Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУЗ В І Т

з виробничої практики зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

Студента (ки) __________________________________________________________

Курсу ________ Групи ____________

Період практики: з ____ ____________ 20___р. до ____ ______________20___р.

Місце практики ________________________________________________________

______________________________________________________________________

Керівник практики від підприємства ______________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник практики від навчального закладу ________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

Звіт захищено з оцінкою_________________

«___» ______________20___р.

___________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 

Київ – 20___

ВСТУП

Мета виробничої практики _____________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Завдання виробничої практики _________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Об’єкт дослідження виробничої практики ______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Індивідуальне завдання виробничої практики ____________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

 

1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ ______________________________________________________________________

(назва підприємства)

Таблиця 1.1

Дані про головну установу бази практики

№ з./п. Найменування Дані
1. Повна назва та організаційно-правова форма      
2. Юридична адреса    
3. Код ЄДРПОУ    
4. Код КВЕД      
5. Індивідуальний податковий номер    
6. Номер свідоцтва платника ПДВ    
7. Види діяльності підприємства згідно статуту      
8. Характеристика виготовленої продукції (товарів, робіт, послуг)    
9. Чисельність персоналу    

 Організаційна структура

______________________________________________________________________

(назва підприємства)

 

Організаційна структура управління фінансами

 
 

 


 

Розподіл обов’язків та посадові характеристики працівників фінансових відділів __

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні напрями фінансової діяльності підприємства _________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 1.2

Склад та структура майна ___________________________________________

Активи 20___р. 20___р. Відхилення +,-
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
А
І. Необоротні активи            
Нематеріальні активи            
Накопичена амортизація            
Незавершене будівництво            
Основні засоби            
Довгострокові біологічні активи            
Довгострокові фінансові інвестиції            
Накопичена амортизація            
Довгострокова дебіторська заборгованість            
Відстрочені податкові активи            
Інші необоротні активи            
Усього за розділом І            
ІІ. Оборотні активи            
Виробничі запаси            
Поточні біологічні активи            
Незавершене виробництво            
Готова продукція            
Товари            
Векселі одержані            
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги            
Дебіторська заборгованість за розрахунками:            
з бюджетом            
за виданими авансами            
з нарахованих доходів            
із внутрішніх розрахунків            
Інша поточна дебіторська заборгованість            
Поточні фінансові інвестиції            
Грошові кошти та їх еквіваленти:            
в національній валюті            
в іноземній валюті            
Інші оборотні активи            
Усього за розділом ІІ            
А
ІІІ. Витрати майбутніх періодів            
Разом майна   х   х   х

* - За даними таблиці сформувати діаграму та навести у додатках

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 1.3

Склад та структура джерел формування майна __________________________________________________________

Пасиви 20___р. 20___р. Відхилення +,-
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
П
І. Власний капітал            
Статутний капітал            
Пайовий капітал            
Додатковий вкладений капітал            
Інший додатковий капітал            
Резервний капітал            
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)            
Неоплачений капітал            
Вилучений капітал            
Усього за розділом І            
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів            
Забезпечення виплат персоналу            
Інші забезпечення            
Цільове фінансування            
Усього за розділом ІІ            
ІІІ. Довгострокові зобов’язання            
Довгострокові кредити банків            
Інші довгострокові фінансові зобов’язання            
Відстрочені податкові зобов’язання            
Інші довгострокові зобов’язання            
Усього за розділом ІІІ            
ІV. Поточні зобов’язання            
Короткострокові кредити банків            
П
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями            
Векселі видані            
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги            
Поточні зобов’язання за розрахунками:            
з одержаних авансів            
з бюджетом            
з позабюджетних платежів            
зі страхування            
з оплати праці            
з учасниками            
із внутрішніх розрахунків            
Інші поточні зобов’язання            
Усього за розділом ІV            
V. Доходи майбутніх періодів            
Разом джерел   х   х   х

* - За даними таблиці сформувати діаграму та навести у додатках

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Види та склад власного капіталу підприємства _______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розмір, порядок формування зареєстрованого капіталу підприємства, склад учасників, зміни розміру _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розмір резервного капіталу, порядок його поповнення і напрями використання на підприємстві____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інші види власного капіталу підприємства та порядок їх формування і використання ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Емісія підприємством цінних паперів (види, категорії, форми випуску, обсяги емісії та умови їх обігу і погашення) ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наявність нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), напрями використання прибутку на підприємстві та порядок покриття збитків ________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОХОРОНА ПРАЦІ

____________________________________________________________

(назва підприємства)

Нормативно-правові акти з питань охорони праці ____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Внутрішні документи з питань охорони праці, які розроблені на підприємстві

№ з./п. Назва внутрішнього документа Наявність(+)/відсутність(-)
1. Положення про службу охорони праці  
2. Положення про комісію з охорони праці  
3. Положення про організацію і проведення первинного і повторного інструктажів з охорони праці  
4. Атестаційні карти робочих місць  
5. Положення про організацію і проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників  
6. Інструкції з охорони праці  
7. Наказ про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту  
8. Графіки евакуації з приміщення бухгалтерії (каси, фінансового відділу, департаменту тощо)    
9. Наявність та види засобів пожежогасіння      

