Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


САЛЫҚ САЛУ АЯСЫНДАГЫ САЛЫҚТЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК МӘЖБҮРЛЕУ 8 частьРейдтік тексеру салық органдары тарапынан жекелеген салық төлушілерге қатысты жүзеге асырылады. Рейдтік тексе- руді жүргізу барысында Қазақстан Республикасы заңдарының мынадай жекелеген:


1) салық төлеушілердің салық огандарында тіркеу есебіне қойылуы;

2) фисқалдық жады бар бақылау-кассалық машиналардың дұрыс қолданылуы;

3) лицензияның және өзге де рұқсат ету құжаттарының бо- луы;

4) акцизделетін өнімді өндіру, сақтау және сату сияқты та- лаптардың сақталуы жөніңдегі мәселелері тексеріледі.

Уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен тәртіп негізіңде жүргі- зілетін хронометраждық карап-тексеру барысында көзделінетін мақсат салық төлеушінің нақты табысын және осы табысты алуға байланысты шығындарын анықтау болып табылады.

Салықтөлеушілерге берілетін әмірлі нұскамаларда көрсеті- летін салықтықтексерулерді жүргізу мерзімі осы нұскама тап- сырылған кезден бастап отыз жұмыс күніңен аспауға тиіс.

Құрылымдық бөлімшелері бар заңды тұлғаға қатысты салық- тық тексеру жүргізу кезінде осы салықтық тексерудің мерзімі салықорганы тарапынаналпыс жұмыс күніңедейін ұзартылуы мүмкін.

Ерекше құрделі мәселелерді тексеру кезінде салықтық тек- серу жүргізудің мерзімі жоғары тұрған салық органы тарапынан құрылымдық бөлімшесі жоқ заңды тұлғаға қатысты елу жұмыс күніңе дейін және құрылымдық бөлімшесі бар заңды тұлға үшін сексен жұмыс күніңе дейін арттырылуы ыктимал.Рейдтік тексеру жүргізу негізіндегі нұскамада тексерілетін аумактың учаскесі, тексеру барысында анықталуға тиіс мәсе- лелер мен заңда көзделген басқа да мәліметтер көрсетіледі.

Ал тақырыптық немесе карсы тексерулер белгіленген кезде оның негізі болып табылатын нұсқамада салықтар мен бюджет- ке төленетін басқа да міндетті төлемнің тексерілетін түрі көрсеті- леді.

Бір нұскаманың негізінде тек бір ғана салықтық тексеру жүргізіледі. Салық органыңың бірінші басшысының (кейде оның орынбасаларының) қолы қойылып, сол органның елтаң- балық мөрі басылған нұсқама тексеру жүргізу алдында уәкілетті мемпекеттік орган белгілеген тәртіпке сәйкес арнаулы журналда тіркелуге тиіс.

Сонымен, осындай тәртіппен ресімделген нұсқаманы салық төлеушіге немесе салық агенттеріне табыс ету сәті салықтық тексеру жүргізудің басталғаның білдіреді. Рейдтік тексеру жүргі- зу кезінде салық төлеушіге нұскаманың көшірмесі, ал баскд тексеру түрлері жүргізілетін кезде нұсқаманың түпнұскасы та- быс етіледі.Нақты салықтық тексерулер бойынша салық төлеушілерге тиісті нұскамалардың табыс етілуі сол тексерулердің басталғаның білдіретін болса, ал салықтық тексеру актісі салық төлеу- шіге тапсыру сәті белгілі бір салықгык тексеру мерзімінің аякта- лғаның көрсетеді.

Салық органыңың лауазымды адамы:

1) салықтық тексеру жүргізілген орын мен акті жасалған күнді;

2) тексерудің түрін;

3) салықтықтексеруді жүргізген салықорганыңыңлауазымды адамдарының тегін, атын және әкесінің атын;

4) салық төлеушінің және салық агенттерінің тегін, атын, әкесінің атын не болмаса толық аталуын;

5) салықтөлеушінің және салық агентінің орналасқан жерін, банктік реквизиттерін, сондай-ақ тіркеу нөмірлерін;

6) салықтөлеушінің салықтық және бухгалтерлік есептілікті жүргізуге және салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге жауапты басшысының және лауа- зымды адамдарының тегін, атын және әкесінің атын;

