-шикізат базасын калпына келтіру үшін алынатын салық; көмірсутектерді өндіруден түскен қосымша табыска салынатын салық; жануарлар әлемінің объектілерін және су биологиялық ресурстарын пайдалану құқығьі үшін алынатын алым; орман салығы; су салығы; эқологиялық салық; федералдық лицензиялық алымдар жатады.

Регионалдық салықтар мен апымдар ретінде ұйымдардың мүлкіне салынатын салық; жылжымайтын мүлікке салынатын салық; жол салығы; көлік салығы; саудадан алынатын салық; ойын бизнесіне салынатын салық; регионалдық лицензиялық алымдар белгіленген. Жер салығы, жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық, жарнамаға салынатын салық, мұраға немесе сыйғатартуға салынатын салық, жергілікті лицензиялықалымдар жергілікті салықтар мен алымдарға жаткызылған.

Ресей Федерациясының Конституциясы, Ресей Федерация- сының Салық кодексі, «Ресей Федерациясының салық органдары туралы» РФ Заңы, «Ресей Федерациясының мемлекеттік салық қызметі туралы» РФ Президентінің Жарлығы, РФ салық- тар мен алымдар жөніңдегі министрлігінің бұйрыктары мен хат- тары Ресей Федерациясы аумағындағы салық органдары жүзеге асыратын салықтық қызметтердің нормативтік құқықтық ба- засы болып табылады. Осыған орай, Ресей Федерациясының салық органдарының құрылымы мынадай құрамда көрініс тапқан: РФ Салықтар мен алымдар жөніңдегі министрлігі; Салық- тар мен алымдар жөніңдегі министрліктің Федерация субъек- тілері бойынша басқармалары; Салықтар мен алымдар жөніңдегі министрліктің аймақаралық инспекциялары; Салықтар мен алымдар жөніңдегі министрліктің аудандар бойынша, калалар- дағы аудандар бойынша және аудандарға бөлінбейтін калалар бойынша инспекциялары; Салықтар мен алымдар жөніңдегі министрліктің ауданаралық инспекциялары.

Пысықтау сауалдары:

1. Үлыбританияның салық жүйесінде қандай салықтық нысандар топтастырылған? Салықтардын топтары мен құқықтық негіздері қалай белгіленген?

2. Францияның салық жүйесінің қандай ерекшеліктері бар?

3. Франциядағы жергілікті салықтардың қандай түрлерін білесіз?

4. Италияның салық жүйесінің құрылымы қалайша ерекше- ленген?

5. Италияның салық жүйесінің басқа Еуропа елдерінің салық жүйелерімен салыстырғандағы айырмашылығы.

6. Испанияның салық жүйесінің ерекшелігі неде? Испаниядағы экономикалық мүдделі топтарға қатысты салық салу мәселелері.

7. АҚШ салық жүйесін реформалаудың негізгі бағыттары.

8. АКДІ жергілікті салық салу жүйесінің ерекшеліктері.

9. Германияның салық жүйесінің тек өзіне тән ерекшелігі және жерлердің, қоғамдастықтардың, федерациялардың жалпы және жергілікті салықтары жөніңде не білесіз?

10. Германияның құрделі қаржылық тендестіру жүйесінің негізгі мақсаты не?

11. Швецияның салық жүйесінің негізгі ерекшеліктері.

12. Швециядағы кантондар мен муниципалитеттердің салық салу ерекшеліктері.

13. Жапонияның салық салу жүйесіне сипаттама жасаныз.

14. Жапонияның салық салу деңгейлерінің ерекшелігін неден байкауға болады?

15. РесейдіңсалықжүйесініңбасқаТМД елдері мен К.азакстанның салық жүйесімен салыстырғандағы айырмашылығы қандай.

16. Ресей салық жүйесінің қызмет атқаруының құқықтық негізін атап көрсете отырып жалпы сипаттамасын беріңіз.

17. Ресей Федерацияның негізгі салықтары жөніңде не айтааласыз?

