Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Принципи навч. у вищій школіПринципи навч.-це система основних вихідних вимог до процесу навчання(змісту,методів, форм)дотримання яких забезпечує його ефективність.Принципи навч.:1)спрямованість навч. у вищій школі на науку у її розвитку(студент повинен отримати найновіші знання);2) єдність науково-дослідницького та навчального аспектів діяльності викладача;3)спрямованість навч.процесу на самост. роботу студентів;4) наскрізна професійна спрямованість всього навч.процесу у виій школі(принцип контекстного навч.); 5) єдність та оптимальність співвідношення теоретичної та практичн.діяльності студентів;6) гуманістична спрямованість навч.процесу у вищій школі; 7) врахування вікових та індивідуальних особливостей студентів.

 

32. Поняття змісту освіти…

Зміст освіти – це чітко окреслена система знань,умінь,навичок і компетенцій, якими має оволодіти особистість у процесі навчання.Основні складові змісту освіти:1)знання(предметні і методологічні);2)способи діяльності(уміння і навички);3)досвід емоційно-ціннісного ставлення до знань;4)досвід творчої діяльності.Основні напрями змісту освіти:1)відсутність однобічної ідеологізації ЗО;2)національна спрямованість ЗО;3)етнізація ЗО;4)реалізація світоглядного аспекту ЗО;5)між предметні та інтегровані зв’язки;6)індивідуалізація та диференціація ЗО;7)практична спрямованість;8)гуманістична спрямованість;9)гуманітаризація.

 

33.Хар-ка докум.що визнач.ЗО в середн.навч.закладах. Основні документи: 1) базовий навч.план(затвердж.Каб.Міністр.);2)типовий навч.план(на основі базового;це документ, в якому визнач. К-сть років навчання; подано перелік предметів інваріантної та варіативної складових ЗО; вказана к-сть годин,яка відводиться на кожен предмет в кожному класі. Інваріантна складова –форма на державн.рівні і є обов’язков.для всіх типів середн.навч.заклдадів.Варіативна складова-склад.з преметів за вибором(факультет, додатков.індивід.заняття);3)на основі типових навч. планів створюють робочі навч.плани(містять перелік дисциплінз конкретизацією варіантних основ та визначення профілю навч);4) навч. програма-це документ, який визначає обсяг знань, вмінь, навичок з конкретного предмету;5)підручники;6) посібники(хрестоматії,словники, схеми). 

34. Характеристика документів, які закріплюють зміст у ВНЗ. Зміст освіти – це чітко окреслена система знань,умінь,навичок і компетенцій, якими має оволодіти особистість у процесі навчання.

(Основні документи: навчальний план, робоча навч. програма, підручники, посібники) Навчальний планосновний документ ВНЗ, який визначає: графік визначення навч. процесу; перелік та обсяг навч. дисциплін, послідовність їх вивчення; вказані конкретні форми проведення занять;порядок проведення практик, їх види; СРС;кількість курсових;зміст і форми державної атестації.В навчальних планах всі дисципліни діляться на дві групи(для всіх навч.закладів):1)нормативні навч. дисципліни(цикл дисциплін гуманітарних та соц.-економ. підготовки;цикл проф.-орієнт. дисциплін);вибіркові навчальні дисципліни(цикл дисциплін вільного вибору ВНЗ;цикл дисциплін вільного вибору студентам).

 

