Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


САЛЫҚ САЛУ АЯСЫНДАГЫ САЛЫҚТЫҚ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК МӘЖБҮРЛЕУ 1 частьБүгінде Қазақстан Республикасының салық жүйесінде жүзеге асырылатын салықтық-қүқыктық реттеу әдістері қатарына салықтық ынталандыруды және салықтық санкцияларды жат- кызуға болады.

Салықтық ынталандыру әдетте салықгык-құқықтық нормаларда, сондай-ақ тиісті сал ыктық келісімдерде белгіленген эко- номикалық тұрғыдан мұкият негізделген жеңілдіктер жүйесі ретінде стратегиялықсипаттағы және өзара байланыскан салық жеңілдіктері мен преференцияларының кешенің қалыптасты- рады.

Мемлекет тарапынан салық салу процесінде пайдаланыла- тын салықтық ынталандыру әдістері (инвестициялық салық преференциялары, нарыктық дамудың нақтылы кезеңдерінде мемлекетке қажетті экономикалық секторларға берілетін салық жеңілдіктері) қоғамның экономикалық дамуына айтарлықтай ықпалынтигізеді.

Салықтық ынталандырма құрамында инвестициялық жеңіл- діктер мен инвестициялық кредиттер болады. Салықгык ынта- лаңдыру негізінде: салық жеңілдіктерін беру әдістерінің эко- номикалық сипаты; салық жеңілдіктерінің өндіріс тиімділігін арттыруға, бюджеттердің салықтық кірістерінің өсуіне бағыт- талуы; салық жеңілдіктерінің өкілді және заң шығарушы билік органдары тарапынан бекітілуі; салық жеңілдіктерін қолдану барысында қоғамдық-мемлекеттік, қорпоративтік және жеке- лей экономикалық-қаржылық мүдделердің ескерілуі; салық жеңілдіктерінің экономикалық негізделуі; инвестицияларды салықтық ынталандыру жүйесінің ұдайы өндіріспен байланысты- рылуы; инвестициялық салықтық преференциялардың мемлекеттің әлеуметтік мақсатталған инвестициялық бағдарла- малары негізінде берілуі; салық жеңілдіктерінің бірінші кезек- те экспорттық өндіріс аяларына бағдарлануы; салық жеңілдіктеріне байланысты мемлекет тарапынан берілетін арнаулы құқықтық кепілдіктің ұзак мерзімді және орнықгы сипаты си- якты және т.б. принциптер жатады.Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 138—140-бапта- рында инвестициялық салық преференцияларын берудің мән- жайлары белгіленген.

Қазақстандағы салық салу ауқымында, заң жүзінде көзделген инвестициялық салық преференциялары негізінен қорпо- рациялық табыс салығы, жер салығы, жер салығы және мүлік салығы бойынша отандық өндіріс салаларында мемлекеттік инвестициялық бағдарлама шеңберінде тіркелген активтерді жаңадан пайдалануға енгізетін және беретін салықтөлеуші заңды тұлғаларға және т.б. қолданылады.Инвестициялық салық преференциялары:

1) Қазақстан Республикасының экономикалық кеңістігінде жаңа өндірістер құру, жұмыс істеп тұрғандарын кеңейту және жаңарту мақсатында тіркелген активтерге .инвестициялауды жүзеге асыратын салық төлеушілердің жылдық жиынтық табы- сынан қосымша шегерімдер жасауға құкық беру;

2) Аталған салық төлеушілерді жаңа өндірістер құру, жұмыс істеп тұрғаңдарын кеңейту және жаңарту мақсатында мемле- кеттік инвестициялық бағдарлама шеңберіңде жаңадан пайда- лануға берілген тіркелген активтер бойынша мүлік салығын төлеуден босату;

3) Мемлекеттік инвестициялық жобаны іске асыру үшін салық төлеуші инвесторлар иемденген және пайдаланып жатқан жер учаскелері бойынша олардй жер салығын төлеуден бо- сату тұрғысынан нақтылы көрініс табады.

