Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ____________________________________________________________

(назва підприємства)

Оцінка необоротних активів підприємства ___________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 6.1

Оцінка складу, структури та динаміки необоротного активів __________________________________________________________

 

Активи 20___р. 20___р. Відхилення +,-
тис. грн % тис. грн % абсолютне тис. грн відносне %
р.5-р.3 р.5/р.3* 100 – 100
1. Нематеріальні активи:            
залишкова вартість            
первісна вартість   х   х    
накопичена амортизація   х   х    
2. Незавершене будівництво            
3. Основні засоби:            
залишкова вартість            
первісна вартість   х   х    
знос   х   х    
4. Довгострокові біологічні активи:            
справедлива (залишкова) вартість            
первісна вартість   х   х    
накопичена амортизація   х   х    
5. Довгострокові фінансові інвестиції:            
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств            
інші фінансові інвестиції            
6. Довгострокова дебіторська заборгованість            
7. Відстрочені податкові активи            
8. Інші необоротні активи            
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ВСЬОГО        

* - За даними таблиці сформувати діаграму та навести у додаткахВисновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 6.2

Аналіз структури та руху основних засобів __________________________________________________________

  20___р. 20___р. Абсолютне відхилення
Залишок на початок року Введено за рік Вибуло за рік Залишок на початок року Введено за рік Вибуло за рік Залишку на початок року Вартості введених ОЗ Вартості виведених ОЗ Залишку на кінець року
Будівлі та споруди                    
Машини та обладнання                    
Транспортні засоби                    
Інструменти, прилади та інвентар                    
Інші основні засоби                    
Інші необоротні матеріальні активи                    
Нематеріальні активи                    
Незавершене капітальне будівництво                    
Будівлі та споруди                    
Машини та обладнання                    
                   
Транспортні засоби                    
Інструменти, прилади та інвентар                    
Інші основні засоби                    
Інші необоротні матеріальні активи                    
РАЗОМ                    

* - За даними таблиці сформувати діаграму та навести у додаткахВисновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Довгострокова дебіторська заборгованість __________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Формування резерву сумнівних боргів ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 6.3

Аналіз показників ефективності використання оборотного капіталу

_____________________________________________________________

№ п/п Показник 20___р. 20___р. Відхилення +/-
1. Первісна (балансова) вартість основних засобів      
2. Залишкова вартість основних засобів      
3. Знос основних засобів      
4. Вартість введених в експлуатацію ОЗ      
5. Вартість виведених з експлуатації ОЗ      
6. Валюта балансу      
7. Чистий дохід (виручка) від реалізації      
8. Валовий прибуток      
9. Середньооблікова чисельність працюючих      
  Розрахункові дані  
10. Фондомісткість ОЗ (ст. 1 / ст. 7)      
11. Фондоозброєність ОЗ (ст. 1 / ст. 9)      
12. Коефіцієнт реальної вартості ОЗ у майні підприємства (ст. 2 / ст. 6)      
13. Коефіцієнт зносу ОЗ (ст. 3 / ст. 1)      
14. Коефіцієнт придатності ОЗ (ст. 2 / ст. 1)      
15. Коефіцієнт оновлення ОЗ (ст. 4 / ст. 1)      
16. Коефіцієнт вибуття ОЗ (ст. 5 / ст. 1)      
17. Коефіцієнт приросту ОЗ (ст. 4 – ст. 5 / ст. 1)      
18. Фондовіддача ОЗ (ст. 7 / ст. 1)      
19. Рентабельність ОЗ (ст. 8 / ст. 1)      

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Методи та порядок нарахування зносу основних засобів на підприємстві _________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Методи та порядок нарахування амортизації нематеріальних активів на підприємстві____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методи та порядок нарахування зносу інших необоротних матеріальних активів на підприємстві____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Види ремонтів та спосіб їх виконання на підприємстві_________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Джерела фінансування капітальних вкладень (інвестицій) на підприємстві________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

____________________________________________________________

(назва підприємства)