35. Поняття методів навчання…Метод навчання - спосіб впорядкованої взаємопов'язаної діяльності викладачів і студентів, яка спрямована на вирішення навчально-виховних завдань вищої школи. Бабанський виділяє 3 групи методів навчання(Ігрупа-методи організації та здійснення навч.-пізнав.діяльності особистості,ІІгрупа-Методи стимулювання та мотивації, ІІІ група-методи контролю та самоконтрол).Метод організації та здійснення навч.-пізнав.діяльності:1.Методи за джерелом знань:1)словесні (розповідь-усний монолог викладу педагогом навч.матеріалу,який не переривається запитаннями студентів; лекція-монологічний спосіб викладу об’ємного теоретичного матеріалу(цілісність,завершеність);бесіда-діалогічний метод навч., за якого викладач шляхом ретельно продуманих запитнь підводить студентів до розуміння нового матеріалу, або перевіряє засвоєння ними вивченого;інструктаж-метод,який має інформативно-локальних характер,передбачає алгоритм виконання навч. завдань);2)наочні методи(метод ілюстрацій-викладання таблиць,схем,малюнків,рисунків,карт,макетів;метод демонстрацій-аудіо- і відеоматеріалів, комп’ютерів, навч. телебачення; спостереження-безпосереднє сприйняття явищ дійсності);практичні методи-спрямовані на вироблення умінь і навичок(вправи-метод навч., що полягає у повторенні певних дій,під час яких виробляються уміння і навичок,застосування набутих знань як репродуктивних так і творчого характеру; лабор.робота-базується на проведенні експериментів, які дають можливість вивчати певну тему; практ.робота-передбачає застосування знань, які наближені до майбутньої педагог.діяльності).2. методи за логікою передачі сприйняття інформації: 1) метод індукції; 2) метод дедукції(коли спочатку подаємо загальне, а потім докопуємся до інших дрібниць).3. методи за типом і характером пізнавальної діяльності студентів: 1)репродуктивний метод(полягає у відтворенні студентами здобутих знань(виконання вправ за зразком, складання плану, повторення і відтворення),недоліки:не розвиває самостійність мислення,може виникнути заучування матеріалу);2) проблемно-пошуковий метод(викладач створює проблемні ситуацію в процесі засвоєння теми, студенти висувають варіанти розв’язання проблеми, викладач спрямовує діяльність студент.на самостійне розв’язання проблеми(позитив:розвив.самостійність та ініціативність;негатив:потрібно багато часу, не кожну тему можна так розлядати)).Методи стимулювання та мотивації…1. Методи стимулювання інтересу до навчання: а)рольові та ділові ігри(студент виконує певну роль спеціаліста),б) навчальні дискусії(мозковий шторм, мікрофон, в)створення ситуації емоційно моральних переживань (в процесі розвиваються проблеми, з’являються переживання), г) створення ситуації пізнавальної новизни та цікавості(створити таке заняття, щоб дитина захотіла дізнатися ще про щось)). 2. Методи формування відповідальності за навчання: а)пояснення соціальної та особистісної значущості навч, б) висунення навчальних вимог.(пояснити, що це треба для учня/студ),в) заохочення(високий бал, грамота,словесна похвала), в) покарання(низький бал, словесне засудження, лист батькам).Методи контролю та самоконтролю1. Методи усного контролю(опитування(індивідуальне і фронтальне),усний залік та іспит; методи письмового контролю; метод лабораторно-практичного контролю; метод машинного контролю; програмований контроль(за спец.розробленими програмами чи підручниками);графічний контроль; тестовий контроль).2.Методи самоконтролю: самостійний пошук помилок; самооцінка, самоаналіз.

 

36.Хар-ка методів організації та здійснення…

Бабанський виділяє 3 групи методів навчання(Ігрупа-методи організації та здійснення навч.-пізнав.діяльності особистості,ІІгрупа-Методи стимулювання та мотивації, ІІІ група-методи контролю та самоконтрол).Метод організації та здійснення навч.-пізнав.діяльності:1.Методи за джерелом знань:1)словесні (розповідь-усний монолог викладу педагогом навч.матеріалу,який не переривається запитаннями студентів; лекція-монологічний спосіб викладу об’ємного теоретичного матеріалу(цілісність,завершеність);бесіда-діалогічний метод навч., за якого викладач шляхом ретельно продуманих запитнь підводить студентів до розуміння нового матеріалу, або перевіряє засвоєння ними вивченого;інструктаж-метод,який має інформативно-локальних характер,передбачає алгоритм виконання навч. завдань);2)наочні методи(метод ілюстрацій-викладання таблиць,схем,малюнків,рисунків,карт,макетів;метод демонстрацій-аудіо- і відеоматеріалів, комп’ютерів, навч. телебачення; спостереження-безпосереднє сприйняття явищ дійсності);практичні методи-спрямовані на вироблення умінь і навичок(вправи-метод навч., що полягає у повторенні певних дій,під час яких виробляються уміння і навичок,застосування набутих знань як репродуктивних так і творчого характеру; лабор.робота-базується на проведенні експериментів, які дають можливість вивчати певну тему; практ.робота-передбачає застосування знань, які наближені до майбутньої педагог.діяльності).2. методи за логікою передачі сприйняття інформації: 1) метод індукції; 2) метод дедукції(коли спочатку подаємо загальне, а потім докопуємся до інших дрібниць).3. методи за типом і характером пізнавальної діяльності студентів: 1)репродуктивний метод(полягає у відтворенні студентами здобутих знань(виконання вправ за зразком, складання плану, повторення і відтворення),недоліки:не розвиває самостійність мислення,може виникнути заучування матеріалу);2) проблемно-пошуковий метод(викладач створює проблемні ситуацію в процесі засвоєння теми, студенти висувають варіанти розв’язання проблеми, викладач спрямовує діяльність студент.на самостійне розв’язання проблеми(позитив:розвив.самостійність та ініціативність;негатив:потрібно багато часу, не кожну тему можна так розлядати)).

 

37. Методи стимулювання та мотивації…

1. Методи стимулювання інтересу до навчання: а)рольові та ділові ігри(студент виконує певну роль спеціаліста),б) навчальні дискусії(мозковий шторм, мікрофон, в)створення ситуації емоційно моральних переживань (в процесі розвиваються проблеми, з’являються переживання), г) створення ситуації пізнавальної новизни та цікавості(створити таке заняття, щоб дитина захотіла дізнатися ще про щось)). 2. Методи формування відповідальності за навчання: а)пояснення соціальної та особистісної значущості навч, б) висунення навчальних вимог.(пояснити, що це треба для учня/студ),в) заохочення(високий бал, грамота,словесна похвала), в) покарання(низький бал, словесне засудження, лист батькам).

 


Просмотров 401

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!