Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


САЛЫҚ САЛУ АЯСЫНДАГЫ САЛЫҚТЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК МӘЖБҮРЛЕУ 7 часть- қорпорациялар мен жеке кәсіпкерлік аясыңдағы қаржылық-шаруашылық қызметке сай келетін ұйымдық құқықтық нысанды тандау;

- қорпорациялық капиталды орналастыру барысында кар- жылық-шаруашылық шарттардың ерекшеліктері мен мәміле- лердің мән-жайларын пайдалану;

- кәсіпорындарды тіркеу орның және қаржылық шаруашылық қызметті жүзеге асыратын орынды тандау жатады.

Демек, бұл орайда қорпорациялардын басқарушы органда- ры (немесе жеке басқарушысы), сондай-ақ басқа да кәсіпорындар төлейтін салықтарға және жалпыға бірдей не арнаулы салық режиміне байланысты аталған заңды тұлғаларды орналастыру ауқымының ерекшеліктеріне назар аударылады.

Заңды тұлғаны тіркеу орның тандау кезінде нақтылы әкім- шілік-аумақтық құрылыстың салық салу жүйесінің жергілікті ерекшеліктерін, салық саясатының басымдықтарын, салық режимін және т.б. салық салу салмағын жеңілдететін жағдаят- тарды міндетті түрде есепке алу кажет.

Сонымен катар тандалынған әкімшілік аумактық бірлікте орналасатын заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысаныңың нақтылы қаржылық-шаруашылық қызметтің мақсатына сай құрылғаны дұрыс әрі тиімді болады, сондай-ақ болашақ салық- тық міндеттемелерді айқындауға және салық режиміне бейімделуге мүмкіндік береді.

Қорпорациялар мен өзге де кәсіпорын, ұйымдар ағымдағы қаржылық-шаруашылық (кәсіпкерлік) қызметтерін жүзеге асы- ру барысында тиісті заң актілері мен өздеріне қатысты салық- тық шартта көзделген салықтық ынталандыру әдістері мен жеңілдіктерді толығымен, сауатты, сондай-ақ қоғамдық-мемле- кеттік, қорпорациялықжәне жеке кәсіпкерлік мүдделер тұрғы- сынан тиімді пайдалануға тиіс.Қорпорациялық салықтық жоспарлауды жүзеге асырған салықтөлеушілерге олардыңосындай іс-әрекеттері процесінде салық төлеуден заңсыз жалтарудың орын алмағаның және осы іс-әрекеттердің басты мақсаты салық төлеуден құқықка сай құтылу болып табылатының дәлелдеу ауыртпашылығы жүкте- леді.

Салық төлеушінің заңдық негізде салық төлеуден (салық- тық міндеттемелерін ыкшамдау арқылы) кұтылу жөніңдегі құкығы талассыз екенің және оның салық төлеушінің тиісті меншік құкығына тікелей байланысты болатының нарықтық дамыған елдердің сот практикасынан байкауға болады.

Қорпорациялық салықтық жоспарлау барысында ұзақ мерзімді инвестициялар әкелінуге тиіс елдегі инвестор заңды тұлғаның салықтық шығыстарын барынша азайту немесе салық төлеуден мүлдем құтылу мүмкіндіктері бағалануға тиіс. Қор- порациялық салықтық жоспарлау салықтық шығыстарды бас- қаруға, сондай-ақ қорпорациялар мен шағын бизнестің жиын- тық салықтық міндеттемелерін заңдық негізде азайтуға айтарлықтай септігін тигізеді.Сонымен қорпорациялық салықтық жоспарлаудың макса- тына салықтық төлемдердің көлемін ықшамдау жатады. Осы- ған орай: қаржылық-шаруашылық жүргізудің әртүрлі жолда- рын құру және ағымдағы салық және т.б. заң актілерін сауатты пайдалану; кәсіпкерліктің салық режиміне және т.б. талаптар- ға сай келетін ұйымдық-құқықтық нысаның таңдау; әртүрлі ша- руашылық шарттардың экономикалық мүмкіндіктерін пайда- лану; бухгалтерлік есепті заңдық тұрғыдан мүлтіксіз және сау- атты жүргізу; салық салуға байланысты бұзылған құқықтарын қорғаудың үнемді тәсілдерін пайдалану сияқты салықтық міндеттемелерді ықшамдаудын мүмкін жолдары іздестіріледі.