Қорпорациялықтабыс салығы бойынша инвестициялық пре- ференциялар салық төлеуші тарапынан инвестициялық жобалар шеңберінде пайдалануға енгізілген тіркелген активтердің кұның преференциялардың қолданылу мерзіміне карай оған жылдық жиынтық табыстан тең үлестермен шегерім жасауға құқықбереді.

Осы қорпорациялықтабыссалығыбойынша преференцияларды қолдану үшін салық төлеуші (инвестор) жанадан іске қосылған тіркелген активтердің құның ішкі топтың кұн балан- сына енгізбейді және олар бойынша бөлек есеп жүргізеді.Қорпорациялық табыс салығы мен мүлік салығы бойынша инвестициялық преференциялар салық төлеушілерге осы пре- ференцияларды қолдану мерзімініңбасталған күнің белгілейтін келісім-шартқа (оның нотариалдық жолмен куәландырылған көшірмесі салық төлеушінің тіркелген жері бойынша салық органыңа табыс етіледі) сәйкес:

1) келісім-шарт жасалған кезде шаруашылық қызметін жүзе-

ге асырып жатқан салық төлеушілер тарапынан берілген тір- келген активтерді енгізген жылдан кейінгі жылдын 1 қаңтарынан бастап; -

2) жаңадан тіркелген салық төлеушілер тарапынан берілген тіркелген активтердің пайдалануға енгізілген кезінен бастап беріледі.

Инвестициялық салық преференцияларын қолдану мерзімі қоғамның экономикалық даму аясындағы әрбір жекелеген жағ- дайларға байланысты тартылған тіркелген активтерге қатысты инвестициялар көлемі мен олардың өзін-өзі өтеу жағдайларына қарай айқындалады, және аталған преференция заң жүзінде

нақтылы көрсетідген күннен бастап бес жылдан аспайтын мерзімге беріледі.

Бүгінде Қазақстан Республикасының, сондай-ақ шетелдер- дің салық салу практикасында қолданылатын салықтық (эко- номика секторларыныңдамуына қатысты) ынталандыру әдістері және әлеуметтік сипатты салық жеңілдіктері жүйесі:

- инвестициялықсалық кредиті;

- амортизациялық аударым құқығы;

- «жасыл* салық режимі;

- жанама салық кредиті;

- салық каникулы;

- салық «жұмағы*;

- салық кредиті түрінде қолданылатын салық шегерімдері;

- салықтық шегерімдер;

- нөлдік ставка;

- салық ставкасын төмендету;

- салықты төлеу мерзімін ұзарту;

- нормативтік салық жеңілдігі;

- салық төлеуден босату көзделген жеңілдіктер;

- салықтөлеуді кейінге қалдыру көзделген жеңілдіктер;

- салық мөлшерін төмендетуді көздейтін жеңілдіктер аркылы көрініс табады.

Сапык жеңілдіктерін нақтылы экономикалық мақсаттар мен өлеуметтік мән-жайларға карай беру әрқашанда салық салма- гын жеңілдетуге байланысты болғандықтан салықтөлеушілерге қатысты іске асырылатын мемлекеттің салық және әлеуметтік саясатының құралы болып табылады.

Осы орайда салықтық жеңілдіктер элементтері катарынан көрініс таппаса да белгілі бір дәрежеде салықтық ынталандыру (бұл ретте жалпыға бірдей салық режимін заңда белгіленген көлемде женілдету арқылы аумактағы экономикалық дамуға ықпал ету) сипатында арнайы экономикалық аймактардың аумактарындағы қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалар- ға (салық төлеушілерге) байланысты. Салық кодексінің 140-1, 140-2-баптарында белгіленген салық салу тәсілдеріне тоқталып өткеніміз жөн болар деп санаймыз.