1.13. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САЛЫҚТЫҚ ҚҮҚЫҚ

Халықаралық салықтық құқық өзіне тән маңызды мазмұны мен принциптері және құрделі құрылымы бар, халықаралық салықтық қатынасқа қатысушы мемлекеттердің ұлттық салық- тық құқықтары мен халықаралық салықтық шарттардың (келісімдердің, конвенциялардың және т.б.), халықаралық салықтық-құкыктық нормативтік актілердің жиынтығы болып табылады.

Оның қалыптасуы мен дамуының негізінде бүкіләлемдік ғылыми-техникалық, экономикалық және т.б. интеграциялау процестерін ұйымдастыру, инвестициялық режимді жаксарту, сондай-ақ халықаралық салық салу қатынастарын тиімді рет- теу, қосарлы салық салу, салықтан жалтару және салық төлеу- шілерді кемсіту жағдайларын болдырмау мақсатында мемлекет- тер арасында жасалып, бекітілген халықаралық салықтық шар- ттар мен ұлттықсалықтық құқықтың тиісті нормалары жатады.

Халықаралықсалықтық құқықтың құқықтық реттеу пәніңе:

1) халықаралық салық салу жүйесінде орын алуы мүмкін қосарлы салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалта- руга жол бермеу жөніңде мемлекеттер арасында жасалынган салықтық шарттарға (салықтық конвенцияларга) байланысты;

2) халықаралық салық салу аясындагы мемлекеттердің салықтық юрисдикцияларын шектеу мақсатында мемлекеттер арасында жасалынған және орындалатын халықаралық (үкімет- аралық) сальіқтық келісімдерге байланысты;

3) салық салу мәселелері бойынша мемлекеттің уәкілетті органдарының өзара карым-қатынасы барысында құқықтық жәрдем, экономикалық кеңес көрсету жөніңде халықаралық салықсалу аясында жасалынатын шарттарға байланысты;

4) халықаралық (салықтық) шарттар негізінде мемлекет пен шетелдік заңды және жеке тұлғалар арасындағы салық салуға байланысты;

5) халықаралық (салықтық) шарттар негізінде салық салу мәселелеріне байланысты әртүрлі мемлекеттердің заңды және жеке тұлғаларының арасында туындайтын халықаралық салық- тық қатынастар жатады.

Халықаралықсалықтық қатынастардыңсипатына карай халықаралық салықтық құқық деп, халықаралық салықтық катынастарды реттейтін халықаралық құқық және ұлттық құкық (мемлекеттің салықтық құқыүы) нормаларының жиынтығынан тұратын кешенді құқық саласын айтуға болады. Үлттық (отандық) кұқык нормалары тек ұлттық салық заңдарында, ал халықаралықсалықтыққұқықтыңнормалары реттеуші функцияларына карай материалдық-құқықтық және қоллизиялық болып бөліне отырып, ұлттық салық заңдары мен халықаралық салық- тық келісімдердің құрамынан көрініс табады.

Халықаралық салықтық құқықтың материалдық-құқықтық нормалары халықаралық салық салу кағидаларын белгілейді. Қоллизиялық нормалар қандай болмасын салықтық қатынас- тарды кай мемлекеттің материалдық-құқықтық нормалары реттейтінің айқындауға атсалысады.

Халықаралық салықтық келісімдер өздері реттейтін салық салу мәселелеріне байланысты: салықтық келісімдер, салықсалу мәселелерін және т.б. шешуге қатысты халықаралық шарттар болып бөлінеді.

Халықаралық салықтық келісімдер мынадай түрлерден тұ- рады:

1) Шектелген салықтық келісімдерден;

2) Жалпы салықтық келісімдерден;

3) Өткір салық мәселелері бойынша әкімшілік жәрдем көрсе- ту турапы салықтық келісімдерден.