Мемлекеттік және қорпорациялық салықтық жоспарлау мемлекеттік бюджеттіңсалықтық кірісіне, сондай-ақфирмалардың қорпорациялық салықтық шығысына байланысты нақтылы мән-жайларды айқындайды, елдегі әлеуметтік-экономикалық проблемаларды жүйелі түрде көрсете алады, салықәкімші- лігін салық салу аясындағы тиісті мүдделерді есепке ала оты- рып жүргізу жолдарын болжамдайды, концерндердің ішкі трансферттік бағаларын құру жөніңдегі іс-әрекеттерініңсалық заңнамасы тұрғысынан қаншалықты рұқсат етілгенің (немесе көзделгенің) аныктауға мүмкіндік береді, инвестицияланатын орташа пайдасын, сондай-ақ салық ставкасының процентін (дис- конт ставкасын) болашақ салықтық төлемдер ағымына қолда- нуды болжамдау аркылы фирманың салық төлеу кабілетін ай- қындайды, салықтық реттеу және салықтық бақылау багытта- ры мен экономикалық-кұқыктық тәсілдерін, салықтық аудиттің ерекше құқықтық-бақылау функциясын, сондай-ақфискальдық мониторинг институтының жүмыс істеуін ұйымдастыру-басқа- ру процесін болжамдайды.Мемлекеттік салықтық жоспарлау мемлекеттің салықтық юрисдикциясыныңауқымын, салықтықжоспарлар мен болжамдарды, салық салу концепцияларын әзірлеу, негіздеу және қабылдау тәртібін, осы аядағы уәкілетті (кұзыретті) органдардың ұйымдастырылған түрде бекітілген өзара карым-қатынас- тары жүйесін, салықтар жүйесін және салықтық міндеттеме- лерді, экономикалық-кұқықтық актілерді қабылдау қағидала- рын айқындайтын салықтық құкықтың жалпы бөлімінің инсти- туты болып табылады.

Пысықтау сауалдары:

1. Мемлекеттік салықтықжоспарлауды жүзеге асырудыңтүпкілікті мақсаты, экономикалық көрсеткіштері мен құқықтық негіздері және қүқықтық нысандары жөніңде қандай ақпараттар алдыңыз?

2. Мемлекеттік салықтық жоспарлаудың мемлекеттік бюджеттік жоспарлаудан айырмашылығы неде? Осыған байланысты мемлекеттік бюджеттің «салықтық кірісін қалыптастыру» деген терминді қалай түсіндіресіз?

3. Біржылдық және индикативтік үшжылдық салықтық жоспар- лаудын маңызы мен кажеттілігі женіңде не айта аласыз?

4. Мемлекеттік салықтық жоспарлау мен қорпорациялардың және жеке кәсіпкерлердің салықтық жоспарлауы барысында салықтық міндеттемелер жүйесіне тигізілетін ықпалдың экономикалық-қаржылық және құқықтық мән-жайын түсіндіріп беріңіз.

5. Қазақстан Республикасының салық салу жүйесіне қатысты қоғамдық және саяси-экономикалық даму жай-күйінің мемлекеттік салықтық жоспарлау аркылы Салық кодексінде көрініс табуын қалай түсіндіресіз?

1.11. МЕМЛЕКЕТТІК САЛЫҚТЫҚ БАҚЫЛАУ

Салықтық бақылау мемлекеттің салықгык қызметінің құрам- дас бөлігі болып саналады және салықтықбақылау салықоргандары мен тиісті уәкілеттілігі бар басқа да мемлекеттік органдар жүзеге асыратын мемлекеттік бақылаудың, дәлірек айтсак кар- жылық бақылаудың арнаулы бір түрі болып табылады. Негізінде мёмлекеттік салықтық бақылау кең мағынада айтылады.

