Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


САЛЫҚ САЛУ АЯСЫНДАГЫ САЛЫҚТЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК МӘЖБҮРЛЕУ 3 часть11) фисқалдық жады бар кассалық-бақылау машиналарын қолдану тәртібін бұзу (215-бап);

12) банктер және банк операиияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын басқа да ұйымдар, қор биржалары лауазымды адамдарының салық заңдарында көзделген міндеттерді орын- дамауы (216-бап);

13) банктердің жөне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардын салық заңдарында белгіленген міндеттерді орындамауы (217-бап);

14) банк операциялары туралы көрінеу жалған мәліметтер табысету (218-бап);

15) салық қызметі органдары мен олардың лауазымды адамдарының заңды талаптарын орындамау (219-бап).

Міне, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құкык бұзу- шылық туралы кодексінде көзделіп, белгіленген әкімшілік салықтық құқық бұзушылықтар осындай көрініс тапқан.

Ал Қазақстан Республикасының Кылмыстық кодексінде орын алған салықтық нормалар бойынша тек:

1) азаматтың салық төлеуден жалтаруы (221-бап);

2) ұйымдардан алынатын салықты төлеуден жалтару (222- бап) сияқты екі бап қамтылған.

Салықсалу аясында жасалған салықтық (құқық бұзушылық- тар) қылмыстар үшін қолданылатын заңи жауапкершілік түрі қылмыстық жауапкершілік болып табылады.

Оны қолдану ерекшеліктері мынадай мазмұнда болады:

1) кылмыстық жауапкершілік тек Кылмыстық кодексте салықтық кылмыс ретінде белгіленген іс-әрекет жасалған кезде ғана қолданылады;

2) кылмыстық жауапкершілік тек сот аркылы, кылмыстық жазалау нысаныңда қолданылады;3) кылмыстық жауапкершілікке тартылатындар аталған кодексте белгіленген жаска жеткен жеке тұлғалар және заңды тұлғалардын лауазымды адамдары болып табылады.

Қазақстан Республикасының Кылмыстық кодексіңде салық- тық қылмыс жасауға байланысты мынадай шаралар: айыппұл салу; қоғамдық пайдалы жұмыстарға тарту; белгілі мерзімге қамауға алу; түзеу жұмыстарында пайдалану; бас бостандығынан айыру көзделінген.

Жоғарыда айткандарымызды қорыта отырып салық салу аясындағы мемлекеттік мәжбүрлеуге мынадай жалпы сипатта- ма беруге болады:

1) салық салу аясында құқықка кайшы іс-әрекет жасаған тұлғаға қатысты мемлекеттің каһарлы карымтасы болып табы- лады;

2) кешенді құқықтық институт ретінде салықтық, әкімшілік және қылмыстық құқық нормаларынан тұрады;

3) салық заңдарының тиісінше орындалуын және салықтық құқықтық қатынастардағы заңдылықтың сақталуын кепілден- діреді;

4) салық салу аясындағы мемлекеттік мәжбүрлеу шаралары көбінесе соттан тыс жағдайларда қолданылады;5) мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын қолдану негізінде салықтық құқықтық қатынас субъектілерінің құкыкка қайшы, кінәлі іс-әрекеттері жатады.

Мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын қолдану барысында мынадай:

1) мемлекет тарткан (мемлекеттің материалдық мүддесіне келтірілген залал-зиянның) материаддық зардаптың нысаны мен мөлшерін айқындау;

2) мемлекеттік мәжбүрлеу шараларының ішіңде көрініс тапқан нақтылы құқық бұзушылықтың сипаты мен қауіптілік дәрежесін есепке алу;

3) мәжбүрлеу шаралары қолданылатын құқықка кайшы (мемлекет пен қоғамның материалдық мүдделеріне карсы), кінәлі іс-әрекеттердің белгілері мен тізбесін мүмкіндігінше толықайқындау;

4) салықтық құқық бұзушының жеке басына байланысты жәйттерді, кінәсінің сипатын есепке алу;