Салық салуға және басқа мән-жайларға байланысты халық- аралық шарттар қатарына:

1) мемлекеттер арасындағы өзара қатынастардың негізі ту- ралы халықаралық шарттар;

2) дипломатиялық және консулдық қарым-қатынастар ту- ралы халықаралық шарттар;

3) сауда жөніңдегі халықаралық шарттар;

4) арнайы халықаралық шарттар жатады.

Осы орайда салық салу мәселелері бойынша ұлттық салық- тық заңдар мен халықаралық салықтық келісімдердің аракатынастары мынадай аспектілерді:

1) халықаралық салықтық келісімдерді ұлттық құкыктық жүйеге инқорпорациялау тәртібін;

2) ұлттық салықтық заңдар мен халықаралық салықтық келісімдердің заңи күштері бойынша аралық қатынастарын;

3) ұлттық салықтық заңдар мен халықаралық салықтық келісімдердің салық салмағы (салық төлеушіге жүктелетін ауыр- тпашылығы) бойынша аралық қатынастарды білдіреді.

Халықаралық салықтық құқықтық қатынастар мен олардың субъектілеріне:

1) нақты мемлекет пен басқа мемлекет;

2) нақты мемлекет пен шетелдік құқықтың жеке субъектісі;

3) ұлттық құқықтың жеке субъектісі мен шетелдік құкыктың жеке субъектісі жатады.

Халықаралық салықтық шарттар негізінде ұлттық (отандық) салықтық қатынастарға қатысушы шетелдік құқық субъектілеріне мынадай:

1) салық салу аясындағы шетелдік құқық субъектілері мен ұлттық құқық субъектілерінің салық төлеушілер ретіндегі нақ- ты салықтық міндеттемелеріне, соңдай-ақ олардың өз құқықта- ры мен міндеттеріне карай тең бойуына байланысты ұлттық ре- жим;

2) көбінесе қосарлы салық салуды болдырмауға, жол бер- меуге, жоюға, сондай-ақ шетелдік кұқық субъектілері қатыса- тын ұлттық кәсіпорындарды дискриминациялауға тыйым салуға байланысты тең құқықтылықтан кағыс қалдырмау (айырмау) режимі;

3) өзара қарым-қатынастағы шетелдік мемлекет пен оның құқығының субъектілеріне ерекше ықылас танытып, аса қолайлы жеңілдіктер беру жөніңдегі мемлекеттін міндеттемесіне бай- ланысты ең қолайлы жағдай жасау режимі;

4) ұлттық құқық субъектісіне белгіленген салық салу тәрті- бінің шетелдік қүкык субъектісіне қатысты мән-жайлармен бірдей болуына байланысты бірдейлік режимі сияқты негізгі салық салу режимдері қолданылады.

Салықгык қатынастардағы шетелдік элементтерге мыналар: субъектісіне - шетелдік жеке тұлға; шетелдік заңды тұлға; ше- телдік біріккен тұлғалар; азаматтығы жоқ адамдар; объектісі- не - К,азақстан Республикасы резидентінің шетелдегі объектісі; шетелдік тұлғаның Қазақстан Республикасына байланысты қызметіне орай Қазақстан Республикасынан тыскары жерде пайда болған объектісі жатады.

Салықтық құқықта салықтөлеуші мен мемлекеттің арасын- дағы экономикалық байланыстар (тұрақты тұру) тұракгы болу принципі негізінде айқындалады, сондай-ақ осы принципке сәйкес салық төлеушілер резиденттер және резидент еместер болып бөлінеді.

Осы орайда, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын орны бар және тұрақты болатын, сондай-ақ өмірлік (өмір сүруіне байланысты)мүдделерініңорталығы Қазақстан Респуб- ликасында орналасқан жеке тұлғалар заң жүзінде Қазақстан Республикасының резиденттері деп танылады.

