Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ1 Бьярне Страуструп. Программалау С++ тілін пайдалану қағидалары мен тәжірибесі. –Алматы: Дәуір, 2013ж.

2 Паскальмонович С., Евсеев Г. Занимательное программирование. Delphi. –Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007 г.

3 Рашбаев Ж. Сандық әдістер курсының лабораториялық практикумы.- Алматы: Білім, 2002ж.

4 Попов В. Паскаль и Дельфи.- Санкт-Петербург: Питер, 2008 г.

5 Шупругав В. DELHPI 2006 на примерах-Санкт-Петербург: Питер, 2007 г.

6 Смайлова Ұ.М. Delphi ортасында деректер базасын бағдарламалау.- Алматы: Дәуір, 2011 ж.

7 Баженова И.Ю. Delphi 7. - Москва: Кудиц-Образ, 2005 г.

8 Бобровский С. Delphi 5. Учебный курс- Москва: Инфорком-Пресс, 2001г.

9 Попов В. Паскаль и Дельфи. Самоучитель – Санкт-Петербург: Питер, 2004 г.

10 Нұрымбетов Ә.Ү. «Turbo Pascal 7.0 алгоритмдік тілінде бағдарламалау».- Алматы: Дәуір, 2012ж.

11 Дүзелбаев С.Т. Инжинерлік механика.- Алматы 2013 ж.

12 Культин Н. Delphi 6. Программирование на Object Pascal.- Санкт-Петербург: Көкжиек, 2007 г.

13 Хамметов А., Ғалымжанова М., Махатова В. «Бағдарламалау тілін оқыту негіздері»-Астана: Дәуір, 2011ж.

14 Иванова Г. Основы программирования- Москва: Наука, 2002 г.

15 Электронный учебник: «Введение в объектно-ориентированное программирование»- Алматы: КАЗ-ПРЕСС, 2006 г.

16 Полянський А. Среда программирования Delphi 5-6. Справочное пособие.- Москва: Наука, 2001 г.

17 Культин Н. Delphi 6. Программирование на Object Pascal - Санкт-Петербург.- Санкт-Петербург: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2001 г.

18 Орлик С.В. Секреты Delphi на примерах.- Москва.- 1996 г.

19 Камардинов О., Х.Жантелі, DELPHI 5 – 6.Оқу құралы.- Шымкент: Дәуір, 2001 ж.

20 Фаронов В. Delphi 6, учебный курс.- Москва: Нолидж, 2001 г.

21 Федоров А.Г. Создание Windows-приложений в среде Delphi.- Москва: ТОО фирма «КомпьютерПресс», 1995 г.

22 Абдукадиров А.А., Лабораторные работы по вычислительной математике и программированию.- Ташкент: Уқитувчи, 1993г.23 Кузнецов А.В., Холод Н.И., Костевич Л.С., Руководство к решению задач по математическому программированию.- Минск: АСТ-ПРЕСС КНИГА , 1978г.

24 Сұлтанғазин О.М., Атанбаев С.А., Есептеу әдісінің қысқаша теориясы 1-кітап. Оқу құралы. Алматы: Білім, 1995ж.

25 Смайлова Ұ.М. Delphi ортасында деректер базасын бағдарламалау.- Алматы: Дәуір 2011 ж.

 

 

5В060200 – «Информатика» мамандығының 4-курс студенті Қаратай Азаматтың «Матрицалар көмегінде есептер шешу» тақырыбына жазылған диплом жұмысына жетекшісінің

ПІКІРІ

Матрицалар алгебрасын Паскаль тілінде программалау қолданбалы мәселелер шешуде жиі кездесетін есептер қатарына жатады. Диплом жұмыста бұл әдістердің мүмкіншіліктерін талдау және оны есептер шешуде қолдану үшін программаларын түзу қарастырылған.

Қаратай Азамат өзіне қойылған есепті орындау кезеңдерін өте дұрыс жоспарлаған. Диплом жұмысты орындау барысында Қаратай Азамат кафедра берілген тапсырманы және жұмысты орындау кестесін башылыққа алған барлық жоспарланған іс шаралар жоспарланған мерзімде орындалды.Қаратай Азамат орындаған диплом жұмыс оның зерттеу обьектісін математикалық модельдеу, алгоритмдеу және программалау дағдыларының маман ретінде қалыптасқандығын көрсетеді. Қаратай Азамат қойылған есепті орындау барысында, өз жүмысына жауапкершілікпен қарап өз уақытында орындады.