Осы салықтық бақылау аясындағы мемлекеттің материалдық мүддесі айрықша және айқын көрінісін табады. Өйткені, мемлекет салықтық қатынастардың әрқашанда бір жағында тұратын субъектісі, сондай-ақ қоғамның саяси жүйесінің субъектісі ретінде бақылай отырып тексеріп, тексере отырып кадағалап, салықтардың уақтылы жиналуын және олардың толық мөлшерде тиісті бюджеттердің кірістерінетүсуін камта- масыз етіп, өзінің және қоғамның ақша каражаттарына деген кажеттілігін қанағаттандырады. Бұл реттеайтакететінтағы бір кызык жәйт, мемлекет қандай болмасын материалдық салық- тық құқықтық қатынастардағы тараптың міндетті-тұрақты субъектісі болып саналғанымен, егер салықтөлеуші менсалық органыңыңарасында белгілі бір дау-дамай туындаған жағдайда оны әділ шешуге ат салысатын ара би болып табылады.

Салықтық бақылауды мемлекеттік бақылаудын арнайы түрі мемлекеттік қаржылық бақылаудың ерекше бір түрі деп түсін- діруге болады. Сонымен бірге ол салықтық қызметтін және салық салу саласыңдағы мемлекеттік басқарудың құрамында да тұрақты көрініс табады.

Салықтық бақылау: салық заңдарының бүзылуы жөніңдегі деректерді айкъіндау; салықтық құқықтық қатынасқа қатысу- шының өз міңдеттерін жеткіліксіз орындағаны туралы дерек- терді айқындау; кінәлілерді табу және оларды белгіленген заңды жауапкершілікке тарту; салық заңдарының бұзылуын (орын- далмауын немесе сапасыз орындалуын) жою; салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу түріндегі шараны қолдану аркылы мемлекеттің материалдық мүддесін қорғау; салық заңдарының бұзылуын болдырмау тәрізді мақсаттарды көздейді.

Салықтық бақылау әрқашанда тексеру немесе тексеру мак- сатында кадағалау болғандықтан:ақпараттаржинау;ақпарат- тарды бағалау; жиналған ақпараттар бойынша іс-қимылдар аткару кезендері аркылы жүзеге асырылады. Ал салықтық тек- серудің өзіне тән кезендеріне: тексеруге дайындалу; тексеруді жүргізу; тексеру нәтижелерін жазбаша түрде белгілі бір тәртіпке келтіру; салық заңдарын бұзу көрініс тапкан жағдайда оны жою жөніңдегі бүйрык-талаптың аткарылуына бақылау жүргізу жа- тады.

Салықтықбақылау субъектілері салықтық тексеру жүргізугё айрықша құқық берілген мемлекеттің салық органдары болып табылады.

Салықтық бақылау объектілеріне өздеріне салық заңдары бойынша заңи міндеттер жүктелген мынадай топтар: салық төлеушілер; мемлекеттің салық агенттері; банктер; салық төлеуші жөніңдегі ақпараттарға ие тұлғалар жатады. Салықтық бақылау пәні өздерінің заңи міндеттерін орындау жөніңдегі салықтөлеушінің іс-қимылы болып табылады.

Салықтық бақылау тікелей бақылау және сырттай (жана- ма) бақылау нысаныңда жүзеге асырылуы мүмкін. Жүзеге асы- рылу мерзімі (уақыты) бойынша алдын-ала салықтық бақылау, ағымдағы салықтық бақылау және кейінгі салықтық бақылау болып бөлінуі ықтимал.

Мемлекеттік биліктің бөлінуі тұрғысынан салықтық бақы- лау: өкілді органдар жүзеге асыратын бақылау; атқарушы билік органдары жүзеге асыратын бақылау; сот бақылауы болып бөлінуі мүмкін. Осы орайда айта кететін жәйт, салық салу, салықтық қызмет, салық төлеу мәселелеріне байланысты істерді карастыратын сотбилігі органдары тікелей болмасада, біршама көлемде салықтық бақылауды жүзеге асырады. Алайда салық- тық бақылау тек Қаржы министрлігінің құзыры арқылы, нақты айтсак оның Салық комитеті мен салық органдары аркылы жүзеге асырылады.