Інформаційне забезпечення розрахунку податкових платежів підприємства _______

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Об’єкт оподаткування податку на прибуток та порядок його визначення _________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Склад доходів та витрат при розрахунку податку на прибуток___________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ставки податку на прибуток, які використовуються підприємством______________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пільги з податку на прибуток______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документальне оформлення податку на прибуток ____________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Об’єкт оподаткування ПДВ та порядок його формування_______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Податковий кредит та податкове зобов’язання з ПДВ _________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ставки ПДВ, які використовуються підприємством___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пільги з податку на додану вартість ________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документальне оформлення ПДВ _________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Об’єкт оподаткування податку на доходи фізичних осіб та порядок його визначення на підприємстві_______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ставки ПДФО, які використовуються підприємством__________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Податкові соціальні пільги, їх розмір та порядок застосування щодо категорії працівників____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документальне оформлення ПДФО ________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (обʼєкт оподаткування, ставка) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Види та склад інших податків і зборів, платниками яких є підприємство (плата за землю, збір за першу реєстрацію транспортних засобів тощо)_________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Єдиний соціальний внесок (обʼєкт, ставки, документальне оформлення) _______________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Таблиця 7.1

Оцінка динаміки та структури податкових зобов’язань за 20__ - 20__ рр.

_____________________________________________________________

№ з./п. Показник 20___р. 20___р. Відхилення (+/-)
Тис. грн. % Тис. грн. % Абсол., тис. грн. (гр.5-гр.3) Віднос., % (гр.7/гр.3) *100
Податок на прибуток              
Податок на додану вартість              
Податок на доходи фізичних осіб              
Торговий патент                
Плата за землю                
Збір за першу реєстрацію транспортних засобів            
Інші податки і збори                
Єдиний соціальний внесок              
  РАЗОМ                

* - За даними таблиці сформувати діаграму та навести у додатках

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

____________________________________________________________

(назва підприємства)

Класифікація кредитів, які використовуються на підприємстві __________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документи, які подаються підприємством для отримання кредиту ______________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цілі, строки, умови здійснення кредитних операцій___________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форми забезпечення і гарантії погашення кредитів виданих банками підприємству ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 8.1

Оцінка складу, структури та динаміки необоротного активів __________________________________________________________

 

Активи 20___р. 20___р. Відхилення +,-
тис. грн % тис. грн % абсолютне тис. грн відносне %
р.5-р.3 р.5/р.3* 100 – 100
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів            
Забезпечення виплат персоналу            
Інші забезпечення            
Цільове фінансування            
Усього за розділом ІІ            
ІІІ. Довгострокові зобов’язання            
Довгострокові кредити банків            
Інші довгострокові фінансові зобов’язання            
Відстрочені податкові зобов’язання            
Інші довгострокові зобов’язання            
Усього за розділом ІІІ            
ІV. Поточні зобов’язання            
Короткострокові кредити банків            
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями            
Векселі видані            
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги            
Поточні зобов’язання за розрахунками:            
з одержаних авансів            
з бюджетом            
з позабюджетних платежів            
зі страхування            
з оплати праці            
з учасниками            
із внутрішніх розрахунків            
Інші поточні зобов’язання            
Усього за розділом ІV            
ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ ВСЬОГО        

* - За даними таблиці сформувати діаграму та навести у додатках

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ

____________________________________________________________

(назва підприємства)

Інформаційна база для оцінювання фінансового стану підприємства_____________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 9.1

Визначення типи фінансової стійкості

_____________________________________________________________

№ п/п Показник 20___р. 20___р.
1. Власний капітал    
2. Необоротні активи    
3. Довгострокові зобов’язання    
4. Короткострокові кредити і позики    
5. Запаси    
  Розрахункові дані    
6. Власні обігові кошти (ст. 1 – ст. 2)    
7. Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів (ст. 6 + ст. 3)    
8. Загальний розмір основних джерел покриття запасів (ст. 7 + ст. 4)    
9. Надлишок (+) або недостача (-) власних обігових коштів (ст. 6 - ст. 5)    
10. Надлишок (+) або недостача (-) власних коштів і довгострокових кредитів і позик (ст. 7 - ст. 5)    
11. Надлишок (+) або недостача (-) основних джерел покриття запасів (ст. 8 - ст. 5)    
12. Тип фінансової стійкості    
13. Надлишок (+) або недостача (-) коштів на 1 грн. запасів (ст. 11 : ст. 5), коп.    

