Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ____________________________________________________________

(назва підприємства)

Оборотні активи підприємства _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 5.1

Аналіз складу, структури та динаміки оборотного капіталу __________________________________________________________

Активи 20___р. 20___р. Відхилення +,-
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
А
1. Запаси:            
Виробничі запаси            
Поточні біологічні активи            
Незавершене виробництво            
Готова продукція            
Товари            
2. Векселі одержані            
3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги            
4. Дебіторська заборгованість за розрахунками            
З бюджетом            
За виданими авансами            
З нарахованих доходів            
Із внутрішніх розрахунків            
5. Інша поточна дебіторська заборгованість            
6. Поточні фінансові інвестиції            
7. Грошові кошти та їх еквіваленти:            
В національній валюті            
В іноземній валюті            
8. Інші оборотні активи            
9. Витрати майбутніх періодів            
ОБОРОТНІ АКТИВИ        

* - За даними таблиці сформувати діаграму та навести у додаткахВисновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Класифікація виробничих запасів на підприємстві__________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Класифікація малоцінних швидкозношувальних предметів на підприємстві_______

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка запасів на підприємстві (придбання або виготовлення, відпуск або вибуття)______

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поточна дебіторська заборгованість________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методи нормування оборотних засобів на підприємстві________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Норматив оборотних засобів у виробничих запасах ___________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Норматив оборотних коштів для незавершеного виробництва __________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Норматив оборотних коштів на витрати майбутніх періодів____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Норматив оборотних коштів для запасів готової продукції _____________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Джерела формування оборотних активів підприємства ________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 5.2

Оцінка джерел формування оборотних коштів

_____________________________________________________________

Пасиви 20___р. 20___р. Відхилення +,-
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
П
Власний капітал            
Статутний капітал            
Пайовий капітал            
Додатковий вкладений капітал            
Інший додатковий капітал            
Резервний капітал            
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)            
Неоплачений капітал            
Вилучений капітал            
Довгострокові зобов’язання            
Довгострокові кредити банків            
Інші довгострокові фінансові зобов’язання            
Відстрочені податкові зобов’язання            
Інші довгострокові зобов’язання            
Поточні зобов’язання            
Короткострокові кредити банків            
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями            
Векселі видані            
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги            
Поточні зобов’язання за розрахунками:            
з одержаних авансів            
з бюджетом            
з позабюджетних платежів            
зі страхування            
з оплати праці            
з учасниками            
із внутрішніх розрахунків            
Інші поточні зобов’язання            
Всього            

* - За даними таблиці сформувати діаграму та навести у додатках

Висновок ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 4.3

Аналіз показників ефективності використання оборотного капіталу

_____________________________________________________________

№ п/п Показник 20___р. 20___р. Відхилення +/-
1. Оборотний капітал      
2. Запаси      
3. Дебіторська заборгованість      
4. Поточні зобов’язання      
5. Чистий дохід (виручка) від реалізації      
6. Собівартість реалізованої продукції      
  Розрахункові дані  
7. Робочий капітал (ст. 1 – ст. 4)      
8. Маневреність робочого капіталу (ст. 2/ст. 1 )      
9. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, Ко (ст. 5/ст. 1)      
10. Час обороту оборотних коштів (дні) (360/Ко)      
11. Коефіцієнт оборотності запасів, Коз (ст. 6/ст. 2)      
12. Час обороту запасів (дні) (360/Коз)      
13. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, Кдз (ст. 5/ст. 3)      
14. Час обороту дебіторської заборгованості (дні) (360/Кдз)      

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Заходи щодо прискорення оборотності оборотних коштів підприємства _________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Просмотров 242

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!