5) салықтық құқық бұзушылық жасаған тиісті тұлғаға қол- данылатын жазаңың түрі мен мөлшерін салықтық құқық бұзу- шылықка карсы жүргізілетін құрестің негізгі міндеттері негі- зінде айқындау;

6) салықсалу аясында қолданылатын мемлекеттік мәжбүрлеу шараларының қорғалатын салықтық құқықтық қатынастардың мән-жайына байланысты болуы;7) салықтық құқық бұзушылықтын бір түрі үшін бірнеше мәрте мәжбүрлеу шараларын қолдануға жол бермеу сиякты принциптерді ұстанған (басшылыққа, негізге алған) жөн болады және салық салу жүйесіндегі конституциялық талаптарды орындауға сәйкес келеді.

Қазақстан Республикасының салық салу аясындағы кұзы- ретті органдарының салықтық міндеттемелерді мәжбүрлеп орындатуға байланысты тиісті іс-қимылдары белгіленген нысан- дағы салық хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Осы орайда салық органдары тарапынан салық берешегін өндіріп алу кезінде мынадай:

1) салық берешегі сомасын оның банктік шоттарындағы ақшалары есебінен өндіріп алу;

2) салықберешегі сомасын оның қолма-қол ақшасы есебінен өндіріп алу;

3) салық берешегі сомасын салықтөлеушініңдебиторлары- ның банктік шоттарынан өндіріп алу;

4) салық берешегі сомасын салық төлеушінің билік етуі шек- телген мүлкін өткізу есебінен өңдіріп алу;

5) салық төлеуші акционерлік қоғамды өзі жарияланған ак- цияларының қосымша эмиссиясын мәжбүрлеп шығарту аркылы салық берешегін өндіріп алу тәртібін сақтайды.

Салық органдарының салық төлеушіге мерзімінде орындал- маған салықтық міндеттемесін орындатуды қамтамасыз ету тәсілдерін қолданғаннан кейін мәжбүрлеп өндіріп алу шарала- рын қолдануға хақылары бар.

Салық декларациялары және есеп айырылысулар бойынша, сондай-ақ салықтық тексеру нәтижелері бойынша салық төлеушіге есептелінген салық берешегінің сомалары төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, салық органы салық берешегініңсомасынсалықтөлеушініңжәне оныңдербес салық төлеуші болып табылмайтын құрылымдық бөлімшелерінің банктік шоттарындагы ақшаларынан олардың келісімінсіз, инкассолық өкім негізінде мәжбүрлеу тәртібімен өндіріп алуға құкылы.

Салық төлеушінің салық берешегі сомасын оның банктік шоттарынан өндіріп алу салық органыңың инкассолық өкімі негізінде жүргізіледі.

Инкассолықөкім Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтықактілерімен белгіленген һысан бойынша ұсынылады және онда салық берешегі сомасы өндіріліп алынатын салық төлеушінің немесе салық агентінің банктік шоты көрсетіледі.

Банкке немесе банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға салық берешегін өндіріп алуға берілген инкассолық өкім банктік шотта бар сомалар шегінде және осы аталған өкімді алған күннен кейінгі бір операциялық күннен кешіктірілмей, бірінші кезекте орындалады. Ал салықтөлеуші- нің банктік шотындағы ақшасы салық берешегін өтеуге жеткіліксіз болған жағдайда, салық органдарының инкассолық өкімі осы шотка ақшалардың түсуіне карай орындалады.

Банктің салық берешегін өндіріп алу туралы салық брганы- ның иңкассолық өкімін салық төлеушінің бір банктік шотынан орындауы кезінде, салық төлеушінің осы көрсетілген банкте ашылған басқа да банктік шоттарына инкассолық өкім қойыл- са, банк сол инкассолық өкімді оған алдында қойылған өкімнің орындалғаның растайтын төлем құжатын қоса отырып тиісті салық органыңа орындаусыз кайтара алады.