7) алдында жүргізілген тексерулер мен Қазақстан Респуб- ликасының салықтық заңдарының бұзылуы жөніңде бұрын аныкталған жайларды жою жөніңде қолданылған шаралар ту- ралы мәліметтерді;

8) тексерілетін салық кезеңі мен тексеру жүргізу үшін салық төлеуші және салық агенті табыс еткен құжаттар туралы жалпы мәліметтерді;9) Қазақстан Республикасының салықтық заңдарыныңтиісті нормасына сілтеме жасай отырып салықтық құқық бұзушылық- тыңтәптіштеп баяндалған сипаттамасын;

10) Салықтық тексерулердің нәтижелерін көрсете отырып салықтық тексерудің аякталғаның білдіретін салықтық тексеру актісін жасайды.

Салықтық тексеру актісі екі данадан кем болмайтындай етіп жасалынып, оған салықтық тексеру жүргізген салық органы лауазымды адамдарының қолы қойылады, сондай-ақ оның бір данасы салықтөлеушіге не болмаса салықагентіне табыс етіледі.

Сонымен, салықтық бақылау-тексерулер салық салынатын базаңы дұрыс қалыптастыруды және олардан төленілетін салық- тардың мөлшерін дұрыс есептеп шығаруды шаруашылық субъектілеріне міндеттейтін мемлекеттік билік-ықпалының ма- нызды элементі болып саналады. Салық салу аясында жүзеге асырылатын мемлекеттік салықтық бақылау мемлекеттік қар- жылардың проблемаларын жоғары деңгейде шешудің басты тәсілі болып табылады. Демек, республикалық бюджет пен жергілікті бюджеттердің фисқалдық мүдделерін қамтамасыз етеді.

Мемлекеттік салықтық бақылау салықтық бақылау-тексеру- лерді және фисқалдық мониторингті жүзеге асыруға құқылы уәкілетті мемлекеттік органдар мен салық органдарының жүйесін, кұзыреттерін, садықтық бақылаудың нысандары мен түрлерін, сондай-ақсалықтықтексерулерді ұйымдастыру және жүргізу тәртібін айқындайтын салықтық құқықтың жалпы бөлімінің институты болып табылады.

Пысықтау сауалдары:

1. Мемлекеттік салықтық бақылаудын салықтық құқықтың жалпы бөлімінің институты ретіндегі сипаттамасын беріңіз.

2. Салықтық бақылау мен тексерудің ұғымын, субъектілері мен объектілерін, түрлерін, уәкілетті оргаңдары мен олардың кұзыреттерін айқындай аласыз ба?

3. Мемлекеттік салықтықбақылауды жүзеге асырудың негізгі әдістерінің мән-жайын түсіндіріп беріңіз.

4. Мемлекеттің салықтық бақылауының аясы мен салықтық тек- серулер жүзеге асырылатын негізгі бағыттар туралы не білесіз?

5. Нақтылы салық төлеушілерге байланысты жүргізілетін фисқалдық мониторингтін құқықтық негіздері және мақсаты жөніңде не білесіз?

6.Салық салу аясында жүзеге асырылатын камеральдық бақылаудың құқықтық негізі, мән-жайы және кажеттілігі.

7. Салықтықбақылаудыңсубъектілері, объектілері, пәні, мақсаты, нысаны және әдістері, сондай-ақ салық кұпиясы туралы не айта аласыз?

1.12. ШЕТ МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ САЛЫҚ САЛУ ЖҮЙЕСІ

1. Еуропаның салық жүйесі және оның ерекшеліктері Германияның салық жүйесі

Германия екі деңгейге бөлінген мемлекеттік билігі бар федеративтік мемлекет болып табылады. Осыған орай оның салық салу жүйесі федерацияның, федерация мүшелері — жерлердің және осы жерлердің құрамдас бөлігі болып есептелінетін қоғамдастықтардың мүдделерін (бюджеттерін) көздей отырып құрылғаның байкаймыз. Сонымен, Германияның салықжүйесі жалпы, федералдық салықтар мен жерлердің және қоғамдас- тықтардың салықтарынан тұрады. Жалпы салықтарға: еңбек ақыға салынатын табыс салығы; декларация бойынша төленетін табыс салығы; қорпорациялық салық; капиталдан алынатын табыстарға салынатын салық; қосылған кұнға салынатын салық; импорт айналымынан алынатын салық жатады.