 

Функції, обов’язки та відповідальність посадової особи (структурного підрозділу), відповідальної за охорону праці на підприємстві _____________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Функції та обов’язки відповідальної особи (структурного підрозділу)____________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Відповідальність посадової особи (структурного підрозділу) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ______________________________________________________________________

(назва підприємства)

Рахунки в банку та їх види________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документи, які необхідні для відкриття рахунку______________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розрахунково-касове обслуговування підприємства___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форми розрахунково-платіжних документів, що використовуються підприємством та їх характеристика_____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розрахунок ліміту залишку грошових коштів у касі підприємства_______________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 3.1

Оцінка руху грошових коштів у результаті операційної діяльності

__________________________________________________________

Стаття 20___р. 20___р. Відхилення
Абсолютне тис. грн. Відносне %
Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:        
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        
Погашення векселів одержаних        
Покупців і замовників авансів        
Повернення авансів        
Установ банків відсотків за поточними рахунками        
Бюджету податку на додану вартість        
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)        
Отримання субсидій, дотацій        
Цільового фінансування        
Боржників неустойки (штрафів, пені)        
Інші надходження        
Витрачання на оплату:        
Товарів (робіт, послуг)        
Авансів        
Повернення авансів        
Працівникам        
Витрат на відрядження        
Зобов’язань з податку на додану вартість        
Зобов’язань з податку на прибуток        
Відрахувань на соціальні заходи        
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)        
Цільових внесків        
Інші витрачання        
Чистий рух коштів до надзвичайних подій        
Рух коштів від надзвичайних подій        
Чистий рух коштів від операційної діяльності        

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 3.2

Оцінка руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

__________________________________________________________

Стаття 20___р. 20___р. Відхилення
Абсолютне тис. грн. Відносне %
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності        
Реалізація:        
фінансових інвестицій        
необоротних активів        
майнових комплексів        
Отримані:        
відсотки        
дивіденди        
Інші надходження        
Придбання:        
фінансових інвестицій        
необоротних активів        
майнових комплексів        
Інші платежі        
Чистий рух коштів до надзвичайних подій        
Рух коштів від надзвичайних подій        
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності        

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 3.3

Оцінка руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності

________________________________________________________________

Стаття 20___р. 20___р. Відхилення
Абсолютне тис. грн. Відносне %
Рух коштів у результаті фінансової діяльності        
Надходження власного капіталу        
Отримані позики        
Інші надходження        
Погашення позик        
Сплачені дивіденди        
Інші платежі        
Чистий рух коштів до надзвичайних подій        
Рух коштів від надзвичайних подій        
Чистий рух коштів від фінансової діяльності        

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

Таблиця 3.4

Визначення фінансового та операційного циклу

_____________________________________________________________

№ п/п Показник 20___р. 20___р. Відхилення +/-
  Вхідні дані, тис. грн.      
1. Запаси      
2. Дебіторська заборгованість      
3. Кредиторська заборгованість      
4. Чистий дохід (виручка) від реалізації      
5. Собівартість реалізованої продукції      
  Розрахункові дані  
6. Коефіцієнт оборотності запасів, Коз (ст. 5/ст. 1)      
7. Час обороту запасів (дні) (360/ст. 6)      
8. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, Кдз (ст. 4/ст. 2)      
9. Час обороту дебіторської заборгованості (дні) (360/ст. 8)      
10. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, Кдз (ст. 5/ст. 3)      
11. Час обороту дебіторської заборгованості (дні) (360/ст. 10)      
12. Тривалість операційного циклу (ст. 7 + ст. 9)      
13. Тривалість фінансового циклу (ст. 12 – ст. 11)      

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

____________________________________________________________

(назва підприємства)

Види грошових надходжень підприємства___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фактори, які впливають на формування грошових потоків підприємства__________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 4.1

Формування фінансових результатів _______________________________________________________________

Стаття За звітний період За поперед. період Відхилення
Абсолютне тис. грн. Відносне %
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        
Податок на додану вартість        
Акцизний збір        
Інші вирахування з доходу        
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)        
Валовий:          
Прибуток        
Збиток        
Інші операційні доходи        
Адміністративні витрати        
Витрати на збут        
Інші операційні витрати        
Фінансові результати від операційної діяльності:          
Прибуток        
Збиток        
Доход від участі в капіталі        
Інші фінансові доходи        
Інші доходи        
Фінансові витрати        
Витрати від участі в капіталі        
Інші витрати        
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: Прибуток        
Збиток        
Податок на прибуток від звичайної діяльності        
Фінансові результати від звичайної діяльності: Прибуток        
Збиток        
Надзвичайні: Доходи        
Витрати        
Податки з надзвичайного прибутку        
Чистий: Прибуток        
Збиток        

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємства (структура та склад витрат) _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Склад адміністративних витрат на підприємстві ______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Склад витрат на збут на підприємстві _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Склад інших операційних витрат на підприємстві ____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Витрати фінансової діяльності на підприємстві _______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Витрати іншої звичайної діяльності на підприємстві __________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розподіл прибутку підприємства___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 4.2

Розрахунок показників рентабельності

_______________________________________________________________


Просмотров 239

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!