Сонымен, мемлекеттік салықтық бақылау, салық заңдарыныңтиісінше орындалуына, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарының тиісті жинактаушы зейнетақы қорларына толығы- мен және уақтылы аударылуына қатысты тек салық органдары тарапынан жүргізілетін бақылау болып табылады.

Салықтықбақылау мынадай нысандарда жүзеге асырылады:

1) салық төлеушілерді тіркеу есебіне алу;

2) салық салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілерді есепке алу; ,

3) бюджетке түскен түсімдерді есепке алу;

4) қосылған кұн салығын төлеушілерді есепке алу;

5) салықтық тексерулер;

6) камеральдық бақылаулар;

7) салықтөлеушілердің қаржылық-шаруашылық қызметте- ріне мониторинг жүргізу;

8) фисқалдық жады бар бақылау-кассалық машиналарын қолдану;

9) акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін таңбалау және акциздік постыларды белгілеу;

10) мемлекет меншігіне айналдырылған мүлікті есепке алу, бағалау және оны сату тәртібін сактауды тексеру;

11) уәкілетті органдарга бақылау жасау.

Салықтық бақылаудың осындай нысандары мен түрлеріне мынадай сипаттама беруге болады:

1) салық төлеушілерді тіркеу есебіне кою - салық төлеу- шілердің тұрған жерлерін, оларға тиесілі сал ык салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілерін аныктап, белгілеу, сондай-ақ салық төлеушілерді есепке алу сипатының ағымдағы өзгерістерін тіркеу, салықтөлеушілерді салық органыңда есеп- ке қою болып табылады;

2) салық салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілерді есепке алу — заң жүзінде белгіленген тәртіптер мен шарттарға сәйкес жүзеге асырылады;

3) бюджетке түсетін түсімдерді есепке алу салық органдары тарапынан салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, сондай-ақ өсімпүлдар мен айыппүлдардың есеп- телінген және түскен сомалар бойынша салықтық міндеттеме- лердің орындалуын салық төлеушінің жеке шотында көрсету жолымен жүзеге асырылады;

4) қосылған құн салығы бойынша салық төлеушіні есепке қоюды уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіпке сәйкес салық органдары жүзеге асырады. Ал салық төлеушілерді қо- сылған құн салығы бойынша есепке кою талаптары Салық кодексінің тиісті баптарында айқындалған;

5) салықтықтексерулер Қазақстан Республикасыныңсалық заңдарының айтарлықтай деңгейде орындалуын тексеру кезінде жүзеге асырылады;

6) камеральдық бақылау салық төлеушілер тапсырған салық есептілігі мен басқа да құжаттарды зерделеу және талдау негі- зінде салық органдары тікелей жүзеге асыратын бақылау болып табылады, сондай-ақ ол салық органдары орналасқан жерде жүргізіледі;

7) салық төлеушілердің қаржылық шаруашылық қызметте- ріне жүргізілетін мониторинг салық төлеушілердің нақты салық салынатын базасын айқындау және*тауарлардың (жүмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өзіндік күның қалыптастыру про- цесінің негізделгеніңе талдау жүргізу, Қазақстан Республика- сының қаржылық, валюталық заңдарының және қолданылатын рыноктықбағаны сактау мақсатында салықтөлеушілердің кар- жылық-шаруашылық қызметтеріне қатысты жан-жақты әрі тереңдетілген фисқалдық байкау жүйесі болып табылады. Рес- публикалық фисқалдық мониторингке жататын салық төлеу- шілердің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгі- лейді;

8) фисқалдық жады бар бақылау-кассалық машиналарды қолдану сауда операцияларын жүзеге асыру немесе қолма-қол ақша, банктік төлем карточкасы, чектерарқылы қызмет көрсе- ту кезінде тұтынушылармен есеп айырысуды фисқалдық жады бар бақылау-кассалық машинаны міңдетті түрде қолдануға және тұтынушының қолына бақылау чегін беруге міндеттейді;

9) акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлері танбалау және акциздік постыларды белгілеу сыраны қоспағанда, спирт- тің барлық түрлері, алкоголь өнімі, темекі өнімдері және құра- мында темекі бар басқа да өнімдер Қазақстан Республикасы- ның Ү кіметі белгілеген жағдайлар мен тәртіпке сәйкес акциздік алым таңбаларымен және есептік-бақылау таңбаларымен таң- балануға тиіс;

Акцизделінуге тиіс тауарларды акциздік алым және есепке алу-бақылау таңбаларымен таңбалау сол тауарларды дайындау- шылар мен импорттаушылардың-мойыныңа жүктелген. Соны- мен катар, салық органдары уәкілетті мемлекеттік орган бел- гілеген тәртіп негізінде акцизделетін тауарларды өндіруді жүзеге асыратын салық төлеушінің аумағында акциздік постылар белгілейді;

10) мемлекет меншігіне айналдырылған мүлікті есепке алу, бағалау және сату тәртібін сактауды тексеру салық органы та- рапынан мемлекет меншігіне айналдырылған мүлікті есепке алу, сактау, бағалау және өткізу (сату) тәртібін сактауға, сондай-ақ оны сатудан түскен ақша каражаттарының бюджетке толығы- мен және уақтылы түсуіне жасалынатын бақылау болып табы- лады. Мемлекет меншігіне айналдырылған мүлікті есепке алу, сактау, бағалау және өткізу (сату) тәртібін Қазақстан Респуб- ликасының Үкіметі белгілейді;

11) уәкілетті органдарға бақылау жасау бюджетке төленетін басқа (салықтардан басқа) міндетті төлемдердіңдұрыс есептеліп шығарылуы, толығымен алынуы және уақтылы аударылуы жөніңдегі мәселелер бойынша салық органдары тарапынан уәкілетті органдарға жасалынатын бақылау болып табылады.

Салықтық бақылау салықтық қатынастардың сипатына карай материалдық және ұйымдастырушы болып бөлінеді. Салықтық бақылауды құжаттықсалықтықтексеру және сандық-сапалық салықтық тексеру деп бөлуге болады. Құжаттық тексеру жап- пай немесе іріктеп тексеру тәсілдерінің көмегімен жүзеге асы- рылады. Құжаттық тексерудің нәтижесі жазбаша акті түрінде (барлық қосымшаларды және алынған құжаттарды қосканда 2 дана жасалады) көрініс табады.

Салықтықбақылаудын маңызы, тексеру кезінде, біріншіден, салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің бюджетке толығы- мен және уақтылы түсіп отыруын тексеру болса, екіншіден, салықтарды алу (төлеу) процесіндегі заңдылықтың сақталуын, салықтардың, салықтық қызметтердің негізділігін және тиімді- лігін, сондай-ақ олардың қоғам, мемлекет және салық төлеуші мүдделеріне сай жүргізілуін тексеру, үшіншіден осы салықсалу саласындағы субъектілер тарапынан салықтық құқық бүзушылықты болдырмау, ал тексеру барысында мұндай жайлар анық- талған болса жауапкершілік қолдану үшін тексеру жүргізу болып табылады.

Салықтық қызмет аясындағы салықтық бақылау уәкілетті- мемлекеттік орган тарапынан салық төлеушілердің салық заңдарының өздеріне қатысты талаптарын бұлжытпай сактаула- рын аныктауға байланысты жүргізілетін тексеру болып саналады. Салықтық бақылаудың тағы бір кырына — салық заңдарын бұзушыларды аныктау, олар жасаған нақтылы құқық бұзушылық себептерін зерттеу аркылы осындай келеңсіз жайларды болдырмау және заң талаптарын бұзушыларға жауапкершілік белгілеу жатады.

Салық органдары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ережелер мен шарттар негізінде заңды тұлғалардың барлық ақша құжаттарын, бухгалтерлік кітаптарын, есептерін, сме- таларын және басқа да күндылықтарын, есеп айырысуларын, декларацияларын, салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді есептеуге және бюджетке төлеуге байланысты құжаттарын тексереді, сондай-ақосы тексеру барысында туындайтын мәсе- лелер жөніңде ұйымдардын лауазымды адамдарынан, басқа да қызметкерлерінен және азаматт^рдан аныктамалар, ауызша және жазбаша түсініктемелер алады.