Федералдық салықтарға: мұнай өнімдерінен, темекіден, спирт және арак өнімдерінен алынатын акциздер; сактандыру салығы; жерлердің салықтарына: автомобиль иелерінен алына- тын салық; мүлік салығы; сырадан алынатын акциз; шіркеулік салық; мұраға және сыйға тартуға салынатын салық; қоғамдас- тықтардың салықтарына: жер салығы; кәсіпқойлық салық жа- тады.

Германияның салық жүйесінің ұтымдылығының жарқын көрінісі ретінде мына келесідей жәйтті атап өтуге болады: салықтық кірістері айтарлықтай мол Бавария, Вюртемберг, солтүстік Рейн-Вестфалия жерлері онша дами қоймаған Сак- сония, Шлезвиг-Гольштейн жерлеріне өз қаржылық ресурста- рының бір бөлігін әрдайым беріп отырады. Сонымен, Герма- ниядағы салықтар мына: жеке тұлғаларға салынатын салық; қор- порацияларға салынатын салық; қосылған кұнға салынатын салық; мүлікке салынатын салық; жер салығы; жер учаскесін сатып алу кезінде төленетін салық; сактандыру жарналары; мұраға және сыйға тартуға салынатын салық; автомобильдік салық; кофеге, қантка, минералдық майларға, арак, шарап және темекі өнімдеріне салынатын акциздер; Германия аумағында мұнай және газ өндіруді дамыту үшін алынатын кедендік баждар мен алымдар, әлеуметтік сактандыру қорына алынатын жарналар сияқты негізгі түрлерге бөлінеді.

Салық салу туралы заңдар шығару, салықтарды алу және салықтықтүсімдерді пайдалану процестері Германияның Кон- ституциясымен реттелінеді. Федералдық билік органдарына кедендік баждар мен қаржылық монополияларға қатысты заңдарды шығаруға байланысты айрықша құқық берілген. Қалған салықтар мен алымдар бойынша бәсекелесу заңдары шығары- лады. Осы заңдарды шығару барысында кәсіпқойлық және жер салықтарына мұкият назар аударылады. Салықтарды алу жөніңдегі әкімшілік құзыреттер Бас кедендік басқармаларға және кар- жылық басқармаларға бөлініп берілген.

Осы Бас кедендік басқармалар өз қызметтерін федералдық және Еуропалық қоғамдастық ауқымында жүзеге асыратын федералдық қаржылық органдар болып табылады.

Ал қаржылық басқармалар жергілікті деңгейдегі салықтар мен кейбір федерациялық салықтарды алуға ат салысады.

Үлыбританияныц салық жүйесі

Өткен жүзжылдықта қалыптасып, құрылған Үлыбританияныңсалықжүйесі 1973 және 1987 жылдары реформалауға үшы- раған болатын. Осы салықтық реформаларды құрайтын негізгі шараларға: жеке табыс салығының төменгі ставкасын 27-ден 20 процентке дейін төмендету; тұрғЬілықты халықка салынатын табыс салығын 20, 24 және 40 процент ставкалар мөлшерінде алу; ерлі-зайыптылардың табыстарына бөлек салық салуды енгізу және т.б. жаткызылған еді. Үлыбританияның казіргі кездегі салық жүйесіндегі салықтар (өз деңгейлеріне орай):

Орталық салықтар: тұрғылықты халықтан алынатын табыс салығы; қорпорацияға салынатын табыс салығы; мүнайдан түсетін табысқа салынатын салық; мұраға салынатын салық; қосылған кұнға салынатын салық; елтаңбалық алым; баждар және акциздер.

Жергілікті салықтар жылжымайтын мүліктерге: зауыттар мен фабрикаларға, жер учаскелеріне, тұрғын үйлерге, дүкендерге және мекемелерге салынатын салықтардан тұрады.