Арнайы экономикалықаймактардыңаумактарыңда қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін:

- арнайы экономикалық аймактардың аумақтарындағы салық органдарында тіркеу есебіңде тұратын;

- - арнайы экономикалық аймактардың аумактарынан тыс жерлерде құрылымдық бөлімшелері жоқ;

арнайы экономикалық аймактардың аумактарыңда арнайы экономикалық аймактарды құру мақсаттарына сәйкес келетін мынадай қызметтүрлерін жүзеге асыру: бағдарламалық камта- масыз етуді, деректер базасын, аппараттық құралдарды жоба- лау, әзірлеу, енгізу және олардың тәжірибелік өндірісі мен нақтылы өндірісі және (немесе) жасаңды иммундық не нёйрондық жүйелер негізінде жаңа ақпараттық технологияларды жа- сау немесе ақпараттық технологиял^р саласында жобаларды жа- сау және енгізу бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибелік- конструкторлық жұмыстарды жүргізу; жүргізуден киімнен баска, дайын тоқыма бұйымдарын өндіру; трикотаж бұйымдарын өндіру; токыма материалдарынан киім өндіру бойынша өз өндірісі тауарларын (жұмыстарын, көрсетілетін қызметтерін) өткізу нәтижесінде алуға жататын (алынған) табыстары жылдық жиынтық табысының кемінде 90 процентін құрайтын заңды тұлғалар жатады.

140-1-баптың 1-тармағының 3) тармақшасыңда көрсетілген қызмет түрлері бойынша жұмыстар мен қызмет көрсетулер түрлерінің нақты тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

Аталған заңды тұлғаларалған табыстарды 140- 1-баптың 1-тар- мағының 3) тармақшасында көрсетілген қызметтүрлерінен альпз- ған табыстарға жаткызу арнаулы экономикалық аймактардың аумактарында құрылған атқарушы органның тиісті өнеркәсіп саласын басқару мәселелері жөніңдегі уәкілетті органы белгілеген тәртіп пен нысанда уәкілетті мемлекеттік органмен келісе отырып берген растауы негізінде жузеге асырылады.

Арнайы экономикалық аймактардың аумакгарыңда қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың салықтарды есептеуі 140—2-бап- тың 2 және 4-тармақтарында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, Салық кодексінде белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

Қорпорациялық табыс салығының бюджетке төленуге тиісті сомасын айқындау кезіңде Салық кодексінің 125-бабына сәйкес есептелген қорпорациялық табыс салығының сомасы 100 про- центке азайтылады.

Салық сомасын осылай кеміту Салық кодексінің 126-бабына сәйкес айқындалатын қорпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларын есептеу кезінде де қолданы- лады.

Арнайы экономикалықаймактардыңаумақтарында орналас- қан және Салық кодексінің 140-1-бабы 1-тармағының 3) тар- мақшасында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын салық салу объектілері бойынша:

- жер салығын е.септеу кезінде тиісті ставкаларға 0 коэффи- циенті;

- мүлік салығын есептеу кезінде салық салу объектілерінің жылдық орташа кұныңа 0 проценттік ставка қолданылады.

Арнайы экономикалық аймактардың аумақтарында Салық кодексінің 140-1-бабы 1-тармағының екінші бөлігінде аталған тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді), сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес арнайы экономикалық аймақтардыңаумақтарындаосы Кодекстің 140-1-бабы 1-тарма- ғының 3) тармақшасында аталған қызмет түрлерін жүзеге асы- руға арналған әкімшілік және өндірістік мақсаттағы объектілер (кеңселік, өнеркәсіптік ғимараттар мен қоймалар) бойынша құрылыс объектілерін және (немесе) құрылыс-монтаждау жұмыстарын өткізу жөніңдегі айналымдар қосылған күн салы- ғынан босатылады.

Сонымен қандай болмасын мемлекеттің салық салу жүйесінде мынадай салық жеңілдіктері орын алады:

- салық ставкасын төмендету;

- салық төлемінің сомасын кыскарту;

- салық төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу;

- артығымен төленген салықты есепке алу;

- салық салу объектісі бойынша салық төлеушіні толығы- мен немесе жартылай салық төлеуден босату;

- салық салу субъектісін нақтылы салықтарды төлеуден толығымен немесе жартылай босату;

- құрделі салым жасаған кәсіпкерлік қызметпен айналыса- тын заңды және жеке тұлғаларды тиісті заңда көзделген көлемде салық төлеуден босату;

- инвестициялық қорларға, мемлекеттік емес жинактаушы зейнетақы қорларына аударым жасайтын салық төлеушілерді белгілі мөлшерде салық төлеуден босату және т.б.