Матрицалар алгебрасын Паскаль тілінде программалау көрнекілігін асыру, пайдаланушыға шешілген мәселелерінің нәтижелердің әрбір кезеңін терең талдау мүмкіншілігін береді. Сол үшін бұл жұмыста әдістің нәтижелерінің көрнекті бейнелеуге барынша көп көңіл бөлінеген. Программалау барысында қолданылатын идентификаторлар теориялық бөлімде қолданылған Паскаль символдармен сәйкестендірілген. Қайталанатын есептеу амалдарына процедуралар қолданылған, бұл пррограмманы пайдаланушыға түсіну мүмкіншілігін жеңілдетеді.

Алынған зерттеу жұмысының нәтижелері бұл жұмыстың сәтті аяқталғандығын дәлелдейді. Студент Қаратай Азамат диплом жұмысты орындау барысында қойылған мақсатқа жеткен және жақсы теориялық білім мен практикалық дағдыларын көрсеткен, оның нәтижесінде еңбегін дұрыс ұйымдастырған. Диплом жұмысы талаптарға сай орындалған. Қаратай Азамат диплом жұмысын 5В060200-«Информатика» мамандығы бойынша жаратылыстану бакалавры академиялық дәрежесіне қойылатын талаптарға сай орындаған. 

 

Ылыми жетекші, Кукиев Ж.С.

техника ғылымдарының

кандидаты: «___» ________2016 ж.

5В060200 – «Информатика» мамандығының 4-курс студенті Қаратай Азаматтың информатика мамандығы бойынша жаратылыстану бакалавры академиялық дәрежесін алуға ұсынылған «Матрицалар көмегінде есептер шешу» тақырыбына жазылған диплом жұмысына рецензенттің

 

ПІКІРІ

 

Матрицалар алгебрасын Паскаль тілінде программалау қолданбалы есептер шешуде жиі кездеседі. Сол үшін бұл диплом жұмыс матирцалардың анықтауышын есептеу әдістерін программалауға арналған.

Диплом жұмыс екі тараудан, қорытынды және әдебиттер тізімінен тұрады. Кіріспеде тақырыптың мақсаты, өзектілігі, мәселенің қойылуы талданып сипатталған. Бірінші тарауда тақырыпта қарастырылатын әдістердің теориялық негіздері берілген. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу жасалған.

Мәселенің келіп шығуы және оның қазіргі кезеңдегі деңгейі жайлы мәліметтер келтірілген. Қойылған мәселелердің кездесетін салалары және ол мәселелердің орындалуында компьютерді пайдалану мүмкіншіліктері жайлы талдау жасалған.

Мәселені шешуде қолданылатын математикалық өрнектер және Паскаль тілінің мүмкіншіліктері операторларына сипаттама келтіріліп олардың қолдану реттері сипатталған. Мәселенің шешілуі жайлы айтылған және шешілетін мәселенің алгоритмі келтірілген.

Екінші тарауда матрицалар алгебрасын үйретуші көрнекті программалар құру матрицаларды қосу және көбейту, Матрицаларды транспаннирлеу амалы, Матрицаны элементар түрлендірулер, кері матрицаны есептеу әдістерін үйрету программалары құрылған және мысалдар шешіп талданған.

Матрицалар алгебрасын программасының стуктурасы және программада қолданылатын процедураларға мысалдар келтірілген. Құрылған программалардың тексті және программа орындалу қадамдарының орындайтын жұмыстарының сипаттамасы берілген. Мысалдар беріліп алынған нәтижелерін сипаттап талдау жасалған. Жұмыстың қорытындысы келтірілген.

Студент Қаратай Азамат диплом жұмысты орындау барысында қойылған мақсатқа жеткен және жақсы теориялық білім мен практикалық дағдыларын көрсеткен, оның нәтижесінде еңбегін дұрыс ұйымдастырған. Диплом жұмысы талаптарға сай орындалған. Диплом жұмыста берілген ұсыныстардың практикалық маңызы мол және практикалық қызметте қолданылуы мүмкін. Диплом жұмысты В+, 3.33, 86; «жақсы» деп бағалауға болады.

 


Просмотров 3360

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!