Үлыбританияныңсалықтықзаңдарыныңнегізі ретінде: 1970 жылғы халықтан және қорпорациялардан алынатын табыс салығына қатысты заң Актісін, 1979 жылғы қосылған кұнға салынатын салықка қатысты Актіні және 1996 жылғы қорпорация- дан алынатын салықка қатысты Актіні атап көрсетуге болады. Британия парламентінің заң шығарушылық билігі және осыған орай салықтық кұзыреті Англияға Уэльске, Шотландияға және Солтүстік Ирландияға таралады. Үлыбританияның Үкіметі мен Қазынашылығы салық жүйесін басқаруды жүзеге асырады.

Ал салық қызметін ұйымдастыруды жүзеге асыру міндеті үкімет департаменттері: Ішкі кірістер басқармасы мен Баждар және акциздер басқармасына жүктелген. Бұл жерде айта кететін бір қызықты жәйт, елтаңбалық алым ең (ескі) көне салықтар қатарына жатады, себебі ол салық салу жүйесіне 1694 жылы енгізілген болатын.

Францияның салық жүйесі

Францияның салық жүйесіндегі салықтар табыс салықтары, тұтынуға салынатын салықтар және капиталға салынатын салықтар болып аса ірі үш топка бөлінеді. Сонымен катар Фран- циядағы салық салу көбінесе тұтынуға салынатын салықка ба- ғытталған. Сондықтан Франциядағы фисқалдық жүйедегі тікелей салық салудын денгейі төмен, ал жанама салықтардың деңгейі аса жоғары болып табылады.

Францияның салық жүйесінің негізін құрайтын салықтар ор- талық және жергілікті салықтар болып бөлінеді. Негізгі орталық салықтарға мыналар: қосылған кұнға салынатын салық; ақшалай капиталдардың табысына салынатын салық; жылжы- майтын мүліктерден түскен пайдаларға салынатын салық; акционерлік компаниялардың пайдаларына салынатын салық; мұраға және сыйға тартуға салынатын салық; капиталдың өсімінен алынатын салық; елтаңбалық және тіркеу алымы; тіркеу салығы (алымы) жатады.

Жергілікті салықтар жүйесіне мына келесідей салықтар мен алымдар: тұрғын үйге салынатын салық; кәсіптік салық; жер салығы; құрылыс салынған учаскелерден алынатын жер салығы; құрал-жабдықтарға салынатын арнайы (қосымша) салықтар; тұрмыстық кокыстарды жою үшін алынатын салық; рудниктерге салынатын департаменттік және коммуналдықсалықтар; Ауылшаруашылығы палатасын ұстауға алынатын баж; сауда- өнеркәсіп палатасын ұстауға алынатын баж; автокөлік құралдарынан алынатын баж; көгалдандыру үшін салынатын салық енгізілген.

Бүгінде Францияның салық жүйесі үш әкімшілік аумақтық бірліктер жүйесін камтиды. Оларға регион, департамент және коммуна жүйесі жатады. Әрбір регион, департамент немесе ком- муна өз ерекшеліктері мен мұктаждықтарына сай қосымша салықтар енгізуге құқылы. Мәселен, Иль-де-Франс регионыңда құрал-жабдықтарға салынатын арнаулы салық бұрыннан белгіленсе, әкімшілік аумактық бірліктердің (ӘАБ) басшыла- ры осы салықты Эссон, О-де-Сен, Сен-э-Марнь, Сен-Дени, Валь-де-Марн, Валь-де-Уаз және Эвелин департаменттерінде енгізе алады, сондай-ақ осы жәйттер Кальвадос, Ор, Сен-Ма- ритин, Басс-Сен, Мерт-э-Мозеле, Басс-Ран, О-Ранн аумақта- рында да әртүрлі негіздерге байланысты карастырылуы мүмкін.

Франциядағы салық жүйесін басқаруды жүзеге асыратын бірден-бір орган Экономика және Кдржы министрлігі болып табылады.

Италияның салық жүйесі

Италияның салық жүйесінің айтарлықтай өзгеріске ұшырап, жаңадан қалыптасуы 1973 - 1974 жылдары көрініс тапқан еді және ол жанама салықтардан гөрі тікелей салықтардың басымдылығымен ерекшеленген болатын.