Салық жеңілдіктерін беру көбінесе салық салу объектісіне, салық базасына немесе сал ык төлемінің сомасына бағытталады және оның мақсатына салықтық міндеттеме көлемін қыскарту жатады. . >,

Нарыктық экономиканың даму ауқымындағы салық салу аясы «Заңды түрде белгіленген салықтарды, алымдарды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу...» жөніңдегі Конституциялық міндетті орындау тұрғысынан аса маңызды көрініс табады.

Мемлекеттің салық салу кұзырының аумағындағы салық заңдарында көзделген салықтарды (салықтарға қоса басқа да міндеттті төлемдерді) тиісті бюджетке төлеуге байланысты заңи міндет әрбір салықка (басқа да міндетті төлемге) қатысты заң жүзінде болаттай сомдалған, темірдей тегеуіріні бар салықтық міндеттемелермен объективті әрі кыйсынды негізде ұштасады.

Ал осы жекелеген салықтар мен өзге де міндетті төлемдер жөніңдегі салықтық міндеттемелердің орындалуы объективті, субъективті жағдайларға орай салық салу аясында туындайтын экономикалық-қүкықтық теріс маңызы мен келеңсіз мән-си- паты және материалдық салдары бар кұбылыстарды күні бұрын есепке ала отырып белгіленген мемлекеттік мәжбүрлеу шараларымен (салықтық-құқықтық санкциялармен) қамтамасыз етілген.

Осы орайда және өктем императивтік әдістердің баса қол- данылуына қарай салық салу аясы мемлекеттік мәжбүрлеу аясына сай келіп отыр, сондай-ақ осындай жәйттердің нәтижесінде «салық салу аясындағы мемлекеттік мәжбүрлеу» деп аталатын салықтық-құқықтық институт қалыптасып, даму үстінде.

Салық салу аясындағы мемлекеттік мәжбүрлеу күші көбінесе материалдық, сонымен қоса өзге де салықтық-құқықтық катынастарды қорғауға бағытталған, сондай-ақ ол әрқашанда заңи жауапкершілікпен тығыз байланыста болады және көптеген жағдайларда осы жауапкершіліктің мәнің қүрайды.

Казіргі салық салу аясында мемлекет тарапынан (оның салықтық құқығы арқылы) мынадай мемлекеттік мәжбүрлеу ша- ралары қолданылады:

1) салықтар мен бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдердің мерзімінде төленбеген сомасына өсімпүл есептеу;

2) салық төлеушінәің банктік шоттар бойынша жүргізетін шығыс операцияларын токтата тұру;

3) мерзімінде өтелмеген салық берешегі есебіне салық төлеушінің өз мүлкіне билік етуіне шектеу кою;

4) салықтық тексерулер жүргізу барысында Қазақстан Рес- публикасының заң актілеріне сәйкес салық төлеушілердің қан- дай болмасын құжаттарын алып кою;

5) салық берешегін салық төлеушінің банктік шоттарындағы ақшалар есебінен өндіріп алу;

6) салық берешегін салық төлеушінің қолма-қол ақша кара* жаттары есебінен өндіріп алу;

7) салықтөлеушініңсалықберешегі сомасын оныңдебиторларының банктік шоттарынан өндіріп алу;

8) салық төлеушінің билік етуіне шектеу қойылған мүлкін өткізу, сату есебінен оның салық берешегін өндіріп алу;

9) салық төлеушінің (акционерлік қоғамның) акциялары эмиссиясын мәжбүрлеп қосымша шығарту арқылы салық берешегін өндіріп алу;

10) салық берешегінің бересі сомасын есептеу және өндіріп алу;

11) салықтық құқық бұзушылық жасаған салық төлеуші- лерді тиісті заңдарда көзделген заңи жауапкершілік түрлеріне тарту.