Салықтық бақылау қаржылық бақылаудың бір түрі болып табылатындықтан, сол бақылауға тән әдістер аркылы жүзеге асырылады. Мәселен, қаржылық жоспарлардын есептеулерін, оған қоса мәлімдемелерін тексеру; алғашкы ақша құжаттарын тексеру, оған қоса өзара шаруашылық байланыста тұрған ұйымдардың қосымша құжаттарын тексеру; ақша каражаттарын, тауарлық-материалдық кұндылықтарды түгендеу, оған қоса кассаны тексеру және тексеру өлшемін жүргізу; қаржылық, салықтық есеп беру құжаттарын талдау, қайта есептеп тек- серу, оған қоса баланстарды, жылдық, тоқсандық есептеулерді, санак мәліметтерін тексеру, ревизия және т.б.

Салықтық бақылаудын негізгі әдісі салық төлеушілердің құжаттарынтексеруболыптабылады. Заңды тұлғаларды құжат- тық тексеру салық қызметі органдарының жылдық жұмыс жос- парларына, сондай-ақ токсандық тексеру графиктеріне сәйкес жүзеге асырылады. Жоғарыда айтып өткеніміздей құжаттық тексеру кезінде-бағалы кағаздар, сметалар, есептеулер, жалақы төлеу тізімдері, шоттар, әртүрлі ордерлер мен нектер және т.б. толық карастырылып, жан-жақты тексеріледі.

Казіргі кезендегі салықтық бақылаудың басты мақсаттарына салық заңдарының тиісінше орындалуына тексеру жүргізу, сондай-ақ салық төлеушілер (олардың ішінде ірі салық төлеу- шілер) мен салық салу объектілерін уақтылы есепке алу жатады.

Салықтық тексерулер де тек салық органдары тарапынан ғана жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының салық заңдарын тексеру болып табылады. Салықтық тексерулердің мынадай:

1) құжаттық тексеру;

2) рейдтік тексеру;

3) хронометраждық карап-тексеру сиякты түрлері болады.

Осы салықтық тексерулерді жүргізу тәртібі, мерзімдері,

кезенділігі және түрлері заң жүзінде катаң белгіленген.

Салықтық тексерулер мына келесідей кезенділіктерді сақ- тай отырып:

1) жылына бір реттен жиі емес кезенде - кешенді түрде;

2) салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемніңбелгілі бір түрі бойынша жарты жылда бір реттен жиі емес кезенде - тақырыптық тексеру түрінде жүзеге асырылады.

Салықтық тексерулер әмірлі нүскамалар негізінде жүргізі- леді және осы нұскамада мына реквизиттер міндетті түрде бо- луы керек:

1) нүскаманыңсалықорганыңдатіркелген датасы мен нөмірі;

2) нұсқаманы берген салық органыңың аталуы;

3) салық төлеушінің толық аталуы;

4) салық төлеушінің тіркеу нөмірі;

5) тексерудің түрі;

6) тексеруші тұлғалардың лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты;

7) тексеру жүргізілетін мерзім;

8) құжаттық тексерулер кезіңде тексерілетін салық кезеңі.

Мемлекеттік салықтық бақылаудың бір нысаны болып та-

былатын құжаттық тексеру өзіне орай кешенді, тақырыптық және карсы тексеру түрлерінде жүзеге асырылады.

Кешенді тексеру салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің барлық түрлері бойынша салықтық міндеттемелердің орындалуын тексеру болып табылады.

Тақырыптықтексеру салықтар мен бюджетке төленетін баска да міндетті төлемнің жекелеген түрі бойынша салықтық міндеттеменіңорындалуына қатысты жүргізіледі.

Карсы тексеру салықтық тексеруді жүзеге асыру кезінде салықорганыңда салық төлеушілер жүргізген операциялардың салық есебінде дүрыс көрініс тапканы туралы қосымша акпа- рат алу кажеттілігі туындаган жағдайда, салық төлеушілермен байланыста болған үшінші бір тұлғаларға қатысты жүргізілетін тексеру болып саналады.


Просмотров 1033

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!