Бұл ретте ескеретін бір жәйт, егер салық органы банкке алдында қойған инкассолық өкім басқа шотка екінші рет қойыл- ған инкассолықөкімдегі сол берешектіңтүрі мен сомасына, сол салық кезеніңе қатысты орындалған болса ғана, екінші рет қой- ылған инкассолық өкім орындалмай кайтарылады.

Салық төлеушінің теңгемен жүргізілетін банк шоттарында ақша болмаған жағдайда, салық берешегі салық төлеушінің шетел валютасымен жүргізілетін банк шоттарынан салық органдары теңгемен ұсынған инкассолық өкімдері негізінде өндіріп алынады.

Салық берешегін өндіріп алу туралы салық органыңың инкассолық өкімі қойылған салық төлеушінің банктік шотында ақша каражаттары болмаған жағдайда, сол инкассолық өкімді орындау үшін кабылдап алған банк, салық төлеушінің банктік шоты заңдарға сәйкес жабылған кезде аталған инкассолық өкімді салықтөлеушініңбанктік шотының жабылғаны жөніңдегі хабарламамен біргетиісті салықорганыңа кайтарып береді.

Салықберешегі сомасын салықтөлеушінің қолма-қол ақша- сы есебінен өндіріп алу оның банктік шотында ақша болмаған жағдайда жүзеге асырылады.

Салықтөлеушініңбухгалтерлік (кассалық) құжаттары бой- ынша (оның ішінде шетелдік валютамен) көрсетілген қолма-қол ақшасын салық органыңың мәжбүрлеп алып коюы салық берешегі сомасын қолма-қол ақша есебінен өндіріп алу болып саналады. Осы айтканымызды нақтыландырсак, салық бере- шегін өтеу бойынша салықтық міндеттемені мәжбүрлеп орын- дату шараларын қолдану туралы салық хабарламасы негізінде салық төлеушінің қолма-қол ақшасы есебінен салық береше- гінің сомасы сөзсіз өндіріп алынады.

Қолма қол ақшаны алып қою уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен нысан бойынша қолма-қол ақшаны алып кою туралы актімен ресімделеді.

Салықберешегі есебіне салықтөлеушіден мәжбүрлеп алын- ған қолма-қол ақша сол алынған күннен бастап бір жұмыс күніңен кешіктірілмей, кейіннен бюджетке аударатындай етіп салық төлеушінің банктік шотына есепке алу үшін банкке не- месе банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асы- ратын ұйымға тапсырылуға тиіс. Ал банктік шоттар болмаған жағдайда, салық төлеушіден мәжбүрлеп алынған қолма-қол ақша сол өндіріп алынған күннен бастап бір жұмыс күніңен кешіктірілмей міндетті түрде тиісті бюджеттің кірісіне есеп- телінуі кажет.

Салық төлеушінің банктік шоттарындағы ақшасы және қолма-қол ақшасы болмаған жағдайда оның жиналып калған салық берешегі сомаларын сапык органы осы салық төлеушіге берешегі (борышы) бар үшінші бір тұлғалардың (дебиторлардың) банктік шоттарындағы ақшаларынан нақты мөлшерде өндіріп алуға кұқылы.

Дебитор мен салық төлеушінің арасындағы шарттарға сәйкес салық төлеушіге берешегі бар дебитор сол өз борышының со- масы шегінде салық төлеушінің мемлекет алдындағы тиісті мөлшердегі салық берешегін өтеуге тиіс. Осыған орай салық органы тарапынан дебиторға олардың банктік шоттарыңдағы ақшалары есебінен тиісті салық төлеушінің салық берешегін өтеу (өндіріп алу) жөніңдегі салық хабарламасы жіберіледі.

Салық хабарламасын алган дебитор сол хабарламаны алған кезден бастап жиырма жұмыс күніңен кешіктірмей хабарлама алган күнге салық төлеушімен бірлесе отырып жасалған өзара есеп айырысудың салыстыру актісін хабарлама жіберген салық органыңа табыс етеді.