Мынадай шарттар бір мезгілде орындалған жағдайда:

1) жеке тұлға Қазақстан Республикасының азаматы болса немесе оның Қазақстан Республикасында тұруға рұксаты (ыкти- ярхаты) болса;

2) жеке тұлғаның отбасы және (немесе) жақын туыстары Қазақстан Республикасында тұрса;

3) жеке тұлғаның кез келген уақытта Қазақстан Республикасында тұруы және (немесе) оның отбасы мүшелерінің тұруы үшін оған және (немесе) оның отбасы мүшелеріне жеке меншік құқығындағы немесе өзге де негіздегі тиесілі жылжымайтын мүлкі болған жағдайда, жеке тұлғаның өмірлік мүдделерінің орталығы Қазақстан Республикасында орныккан деп карасты- рылады.

Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын жеке тұлғалар, Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы өтініш немесе Қазақстан Республикасының азаматтығын кабылдамай, Қазақстан Республикасында тұрақ- ты тұруға рұқсат ету туралы өтініш берген мынадай жеке тұлғалар:

- мемлекеттік билік органдары шет елге іссапарға жібергендер, оның ішінде дипломатиялық, консулдық мекемелердің, халықаралық ұйымдардың қызметкерлері, сондай-ақ аталған жеке тұлғалардың отбасы мүшелері;

- тұрақты халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына немесе азамат- тарына тиесілі көлік құралдарының экипаж мүшелері;

— Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде орна- ласкан әскери базалардың, әскери бөлімдердің, топтардың, контингенттердің немесе құрамалардың әскери қызметшілері мен азаматтық қызметкерлері;

— Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде орна- ласқан және Қазақстан Республикасының меншігі немесе

Қазақстан Республикасының субъектілері болып табылатын объектілерде (оның ішінде концессиялық шарттар негізінде) жұмыс істейтіндер;

- оқу немесе практикадан өту мақсатымен Қазақстан Рес- публикасының шегінен тыс жерлерде жүрген студенттер, ста- жерлар мен практиканттар оқу немесе практикадан өтудің бүкіл кезеңінде;

- сабақберу, консультациялар беру немесе ғылыми жұмыс- тарды жүзеге асыру мақсатымен Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде жүрген оқытушылар мен ғылыми кыз- меткерлер сабак берудің немесе аталған жұмыстарды орындаудыңбүкіл кезеңінде Қазақстан Республикасында тұрған уақытына және заңда көзделген басқа да өлшемдерге қарамастан резидент жеке тұлғалар деп танылады.

Егер ағымдағы салық кезеңінде және өткен екі салық кезе- ңінде Қазақстан Республикасында болған күндердің саныңа мынадай:

1) ағымдағы салық кезеңінде болған күндердің саныңа - 1;

2) өткен бірінші салық кезеңінде болған күндердің саныңа-1/3;

3) өткен екінші салық кезеңінде болған күндердің саныңа-1/6;

4) коэффициенттерін әрбір салық кезеңінде қолдана отырып аныкталған күндердің саны кемінде бір жүз сексен үш күнтіз- белік күн болған жеке тұлға да ағымдағы салық кезеңі үшін Қазақстан Республикасында тұрақты болатын жеке тұлға деп танылады.

Ал жеке тұлға ағымдағы салық кезеңінде Қазақстан Респуб- ликасында отыз күнтізбелік күннен аз түрған болса, мұндай жеке тұлға Қазақстан Республикасында тұрақты болатын адам деп танылмайды.

Жеке тұлға Қазақстан Республикасында болуы аякталатын жылдан кейінгі жылда резидент болмаса, осы тұлға Қазақстан Республикасында болатын соңғы күніңен кейінгі кезең үшін резидент емес ретінде қаралады.

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құрылған заңды тұлғалар және өздерінің тиімді басқару орны мен нақты басқару оргаңдары Қазақстан Республикасында орналасқан өзге де заңды тұлғалар резиденттер болып табылады.

Негізгі басқаруды жүзеге асыратын және заңды тұлғаның кәсіпкерлік қызметін жүргізу үшін қажет стратегиялық ком- мерциялық шешімдерді кабылдайтын орын тиімді басқару орны (нақтылы басқару органы) болып саналады.


Просмотров 1338

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!