Қазақстан Республикасының ағымдағы тиісті заңдары салықтықтексеру, бақылау нәтижесіне карай салықтөлеуші нақ- ты заңды және жеке тұлғаларға мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын қолдануды көздейді. Мемлекеттік мәжбүрлеудің айтарлықтай бөлігі әкімшілік тәртіппен жүзеге асырылады.

Осы ретте салық салу аясындағы мәжбүрлеу шараларына мынадай айрықша белгілер тән болады:

- мәжбүрлеу шараларын қолдану тәртібі көбінесе салық- тық құқықтың нормаларымен және әкімшілік іс жүргізу нор- маларымен айқындалады;

- мәжбүрлеу шараларын қолдану кезінде заңдылықтың сақ- талуына катаң назар аударылады және оның сакталуы іс жүзінде қамтамасыз етіледі;

- салықсалу аясында қолданылатын мәжбүрлеу шаралары- ның жүйесі әртүрлі бағыт-сипатта болады;

- мәжбүрлеу шараларын қолдану соттан тыс жағдайда жүзеге асырылады;

- салық салу аясындағы мәжбүрлеу шараларын құкыктық реттеу, яғни жауапкершіліктің негізін және қолдану тәртібін белгілеу механизмі, қаржылық, өкімшілік және кылмыстық заңдармен айқындалады;

- мәжбүрлеу шараларын қолдану айрықша жеңілдетілген төртіппен және карапайым іс жүргізу нысаныңда жүзеге асы- рылады;

- мәжбүрлеу шаралары салық салу аясындағы заңдылықты қамтамасыз ету және салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеу тәртібін сактау, сондай-ақ нақтылы салық төлеушілерді өз салықтық міндеттерін бұлжытпай орындауға мәжбүр ету мақсатында жүзеге асырылады.

Салық салу аясындағы мемлекеттік мәжбүрлеу мемлекет тарапынан құқықтық нормаларда белгіленеді. Сондықтан оларды қолдану кашанда және кайда болмасын мемлекеттік мәжбүр- леу күшімен қамтамасыз етіледі.

Әдетте заңи жауапкершілік шараларын коддану құқық бұзу- шының ерік білдіруіне байланысты болмайды, сондай-ақ заңи жауапкершілік пен мемлекеттік іЛәжбүрлеуді салыстырсак, мемлекеттік мәжбүрлеудің заңи жауапкершіліктіңаса кажетті элементі ретінде көрініс табатының байкаймыз.

Салықсалу аясында қолданылатын мемлекеттік мәжбүрлеу шараларыныңбәрін бірдей заңи жауапкершілік шарасы деп айта алмаймыз. Себебі кейбір кездерде мемлекеттік мәжбүрлеу ша- раларын қолдануды заңи жауапкершілік ретінде карастыратын негіздер болмайды.

Дегенмен салық салу аясында қолданылатын қандай болма- сын заңи жауапкершіліктің құрамында әрдайым мемлекеттік мәжбүрлеу шаралары көрініс табады.

Демек салық салу аясындағы мемлекеттік мәжбүрлеу мынадай:

1) салықтық құқық бүзушылық жасағаны үшін қолданыла- тын заңи жауапкершілік шаралары бойынша;

2) салық заңдарының әмірлі талаптарын орындамағаны не-> месе тиісінше орындамағаны үшін дербес шара ретінде қолда- нылатын мемлекеттік мәжбүрлеу бойынша жүзеге асырылады.

Бүл орайда екінші бағыт бойынша жасалған іс-қимылдар салықтық құқық бүзушылық болып саналмағандықтан қолданатын мемлекеттік мәжбүрлеу шаралары заңи жауапкершілік шараларына жатпайды. .

Қандай болмасын құқықбұзушылықтыңтұрақты белгісі осы құқықбұзушылықты білдіретін іс-қимылды жасағаны үшін мем- лекет белгілеген (көздеген) заңи жауапкершілік болып табылады. Егер мемлекет тарапынан қандай болмасын құқықка кайшы іс-әрекетті жасағаны үшін жауапкершілік белгіленбесе, онда ол салықтық қүкық бұзушылық ретінде карастырылмайды. Демек қүқық бұзушылық заңи жауапкершілік шараларын қолданудың негізі болып есептелінеді. Осыған байланысты мемлекеттік мәжбүрлеу аясының заңи жауапкершілік шеңберіне қарағанда кең ауқымды болатының байқаймыз.