Салық төлеуші мен оның дебиторының арасындағы өзара есеп айырысуды салыстыру актісінде мынадай:

1) салықтөлеуші мен оныңдебиторыныңаталуы және олардыңтіркеу нөмірлері;

2) салық төлеуші мен оның дебиторы тіркеу есебінде түра- тын салық органыңың аталымы;

3) салықтөлеуші мен оныңдебиторыныңбанктік шоттары- ның реквизиттері;

4) дебитордың салық төлеушіге берешек сомасы;

5) салық төлеуші мен оның дебиторының заңи реквизиттері, мөрлері және қойылған қолдары;

6) салыстыру актісі жасалған күн сияқты мәліметтер болуға тиіс.

Салық органы өзара есеп айырысуды салыстыру актісінің негізінде салық төлеушінің салық берешегі сомасын өндіріп алу туралы инкассолықөкімді дебитордың банктік шотына ұсынады. Осыған байланысты салық төлеушінің дебиторына қызмет көрсететін банк немесе банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым салық төлеушінің салық бере- шегі сомасын өндіріп алу жөніңде салық органы ұсынған инкассолық өкімді орындауға міңдетті.

Салықтық міндеттемелерін мерзімінде орындамаған салық төлеуші - заңды тұлғаның және жеке кәсіпкердің банктік шот- тарындағы ақшалары, қолма-қол ақшалары және оларға берешегі бар дебиторларының банктік шоттарында ақшалары болмаған жағдайда салық органы салық төлеушінің келісімін сүрамай-ақ оның билік етуі шектелген мүлкін өткізу аркылы, содан түскен каражаттар есебінен салық берешегі сомасын өндіріп алуға құкылы. Салық төлеуші өзінің билік етуіне шек- теу қойылған өз мүлкінің осы шектеу алынып тасталғанға дейін дүрыс сакталуын және тиісінше күтіліп-үсталуын қамтамасыз етуге міндетті. Салық төлеушінің билік етуі шектелген мүлкін мамандандырылған аукциоңда сату (өткізу) нәтижесінде түскен ақша каражаттары салықтөлеушінің салық берешегі бойынша жиналып калған мемлекет алдындағы борышын өтеуге жұмсалынады.

Салық төлеушінің билігі шектелген мүлкін оның салық берешегі есебіне аукционда өткізу тәртібін Қазақстан Респуб- ликасының Үкіметі белгілейді.

Заңды тұлға (акционерлік қоғам) салық төлеушінің салық берешегін оның банктік шоттарындағы ақшалары, қолма-қол ақшалары, оның дебиторларының банктік шоттарындағы ақшалары, сондай-ақоныңбилік етуіне шектеу қойылған мүлкін сату есебінен өндіріп алу (өтеу) мүмкін болмаған жағдайда, уәкілетті мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіп негізінде және салық берешегін өндіріп алу мақсатында акционерлік қоғамды жарияланған акцияларын қосымша шығаруға мәжбүрлеу жөніңде сотқа талап арызбен жүгінуге құқылы.

Салық төлеуші — заңды тұлғаның және жеке тұлғаның салық берешегін өндіріп алуға байланысты қолданылған барлық мәж- бүрлеу шаралары еш нәтиже бермеген (салықберешектері өтел- меген) жағдайда салық органы Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес оларды банкрот деп тану жөніңдегі шараларды қолдануға хақы бар.

Пысықтау сауалдары:

1. Салық салу аясындағы мемлекеттік мәжбүрлеудің ұғымы, мән- жайы, кажеттілігі, қолдану негіздері жөніңде қандай ақпарат алдыныэ?

2. Салық салу аясында қолданылатын мемлекеттік мәжбүрлеу шараларының қандай түрлерін білесіз?

3.Салық салу аясындағы мәжбүрлеу мен заңи жауапкершіліктін айырмашылығы неде?