Қазіргі кезде Италияныңсалық жүйесінің құрылымындағы салықтарға мыналар: жеке тулғалардан алынатын табыс салығы; заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы; жергілікті табыс салығы; мұраға және сыйға тартуға салынатын салық; қосыл- ған кұнға салынатын салық; арнаулы акциздер; іскерлік опера- циялардан алынатын салық (елтаңбалық салық; тіркеу салығы; концессиялық салық); жерді иеленгені үшін алынатын салық; жылжымайтын мүлік құныңың ұлғаюына салынатын салық; жарнамаға салынатын салық; көлік құралдарына салынатын салық; қоғамдық алаңдарды пайдаланғаны үшін салынатын салық; жергілікті лицензиялық алымдар; мектептік салықтық алым және т.б. жатады

Қорпорациялық табыс салығының ставкасы бірыңғай 36 процент, ал жергілікті табыс салығының ставкасы 16,2 процент мөлшерінде белгіленген. Италиядағы салық салу жүйесі салық кодексіне негізделген. Ал салық қызметін жүзеге асырушы бірден бір орган Қаржы министрлігі және оның аумақтық бөлімдері мен басқармалары болып табылады.

Испанияның салық жүйесі

Испанияның салық жүйесін жалпы ұлттық салықтар мен жергілікті салықтар құрайды. Испанияның өзі 56 провинция- дан тұратын 17 автономдық аумақтарға бөлінеді. Олардың ішінде салық салу жөніңде айрықша мәртебелері бар Баскілер елін, На- варраны және Канар аралдарын атап өтуге болады. Испания аумағында алынатын салықтарды белгілейтін органға Испания Парламенті - Қортестер жатады. Салық жүйесін басқаруды Испанияның Экономика және Қаржы министрлігі жүзеге асы- рады. Ал салықтарды жинау ісі Мадридтегі бас салық контора- сына, региональдық салық басқармаларына, сондай-ақ тікелей және жанама салықтарды басқаратын жекелеген салық қызметі департаменттеріне жүктелген.

Жалпы ұлттық негізгі салықтарға: компанияның пайдасына салынатын салық; азаматтардан алынатын табыс салығы; қосыл- ған құнға салынатын салық; мұраға және сыйға тартуға салынатын салық; әлеуметтік сақтандыру жүйесі бойынша алына- тын салықтар; аукаттылыққа салынатын салық жатады. Жыл- жымайтын мүлікке салынатын салық; жылжымайтын мүліктерді калаларда сатканы үшін алынатын салық; коммерциялық қыз- метпен айналысқаны үшін салынатын салықтар жергілікті салықтар болып табылады.

Осы салық жүйесінде алынатын жеке тұлғалардың табысынасалынатынсалықставкасыныңтөменгі шкаласы Ібпроцент, жоғарғы шкаласы 56 процент, қорпорациялардыңтабысына салынатын салық мөлшері 35 процент, қосылған құнға салына- тын салықставкасы 16,7 және 4 процент, ойын бизнесіне салынатын салық ставкасы 20 мен 55 процент аралығында, мұраға немесе сыйға тартуға берілетін мүлікке салынатын салықставкасы 7,65-тен 34 процент мөлшерінде белгіленген.

Швецияныц салық жүйесі

24 лэндер мен 284 коммуналардан түратын Швецияда салық- тардың мынадай түрлері алынады: қорпорацияларға салынатын салық (28%); қосылған қүнға салынатын салық (25, 21, 12%); капиталдан түсетін табысқа салынатын салық (30%); мұраға және сыйға тартуға салынатын салық (10-нан 60%-ке дейін); ұлттық салық (170 мың кроннан асатын табыстардан 20% мөлшерінде); жергілікті табыс салығы (13 проценті лэндерге; 17 проценті коммуналарға; 1,1 проценті шіркеулерге төленеді); мүлікке салынатын салық (оны тек жеке тұлғалар төлейді); әлеуметтік төлемдер (есептеулердің жалпы сомасы еңбек ақы төлеу қорының 38% мөлшерін құрайды); акциздер (тек алко- голь, темекі, бензин және энергия тобындағы тауарлардан алынады). Салықтардыңтүрлерін жоғарғы орган Рикстаг айқында- ғанымен олардың ставкалар мен алыну тәртібін региондар мен жерлер бойынша лэндер мен коммуналардың құзырлы органдары белгілейді. Салық заңдарын даярлайтын орган Қаржы министрлігі болып табылады. Салықтарды жинайтын және салықгык заңдардың орындалуын бақылайтын органдарға Үлттық салық басқармасы мен жергілікті жерлердің салық органдары жатады.