Салық салу аясындағы мемлекеттік мәжбүрлеуді сипаттау кезіңде оның мынадай ерекше белгілерін бөліп шығаруға болады:

1) соттан тыс жағдайда мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын салық салу аясында кеңінен қолдану мүмкіндігі заң жүзінде рұксат етілген және салықтық құқық бүзушылық фактісін жедел жою мақсатында сол шараларды қолданудың жеңілдетілгең процессуалдық тәртібі көзделген;

2) мемлекеттік мәжбүрлеу салықтық заңдардын әмірлі та- лаптарын орындамаған немесе тиісінше орындамаған тұлғаның құқықка кайшы жүріп-тұруына мемлекет тарапынан көрсе- тілген заңдық карымта- кысым;

3) мемлекеттік мәжбүрлеу аясымен камтылған салық салу аясында міндетті түрде салықтөлеушілердің құқықтарын қорғау және заңдылықты қамтамасыз ету механизмдері карастырылған;

4) мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын қолдану негізінде салықтық құқықтық қатынаска қатысушының құқықка кайшы әрі кінәлі іс-қимылы жатады;

5) салық салу аясындағы мемлекеттік мәжбүрлеу кешенді құқықтық институт болғандықтан салықтық, әкімшілік, кыл- мыстық және т.б. құқық нормаларынан құралады;

6) мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын қолдану процесінде салық төлеушілердің мемлекет алдыңдағы өз салықтық міндеттемелерін тиісінше орындау мән-жайлары қамтамасыз етіледі.

Мәселен, салықтық тексеру кезінде салықтық заңдардың бұзылуы фактісінің орын алғаның мөлімдейтін жалған немесе қолдан жасалған құжаттардың табылуына байланысты олардың бәрі салықтөлеушіден мәжбүрлеп алынып, алынғаны жөніңде құжаттардың тізбесі бар акті салық төлеушіге табыс етіледі.

Салықорганыңың құжаттарды алу жөніңдегі іс-қимылдары тек сол салық төлеуші - заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның көзінше және солардың қатысумен жүргізіледі.

Құжаттарды алып кою (Салық кодексі, 539-бап) мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы ретінде мынадай мақсаттарды көздейді:

1) салықтық заңдардың бүзылуына жол бермеу және соған байланысты мән-жайларды тыйып тастау;

2) құқық бұзушыны заңи жауапкершілікке тарту кезінде тиісті заңның бұзылғаны жөніңдегі фактіні дәлелдемелермен қамтамасыз ету.

Аталған шараны қолдану негізінде:

1) құжаттың қолдан, яғни тиісті құжатқа жалған мәліметтер енгізу аркылы жасалғандағы немесе жалғандығы;

2) құжатта салықтық заңдардың бұзылғаны жөніңдегі нақтылы мәліметтердің орын алуы белгілері көрініс табады.

Мысалы, ресми құжатка жалған мәліметтер енгізілсе не бол- маса түзетулер енгізілсе бұл құжат жалған болып саналады. Бұл ретте жалғандығы мен түзетілгендігі бірігіп кеткен сиякты.

Сондықтан оларды толығымен алғанда тек жалған фактілер мен мағлұматтардан және шындықка жанаспайтын мәліметтерден тұратын құжаттар - жалған құжаттар, сондай-ақ ресми құжаттың шын мәнісін бұрмалайтын түзетулер енгізілген құжат- тар - қолдан жасалған құжаттар деп бөліп көрсетуге болады.

Мемлекет салық төлеушілердің*өз міндеттерін тиісінше әрі сапалы орындауларын асыға күтеді және өз экономикалық-кар- жылық мүддесінің мүлтіксіз орындалуын көздей отырып мемлекеттік мәжбүрлеу және заңи жауапкершілік шаралары- ның өткір жебесін салық жүйесіндегі негізгі тұлғаға - салық төлеушіге бағыттайды.


Просмотров 2431

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!