4. КР Салық кодексінде көзделген мерзімінде орындалмаған салықтық міндеттеме бойынша салық берешегін мәжбүрлеп алу шаралары жөніңде не айта аласыз?

5. Салықтықміндеттемелерді мәжбүрлеп орындату аясында қолда- нылатын мәжбүрлеу шаралары қандай ережелер немесе белгіленген тәртіп негізінде жүзеге асырылады?

1.8. МЕМЛЕКЕТТІҢ САЛЫҚТЫҚ ҚҮРЫЛЫСЫ

Мемлекеттің салықтық құрылысын құру негізінде жаткан салық жүйесі мен салық салу принциптері ұйымдастыру- құқықтық және функционалдық сипаттағы салықтық құқықтық қатынастар болып табылады. Сонымен бірге, мемлекеттің салықтық құрылысына трансферттік және индикативтік қасиет- тер де тән болады.

Салықтық құрылыс негізінде міндетті түрде кезінде салық салу жүйесінің классигі Адам Смиттұжырымдаған мына: «Мем- лекеттін тұрғындары өздерінің тапқан табыстарына карай мем- лекет мұктаждығын қанағаттандыруға ат салысуға тиіс. Олар төлейтін төлем - салықтың мөлшері өте дәл айқындалғаны дұрыс болады, сондай-ақ төлеу мерзімі, төлеу тәсілі және төле- нетін сомасы өте анык болуы кажет. Салықты алу кезеңі мен уақыты немесетәсілі салықтөлеуші үшін ыңғайлы әрі қолайлы болуға тиіс. Сонымен катар, әрбір салықтын салмағы халық- тың каптасын ойсыратып кетпей, мүмкіндігінше аздап алынуы кажет. Сонда мемлекет казынасына түсетін табыс мөлшерлеген межеден артық болмаса, кем түспейді» деген кағидаларға қоса қазіргі заман және экономика талаптарына сай мынадай принциптер жатады:

- тұрақтылық;

- орнықтылық;

- икемділік;

- жүйеніңбірыңғайлығы;

- қоғамдық, қорпоративтік және жекелей мүдделер теңдігі- нің сакталуы;

- салық салу салмағының жеңілдетілуі;

- салықтың арзаңдығы;

- қолайлылық;

- жалпыға ортактық;

- заңдылық және т.б.

Мемлекеттің салықтық құрылысының ірге тасын қалау, салық салу жүйесін ұйымдастыру және оны басқару принцип- тері мемлекеттіңсалықсаясатына сай болады және мемлекеттің салықтық құқығы осы саясаттың негізі болып табылады. Мем- лекеттің салық жүйесі тікелей салықтары басым англосаксондық модель мен көбінесе жанама салықтарға бас иетін еурокон- тинентальдық модельдердің жиынтығынан түратын аралас салық салудың құқықтық моделін көрсетеді.

Мемлекеттің салықтық құрылысының құқықтық тұрғыдан ұйымдастырылуы мемлекеттің салықтық құқығының мақсатты- бағдарлы әлеуетіне (күш-қуатына), мемлекеттік салық әкімші- лігін жүргізудің мақсатты-бағдарлы рұксат беру және шектеу кою сиякты іс-әрекеттеріне сүйенеді.

Сонымен катар, салықтық құрылыстын құрылымдық эле- менттері ретінде салықтар мен өзге де міндетті төлемдердің нак- ты түрлерінің жиынтығы, олардын салық салу базалары мен салықтық төлем сомаларын қалыптастыру тәсілдері, салықтық іс-қимылдарды жүзеге асыратын қатысушылардың құқықтары мен міндеттерінің жиынтығы, мемлекеттік салық әкімшілігін жүргізу, сот билігі органдары мен прокуратура және т.б. өздеріне тиесілі орындарын алатының айта кетуіміз кажет.