2. Еуропаның салықтық құқығы

Еуропаның салықтық құқығы негізінен алғанда Еуропалық қоғамдастықтың, Еуропалық Одактың және Еуропалық Кеңестің өз салық жүйелерінің құрылуы мен жұмыс істеулеріне, осыған орай және тағы басқа да маңызды жәйттерге байланыс- ты шығарылып, кабыпданған ұлттық салықтық заңдар мен өзара интеграцияланған Еуропалық Одақ мүшелері - мемлекеттердің құрылтайлық шарттарында көзделген салық ережелері мен салықтық құқық принциптерінің, сондай-ақ өзге де халықаралық- құкыктық және ұлттық құқық актілерінің жиынтығынан тұрады. Еуропаның салықтық құкығының осындай мән-жайын Еуропалық құқықайқындайтының білу кажет.

Еуропалықсалықтық құқық Еуропадағы салықтар мен салық салу және кеден мәселелеріне байланысты туындайтын айрыкша қатынастарды реттейтін интеграциялық және мүше мемлекеттердің салықтық құқықтарының жиынтығы болып та- былады.

Еуропалықсалықтық құқықтың құрамдас бөлігі интеграциялық салықтық құқықтың Еуропа қоғамдастығының құкык жүйесінде алатын орны осы қоғамдастықтың салық саясатымен айқындалады, сондай-ақ оның дерек көздерінің катарына рег- ламенттер, директивалар, шешімдер, құрылтайлық шарттар, Еуропалық қоғамдастық Сотының шешімдері және халықаралық салықтық шарттар жатады. Еуропалық салық салу жүйесінің негізгі принциптері ретінде демократиялылық принципін, кұқықтық плюрализм принципін, адам құкығы мен бостандығының басымдылығы принципі, ЕО құқықтарының басымдылығы принципі, салық салу аясындағы қарым-қатынас- тардың икемділігі принципін атап өтуге болады.

3. АҚШ пен Канаданың салық жүйесі. Америка Қүрама Штаттарының салық жүйесі және оныц кукыктық негіздері

АҚШ салық жүйесі үш деңгейлі (федералдық, штаттардың және графтықтардың, муниципалитеттердің, тауншиптердің) билік органдарына сәйкес жоғарғы, ортаншы және төменгі са- тылардан тұрады. Федералдық салық жүйесіңдегі салықтар мен басқа да міндетті төлемдерге тұрғылықгы халықтан (жеке тұлғалардан) алынатын федералдық табыс салығы; қорпорациялардың пайдасына салынатын салық; әлеуметтік сактандыруға салынатын федералдық салықтар; федералдық акциздер; кедендік баждар; мұрадан және сыйға тартудан алынатын салықтар жа- тады.

Штаттардың салық жүйесіндегі салықтар мен өзге де міндетті төлемдер ретінде саудаға салынатын жалпы салықты (немесе әмбебап акцизді); тұрғылықты халықтан алынатын табыс салы- ғын; қорпорациялардың пайдаларына салынатын салықты; мұраға және сыйға тартуға салынатын салықтарды; мүлік салығын атап өтуге болады.

Саудадан алынатын жалпы салықтың штаттардан түсетін жиынтық мөлшері 30% тең келеді. Осы салықтың ставкаларын әр штаттардын кұзырлы органдары белгілейтін болғандықтан олардың мөлшерлері әртүрлі болып келеді. Мәселен, Қолора- до, Вайоминг, Канзас, Солтүстік Каролина штаттарында - 3% көлемінде алынса, ал Алабама, Айова, Луизиана, Мичиган, Джорджия, Оңтүстік Дакота штаттарында - 8%, Нью-Йоркте - 8,25% мөлшерінде алынады. Бұл жердегі бір кызыкты жәйт, осы салық Аляска, Дэлавер және Нью-Джерси штаттарындағы салық жүйесінде белгіленбеген.


Просмотров 887

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!