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 9.2

Аналіз показників фінансової стійкості _______________

Показник Формула для розрахунку Нормат. знач. 20___р. 20___р. 20___р. Відхилення (+/-)
   
Коефіцієнт автономії (незалежності) (Кавт.) Власний капітал (р.1495 ф.1) Валюта балансу (р. 1900 ф.1)   К авт>0,5            
Коефіцієнт фінансової залежності (Кф.з.) Валюта балансу (р.1900 ф.1) Власний капітал (р.1495 ф.1)   Кф.з.=2            
Коефіцієнт фінансового ризику (Кф.р.) Залучені кошти (р.1595+р.1695+р.1700 ф.1) Власний капітал (р.1495 ф.1) Кф.р.=1            
Коефіцієнт маневреності власного капіталу (К ман.) Власні обігові кошти (р.1495 – р.1095 ф.1 Власний капітал (р.1495 ф.1) Кман.> 0,1            
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (К кон.) Позиковий капітал (р.1595+р.1695+р.1700 ф.1) Валюта балансу (р.1900 ф.1)   К кон.< 0,5            
Коефіцієнт фінансової стабільності (К стаб.) Власний капітал (р. 1495 ф.1) Позиковий капітал (р.1595+р.1695+р.1700 ф.1)   К стаб.>1            
Коефіцієнт фінансової стійкості (К ст.) Власний капітал + довгострокові зобов’язання (р.1495+р.1595 ф.1) Валюта балансу (р.1900 ф.1) Кст.= 0,85-0,90            

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 9.3

Аналіз ліквідності балансу _____________________________________

Активи Розмір Пасиви Розмір Надлишок (+), нестача (-)
20__р. 20__р. 20__р. 20__р. 20___р. (гр.1-гр.3) 20___р. (гр.2- гр.4)
А П
Найбільш ліквідні (А1)     Найтерміно-віші (П1)        
Швидко реалізовані (А2)     Короткострокові (П2)        
Повільно реалізовані (А3)     Довгострокові (П3)        
Важко реалізовані (А4)     Постійні (П4)        
БАЛАНС     БАЛАНС        

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 9.4

Аналіз показників ліквідності _________________________

Показник Формула для розрахунку Нормативне значення 20____р. 20____р. 20____р. Відхилення (+/-)
   
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (К п.л.) Поточні активи (р.1195+р.1200 ф.1) Поточні зобов’язання (р.1695+р.1700 ф.1)   К п.л.= 1-1,5            
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кш.л.) Поточні активи – Запаси (р.1195 – р.1100 ф.1) Поточні пасиви (р.1695 +р.1700 ф.1)   Кш.л.>1          
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ка.л.) Кошти (р.1160 +р.1170 ф.1) Поточні пасиви (р.1695+р.1700 ф.1)     Ка.л. = 0,2-0,35            

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 9.5

Аналіз показників ділової активності _______________________

 

Показник Формула для розрахунку Нормативне значення 20____р.   20____р. 20___р. Відхилення (+/-)
   
Оборотність активів (коефіцієнт трансформації) (Кт.) Чиста виручка від реалізації продукції (р. 2000 ф.2) Середньорічна вартість активів (р.1300 ф.1)   Збільш            
Коефіцієнт оборотності обігових коштів (Ко.) Чиста виручка від реалізації продукції (р. 2000 ф.2) Середньорічна вартість обігових коштів (р.1195 + р.1200 ф.1)   Збільш          
Період одного обороту обігових коштів (Чо.)   360 Ко Зменш.            
Коефіцієнт оборотності запасів (Ко.з.) Собівартість реалізованої продукції (р.2050ф.2) Середньорічна вартість запасів(р.1100 ф.1)   Збільш            
Період одного обороту запасів (Чз.)   360 Ко.з. Зменш.          
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Кд.з.) Чиста виручка від реалізації продукції (р.2000 ф.2) Середньорічна вартість дебіторської заборгованості (р.1040 +р.1125+р.1130+р.1135+р.1155 ф.1) Збільш          
Період погашення дебіторської заборгованості (Чд.з.) 360 Кд.з. Зменш.            
Період погашення кредиторської заборгованості (Чк.з.) Середньорічна вартість кредиторської заборгованості * 360 (р.1600+р.1615+р.1620+р.1625+р.1630+р.1660+р.1690 ф.1) * 360 Собівартість реалізованої продукції (р. 2050 ф.2) Зменш.          
Коефіцієнт оборотності власного капіталу (Кв.к.) Чиста виручка від реалізації продукції (р.2000 ф.2) Власний капітал (р.1495 ф.1) Збільш          

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 9.6

Аналіз показників рентабельності _______________________


Просмотров 971

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!