Мемлекеттің салықтық құрылысының экономикалық-құндылық негізіне салықтар жүйесі түрінде құрылымданған тікелей, жанама, ресурстық және мүліктік салықтар арқылы қорпора- циялар мен азаматтардың жиынтық табыстарын қоғамданды- рудың императивтік нысаныңың жиынтығы болып табылатын мемлекеттіңсалықжүйесі жатады. Мемлекеттің салық жүйесі- нің стратегиялық және функционалдық күш-қуатының нақты әлеуметтік-экономикалықаямен үйлесімді әрі нәтижелі болуы осы жүйені салық төлеушілердің экономикалық жай-күйіне, салықты төлеу кабілеттілігіне және мемлекет шығыстарын тек қоғамдық маңыздылығы өте зор тұтыну аяларына бағыттау процестерін сапалы заңдарда нақты көздеп, белгілеу арқылы құруға байланысты болады.

Қазақстан Республикасындағы салықтар жүйесі (салықтар мен бюджетке төленетін өзге де төлемдердің түрлері мен жи- ынтығы) қазіргі кезде заң жүзінде (Салық кодексіңде) белгіленген тәртіп негізінде мынадай көрініс тапкан:

60- бап. Салықтар

1. Қорпорациялықтабыс салығы.

2. Жеке табыс салығы.

3. Қосылған қүн салығы.

4. Акциздер.

4-1. Экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына рента салығы.

5. Жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары мен арнаулы төлемдері.

6. Әлеуметтік салық.

7. Жер салығы.

8. Көлік құралдары салығы.

9. Мүлік салығы.

61- бап. Алымдар

1. Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алым.

2. Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алым.

3. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және олармен жа- салған мәмілелерді мемлекеттік тіркегені үшін алым.

3-1. Жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркегені үшін алым.

4. Радиоэлектрондық құралдарды және жиілігі жоғары құ- рылғыларды мемлекеттік тіркегені үшін алым.

5. Механикалық көлік құралдары мен тіркемелерді мем- лекеттік тіркегені үшін алым.

6. Теңіз, өзен кемелері мен шагын көлемді кемелерді мем- лекеттік тіркегені үшін алым.

6- 1. Кеменің немесе жасалып жаткан кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркегені үшін алым.

7. Азаматтық әуе кемелерін мемлекеттік тіркегені үшін алым.

8. Дәрі-дәрмек құралдарын мемлекеттік тіркегені үшін алым.

8-1. Туындыларға және сабақтас құқықтар объектілеріне

құқықтарды, туындыларды және сабактас құқық объектілерін пайдалануға лицензиялық шарттарды мемлекеттік тіркегені үшін алым.

9. Автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумагы аркылы жүру алымы.

10. Аукциондардан алынатын алым.

11. Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу қүкыгы үшін лицензиялық алым.

12. Телевизия және радио хабарларын тарату ұйымдарына радиожиілік спектрін пайдалануга рұксат беру үшін алым.

62- бап. Төлемақылар

1. Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы.

2. Жер бетіндегі көздердің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы.

3. Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы.

4. Жануарлар дүниесін пайдаланганы үшін төлемақы.

5. Орманды пайдаланғаны үшін төлемақы.

6. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлемақы.

7. Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақы.

7- 1. Калааралық және (немесе) халықаралық телефон бай- ланысын бергені үшін төлемақы.

8. Кеме жүретін су жолдарын пайдаланғаны үшін төлемақы.

9. Сырткы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін тө- лемақы.

63- бап. Мемлекеттік баж

Мемлекеттік баж.

64- бап. Кеден төлемдері

1. Кеденбажы.

2. Кеден алымдары.

3. Төлемақы.

4. Алымдар.

Осы көрсетілген салықтар мен бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдер Бюджет кодексіне және т.б. Қазақстан Рес- публикасының заңдарына сәйкес Республикалық және жергі- лікті бюджеттердің арасында мына келесідей тәртіппен белгілі бір бюджеттік баланстар көзделіне отырып бөлінген:

I. Республикалық бюджеттің салықтық түсімдері:

- заңды тұлғалардан алынатын қорпорациялық табыс салығы;


Просмотров 1440

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!